రెండు జంటలు 5 – Telugu sex stories

telugu sex stories boothu kathalu మర్నాడు, ఉదయం.. సాడే నౌ.. సన్నగ వర్షం మెదలైనది….నాష్ట ( బ్రేక్ ఫాస్ట్) తినిపించి , తోష (టిఫెన్ / టిఫెన్ బాక్స్) , ఛత్రిలు చేతికిచ్చి ఆఫీస్ లకు పోయె భర్తలకు ..బై..చెప్పనికి బైటకొచ్చిరి సుకన్య, సింధులు….ఐపోయెనా పన్లన్ని!?..అనుకుంట మాట మొదలుబెట్టె సుకన్య….ఇంక బట్టలు ఆరబెట్టెదున్నది..ఇంతల వర్షం మొదలాయె….నాకు అదే పని..ఐతె వాన తగ్గెదాక ఏం చెయ్యలేం గద!….నిజమె.. అన్నది సింధు….ఓ రెండు నిముషాలు ఆముచ్చట్లు, ఈముచ్చట్లు చెప్పుకొనిరి .ఇంకేదొ అడుగుదామన్న ఆలోచనను మనసులల్లనె తొక్కి పెడ్త….ఇంతల ఒక చల్లని గాలి వీచె..సన్నగ
ఒణికిరిద్దరు, పైటలు నిండుగ కప్పుకుంట.. ..ఇక ఇంట్లకు పోదమా!?..అన్నట్లు కదిలె సింధు….నిన్న డాక్టరమ్మ ఏమన్నది?!.. అనడిగె సుకన్య…. ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ తక్కువజెయ్యు , బాదామ్ తినిపించు ,హాఫ్ బాయిల్డ్ గుడ్లు , కారెట్లు తినబెట్టు.. గసొంటివి చెప్తాబోయింది….గంతెనా!?….అంతనె!…. ఐతె ముఖమెందుకొ ఎఱ్ఱగచేస్కొని బైటకెళ్తివీ!!?….ఏ!..అన్ని గలీజ్ మాటలు..అనె , సన్నగ….ఏందో అవి?..చెప్పరాదు!!….ఇక్కడ్నా!?…..అట్లైతె రారాదు మా ఇంట్లకు!!..చాయ్ తాగుదం….ఊఁఁమ్..తాళమేసొస్త.. అనుకుంట
లోపల కెళ్ళి , రెండు నిముషాలల్ల అన్ని సదుర్కొనొచ్చి సోఫాల కూర్చొనె సింధు…ఇంతల చాయ్, బిస్కెట్లు, నీళ్ళతొ ఒక ట్రే ను సెంటర్ టేబుల్ మీద పెట్టె సుకన్య.. చెరొక కప్పందుకొని చిన్నగ సిప్ చేస్కుంట కూక్ర్చుండిరో క్షణం….ఇక చెప్పమ్మ!..అంట ముచ్చట మొదల్జేసె సుకన్య….ఏం చెప్పాలె!..అన్ని పడకింటి ముచ్చట్లె!… అనె సింధు తల కిందికేస్కొని….అయి మాట్లాడనికె గద ఎళ్ళినది!.. మందిచ్చి పంపాలె గాని
అట్లడుతరా!?….ఏమన్నది?!..ఏ దినాలల్ల కలుస్తరు?..ఎంత సేపు కలుస్తరు?..కలిసె టైమ్ లొ సంతోషంగ ఉంటరా?.. అనడిగినదా?….ఆమె అడిగినది..నే చెప్పిన గూడ!….ఐతె ఇంకేమన్నది?….సింధు చప్పుడు చెయ్యలె….ఏ! చెప్పరాదు!..నీ అక్క లాంటి దాన్ని!…..ఎం త ..ఇ డు స్తడు?..అనడిగినది.. సిగ్గిడిచి!….ఏం చెప్పినవ్?!..ఎట్ల చెప్పొస్తది..అన్న.. ..
అందాజగైన చెప్పు..అన్నది.. ..అంత ఎక్కువగ అన్పించది..అన్న …మగని వీర్యం బాగ పడితె గర్భమొచ్చె ఛాన్సెక్కువ ఉంటది..నువ్వు ట్రై చెయ్యాలె.. అన్నది….ఏం చెయ్యాల్నట!?..ఆ మాటనె అడిగిన..ఆఖర్ల కైంచి ఏస్తవా?.. అనె.. గదేంది?!…అన్న!….తెల్వదా?..అనె సుకన్య , ముసిముసి నవ్వుల నడుమ ….తెల్వదన్నట్లు తల అడ్డంగ ఊపె..సింధు..నేర్పిస్తలే!..ఇంకేమన్నదొ చెప్పు…. అట్లైతె ఒక పని చెయ్యు!.. అన్నది….ఏం ద ది?….ఎట్లనగల్గినదొ ఆ మాట!.. అంట ముడుచుకుపోయె..అంత తప్పుమాటేమన్నది?!….గ వాన్ని.. ఛీ!.. అనుకుంట ముఖాన్ని అరచేతులల్ల దాచుకొనె సింధు….ఏయి??….మగోళ్ల ..దా.. ని.. కింద
లటకాయిస్తుంటయీ!….పిచ్చలా?….ఛీ!..గ వె!…..ఏంచెయ్యాల్నంట?..పిచ్చల్నుపిసుకుమన్నదా!?….ఏ.. సుతారంగ ఒత్తుమన్నది..

కథను కొనుగోలు చేయండి