అమ్మ ఇప్పుడు చూడు నిన్ను ఎలా తయారు చేస్తానో

బాత్రూం నుండీ వచ్చాకా నా గదిలోకి వచ్చింది అమ్మ ఎక్కడికెళ్ళావ్ అన్నాను బాత్రూం అర్జెంట్ అందుకే అంది అదుకేనా వదిలించేసుకున్నావ్ అని నవ్వాను ఐనా అంత సేపా ముద్దు పెట్టుకోవడం అవునూ ముద్దు పెట్టుకుంటాను అని అలా నలిపేస్తున్నావ్ ఏంటిరా అంది. నలపడం ఏంటమ్మా?? అన్నాను ఏమి ఎరగనట్టుహుమ్మ్ ఏమిలేదులే అంది అమ్మ. అమ్మా ఇందాకడ మద్యలోనే వదిలేసి వెళ్ళావ్ కదా అందుకనీ అన్నాను ఏంటిరోయ్య్ హుమ్మ్ అంది అమ్మ నాన్న నీకు ఏమికావలన్నా దగ్గరుండి చూసుకోమన్నారు అన్నాను అబ్బోఓ గొప్పేలే మీ బాబు ఉండి ఓకీ ఉద్దరించాడు ఇంకా వెళుతూ వెళుతూ నీకు అప్పచెప్పాడా అంది అదేంటి అమ్మ అలా అంటావ్ నాన్న సంగతి వదిలెయ్ నీకు ఏమికావలన్న నన్ను అడుగు నేను చెయ్యకపోతే అప్పుడు అను అన్నాను. హుమ్మ్ నా బంగారు కొండవి రా నువ్వు నేనంటే ఏంత ప్రేమో నా బుజ్జిగాడికి అంది.అమ్మా నువ్వు నైటీ వేసుకోవచ్చుకదా ఎప్పుడూ చీరలే కట్టుకుంటావ్ ఏంటి అన్నాను చీరలో ఉండే సుఖం ఆ పిచ్చి గుడ్డల్లో ఏమి ఉంటుందిరా అంది. అవునా?? అంత సుఖం ఏమి ఉంటుంది అమ్మా జాకీటు. అడుగులంగా, దానిమీద ఇకో లంగా , దానిమీద చుట్టు చుట్టుకునే చీర. ఇలా రాత్రి పూట అన్ని వేసుకుని పడుకుంటే ఫ్రీగా ఎలా ఉంటుంది అన్నాను. అమ్మ దానికి పక పకా నవ్వి అవునూ అడుగులంగా దానిమీద లంగా అంటున్నావ్ ఎప్పుడు చూసావ్ రా అంది నువ్వే అప్పుడప్పుడూ చెపుతావ్ గా అడుగులంగా గుడ్డలు కొనుక్కోవాలి అని అంటే అడుగులంగా అని నువ్వు అంటున్నావ్ అంటే దానిమీద ఇంకో లంగా కట్టుకుంటావ్ అనే అదా అన్నాను. అబ్బోఓ నా లంగా గురించి చాలా నే ఊహించావ్ రా అంది హుమ్మ్ నిజమే కదా అన్నాను. అవుననుకో కానీ… అమ్మ లంగా గురించి అలా అలోచించడం తప్పు కదా?? అంది. తప్పేముందీ మా అమ్మ లంగా గురించి నేను ఆలోచిస్తున్నాను అది తప్పా?? అది సరే గానీ రాత్రిపూట ఇన్ని కట్టుకుంటే ఫ్రీగా ఎలా ఉంటుంది?? అన్నాను. దానికి నవ్వి ఇప్పుడు చెప్పవలసిందేనా?? అంది, హా అన్నాను.సరే ఐతే విను సాయింతం పూట స్తానం చేశాకా అడుగు లంగా దానిమీద లంగా కట్టుకోకుండా చీర మాత్రమే కట్టుకుంటానురా అంది అవునా లంగా కట్టుకోవా ?? అన్నాను లేదురా చీరకూడా కాటన్ చీర మెత్తగా ఉంటుంది ఫ్రీగా ఉంటుంది కూడా అంది. అవునవును నైటీ ఐతే పైనుండీ కిందకి ఒకటే ఉంటుంది చీర ఐతే నడుం దగ్గర కాళీ ఉంటుంది గా గాలికూడా వేస్తుంది అన్నాను చీ పాడు పిల్లాడా ఈమద్య నువ్వు బాగా చెడిపోతున్నావ్ రా అంది.నేనేమి చేడిపోవడం లేదు అమ్మా నువ్వే నన్ను చేడగొట్టేస్తున్నావ్ అన్నాను.అమ్మ: అదేంటిరా అలా అనేశావ్నేను: మరి ఇంత అందాల అమ్మ ఉంటే ఏ కొడుకన్నా బుద్దిగా ఉంటాడా చెప్పుఅమ్మ: ఓహో అదా?? హుమ్మ్ ఇప్పుడేమంటావ్ ఇంతకీ అందినేను: మా అమ్మ సూపర్గా ఉంటుంది అంటున్నాఅమ్మ: మ్మ్మ్ ఇంకానేను: నువ్వు ఎప్పుడూ ఇలాగే ఉంటావ్ కానీ నువ్వు ఎక్కడికన్నా వేలుతుంటే రడీ అవుతావ్ చూడు అబ్బాహ్ అప్పుడూ సుపరోఓఓఓ సుపర్అమ్మ: పక పక నవ్వి అంత బాగుంటానేరా??నేను: చాల చాలా, అమ్మా..అమ్మ: ఏంటి కన్నానేను: నాకోసం ఇప్పుడూ అలా తయారవుతావా??అమ్మ: అనుకున్నాను అబ్బయి గారు ఇంకా అడగలేదేంటా అనినేను: అంటే నేను అలా అడిగితే తయారవుదాం అని ముందే అనుకున్నవా??అమ్మ: అడిగాకా తయారవకపోతే నా కొడుక్కి కోపం వచ్చి అలుగుతాడుగానేను: ఐతే రడీ అవ్వు అమ్మాఅమ్మ: ఒరేయ్య్ అసలే ఉక్కగా ఉంది ఇప్పుడూ ఆ పట్టు చీరలు అవి ఎందుకు రానేను: నిజమే అమ్మ ఐతే ఒకపని చేద్దామా??అమ్మ: ఏంటినేను: చీర కట్టుకోకు జాకీటు లంగ మీద నగలు పెట్టుకోఅమ్మ: చీ పాడు పిల్లాడా ఏమి మాట్లాడుతున్నవో తెలుస్తుందా??నేను: ఇప్పుడేమన్నాను అని అలా అంటున్నావ్అమ్మ: లంగా జాకీటు మీద నగలు పెట్టుకోమంటున్నావ్ గా చీర కట్టుకోకుండానేను: హుమ్మ్ అవును ఉక్క పోస్తుంది కదా చీర ఎదుకూ అని అల అన్నాను.అమ్మ: చీ అలా ఎవరన్న చూస్తే ఏమనుకుంటారూ??నేను: ఇక్కడ నేను ఒక్కడినే ఉన్నాను కదా ఇంక ఎవరూ లేరుగా అమ్మఅమ్మ: అవుననుకో కానీ బాగోదేమోరానేను: 13 ఆర్ 14 ఇయర్స్ అమ్మయిలు లంగా జాకీటు వేసుకుంటారు అంతే కదా వాళ్ళు బాగుంటారు అమ్మాఅమ్మ: నాకు ఆ వయస్సు దాటి చాల కాలం అయ్యిందినేను: మా అమ్మ మళ్ళి ఆ వయస్సు లోకి వెలితే ఎలా ఉంటుందో చూడాలని అడిగా, నా కొరిక తీరుస్తావో లేదో నీ ఇష్టంఅమ్మ: హుమ్మ్మ్ సరే ఆ వీది తలుపు వేసేయ్ హాల్లో లైట్ కూడా తీసెయ్నేను: ఎందుకమ్మా??అమ్మ: లైట్స్ తీసేస్తే వీళ్ళు పడుకున్నారులే అని చుట్టుపక్కల ఆంటీలు ఎవ్వరూ రారురానేను: నువ్వు కేక అమ్మ.అమ్మ: ఏడిశావ్ లే ముందు తలుపులు వేసి లైట్స్ తీసేసిరానేను వెళ్ళి అమ్మ చెప్పినట్టు చేసి వచ్చా నేను బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళేసరికి అమ్మ లైట్ గులాభిరంగు మీద తెల్లటి చిన్న చిన్న పువ్వులు ఉన్నా జాకీటు గులాభిరంగు లంగా కట్టుకుని నిలబడి ఉంది. నేను ఆ గదిలోకి వెళ్ళగానే అమ్మ తన రెండు చేతులూ జాకీటు మీద క్రాస్ మార్క్ లో అడ్డు పెట్టుకుని అబ్బహ్ నాకు సిగ్గుగా ఉందిరా నువ్వేమో చెపితే వినవు అంది సిగ్గుపడుతూ.ఇక్కడ ఎవ్వరు ఉన్నారని అంత సిగ్గు పడిపోతున్నావ్ నేను ఒక్కడినేగా అన్నాను.హుమ్మ్ పోయి రోడ్డు మీద వెళుతున్నా ఇంకో పది మందిని తీసుకుని రారా అది కొంచెం కోపంగానేను: ఎందుకమ్మా??అమ్మ: నువ్వు ఒక్కడినే ఉన్నాను అంటూన్నావ్ గా వాళ్ళు కూడా చూస్తారు నీతో పాటునేను: హహహ్హ అదా నువ్వు బలే దానివే నా అందాల అమ్మని ఇలా నేను ఒక్కడినే చూస్తాను గాని ఇంకోడిని చూడనిస్తానా?? చెప్పుఅమ్మ: అబ్బోఓ ఐతే చూడు అంటూ తన చేతులు అడ్డు తీసింది.అమ్మ బండ సళ్ళు జాకీటు నిండుగా తన్నుకుని ఉన్నాయి జాకీటు పిట పిట లాడిపోతూ నునుపు తేరిపోయింది జాకీటు కొద్దిగా లోనెక్ అవడం వల్ల ఎదుర్రొమ్ముల పైబాగం కనిపిస్తుంది రెండు రొమ్ముల మద్యం లోయ లైట్ గా కనిపిస్తుంది ఆ రెండు కొండల మద్య నాన్న కట్టిన సుత్రాల గొలుసు వాటి కింద వేలాడుతున్న రెండు సూత్రాల గుత్తి అది చూసేసరికి నాలో ఎదో తప్పు చేస్తున్నామా అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది. వెంటనే అమ్మ తో అమ్మ ఆ గొలుసు తీసెయ్యవే అన్నాను ఏఏ ఇదేమి అడ్డు వచ్చింది రా నీకూ అంది.నేను: నాన్న ఎలాగూ ఊరు వెళ్ళారు కదా అమ్మ ఇది ఇంకా నీ మెడలో వేళ్ళాడుతూ ఉండాలా ఏంటీ??అమ్మ: అదీ తియ్యకూడదు రానేను: మరి అప్పుడప్పుడూ పొద్దున్న పూట నీ మెడలో గొలుసు ఉండదు.అమ్మ: అదీ అదీ రాత్రి పూట పడుకునేటప్పుడు గుచ్చుకుంటుందని తీస్తానురానేను: ఇప్పుడు కూడా అలాగే తీసెయ్.అమ్మ: ఇప్పుడేంటి ఇది తీసెయ్యలి అంతేగా? అంటూ మెడలో ఉన్న సుత్రాల గొలుసు తీసి పక్క టెబుల్ మీద పెట్టిందినేను: హుమ్మ్ ఇందాకడ ఎక్కడ ఆపామో అక్కడ నుండీ చూశాను అమ్మ ఎత్తైన కొండల మద్యలోనుండీ చూస్తూ కిందకి వచ్చేసరికి అమ్మ లోతు గుంట బొడ్డు కనిపించింది అబ్బహ్ అనుకున్నాను కిందకి చూస్తే లంగా ఉందిగా అందుకే పక్కకి చుశా అమ్మ నడుం వావ్ సూపర్ అటూ ఇటూ కూడా చిన్న చిన్నా మడతలు రెండు పడ్డాయి.అమ్మ: ఏంటిరా అలా చూస్తున్నావ్??నేను: నువ్వు ఇలా బోసి మెడతో బాగోలేదమ్మాఅమ్మ: కదా అందుకే అది తియ్యను రా అన్నానునేను: అబ్బహ్ ఆగొలుసు గురించి కాదమ్మా ఇంక వేరే నగలు ఏమన్న పెట్టుకోవచ్చు గా అనీ అంటున్నాఅమ్మ: ఏంటీ ఇలా లంగా జాకీటు మీద నగలా?? నీకేదో పిచ్చి పట్టింది రా ఇవ్వాళ అందుకే ఇలా అడుగుతున్నావ్నేను: అవునమ్మా నీ అందం తో నాకు పిచ్చెక్కించావ్అమ్మ: ఏంటిరోయ్య్ పెద్ద పెద్ద మాటలు వస్తున్నాయ్నేను: ఏమి లేదమ్మ నువ్వు ఇంత అందంగా ఉన్నావ్ కదా నగలు కూడా పెట్టుకుంటే ఇంకా బాగుంటావ్ కదా అందుకే అమ్మ అడుగుతున్నాను పెట్టుకోవచ్చు కదా??అమ్మ: ఇంతవరకూ వచ్చాకా కాదంటే నువ్వు ఒప్పుకుంటావా?? నేను పెట్టుకోవడం కాదు గానీ మీ అమ్మ ని ఏనగల్లో చూడలనుకుంటున్నవో ఆ నగలు నువ్వే పెట్టు సరే నా??నేను: అబ్బభ నువ్వు సూపర్ అమ్మ ఇప్పుడు చూడు నిన్ను ఎలా తయారు చేస్తానో.నేను: అమ్మా భీరువా తాళాలు ఎక్కడున్నాయ్అమ్మ: ఆ సెల్ఫ్ లో ఉన్నాయ్ చూడునేను తాళాలు తెరిచి లోపల అర తాళాలు కూడా తెరిచి అమ్మ నగల బోక్స్లు అన్ని తీసి పక్కనే ఉన్నా టెబుల్ మీద పెట్టాను ఒరేయ్య్ అన్ని తీస్తునవేంటిరా అంది అమ్మ. ఉండమ్మా మరి నీకు ఏది బాగా సెట్ అవుతయో చూసి పెట్టాలి కదా నా అమ్మ అందాన్ని ఏ నగలు బాగా పెంచుతాయో చూడాలిగా అన్నాను. హుమ్మ్ సరే కానీ వద్దంటే ఆగుతావా అంది అమ్మ.అమ్మ చీరల అర కింద సీక్రేట్ అర ని పైకి లేపి అక్కడ ఉన్నా హారాల పెద్ద గొలుసుల బోక్స్లు తీసి టేబుల్ మీదపెట్టాను. హుమ్మ్ ఇంక మొదలెట్టనా?? అన్నాను. కింద కూర్చో అంది ఎందుకూ అన్నాను కూర్చో అంది సరే అని బీరువా ఎదురుగా కూర్చున్నా భీరువా కింద తాళం పెట్టే కన్నం ఉంటుంది చూడు అంది చూశాను హా ఉంది అన్నాను హుమ్మ్ నా చీరల అడుగున పేపర్ కింద చిన్న తాళం ఉంటుంది చూడు అంది ఉంది హా అన్నాను చెతిలోకి తీసుకుని హుమ్మ్మ్ దానిని ఆ కిద కన్నం లోపెట్టి ఓపెన్ చెయ్య్ అంది చేశాను అలా చెయ్యగానే బీరువాలో కింద అర ఓపెన్ అయ్యింది అప్పటివరకూ అక్కడ ఒక అర ఉంది అని నాకు తెలియదు ఇక్కడ కూడా అర ఉందా?? అన్నాను హుమ్మ్ అంది అమ్మ అది ఓపెన్ చేసి చూస్తే అక్కడ లావుగా వెడల్పుగా ఉన్న నగల బాక్స్లు రెండు ఉన్నాయ్ బయటకి తీసి ఓపెన్ చేశాఒకదానిలో చాలా నగలు ఉన్నాయ్ ఏంటివి అన్నాను ఏడువారాల నగలు రా అంది అంటే అన్నాను. వారం లో ఒక్కోరోజుకి ఒక్కోవారం అని పిలుస్తాం కదా అలా ఏడు రోజులకి ఏడురకాల నగలు అన్న మాట అంది అవునా?? ఇవి ఎవరివి అమ్మా అన్నాను. మనవేరా మీ నానమ్మ నాకు ఇచ్చింది అంది.నానమ్మా?? నానమ్మకి అంత సీన్ లేదే నాన్న వాళ్ళది బిలో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి ఇన్ని నగలు ఉండే చాన్స్ లేదు అసలు నానమ్మ ఇన్ని నగలు కోడలికి ఇచ్చింది అంటే తనకి ఇంకా ఎక్కువ ఉండాలి కదా కానీ ఎప్పుడూ నగలు వేసుకోవడం చూడనే లేదు నేను అంటే ఎదో తేడా కొడుతుంది అనుకుని ఇంకో బోక్స్ తీశాను అందులో మూడు రకాల వడ్డాణాలు, బగారు జడ, కట్ల కాసులపేరు, అరవంకీలు, ఉన్నాయ్ ఇవి కూడా నానమ్మ ఇచ్చినవేనా?? అన్నాను లేదురా అవి అమ్మమ్మ ఇచ్చినవి అంది. ఒరిదీనెమ్మో అమ్మమ్మ వాళ్ళు ఎన్ని నగలు పెట్టారో నాకు తెలియదా?? నాకు ఊహ తెలిసినప్పటినుండీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సన్నటి రెండు పేట్లా నల్లపూసల గొలుసు ఆ బొందు తప్ప వేరేవి ఏమి వేసుకోలేదు. నాన్నని వాళ్ళు ఆ నగలు కొనుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఈ నగలు కొనుకుంటున్నారు నాకూ కొనండీ అని చాల సార్లు అడగడం వినాను. నిజంగానే అమ్మమ్మ్మ నానమ్మ ఇన్ని నగలు ఇస్తే వీటిని ఎందుకు పెట్టుకోలేదూ ఎప్పుడూ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ నల్లపూసలే ఎదుకు వేసుకునేదీ ఇన్ని నగలు ఉంచుకుని వీటిని బీరువాలో దాచేసి ఉత్తి మెడతో తిరుగుతుందా? నెవ్వర్ ఇవి అమ్మ చెప్పినట్టు వాళ్ళు ఇచ్చినవి కాదు అనుకున్నాను. మరి ఇంత బగారం అమ్మ కి ఎవ్వరు ఇచ్చారూ?? అమ్మోఓ కనీసం కిలో ఉంటుంది గా రెండు కలిపితే అనుకునాను ఏరా ఎంతసేపు చుస్తావ్ వాటిని అంది అమ్మ.అసలు ఏమున్నాయా అని చూస్తున్నా అన్నాను అలా చూస్తే తెలియదురా అన్నిటినీ తీసి మంచం మీద పెట్టు అప్పుడు తెలుస్తుంది అంది నిజమే నాకు ఈ ఆలోచన రాలేదు అని ఒక్కోటి మంచం మీద పేర్చాను.