దివ్యమైన అందాలు 13 – Telugu sex stories

telugu sex stories దివ్యమైన అందాలు 13 “ఇంతకీ నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావూ?” అని అడిగాడు అతను. “నేను బెంగుళూర్ లో ఉంటానంకుల్.” చెప్పింది ఆమె. “పెళ్ళి అయ్యిందా!?” అడిగాడతను. “డైవర్స్ కూడా అయిపోయాయి.” చెప్పిందామె కూల్ గా. “అరెరె, ఎందుకూ!?” అన్నాడు అతను. “ఆ విషయం ఇప్పుడు ఎందుకులే అంకుల్.” అంది ఆమె. “పోనీలే, మళ్ళీ పెళ్ళి చేసుకో..” అన్నాడు అతను. “ఇక చేసుకొనే ఇంట్రెస్ట్ పోయింది.” చెప్పింది ఆమె. “అయ్యో, మరి ఎలా?” అన్నాడు అతను. “ఏమిటి ఎలా?” అడిగింది ఆమె. అప్పుడు అర్ధమయింది అతనికి తను ఏమన్నాడో. దాన్ని కవర్ చేస్తూ, “ఆఁ..ఏం లేదులే..”అన్నాడు. ఆమెకి అతను అన్న విషయం అర్ధమై, నవ్వేస్తూ, “దానికి పెళ్ళే కావాలా అంకుల్!!” అంది. ఆమె అలా అనగానే, చప్పున ఆమె వైపు చూసాడు. ఆమె కొంటెగా నవ్వుతూ, “అది కావాలనుకున్నప్పుడు ఎవరో ఒకరు దొరుకుతారుగా..” అంది. అతను ఏం మాట్లాడలేదు. “ఏంటంకుల్!? నిజమేగా నేను చెప్పిందీ!?” అంది అతని చేతి మీద కొడుతూ. ఆమె అలా అంటూ ఉంటే అతనికి వేడెక్కిపోతుంది. అదే వేడిలో “ఊఁ…” అని, “మరి దొరకకపోతే ఏం చేస్తావ్!?” అన్నాడు నవ్వుతూ. “ఎవరూ లేకపోయినా ఒక ఐదుగురు ఎప్పుడూ నాతో పాటే ఉంటారు అంకుల్. వాళ్ళకి పని పెడతా..” అంది ఆమె కూడా నవ్వుతూ. “ఐదుగురా! ఎవరూ!? నీ ఫ్రెండ్సా!?” అన్నాడు అతను ఆశ్చర్యంగా. ఆమె తన కుడి చేతి వేళ్ళను ఆడించి చూపిస్తూ, “ఎప్పుడూ రెడీగా, గ..ట్టి..గా ఉంటారు. ఎంతసేపు కావాలంటే అంతసేపు చేసుకోవచ్చు…” అంది సెక్సీగా నవ్వుతూ. అప్పటికే అతనికి ఫ్యూజ్ లు ఎగిరిపోవడంతో ఏమీ మాట్లాడలేక, మౌనంగా ఉండిపోయాడు. కాసేపటికి హొటల్ చేరుకున్నారు. ఆమె దిగగానే, అతనూ కిందకి దిగి, కార్ ను వేలెట్ లో ఇచ్చేసాడు. ఆమె లోపలకి వెళ్తూ, “రండి అంకుల్..” అంది. అతను ఆమెని ఫాలో

కథను కొనుగోలు చేయండి