అమ్మ 51 – Telugu sex stories

telugu sex stories అమ్మ 5 అంతలో ఆ పోలీస్ గాడు మా అమ్మ చేతిని పట్టుకొని బయటకు లాక్కొని వెళ్ళాడు. నేను మా అమ్మ వెంటనే వెళ్ళా, అంతలో కిచెన్ లోపల ఉన్న ప్రకాష్ గాడు బయటకు వచ్చాడు. మా అమ్మ చెయ్యి ఆ పోలీస్ గాడు పట్టుకోవడం చూసి వెంటనే పోయి ఆ పోలీస్ గాడి చెంప మీద కొట్టాడు. ఆ పోలీస్ గాడు తిరిగి కొడుతుంటే, వాడి చెయ్యి పట్టుకొని వెనక్కు విడిచి, ఏ స్టేషన్లో కానిస్టేబుల్ రా నువ్వు. అని అన్నాడు వాడు ప్రకాష్ గాడికి భయపడి, వన్ టౌన్ సర్ అని అన్నాడు. వెంటనే ప్రకాష్ గాడు, వన్ టౌన్ సియై కు ఫోన్ చేసి ఏదో మాట్లాడాడు. కొద్దిసేపటికి ఆ పోలీస్ ఓడికి ఫోన్ వచ్చింది. ఫోన్ లో ఏదో బయపడుకుంటు మాట్లాడుతున్నాడు. చివరికి మా అమ్మ దగ్గరకు వచ్చి సారి అమ్మ, పొరపాటైంది అని కాళ్ళ మీద పడ్డాడు ఆ పోలీస్ గాడు. మా అమ్మ ఏదో ధ్యాసలో వాడిని క్షమించింది. ఆ పోలీస్ గాడు ప్రకాష్ గాడి వంక చూస్తూ, సారి సర్ మీవాళ్ళని తెలీక వచ్చాను అని అన్నాడు. దానికి ప్రకాష్ గాడు, సరే ముందు, ఇక్కడి నుండి వెళ్లిపో, లేదంటే ఎం చేస్తానో నాకే తెలీదు అని అన్నాడు. ఆ పోలీస్ గాడు బయపడుతూనే మా ఇంట్లో నుండి పారిపోయాడు.,మా అమ్మ ఆ ప్రకాష్ గాడి దగ్గరకు వెళ్లి, వాడి  హత్తుకుని వాడి గుండె మీద తల పెట్టి ఏడుస్తూ చాలా

కథను కొనుగోలు చేయండి