అమ్మ 43 – Telugu sex stories

telugu sex stories అమ్మ 43 అమ్మ ; సరే కానీ నాకు కొంచెం టైం కావాలి నేను -;; తీసుకో. కానీ పని తొందరగా పూర్తి చెయ్యి.
అంతలో బయటనుండి, నా ఫ్రెండ్స్ లో ఒకడుసుమ ఆంటీ, తలుపు తీయి అని అన్నాడు.మా అమ్మ వెంటనే సరే కన్నా మనం ఇలా మాట్లాడుకున్నాం అని నీ ఫ్రెండ్స్ కు చెప్పొద్దు.అని లేచి తలుపు దగ్గరకు వెళ్ళింది డోర్ తీయడానికి,నేను వెంటనే లేచి మా అమ్మ చెయ్యి పట్టుకుని అక్కడే ఉన్న తలుపుకి ఆనించి, నా వైపు తిప్పుకుని,మా అమ్మ కళ్ళలోకి చూస్తూ ఏంటి నాకు టిఫిన్ పెట్టకుండా వెళ్లిపోతున్నావ్ అని అన్నా.ఇప్పుడే కదా తిన్నావ్, ( పెదాలను చేతులతో తడుముకుంటూ అంటుంది) మళ్ళీ అప్పుడే ఆకలయిందా ? కొడుకు గారికి అని అంది.ఈ టిఫిన్ ఎంత తిన్న సరిపోవడం లేదు ? అని అన్నా.మరి ఎం తింటే అయ్యగారి కడుపు నిండుతుందో ? అని అంది.భోజనం చేస్తే నిండుతుంది. మరి పెడతావా ? అని అన్నా
నన్ను ముందుకు తోసేస్తూ, అదేం కుదరదు నేను వెళ్ళాలి అని తలుపు లాక్ తీస్తుంటే, నేను వెళ్లి తన చేతిని అలాగే గట్టిగా పట్టుకుని, మా అమ్మ శరీరాన్ని అలాగే తలుపుకి ఆనించి నా ఛాతితో

కథను కొనుగోలు చేయండి