పద్మ మోహన్ 47 – Telugu sex stories

telugu sex stories పద్మ మోహన్ 47 ఇంతలో మోహన్ వాళ్ళ ఆంటీ వచ్చి అన్నం తినడానికి రండి అని పిలిచింది.రా వాణి  వెళ్దాం నువ్వు వెళ్ళు బావ నాకు వద్దు ఆకలిగా లేదు.సర్లే ఆంటీ నాకు కూడా వద్దు. మీరు వెళ్ళండి.అదేమిటి మోహన్ మీకోసం నాటుకోడి కూర వండాను.అది కాదు ఆంటీ  నాకు ఆకలిగా లేదు.నువ్వు రావటం లేదని మోహన్  కూడా రావడం లేదమ్మా భోజనానికి.బావా నువ్వు వెళ్ళు నాకు ఆకలిగా లేదు అర్థం చేసుకో. నాకు ఆకలిగా లేదు. సరిపోయారు ఇద్దరుకి  ఇద్దరు ఇప్పుడు ఆకలి గా ఉండదు. అర్ధరాత్రి ఆకలి వేస్తే ఏం చేస్తారు.బావ నీకోసం తింటాసరే పదముగ్గురూ కలిసి భోజనానికి కూర్చున్నారు. ఇంతలో వాని ఆంటీ మీ  పేరేమిటి అని అడిగింది. నా పేరు జయ. మరి నీ పేరు. 

కథను కొనుగోలు చేయండి