నా పేరు సన్నీ 8 – Telugu sex stories

నా పేరు సన్నీ 8 అక్క ఇంకా సోఫాలోనే పడుకుంది. నన్ను చూసి అక్క కూడా అదే ప్రశ్న వేసింది. నేను అత్తయ్యకి చెప్పిన సమాధానమే చెప్పాను. నేను వెళ్లి సోఫాలో కూర్చుని టీవీ చూస్తున్నాను. అక్కయ్య లేచి బంగారం నేను నీవళ్ళో పడుకోవాలి అంది నవ్వుతూ. … లేదక్కా ఇప్పుడు వద్దు చాలా అలసటగా ఉంది ఉన్నాను. అత్తయ్య కూడా వచ్చి సోఫాలో కూర్చుంది. నా కుడి వైపు అత్తయ్య కూర్చుంది. ఎడమవైపు అక్క టీవీ చూస్తూ పడుకొని ఉంది. నేను టీవీ చూస్తూ మళ్లీ అక్క సళ్ళు కనపడతాయి ఏమో అని అత్తయ్య గమనించకుండా చూసాను. నిజంగానే బాగా కనిపిస్తున్నాయి ఇందాకటి కంటే ఇంకా ఎక్కువే బయటకు కనబడుతున్నాయి. నేను గమనించాను ఇందాకా అక్క బ్రా వేసుకుని ఉంది ఇప్పుడేమో బ్రా లేదు. అంటే వీళ్లు రౌండ్ వేసుకోవడానికి సిద్ధమయ్యి నేను రావడంతో క్రిందికి వచ్చేసి ఉంటారు అనుకుంటూ టీవీ వైపు చూశాను. మళ్ళీ ఎందుకో అనుమానం వచ్చి అత్తయ్య వైపు చూశాను.

కథను కొనుగోలు చేయండి