ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 67 – Telugu sex stories

telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 67 అమ్మమ్మ నవ్వుతూ నీకు రేపు కూడా వంకాయ కారంపెట్టిన కూరే..  మాకూ నాలుగు వంకాయలు పెట్టారు అనేసరికి టేబిల్ మీద ఉన్న వంకాయ కూర ఎట్లా తయారు చేశారో అర్ధం అయ్యి ఒకరకమైన కిక్ ఎక్కింది నాకు.
అమామ్మా..  అయితే బెంగళూరులో నాకు మాత్రమే వండిపెట్టిన వంకాయమసాలా ఇలా చేసిందేనా అని ఆడిగేసరికి..  మీ అమ్మ కాంపులకి వెళ్ళినప్పుడు నేను మీ నాన్నకి పెట్టిన వంకాయ కూర కూడా ఇట్లా చేసిందే  అని వంకరగా నవ్వుతూ చెప్పేసరికి..  మామ్మ షాక్..  “నాకు వాడిన వంకాయలు నారాయణకి పెట్టావా అంటూ…  నీయమ్మ నువ్వు కడగనుకూడా కడగవు కదే.. పూరసాలు అంటుకున్న

కథను కొనుగోలు చేయండి