ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 90 – Telugu sex stories

telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 90 ఒక 2 మినిట్స్ తర్వాత అక్కడ ఒక మెరుపు మెరిసి ఒక 9 అడుగుల పొడవు, వంటినిండా నగలూ ఉన్న ఒక ధవళ వస్త్రధారి ప్రత్యక్షమయ్యాడు.  అనూ ఆయనకి వంగి నమస్కరించి, “జనకా! మా శారీరక సంకటము  తెలిసినవారెవ్వరో   ఈ దుష్టులకు సహాయకరంగా ఉన్నారు.  నా ఆనుపానులు ఈ మాంత్రికులకు తెలియజేయుచున్నారు.  నేను వరించిన వీరుడు, మనవారికి సహాయముగా వంటరిగా పోరాడుతున్నారు.  ఈ మాయావిహంగములను నిరోధించ ఆశక్తురాలినై మిమ్ము తలచితిని.  మీ కృత్యములకు అవరోధము కలిగించినందుకు క్షమింపుడీ.” అంటూ ఆయనని ప్రార్థన చేసింది.
ఆయన ఒక నవ్వు నవ్వి, “పుత్రీ!  చింత వలదు. ఈ క్షణమే వారి కీలకము తెలుసుకొనెద.  నీవు నిర్భీతినుండు.” అంటూ తన కళ్లుమూసుకుని ఏదో మంత్రం చదవగానే బయట వడగండ్ల వాన పడడం మొదలయింది.  ఆ వడగళ్ల దెబ్బలకి గ్రద్దలు చెల్లాచెదురుగా అవసాగాయి.  ఇదే సందు అని లల్లీ గాయపడిన నలుగురు నాగులనూ ఇంటిలోకి లాగేసి తలుపేసేసి, తానూ ఒక కర్ర పట్టుకుని నా పక్కకి వచ్చి కింద పడుతున్న గ్రద్దలని పడ్డట్టు చంపడం మొదలుపెట్టింది.  వడగళ్ల దెబ్బకి గ్రద్దలు రిపీట్ అవ్వడం తగ్గింది.  ఇంకో నాలుగు  నిముషాల్లో చివరి పక్షిని కూడా నేను చంపి లల్లీని చూసి,  “బేబీ!  మనకి ముహూర్తం బాలేదు.  అనుకుంటే ఏదో ఒక అవాంతరం వస్తోంది.  కనుక కామ్ గా పనైపోవాలి ఈసారి.” అనేసరికి, “నాకూ అదే డవుట్ కొడుతోందిరా!  ఎక్కడో ఏదో తేడాగా ఉంది.   పద లోపలికి,

కథను కొనుగోలు చేయండి