అన్న– చెల్లెల కవ్వింతలు 4 telugu sex story

కళ్ళు ఇంక సరిగ్గ తెరవలేదు.. నాన్నమ్మ తిట్టులు వినపడుతున్నయి.. ‘ఎంత తెల్లవారినా.. వొళ్ళు.. వాపు.. తెలియకుండ పడూకుంట్టున్నడు..’ అని చెవిన పడుతున్నయి తిట్టులు.. కళ్ళు తెరిచి చుస్తే..మొదటి కధ : అన్న– చెల్లెల కవ్వింతలు 3→నేహా నా నుంచి కళ్ళు తిప్పు కోని ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటుంది.. అతి కస్టం మీద బ్డ్ నుంచి లేచి కుర్చున్న.. వెంట నే నిన్న రాత్రి పూకు లొ కారటం కుర్తుకు వచ్చి నిద్ర ఒక్కసారిగా ఎగిరి పొయింది.. వెంటనే లేచి అమ్మ కొసం వెతికాడూ సందీప్.. కిచెన్ రూం లొ పని లొ వుంది.. కాని నాన్నమ్మ కూడ అక్కడె వుంది.. అమ్మ తొ మాటలాడటానికి అవకాసం దొరకటం లేదు.. రెడి అయ్యి టిఫిన్ చేసాడు సందీప్.. కాని సందీప్ కి వీడని భయం వెంటాడుతూనే వుంది.. కుమారి సందీప్ ని అస్సలు పట్టించు కొవటం లేదు.. అసలు ఏమి జరగనట్టు వుంది.. చెసేది లేక.. స్కుల్ కి వెళ్ళి పోయాడు.. ఎప్పుడూ ఇంటి కి వెళ్లాలా..అని కంగారు గ చుస్తున్నడూ సందీప్.. వుండ పట్ట లేకా.. తన స్నేహితుడీని అడీగాడు.. ‘ఒరే.. కడూపు ఎలా వస్తుంది..’ అని కొంచం భయపడూతునే… సందీప్ స్నెహితుడూ సందీప్ ని ఒక క్షణం చూసి.. గట్టిగ నవ్వి.. తోటి స్నేహితుల తొ.. ‘ఒరే.. కడుపు ఎలా వస్తుందో సందీప్ గడీకి తెలియదుఅంటా..’ అని క్లాస్ లొ అరిచాడు.. అందరు పక పక నవ్వారు అమ్మయిల తో సహ.. సందీప్ కి వాడీని అక్కడె నరికి పడెయాలి అన్నంత కోపం వచ్చింది.. సందీప్ వాడీ షట్ పట్టు కోని.. ‘బలిసిందా రా.. ఫ్రెండ్ వి కదా అని అడీగితే..’ అనే సరికి.. ‘ఒకె ఒకే .. సరి రా.. ఎదో సరదా కి.. అయిన నువ్వు ఇలా పిల్ల పూకు డౌట్లు అడీగితే.. ఎలా..’ అని మల్లి నవ్వడూ.. ‘అది తెలుసు బె.. పూకు లొ కార్చితే వచెస్తునదాఅని.. ఒరికే అడీగాను..’ అని నసికాడు సందీప్.. వాడూ కూడా కొద్దిగ ధీర్గం గా ఆలోచించి.. ‘అవునుకదా.. పూకు లొ కారింది అంటె కడూపు వచ్చినట్టే..’ అన్నడు.. సందీప్ కి ఇంకా భయం పట్టుకుంది..స్కుల్ వదిలిన వెంటనే పరు పరుగున ఇంటి కి వచ్చాడు.. అమ్మ కోసం చూసాడు.. హాల్ లొ నాన్నమ్మ సొఫా లొనె నిద్ర పోతుంది.. కిచెన్ లొ చూసాడు .. అమ్మ అక్కడ కూడ లేదు.. అమ్మ బెడ్ రుం లొ కూడ లేదు.. సందీప్ కి వుండె కొద్ది భయం ఎక్కుఅవుతుంది.. గబ గబ పెరటు లొ కి వెళ్ళడు .. అమ్మ అక్కడ ఆరిన బట్టలు మడత పెడుతుంది.. అప్పటి వరకు పరుగులు వేసిన సందీప్ కాళ్ళు.. అమ్మ కనపడిన వెంటనే నెమ్మదించాయి.. అడుగు లొ అడుగు వేసుకుంటూ అమ్మ దగ్గరకి వేళ్ళి నుంచున్నడూ.. కుమారి మాములు గానే.. వచ్చారా.. కాళ్ళు చెతులు కడుక్కొని రెడీ అవ్వు.. ఎమన్నతిని టూషన్ కి వెళ్ళుదువు గాని.. నిన్న కూడా మానేసావు..’ అన్నది.. సందీప్ కి ఎంటి అమ్మ ఏమి జరగనట్టు మాట్లాడుతుంది.. అనుకోని.. మెల్లగా ‘అమ్మ.. ‘ అని ఆగిపోయాడూ.. కుమారి తన పని చేసుకుంటునే.. సందీప్ వంక చూడకుండా.. ‘ఎంటి..’ అన్నది.. ‘అమ్మ..నిన్నరాత్రి..’ అన్నడుసందీప్ .. కుమారి తన పని ఒక క్షణం ఆపి మళ్ళి మొదలు పెట్టింది సందీప్ ని చూడకుండానే.. ‘అమ్మా.. మన కి పిల్లలు పుడతారు ఎమో అమ్మ..’ అని భయ పడూతు అన్నడూ.. కుమారి సందీప్ వంకా కోపం గా ఒక్క సారి గ చూసి.. మళ్ళి తన పెదాల పై వస్తున్న నవ్వు ని ఆపుకుంటు.. ‘నీ ఎలా తెలుసు..’ అని అడిగింది.. ‘నాకు తెలుసు.. నీ దాని లొ నిన్న నేను కార్చాను కదా..’ అని సందేహం గా అడీగాడూ.. ‘నేహ ఎం చెస్తుంది ..’ అని అడీగింది కుమారి.. ‘అది టీవీ చుస్తుంది హాల్ లో..’ అన్నడు.. కుమారి సందీప్ వంక చూసి ‘నువ్వు ఎంత కార్చినా.. నాకు కడూపు రాదు..’ అని ముసి ముసి నవ్వు నవ్వుతూ అన్నది కుమారి.. ‘ఎందుకు రాదు .. ‘ అని మరింత కుతూహలం గా అదిగాడూ సందీప్.. ‘ఎందు కంటే.. నేను ఆపెరేషన్ చెయించు కున్నను ..’ అన్నది చిన్నగా.. ‘ఆపెరెషన్ చేయించు కుంటె రాదా??’ అని సందీప్ కళ్ళు పెద్దవి చేసి అమ్మ ని చూసాడు.. ‘రాదు.. నేహా తరువాత ఇంక పిల్లలు వద్దు అనుకోని.. ఆపెరేషన్ చెయించు కొ అన్నరు మీ నాన్న..’ అని కావాలని తన పైటని సళ్ళ మధ్యలొ పడెటట్టు లాగింది.. సందీప్ కళ్ళు అమ్మ సళ్ళ మధ్య లొ చిక్కున్నయి.. ‘అంటె నేను ఎన్ని సార్లు నేను నీ దానిలొ కార్చినా ఎం కాదా??’ అని ఆనందం తొ అడీగాడూ.. ‘ఎదో నిన్న జరిగిందిఅని.. రోజు జరుగుతుందా??.. అలాంటి ఆసలు ఏమి పెట్టుకోకు..’ అన్నది కుమారి సందీప్ ని ఉడికిస్తు.. ‘అంటె మళ్ళి నిన్ను దెం..’ అని ఆగిపోయాడూ సందీప్.. కుమారి కొడూకు వంక ఎంటి అన్నట్టుగా చూసి.. ‘మళ్ళి నిన్ను???’ అని రిపీట్ చేసి అడిగింది.. ‘అదె అమ్మ..‘అని సందీప్ సిగ్గు తొ చూపు తిప్పుకున్నడూ అమ్మ నుంచి.. ‘చెప్పు.. అన్ని చెసాక.. చెప్పటానికి ఏ??’ అన్నది.. సందీప్ కి గంట కొట్టి నట్టూ లేచింది.. ‘మళ్ళి నిన్ను దెంగ లేనా..’ అన్నడూ.. కుమారి కళ్ళు ఎగరేస్తు.. ‘మళ్ళి మళ్ళీ అంటె కుదరదు.. గా.. అయిన నువ్వు ఎంత కార్చావో నేను చుడ లేదుగా.. ‘ అని కొంటె గా అన్నది.. సందీప్ కి అక్కడె అమ్మని పడుకో పెట్టి దెంగాలి అనిపిచ్చింది.. ‘మరి ఇప్పుడూ చూపించేనా??..’ అని ఉస్త్సాహంగా అన్నడూ సందీప్.. ఇంత లొ నేహ ‘అమ్మ..’ అని కేక వేసి పిలిచింది.. ‘పద పద.. రెడీ అవ్వు.. ట్యుషన్ కి వెదువు ..’ అని మడత పెట్టిన బట్టలుతీసుకోని ఇంటి లొ కి వేళ్ళి పోయింది.. నేహ ని తిట్టుకుంటూ సందీప్ కూడ అమ్మ ని అనుసరించాడూ..2రోజులు గదిచాయి.. ఏమి జరగ లేదు.. సందీప్ కి పిచ్చి ఎక్కుతుంది.. సందీప్ చూపులు తన వొల్లు తడుముతూనె వున్నయి.. అది కుమారి కి బాగ తెలుస్తుంది.. కుమారి కి కొంత ఇబ్బంది గా కూడా వుంది.. సాయంత్ర అంతా టీవీ చుస్తున్నప్పుడు సందీప్ ఎదో పని వుండి తన రూం లోకి వెళ్ళడు.. కుమారి కొడుకు వొంటరి గా వుండటం చూసి తను కూడ సందీప్ రోమ్ లోకి వెళ్ళి.. ‘ఎంటి రా.. ఆ చూపులు.. ఎవరన్న గమనిస్తె??..’ అని సందీప్ ని నిలదీసింది.. ‘నా వల్ల కావటం లేదు అమ్మ.. ప్రతి క్షణం నువ్వె కుర్తుకు వస్తున్నవ్.. ఎంత వద్దు అనుకున్న నీ… నీ ‘ది’ మర్చి పొలేక పొతున్న..’ అని ఆవెసం గా అన్నడు సందీప్.. ‘ఐతే.. చూపుల్తొ చంపెస్తవా… అసలు ఎంటి రా నీ వుద్దెసం..నన్ను ఇంటి లొ తిరగ నియ్యవా.. ఎం చెయలి అనుకుంట్టునవ్..’ అని సందీప్ ని ప్రస్నల మీద ప్రస్నలు వేసింది కుమారి.. ‘నిజం చెప్పనా… మొన్న చికట్లొ జరిగింది.. నాకు ఏమి కనపడలేదు.. నిన్ను సర్రిగ్గ చుడనే లెదు..’ అన్నడు.. ‘మ్.. ఐతే..’ అని సందీప్ ని చుసింది.. ‘నాకు నిన్ను నగ్నం గ చుడాలి అని వుంది..’ అన్నడు టక్కున.. ‘చుసావుగ.. ఆ రోజు..’ అన్నది కుమారి.. ‘అలా కాదు అమ్మ.. పూర్తి గా.. మొత్తం గా..’ అన్నడు.. ‘ఒరే..ఒరే.. ఇది అంతా నా తప్పు.. అసలు నీకు లొంగ కుండ వుండాలిసింది.. నా పూకు నీకు అర్పించకుండా వుండాల్సింది..’ అని కొద్దిగ కంగారుగానే అన్నది కుమారి.. ‘అమ్మ.. మల్లి అనవా..’ అని సందీప్ అమ్మని అడిగాడు.. ‘ఎం అనాలి??..’ అని అర్ధం కాక సందీప్ వంక చూసింది.. ‘అదె.. పూకు అన్నవ్ కదా.. నీ నోటి వెంట వింటుంటె భలె వుంది..’ అని సందీప్ ఎదొ చాక్లేట్ అడిగినట్టు అడిగాడు.. కుమారి కి కోపం వచింది కాని.. కొడుకు అలా అడుగుతుంటె ఎక్కడొ గమ్ముగా వున్న తన పూకు లొ నరాలు జివ్వున వణికాయి.. లేస్తున్న కామాన్ని అణచి.. ‘నీకు బాగా ఎక్కువయింది రా.. ఇప్పుడూ ఎం చెయ మంటావు..’ అని అడిగింది సందీప్ ని.. ‘నిన్ను నగ్నం గా చుడాలి.. అంటె నగ్నం గా నే వుండాలి ఎప్పుడు.. నగ్నం గానే తిరగలి.. నగ్నం గానే నాముందు పని చెసుకోవాలి.. నీ అందాలు నేను పూర్తి గా చూడాలి.. తనివి తీర చుడాలి.. మనం ఇద్దరం ఒక రోజు అంతా బట్టలు లేకుండా గడపాలి.. నిన్ను..నిన్ను.. కసి తీరా దెంగాలి..’ అని ఆవేసంగా చెప్పెడు.. కొడుకు చెప్పుతున్న మాటలకి కుమారి ఖంగు తిన్నది.. నోట మాట రాలేదు.. కొడికి కసి.. వాడి కోరికా.. వాడి వాంచ్చ.. తనను కొత్త లోకం లోకి తీసుకెళుతుంది.. అంత కసి గా.. అంత పచ్చి గా .. తన గురించి హెమంత్ కూడ కోరలేదు.. కొడుకు ఆవేసాన్ని.. తన మీద వున్న కొరికను, కుమారి ని తెలియని ప్రపంచం లో కి లాగుతున్నయి.. వొణుకుతున్న గొంతు తోనే.. ‘ఎక్కడనుంచి వస్తున్నయి రా ఈలాంటి ఆలోచనలు.. నీ వయసు ఎంటి .. నీ కొరికలు ఎంటి.. అసలు ఎక్కడ నుంచి రెచుకుంట్టునవ్ రా..’ అని కోపం నటిస్తు అరిచింది.. ‘ఎమో అమ్మ.. నాకు తెలియదు.. నిన్ను చుస్తుంటె .. నీన్ను తలుచుకుంటె.. నాలొ ఎదో అవుతుంది..’ అని అయొ మయం గా అన్నడూ సందీప్.. ‘వస్తున్న ఆలోచనలను అక్కడె ఆపేసెయ్..నువ్వు నీ అమ్మ తొ మాట్లాడుతున్నవ్ అన్న సంగతి గుర్తు పెట్టుకో.. మితిమీరిన కొరికలు వొంటికి ఇంటికి మంచిది కాదు..’ అని అక్కడ నుంచి వెళ్ళ పోయింది.. సందీప్ దీనంగా ‘అమ్మ… ఇంక వద్దా??..’ అని అడిగాడు.. కొడుకు అలాగ అడిగేసరికి అమ్మ మనసు కరిగి పోయింది.. ‘చుద్దంలే.. సమయం వచ్చినప్పుడూ చెప్తాను..’ అని కదల పోయింది.. సందీప్ కి ప్రాణం లేచి నట్టు అనిపిచింది.. వేళ్ళు తున్న కుమారి ని ‘అమ్మ.. ఒక్క సారి మళ్ళి అనవా..’ అన్నడు.. ‘ఏమిటి..’ అని అడిగింది కుమారి.. ‘ అదె.. నీ పూకు..అని..’ అన్నడు.. కుమారి కొడుకువంక చూసి.. మెల్ల గా కొడుకు చెవులొ..’నా పూకు..’ అన్నది.. సందీప్ ‘మళ్ళి..’ అన్నడు.. ‘నా పూకు.. నా పూకు..’ అని వస్తున్న నవ్వుని ఆపుకోని.. అక్కడు నుంచి వెళ్ళి పోయింది..అంత కలిసి భొజనం చెస్తునరు.. హెమంత్ అమ్మ..’ఒరె.. చిన్నవ్వడి దగ్గరకు వెళ్ళి వస్తను రా.. వాడిని చూసి చాల రోజులు అయింది..’ అన్నది హెమంత్ తొ.. ‘సరె వెళ్ళి రా అమ్మ.. ఎటూ పండగ వస్తుంది కద.. వాడు కూడ సంతొషిస్తాడు నువ్వు వెళ్ళితె..’ అన్నడు.. ‘నెహా, సందీప్ నీ కూడా తిసులెళుతాను ..’ అన్నది.. ‘ఎ రా.. వెళ్ళుతారా..’ అని అడిగాడూ పిల్లలని.. ‘నేను వస్తను … నేను వస్తాను..’ అని నేహ అన్నది స్కుల్ ఎగొట్టుచు అని.. ‘నువ్వు రా.. కుమారి ‘ అని కుమారిని అడిగింది అత్తయ్య.. కుమారి హెమంత్ వంక ఒక సారి చూసి.. ‘ 3 రోజుల లొ పండగ.. పండగకి ఇంటిలొ ఎవరు లెక పొతె బాగొదు అత్తయ.. పైగా ఈయన కూడ బెంగులురు వెళ్ళి పండగకి వచెస్తారు కదా..’ అని అన్నది.. కుమారి తన వంక చూసెసరికి ..’ఆ.. కుమారి ఎందుకు అమ్మ.. నేను ఇంటికి వచేసరికి వుండలికదా..’ అన్నడు.. ‘అలాగితె బట్తలు సద్దుకొండి పిల్లలు..’ అన్నది నానమ్మ.. ‘నెహ వస్తుంది కద..సందీప్ ఇక్కడ వుంటె బగుంటుంది.. నేను ఒక్కతినె వుంటాను కదా..’ అని మళ్ళి హెమంత్ వంక చుస్తు అన్నది.. ‘వాడూ ఇక్కడె వుంటాడు లె అమ్మ.. నువ్వు నేహ వెళ్ళిరండి..’ అన్నడు హెమంత్.. ‘సరె మీ ఇష్టం..’ అన్నది అత్తయ్య.. ‘అలాగైతె.. రెపు ఉదయం నేను బెంగులురు కి బయలదేరుతున్న.. మీమ్మలని కూడ బస్ ఎక్కించి నేను వెళ్ళుతాను.. రేపు 8 కల్ల రేడి అయ్యి వుండండి..’ అన్నడు హెమంత్.. సందీప్ కి అమ్మ ఒంటరి గ 3 రోజులు దొరుకుతునందుకు తెగ ఆనంద పడిపొతున్నడు.. అమ్మ వంక చూసాడు సంతొషన్ని పంచు కోటానికి.. కుమారి ఏ మాత్రం సందీప్ ని పట్టించు కోకుండ.. తన పని తాను చెసుకుంటుంది..ఉదయం ఆరు గంటలకి ఇంటిలొ అంతా హడావిడి గా తిరుగుతున్నరు.. నేహ తన బ్యాగ్ సద్దు కోవటం లొ బిసిబిసి గా వుంది.. నాన్నమ్మ్, అమ్మ పండగ కి వండిన వంటలు ప్యాకింగ్ లొ బిసి గా వున్నరు.. హెమంత్ పేపర్ చదువుతూ.. సందీప్ ని చూసి ‘నువ్వు వెళ్ళి నానమ్మకి అమ్మకి సహాయం చెయరా..’ అన్నడు సందీప్ కిచెన్ రుం లొ కి రాగానె కుమారి సందీప్ ని చూసి.. ‘నువ్వు ఎం చెస్తున్నవ్ ఇక్కడ.. వెళ్ళి రెడి అవ్వు స్కూల్ కి అన్నది..’ సందీప్ ఒక్కసారిగా నీరసించి పొయాడు.. ‘స్కూల్ కా.. ఎందుకు.. నేహ నాన్నమ్మ ఊరు వెళ్ళుతున్నరు గా.. నేను స్కుల్కివెళ్ళను ఆన్నన్నడు..’ .. ‘వాళ్ళు వూరు వెళ్ళుతున్నరు.. నువ్వు వెళ్ళటం లేదు గా.. వెళ్ళి స్నానం చేసి రెడి అవ్వు’ అని ఆడ్డర్ వేసింది కుమారి.. సందీప్ గాలితీసిన బంతి లా వెళ్ళి పొయాడు.. 7 గంటలకి అంతా సద్దటం అయిపొయింది.. ‘అత్తయ్య.. నేను స్నానం చేసి వస్తాను.. టిఫిన్ చేసి బయలదేరుదురు..’ అని కుమారి తన రూం లొ కి వెళ్లింది..కుమారి తల స్నానం చేసి తువాలును జడ తొ చుట్టి అందరికి టిఫిన్ పెట్టింది.. అందరు టిఫిన్లు కాన్నిచేసారు.. ‘నువ్వు తిను..’ అన్నడు హెమంత్.. ‘మీరు వెళిన తరువాత తింటను..’ అన్నది కుమారి… హెమంత్ తన బ్యగ్ తొ, నేహ నాన్నమ్మ వాళ్ల బ్యాగ్లు తొ.. సందీప్ తన స్కుల్ బ్యగ్ తొ రెడి అయ్యరు.. హెమంత్, నేహ, అత్తయ్య అందరు అటొ ఎక్కి సందీప్ కి కుమారికి వెళ్ళి వస్తాను అని చెప్పి వెళ్ళి పొయారు.. వాళ్ళు వెళ్ళిన వెంటనె సందీప్ ని ‘ఇంక నువ్వు ఎం చుస్తున్నవ్.. వెళ్ళి స్కుల్ బ్యగ్ సద్దుకొ’ అన్నది కుమారి.. సందీప్ దిగాలుగా ఇంటిలొ కి వెళ్ళి హాల్ లొ తన బ్యగ్ భుజాన వేసుకొని వెనక్కి తిరిగాడు డోర్ వైపు.. కుమారి లొపలకి వచ్చి మైన్ డోర్ వేసి లాక్ చెస్తుంది.. అమ్మ తలుపు వెస్తుంది ఎంటి అని చుస్తున్నత లొ.. కుమారి కొడూకు వైపు తిరిగి.. కొడుకుని చూడకుండానే తన వొంటి పై వున్న నైటి ని హుక్స్ తీసేసింది.. రెప్ప పాటులొ సందీప్ కళ్ళ ముందు కుమారి వొంటి నుంచి నైటి నేల మీద కుప్ప కూలింది..సందీప్ నోరు తెరిచి అమ్మ వంక చుస్తుండి పొయాడు.. అమ్మ లొపల ఏమి వేసుకో లేదు.. సందీప్ కళ్ళ ముందు అమ్మ పూర్తి గా నగ్నం గా వుంది.. కుమారి తన కాళ్ళ తొ నైటిని పక్కకు విసిరి.. ఏమి ఎరగనట్టు కిచెన్ లొ కి వెళ్ళింది.. సందీప్ సుల్ల లెగవటం.. తన బ్యగ్ కింద పడటం ఒకే సారి జరిగింది.. సందీప్ కూడ కిచెన్ లొ కి వేళ్ళి.. ‘అమ్మ.. నువ్వు.. నువ్వు… ఎం చెస్తున్నవ్..’అన్నడు.. ‘కనపడంలేదు.. వంట చెస్తున్న మనకి..’ అన్నది కొడుకుని చూడ కుండానే.. ‘అమ్మ.. నువ్వు భలె వున్నవ్..’ అన్నడు .. ‘నా సంగతి పక్కన పెట్టు.. నువ్వెంటి బట్టలు వేసుకొని వున్నవ్.. విప్పెసి రా..’ అన్నది ముసి ముసి నవ్వుకుంటు.. సందీప్ కి ఆవేస ఆగక.. వెళ్ళీ అమ్మ పిర్రలను పట్టుకున్నడు వెనకనుంచి.. ‘ఎం చెప్పను.. ముందు బట్టలుతీసి రా..’ అన్నది కొపం నటిస్తు..కుమారి బట్టలు విప్పి రా అని అనేసరికి సందీప్ అక్కడే తన బట్టలు చక చక విప్పి పడెసాడు.. కుమారి ఇంకా స్టవ్ దగ్గరే ఎదొ సద్దుతుంది.. వెనక సందీప్ నగ్నం గా అమ్మ వెంక నుంచోని వున్నడు.. సందీప్ మొడ్డ లేచి ఇంటి కప్పు ను చుస్తుంది.. ‘అమ్మ.. విప్పేసాను అన్నడు..’ సందీప్ కి కొద్ది సిగ్గు గానే వుంది.. కుమారి వెనక్కు తిరిగి కొడుకును కింద నుంచి పై వరకు తీక్షణం గా చూసింది.. సందీప్ తన లేచిన మొడ్డ ను తన చేతుల తొ అడ్డు పెట్టుకున్నడు.. ‘సిగ్గా… మరి నేను నీ అమ్మ అయినా నీ ముందు నగ్నం గా నుంచోలెదు…’ అన్నది సందీప్ ని చూస్తు.. సందీప్ తన చెతులు మొడ్డ మీద నుంచి తీసేసాడు.. సందీప్ మొడ్డ కుమరి కంట పడింది.. కుమారి రెండు అడుగులు సందీప్ వైపు వేసి తన చేతి వేళ్ళ తొ చిన్న పిల్లల బుగ్గలు గిల్లి ముద్దాడినట్టు సందీప్ మొడ్డ ను తన చేతి వేళ్ళ తొ సున్నితం గా ‘చిచి..’ అని ఆ వేళ్ళని తన పెదాల మీద పెట్టు కోని ముద్దు పెట్టు కుంది.. ‘అమ్మ..చిన్న పిల్లలు ముద్దు వచ్చినప్పుడు అలా బుగ్గలు నిమిరి ముద్దు పెట్టు కుంటారు..’ అన్నడు సందీప్.. ‘అవును.. నకు నువ్వు ఎప్పుడూ చిన్న పిల్లవాడివే గా.. పైగా నీ మొడ్డ ముద్దువచ్చింది..’ అని సందీప్ తల నిమురుతూ అన్నది కుమారి.. సందీప్ వెంటనే తను కూడ తన చేతి వేళ్ల తొ అమ్మ తొడల మధ్య పూకు మీద తాకి ఆ వేళ్ళని ముద్దు పెట్టుకున్నడు..’ ‘అ..అ.. నేను చేసిందె చెయ కూడదు.. నీకు అనిపిస్తెనె ముద్దడాలి అని..’ సందీప్ చెంప గిల్లింది.. ‘నీ పూకు నిజం గా మూద్దు గా వుంది..’ అన్నడు.. కుమారి నవ్వింది.. ‘అమ్మ.. నీ తొడల మధ్య…’ అని అమ్మ పూకు ని చూపించాడు సందీప్.. ‘ఆ.. ఎం అయింది..’ అని కుమారి తన పుకుని కొద్దిగ వొంగి చూసుకుంది.. ‘నువ్వు కార్చవ్.. నీ పూకు దగ్గర తొడలు తడిగా వున్నయి..’ అని సందీప్ చిలిపిగా నవ్వాడు.. కుమారి రెండు తొడలు పూకు దగ్గర తడీగా జిగురు జిగురు గా వుంది.. ‘ఇప్పుడు కాదు.. నేను నీ ముందు నైటి ని జారవిడిచినప్పుడె.. కార్చేసాను..’ అన్నది కుమారి..సందీప్ కొద్ది గా ముందు కి వేళ్ళి అమ్మ ను గట్టి గా వాటెసుకున్నడు.. కుమారి కూడ కొడూకు హత్తుకునేసరికి తమకంతొ ఇంకా గట్టి గా తన కౌగిట్లొ బిగించింది.. సందీప్ మొడ్డ కుమారి బొడ్డు కింద పూకు పైన పొత్తి కడుపు మీద వెచ్చగా తాకింది.. సందీప్ మొదటి సారి అమ్మ ను పూర్థి గా నగ్నం గా వాటెసుకున్నడు.. కుమారి వీపు.. తొడలు.. పిర్రలు నలిపేస్తున్నడు.. నిజం చెప్పలి అంటె సందీప్ కి కూడ అంత అందం ఒకేసారి దొరికే సరికి ఎం చేయాలొ .. ఎలా మొదలు పెట్టలు తికమక పడుతున్నడు.. పిర్రలు పిసుకుతు తన నోటిలొ కుమారి సళ్ళు చప్పరిస్తున్నడు.. కొడుకి చేతి పని కి.. నోటి చప్పరింతకి.. మొడ్డ వెచ్చ తనానికి.. కుమారి ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతుంది.. తనకి ఈ తరహా అనుభవం కొత్తగావుంది ..హెమంత్ ఎప్పుడు మంచం మీదే పని కాన్నిచేసేవాడు.. ఇప్పుడూ ఇంటి మధ్యలొ.. పట్ట పగలు.. పుర్తి గా నగ్నం గా.. స్వెచ్చ గా.. తన కొడుకుని హత్తు కొవటం వింత అనుభవం గా వుంది.. సందీప్ నడుము అమ్మ ని తోస్తుంది.. కొడుకు తొపుడుకి కుమారి కూడ ఎదురు తోపుఇస్తుంది.. ఆ తోపు లాటలొ సందీప్ మొడ్డ కుమారి పూకు పై నుంచి బొడ్డు వరకు రాచుకుంటుంది.. ఒకరిని ఒకరు తోసుకుంటు.. వారి నడుములుతొ నెట్టుకుంటూ.. వేడి ముదిరి కాక తొ.. కుమారి రెండు తొడల పంగా చాచింది కొడుకుమొడ్డ కి దారి ఇస్తు.. సందీప్ తన మొడ్డ కి అమ్మ పూకు, పూకు తడి తగిలిన వెంటనే.. నోటిలొ వున్న అమ్మ సళ్ళు ని తమకం గా కొరికాడు.. ‘అబ్బ.. చిన్నగా రా..’ అన్నది కుమారి ఆ నొప్పిని భరిస్తునే.. ఎంత మొడ్డ వున్న.. అనుభవం లేమి.. సందీప్ కి పూకు లొ దోవ దొరకటం లేదు.. తన మొడ్డతొ పొడుస్తున్నడు కాని.. అది ఒకసారి కుమారి పూకు మొదటిలొ లేక పూకు పక్కన కాని గుచ్చుకుంటుంది.. సందీప్ కి కసి లొ రోషం వస్తుంది.. ఇంకా గట్టిగ పొడుస్తున్నడి కాని.. గురి చూసి పొడవ లేక పొతున్నడు.. ఆ అసహనం కొడుకు మొఖం లొ స్పస్టంగా కనపడుతుంది కుమారికి.. కుమారికి నవ్వు ఆగ లేదు.. ‘ఎం చెస్తున్నవ్ రా..’ అని అడిగింది.. అమ్మ నవ్వు కి సందీప్ కి ఇంకా రోషం వచ్చి.. ‘ఉండమ్మ.. పెటెస్తున్న.. పెటెస్తున్న..’ అని కను బొమ్మలు చిట్లించి మరి ప్రయత్నిస్తున్నడు సందీప్.. కొడుకి ఉక్రోషం చూసి భలె ముచ్చట వేసింది.. ‘నా కన్న.. అలాగ కాదు.. ‘అని తను కిచెన్ బండ మీద కుర్చోని తన తొడలు చాచి.. సందీప్ మొడ్డను తన చేతుల తొ పట్టుకొని.. తన పూకు మీద పైకి కింద కు రాస్తు.. లటిక్కిన తన పూకులొ తోపుకుంది సందీప్ మొడ్డను..లొపల దూరిన మొడ్డ తన పని తనకు తెలుసు అన్నట్టు..దంచటం మొదలు పెట్టింది.. ఆత్రుతతొ దెంగుతున్న కొడుకుని చూసి.. కుమారి తన మనసులొ ‘పొనిలె.. ఇది మొదటి రోజే గా.. వీడికి నేర్పాల్సింది చాల వుంది’ అనుకుంది.. సందీప్ ఆవేసంతొ రెండు నిమిషాలలొనే అమ్మ పూకు లొ కార్చేసి.. రొప్పుతు వీరుడి లా కుమారి కళ్ల లొ చూసాడు గొప్ప పని చేసినట్టు.. ‘ఎలా దెంగాన..’ అన్నడు.. ‘నా బుజ్జి వి రా.. బాగా దెంగావు..’ అని సందీప్ నుదురు మీద ముద్దడింది కుమారి.. కుమారి పూకు నుంచి తను కార్చిన జిగురు అంతా.. మెల్లగా జారుతున్న బయటకు వస్తుంది.. అది చూసి ‘అమ్మ.. అంత బయటకు వస్తుంది..’ అన్నడు.. ‘అది అంతే.. బయటకు వచేస్తుంది..’ అన్నడు.. ‘మరి లొపల వుండదా.. మరి పిల్లలు ఎలా పుడతారు..’ అని అమాయకం గా అడిగాడు సందీప్.. ‘కడుపు రావటానికి ఒక్క చుక్క చాలు రా..’ అన్నది కుమారి తన పూకు ని ఇంకా బిగించి.. లొపల వున్న జిగురు ఇంకా వస్తూనే వుంది మెల్ల మెల్లగా.. సందీప్ అమ్మ పూకూని చూస్తునే వుండి పొయాడు..