పద్మ మోహన్ 30 – Telugu sex stories

telugu sex stories పద్మ మోహన్ 30 ఇద్దరూ చాలా అలసట గా పడుకున్నారు. పద్మ వాణి నుదుటి మీద చేయి వేసి ఎలా ఉంది అని అడిగింది.వాణి సిగ్గుతో కళ్ళు మూసుకుంది.పద్మ : ఎలా ఉంది అని అడిగితే సిగ్గు పడతావు ఏంటి తల్లి.వాణి : చి పో అక్కనేను పోతాను లే గాని ఎలా ఉంది చెప్పు.వాణి : చాల బాగుంది అక్కపద్మ :మరి ఇంకోసారి ఎక్కించుకుంటావా ?వాణి : అమ్మో మాలినా ఇక నావల్ల కాదు.నువ్వే ఎక్కించుకో.పద్మ :ఈ మూడు రోజులు మీ ఇద్దరి ఇష్టం నేను అడ్డు చెప్పను దెంగించుకుంటారో దొరులుతారో నాకు అనవసరం.మోహన్ : అదేమిటి మరి నువ్వు దెంగించుకోవా.పద్మ :ముందు దాని గుల తీర్చచండి.మోహన్ : దాని గుల తీరుతాస్థ

కథను కొనుగోలు చేయండి