ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 64 – Telugu sex stories

telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 64 స్వానిక మళ్లీ మొదటినుంచి అంతా చెప్పి “మానవా.. మా మువ్వురి జాతకం ప్రకారము పదునాలుగు భువన బాంఢములలో నినుతక్క వేరెవరిని వరించినా వారు నిర్జీవులవుదురు.  నీ శరణు కోర నీ చెంతకు వచ్చియుంటిమి.  నీవు నీ సమ్మతి తెలిపిన యెడల మా పితృదేవులు మాతృదేవులు బంధుమిత్ర పరివారముతోడ మీ పితృదేవులను కూడి యోచన సేయగలరు.  మేము వచ్చినది మీ సౌందర్య సందర్శనకు మాత్రమే.  కానీ నిన్నటి ఉదయము నుండి మీ  శౌర్యప్రతాపాలూ,  మీ రాసక్రీడలు చూచి కామాతృష్ణతో శరీరఉష్ణం తీవ్రమై మిమ్ము వీడలేక మీ ముందుకు వచ్చియుంటిమి.  మీరు ఆజ్ఞాపించినట్టు మేము దేవగురువులను సందర్శించలేదు.  మా జన్మస్థలి యొద్దకు వెళ్లి    మీ జీవిత చరిత్ర మీనుండే తెలుసుకొనవలెనని మరల వచ్చితిమి” అని అనేసరికి… లల్లీకి సర్రున  కోపం వచ్చి “కుదరదు… దీనికి నేను

కథను కొనుగోలు చేయండి