ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 78 – Telugu sex stories

telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 78 అది చూసి స్వానిక కొంచెం దిగులుతో “చెలీ… నీ నిజరూపమును ఈ చిన్నది తాళకున్నది.. ఆమె గుబులును మేము చూడకుంటిమి. వెంటనే ఉపసంహరింపుడి” అనేసరికి అనివేష మరల సుందరిగా మారిపోయి వచ్చి స్వానిక పక్కన కూర్చుని “చెలీ.. మౌనమువీడితివి  కాన నీవే వివరింపుడీ” అంటూ స్వానికనే తమ సమస్య చెప్పమన్నది. గానగంధర్వులు అని ఊరికే అనరేమో.. ఎవరో గంధర్వుల గొంతు వినే అని ఉంటారు.  తన గొంతు అంత మధురానుభూతిని కలగచేస్తోంది.  ఇంకోపక్క పారిజాత నాకేసి ఓరచూపులు చూడడం లల్లీ గమనించి నా డొక్కలో పొడిచి “వీళ్ళేదో పెద్ద ప్లాన్లో వచ్చారు.  ఆలోచించందే యెస్ చెప్పద్దు” అని చెవిలో గొణగసాగింది.
అది చూసి లల్లీ నాకు ముద్దు పెడుతోంది అనుకుని ముగ్గురు ముద్దుగుమ్మలూ వేడి నిట్టూర్పులు విడిచేసరికి..  “క్షమించండి… మరోలా భావించవద్దు… తాను నా మంచే కోరుతుంది… ఎందుకో ఈపాటికి మీకు తెలిసే ఉంటుంది.  మా తనువులు వేరైనా ప్రాణం ఒక్కటే.. మీరు భిన్నలింగ సంపర్కం, స్వలింగ సంపర్కం విని ఉంటారు.  మాది స్వసంపర్కం. మీరు మీ కధ  మొదలెట్టండి.  కొంచెము మొదటి నుంచీ చెబితే తానూ వింటుంది.” అని అనేసరికి  ఇంకోసారి నిట్టూర్పులు విడిచి స్వానిక మొదలుపెట్టింది.
స్వానిక మళ్లీ మొదటినుంచి అంతా చెప్పి “మానవా.. మా మువ్వురి జాతకం ప్రకారము పదునాలుగు

కథను కొనుగోలు చేయండి