అమ్మ 27 – Telugu sex stories

telugu sex stories అమ్మ 27 ఒక పదహైదు నిమిషాల తరువాత బయటకు వచ్చింది.అందరు మా అమ్మనే చూస్తున్నారు,శ్రీ గాడు మా అమ్మ దగ్గరకు వెళ్ళాడు,ఏంటి సుమ ఏమైంది అని అడిగాడుమీకు ముందే చెప్పను కదా ఆ వాసనా నాకు పడదు అనిమల్లి ఎందుకు పోశారు అని అంది.సారీ ర సుమ, ఈ సరి అల చేయ్యములే అని అన్నాడు శ్రీ గాడు .మా అమ్మ ఒట్టు అని చెయ్యి చాపిందిశ్రీ గాడు మా అమ్మ పేస్ చూసి నవ్వాడుఎందుకు నవ్వుతున్నావు అని అడిగింది మా అమ్మపిచ్చి సుమ ఈ చేతి మీద ఒట్టు పాత కాలం పద్ధతి అని అన్నాడు శ్రీ మరి ఇప్పుడు పద్ధతి ఏంటో అని సందేహం గా అడిగింది మా అమ్మఇప్పుడు పద్ధతి చేతిమీద చెయ్యి వేయడం కాదుపెదాల మీద పెదాలు పెట్టడం అని మా అమ్మ, పెదాలను అందుకున్నాడు.అల మా అమ్మ పెదాలు అందుకుని , కింద నడుముని పట్టాడు. మా అమ్మ వాడు నడుము మీద వేసిన చెయ్యిని పట్టుకుంది.పట్టుకుని ఆ చేతిని ఇంకొంచెం కిందికి తీసుకుపోయితన పిర్రల మీద వేసి నొక్కిన్చుకుంది.వీడు మా అమ్మని ముద్దు పెడుతూ, మెల్లిగా పిర్రలుపిసుకుతూ మా అమ్మ చెవి దగ్గరకు వచ్చాడు .మా అమ్మ చెవిలో సుమ అని అన్నాడుమా అమ్మ మ్ అని అందివాడు సుమ నీకు చాల గులా ఉన్నట్లుంది అని అన్నాడుమా అమ్మ వెంటనే సిగ్గుతో వాడి కౌగిలి లోకి

కథను కొనుగోలు చేయండి