ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 91 – Telugu sex stories

telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 91 “చిరంజీవీ! మొదటిది… నేను చేసినది తప్పిదమే. అయిననూ, ఆ చిన్నదాని శరీరమున పాషాణహరణము కేవలం నాగజాతి సంతతి వలన మాత్రమే సాధ్యపడును.  నీవు ఎటుల ఆ పాషాణమును తీసివేయగలిగినావు.   రెండవ సందియము,  ఆ తల్లులు ఇరువురూ ఇంతకుమునుపు నను దునుమాడుచూ మీరు ఇరువురూ కారణజన్ములు అనితిరి.  మీ ఇరువురి జనన కాల స్థితిగతులను వివరింపుడీ.  తృతీయ మరియు కడపటి సందియము, ఆ చిన్నది మీ ఇరువురి ప్రాణములు ఒక్కటే.  ఒకరు మరణించిన రెండవవారు మరణించును అనెను.  అది ఎలా సాధ్యము.  దయచేసి నాకు కలిగిన సందియ నివృత్తి చేయుము.” అని నెమ్మదిగా అడిగాడు ఆయన. నేను దీర్ఘంగా శ్వాసతీసుకుని మామ్మా-అమ్మమ్మకేసి చూసి, “ఓ అనివేష జనకా!  మేము మీకు దెగ్గరి వారిమే.  మీ మువ్వురు స్నేహితుల భార్యలూ ప్రసవించిన ప్రదేశమునే, అదే సమయమున మేమిరువురూ జనియించితిమి.  నేను ఒక 5 నిముషాలు ముందు జనియించినాను.  నా సోదరి,  అనివేష, స్వానిక మరియు పారిజాత నలుగురూ ఏక సమయమున జనియించినారు.  వీరు నలుగురి జాతకచక్రం ఒక్కటే.  మైదునమున పాల్గొన్నంత, భాగస్వామి ప్రాణములు హరించెడివారు ఈ నలుగురూ.  నేను అదే ప్రాంతమున కేవలము 5 నిముషముల ముందు జనియించు కారణం చేత,  వీరితో భోగించినా నాకు ఎటువంటి హాని కలుగదు.  అది మీ రెండవ ప్రశ్నకు కొంచెం సమాధానము.
ఇక మొదటి, మరియు మూడవ ప్రశ్నలకు సమాధానం ఒక్కటే

కథను కొనుగోలు చేయండి