పద్మ మోహన్ 50 – Telugu sex stories

telugu sex stories పద్మ మోహన్ 50 అంటే వీళ్ళ తొడ  సంబంధం చాలా కాలం నుంచి సాగుతుంది. ఇంకా ఇక్కడ ఉండటానికి నాకు సిగ్గు ఉండాలి అనుకుంటూ గదిలోకి వెళ్ళిపోయింది. వాణికి ఆ గదిలో కూడా ఉండటం ఇష్టంలేక నడుచుకుంటూ కారు ఉన్నచోటికి వెళ్లి కారులో కూర్చుంది. అప్పటికే అరగంట గడిచింది మోహన్ మాత్రం ఇంకా బయటికి రాలేదు.ఈ లోపల కారు దగ్గరికి ఇందాక పడుకున్న మనిషి వస్తున్నాడు. అతను చాలా బలంగా, బలిష్టంగా ఉన్నాడు. అతని చేతిలో ఒక చెంబు కూడా ఉంది. అది ఎందుకు వాణి కి  తెలియని విషయం ఏమీ కాదు.తాను కూడా ఒక పెల్లెటూరి మనిషే కదా ….! అతను కూడా ఏమీ మాట్లాడకుండా మౌనంగా కారు వాకా  చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు. అతను వెళ్ళిన పదినిమిషాల్లో మోహన్ చాలా కంగారుగా స్పీడ్ గా పరిగెత్తుకుంటూ కారు దగ్గరికి వచ్చి అసలు నీకు బుద్ధుందా అని గ్యాప్ లేకుండా  మాట్లాడుతున్నాడు. ఇలా చెప్పాపెట్టకుండా వచ్చేస్తే ఎక్కడైనా వెతకాలి నిన్ను, అని సందు లేకుండా గబా గబా  మాట్లాడుతున్నాడు. మోహన్ ఎంత మాట్లాడినా వాణి  మాత్రం ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు.ఆంటీ వాళ్ళ మొగుడు నిన్ను చూశాడు కాబట్టి సరిపోయింది. లేకపోతే నిన్ను ఎక్కడని వెతకాలి అని అడిగాడు. వాణి  దానికి కూడా సమాధానం చెప్పలేదు. ఫార్మ్ హౌస్ నుండి జయ, వాళ్ళ మొగుడు

కథను కొనుగోలు చేయండి