పద్మ మోహన్ 36 – Telugu sex stories

telugu sex stories పద్మ మోహన్ 36 వాణి మోహన్ ఒకరి కౌగిట్లో ఒకరు కౌగిలించుకొని పడుకున్నారు.
అర్ధరాత్రి పద్మా వాణి ని లేపింది.ఏమిటి అక్క అని అడిగింది వాణిఏమీ లేదు లే నీ తొడలు రెండు ఒక్కసారి వెడల్పు చెయ్ అని అంది.ఎందుకు అక్కచెబుతా తెరువు అని ఒకపులా ఐస్ తీసుకొని వాణి పూకులో పెట్టి మళ్లీ బయటికి తీసి గొల్లి మీద మరియు పూకు మీద పెట్టి రుడుతుంది.ఐస్ ఎందుకు అక్కఏమై నాకు ఆ మాత్రం తెలీదా …..నువ్వు రెండు రోజుల నుంచి గ్యాప్ లేకుండా పూకు ద్దున్నుంచి కుంటున్నావ ….. పొద్దున చూస్తే నీ పూకు అంత ఎర్రగా, కమిలిపోయి ఉంది. నువ్వు చెప్పకపోయినా 

కథను కొనుగోలు చేయండి