నెల కు ఒక రోజు 49 – Telugu sex stories

telugu sex stories నెల కు ఒక రోజు 49 అదే నేను అంటుంది అవకాశం దొరికింది కధ అని నీ అవసరం తీర్చుకున్నాం నువ్వు సుఖ పడ్డాం వాన్ని సుఖం పెట్టాం ఇద్దరు సుఖ పడి మీ శరీర అవసరాలకు తీర్చుకున్నారు ఇందులో తప్పేముంది పైగా మీ వారు కూడా నీకు అనుకూలంగా ఉన్నారు 
ఇంకా మీ వారికి తెలిస్తే ఎలా అని ఒక సందేహం వ్యక్తం చేసావు నువ్వు
మొదటి నుండి నీ విషయంలో నిజాయితీగా ఉంది మీ వారు ఎప్పుడైతే తన వల్ల నీకు సుఖం లేదు అని తెలిసిందో అప్పటి నుండి మీ వారు మానసికంగా సఫర్ అవుతూనే ఉన్నారు నీకు తెలియంది ఏంటంటే నీ సుఖం కోసం తనని తాను మార్చుకుంటూ పదిహేను రోజులకు ఒకసారి నా దగ్గర కౌన్సిలింగ్ తీసుకున్నాడు .
మీ వారి లో చాలా మార్పులు వచ్చాయి వసు నిన్ను నిన్నుగా నువ్వు ఎలా ఉన్నా ఇష్టపడే లాగా మారిపోయాడు 
అలా శీరిష మా వారి గురించి చేప్పే సరికి నాకు షాక్ లాగా అనిపించింది నాకోసం ఇంతగా పరితపించే మా వారిని తలుచుకుంటూ అలాగే చెమర్చిన కళ్లతో అలాగే ఉండి పోయా 
నీకు ఇంతకు ముందు కూడా చేప్పను మీ వారు నిన్ను తన బాధ్యతగా చూడం మొదలేట్టారు అని నీ మనసు మీ వారితో  పంచుకో నీ ఇష్టాఇష్టాలు తనతో చెప్పు నువ్వు వాడితో ఉంటే నీకు కలిగే సంతోషం వివరించూ వాడి వాళ్ల  స్త్రీ  గా నువ్వు పొందే సుఖాన్ని మీ వారి ముందు ఉంచు
మనసారా నువ్వు అడిగితే ఏదైనా ఇవ్వగలిగే నీ భర్త 

కథను కొనుగోలు చేయండి