గీత జీవితం 40 – Telugu sex stories

telugu sex stories గీత జీవితం 40 మమ్మీ అలా అనగానే నేను ఏడుస్తూ ఉండగా మమ్మీ నా దగ్గరికి వచ్చి నన్ను గట్టిగా పట్టుకొని ఎందుకే ఏడుస్తున్నావ్ నాకు తెలుసు అని అన్నాను కానీ నిన్ను ఏమైనా అన్నాన. అలా అనే దానిని అయితే ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడో నిన్ను చంపేదానిని కానీ నాకు తెలిసిన నువ్వు ఇంకా ఉన్నావు అంటే అర్థం చేసుకో నువ్వంటే నాకు ఎంత ఇష్టమో..అని చెప్పగానే నేను ఏడుపు మాని ఆశ్చర్యంతో మమ్మీ కళ్ళలోకి వహుడు5మమ్మీ చెప్పింది నిజమే కదా మా గురించి ఎప్పుడో తెలిసి కూడా ఎందుకు ఏమి అనకుండా ఉంది అంటే మేము అంటే మమ్మీ అంత ఇష్టమా అని ఆలోచిస్తూ వుంన్నాను.. అప్పుడు ఏంటి తెగ ఆలోచిస్తున్నావ్ నేను చెప్పానుకదా నిన్ను ఏమి అనను అని ఇంకా ఏంటి ఆలోచన అనగానే..నేను మమ్మీ ని గట్టిగా వాటేసుకుని నన్ను క్షమించు మమ్మీ ఎదో ఆవేశంలో తెలియక జరిగింది నాకు అన్నయ్య అంటే చాలా ఇష్టం అందుకే వాడితో తెలియక జరిగినా తర్వాత వదులుకోలేకపోతున్న అని అన్నాను..దానికి మమ్మీ నాకు తెలుసు వాడిది చూస్తే నువ్వే కాదు ఎవరు వదులుకోలేరు అని చెప్పింది నేను ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యంతో మమ్మీ కెళ్ళి చూడగానే మమ్మీ చిన్నగా నాకెళ్లి చూసి నవ్వుతూ నేను చెప్పానుకదా మిమ్మల్ని ఎప్పుడో చూసా అని అప్పుడే వాడిదికూడా చూసాను అని

కథను కొనుగోలు చేయండి