కొత్త బంధవులు – Telugu sex stories

telugu sex stories కొత్త బంధవులు కథ : ఓ ప్రేమ జంట ఓ కుటుబం లోకి వచ్చి బంధువులు గా నాటకం ఆడతారు , నిజం తెలిసిన తరువాత ఏంజరిగింది ? అన్నదే కధ సాయంత్రం సంధ్యవేళ, కూ కూ కూ మంటూ కోయిల గానం చేస్తుంటే విన్నావా రోజా కోయిల గానం , చూపులకు నలుపు అయినా, గానం మాత్రం మధురం . పెరట్లో పూల మొక్కలకి నీళ్లు పోస్తూ విచ్చుకుని నవ్వుతూ చూస్తున్నా రోజా పువ్వు వెంకచూస్తూ అంది స్వప్న . వంటరిగా కి కి అంటు ఓ పక్షి చీకటి పడుతుంది ఇంటి కి పొదాంరా .అంటు మరో పక్షి ని పిలుస్తుందనుకుంట రోజా . అంటు జాగ్గు తో నీళ్లు పోస్తున్నా ఆమె సునితమేనా నడుముపె మెత్తగా తాకుతుంది యంటా అనిచూసి ఏ మల్లీ ఎంటా పని ….. నా నడుం అంతబాగా నచ్చిందా. అంటు మెల్లగా మల్లి ని పట్టుకుని, ఊసే మల్లీ నీసంగతి నా మొగుడికి చేపూత… మత్తు లాంటి ని పొగరు దించేలా చేస్తా ఏమనుకుంటున్నావు ఆ , చిన్నగా నవ్వుతూ మల్లి చెట్టు మొదట్లో నీళ్లుపోస్తూ అంది మల్లి పువ్వు తో స్వప్న . ……………. మల్లి చెట్టు కి గుంపుగా అంటివున్నా మాలెలా ను చూస్తూ ఏదో ఆ లోజన తో అక్కడే కూర్చొని వున్న ఆమె చెక్కిలి పే ముద్దడినట్లుగా తాకింది మల్లీ, నువ్వలా తాకుతుంటె నాకేదోలావుందే మల్లీ. ఆలోజనమళించి అంటు ఒక్క చెట్టుకు గుంపుగా పూసిన మీరూ ఉన్నంత కాలం, కలిసి గటుగా వుండి విడిపోతారు , అది మి థర్మం. కానీ ! మాకు అందరూ ఉండికూడా విడిగాఉంటూన్నం , అందుకుకారణం మా మావయ్య, మా అత్త గారికి వాళ్ల అత్త గారికి చిన్న విషయానికి గడవ పడుతూ ఉండేవారంట, ఎవరకి సర్ది చెప్పాలో తెలియక ఆ గొడవ సర్ది మణిగేవరకు బయటకు వెళే వారంట, పెగా మా మావయ్య అత్త య కూ అంతగా ప్రేవేసి ఉండేది కథంటే మల్లీ. ఇది మనసులో పెట్టుకుని ఎంతో కస్టపడి ఇద్దరు కొడుకులకు వేరు వేరు ఈళు కటించి పెళ్లి ళు చేసి వేరు వేరు కాపరులు పెటించాడు, ఇక అత్తాకోడళ్ల పోరు ఉండదు, నాకో వియపరలు వుందే మల్లీ ప్రేమించి కులాంతర వివాహం. , మా అత్త మావయ్య అడ్డు చెప్పకుండా పెళ్లి జరిపించారంటె మల్లీ. మా అత్త మావయ్యా ఎంత మంచి వారో నా వియపరలు విషయంలో తెలుస్తుం దే మల్లీ . మా అత్త మావయ్య ను గ్రామస్తులు గౌరవిస్తారు. నామొగుడు తల్లి చాటు బిడ్డే మల్లీ. నాన్న అంటే భయం, గౌరవం, తండ్రికి బయపడేవాళ్లు ఇతరాలను గౌరవిస్తారు, ప్రేమిస్తారు, అలాంటివాడే నాకు మొగుడు అయ్యాడెమల్లి. బైక్ సాండ్ గుమ్మం దగ్గర. మన మొగుడు వాచేడె మల్లీ .అంటు చకచకా వెళ్లి గేటు తీసింది స్వప్న బేక్ ప్రక్కనే వున్న షెడ్డు లో పెట్టి ఈ డబులు లోపల పెట్టు రేపుఉదయం కూలీలకు ఇవ్వామని నాన్న ఇచ్చాడు లక్ష రూపాయలు . అంటు స్వప్న కిచ్చాడు కృష్ణ .  విడ దీసి వున్నా జూతుని కోపుగా ముడివేసి డబ్బు తీసుకుని వెనుతిరిగింది. ఆమె వీపు మీద కూ మల్లింది కృష్ణ చూపు, ప్రక్కనే వున్నా మల్లీ లను తుమ్పి వెంట వెంటనే రెండు మల్లి పువ్వు లను విసిరేడు, గుబురుగా చుట్టి ఉన్న కోప్పు లో పెట్టినట్లు గ గుచు కుంది  ఓ  పువ్వు మరో పువ్వు వీపుకి తగిలి క్రీంధపడింది. ఆమె గుమ్మములో అడుగు పడుతున్న సమయంలో జరిగింది ఇదంతా. వెనుతిరిగేలోపే వెనకనుండి ఆమె నడుం రెండు చేతులతో సున్నితంగ పట్టుకొని అతన్ని కౌగిలిలోకి తీసుకొని ఆమె వీపుపె ముదు పెట్టటం తో ఎదో స్వర్గం లో విహరిస్తున్నట్లు మత్తుగా ఉ అంటు గుమం దగరానుంచి ఇంటి హలో కి అలాగే అడ గు లో అడుగేసుకుంటూ ఆమె చెవులో చిలిపి మాటలాడుతూవుండగా, సెల్ ఫోన్ రింగ్ అయింది. అభా వదలండి ఎవరో ఫోన్ చేస్తున్నారు .మత్తు లోనుండి తేరుకుని వేళ పాళా లేదు . అనుకుంటూ వదిలిం చుకుని అంది. చిన్నగా నవ్వు కుంటు హలో………. ఆ……. వస్తున్నారా .అంటు బయటకి వెలబోతుంటే, త్వరగా వచ్చేయండి . అలాగే . అంటు బయట కి వెళిపోయాడు. కృష్ణ . డబులు బీరువాలో పేట్టి వంట గదిలో కి వెళింది. సమయం రాత్రి 8 గంటలు . ఎవరండీ లోపల గుమ్మం దగర నుండి పిలుపు. ఆ వస్తున్న అంటు వంట గది లో నుండి వస్తూ గుమ్మం దగ్గర కి వచ్చి చూసింది , ఎదురుగా ఓ అమ్మాయి, అబ్బయి కనిపించారు. అజంటను చూసి అలాగే చూస్తూ నుంచుంది. * * * * * అమ్మ, బావ వున్నాడా .అడిగేడు గుమందగ్గర వున్న వ్యక్తి వుపుడే బయటకు వెళేరు , లోపల కి రండి అంటు లోపాలకి ఆహ్వ నించింది స్వప్న . సారి అమ్మ మీ పెళ్ళి కి రాలేకపోటానికి కారణం అపుడే మా పెళ్లయి తిరుగు మరుగు ళ్లో వున్నాము, ఓసారిచూసిపోదామని……… .ఇంకాచెప్పబోతూవుండగా పర్వాలేదాన్నయ్యా , యిపుడు వచ్చారుగా మకథే సంతోషం,. సోపా వేపు చూపించింది కూర్చోమని, అమ్మ నాపేరు నీకు తెలియదు కాదు , నాపేరు శ్రీకర్ , మి వాదిన పేరు లావణ్య . అంటు పరిచయం చేసుకున్నారు. పర్వాలేదండి అన్నయ్య వస్తే చూసి వెళ్ళిపోతాం .అంది సన్నని కంఠం తో మంచినీళ్లు ఇచ్చి యక్కడకి వెళేధి రాత్రికి ఉండాలసిందే . అని బజారు గుమం వేపు వెళుతూ ఆమె మాట్లాడు తుంటే చెవిలో తేను పోసినట్లుయింది ఆమె కంఠం . ఇద్దరు అందగా వున్నారు ఈడుజోడు బాగుంది మనసులో అనుకుంటూ గుమ్మం దగ్గర నుంచుని అటుఇటుచూసింది, ఓ వ్యక్తి సెకిల్ తొక్కుకుంటూవస్తున్నాడు అతని అపింది ఏంధి కోడలుపిల్ల .సికిల్ బ్రేకవేసి ఒ కాలు కిందపెటి అన్నాడు. మావయ్య ఎన్టీఆర్ బొమ్మ దగ్గర మీ అబ్బయి ఉంటాడు, ఇంటికి బంధువులు వచ్చారని చేపి త్వరగా రమ్మని చెప్పు . అంది స్వప్న . అలాగే కోడలా .అంటు సికిల్ తొక్కు కుంటు వెళ్లి పోయాడు ఆ వ్యక్తి మా అయన బంధువులు, ఎలాంటి లోటు రానివ్వగూడదు .అనుకుంటూ బంధువుల దగరకు వెళ్లి, అన్నయ్యగారు 10నిమషాల్లో వంట రడిచేస్తాను, . అంటు వంట గది వేపుకు కి తిరగ బోయింది స్వప్న . వంట అలాంటివి ఎంపెటుకోవధమ్మా బావ రాగానే వెళ్ళిపోతాం .అన్నాడు శ్రీకర్ మాటలోనే వచ్చాడు కృష్ణ ** ** ** లావణ్య ఎదో తప్పు చేసినదానిలా భయం, బిడియం తో వుంది. కృష్ణ రాగానే నుంచుంది. చూడండి శ్రీకర్ అన్నయ్య వెళ్లిపోతన్నాం టు న్నాడు. అంది స్వప్న . వీళ్లు యక్కడకి వెళ్లరు గాని ముందు వంట కానీ , ఈరాత్రికి ఈకాడే ఉంటారు ., కూర్చో అమ్మ , యిది ని ఇలు అనుకో .అంటు ఎదురుగావున్న కుర్చీలో కూర్చున్నాడు కృష్ణ అదికాదండి మేము చాలాదూరం వేళాలి. అంది చిన్న కంఠంతో లావణ్య మిరింకేం మాట్లాడొద్దు, ఇంత రాత్రీ వేళ వెళతానంటారా .అన్నాడు కృష్ణ ఈక రాత్రీ వెళినటే , వదిన కు సాయం చెయ్. అన్నాడు శ్రీకర్ ఇద్దరు వంట గదిలోకి వేళ్లేరు . చేపండి విశేషాలు . అన్నాడు కృష్ణ అన్ని బాగానే వున్నాయి , మిరే చెప్పాలి. అన్నాడు శ్రీకర్ ఆ మాదగ్గర ఏముంటాయి లేచిన ధగరనుండి పొలం వెంట పుట్ల వెంట తిరిగే వాడ్ని, మీరేచెప్పాలి సిటీ కబుర్లు. అన్నాడు మీరూ స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నారు, ఎంతవరకు చదువు కున్నారు? డిగ్రీ వరకు చదువు కున్నాను . మరి వ్యవసాయ పనులు చేస్తున్నావు.అన్నాడు. జాబ్ కోసం ట్రే చేస్తన్నాను అంటూఉండగా అన్నయ్య ను స్నానం చేసి రమ్మనండి , వంట అయిపోయి వచ్చింది. అంటు వంట గదిలో నుండి స్వప్న పిలుపు. బావ గారు స్నానం చేసి రండి, తర్వాత మాట్లాడు కుందాం . అన్నాడు కృష్ణ  స్నానాలు ముగించేసి, బోజనాలుకూడా తినేసరికి రాత్రీ పదకొండి గంటలు అవడంతో అన్నావదినా కు ఓ బాడ్ రూమ్ వాళ్ళకిఛీ, , వదిన అన్నయ్య నువ్వు పాలు తాగి పడుకొండి, యిది ని ఇలు అనుకో సిగ్గుపడకు,….. అంటు వదిన. అంది. ముసిముసి నవ్వుతో . మా ఆ న్నయ్య కూ కావలిసింది…… నీకు…… తెలుసనుకుంటాను . అంది చిరునవుతో స్వప్న ఛీ పో వదిన,. ఛీ అటావేంటీ పిచ్చిపిల, మనం మొగుడు దాగరా పచ్చిగా, పిచ్చిగా ఉండాలే , అల లేకపోతే మొగుడు మరో దాన్ని చూసుకుంటాడు మనపని ఉపవాసాలు. అంది నవ్వు తు. ని దగ్గర చాలావిషయాలు నేర్చుకోవాలి. నేర్చుకునేది ఏముంది, మనకుమానం తెలుసుకోవాలి అంతే , మీ అన్నయ్య సాయంత్రం ఇంటికి రాగానే చిన్నట్రిక్ ఉపయోగీస్త అంతే దేబాకు ప్లాట్.అంది స్వప్న . నా కొడచెపు వదిన నేను పాలో అవుతాను. . మగాడికి రెండే రెండు చోట్ల చూపు ఉంటుంది, మన మన ఎదలపే , నడుము పే

కథను కొనుగోలు చేయండి