అమ్మ పూకుని కమ్మగా దేంగా – Part 2

Ee telugu sex stories lo part 2 ki vachaamu. Ee telugu sex stories lo part 2 ki vachaamu.అమ్మ :- ఏంట్రా రోజు నీతో చావు అయిపొయింది.నేను :- అమ్మ రాత్రి. ఫుల్ గ తిన కదా అందుకని కడుపులో తిపితుందే.అమ్మ :- సర్లే వచ్చి తగలేడు. నేను ఆనందంగా లోపలికి వెళ్ళాను రోజు లానే అమ్మ ని చూస్తూ అమ్మ వేలిపోయక మోడ్డ కోటుకొని వచేసాను ఆ రోజు గడిచి పోయింది. తరవాత రోజు అమ్మ బాత్రూం కి పోయాక నేను వెలి తలుపు కోటను. నేను షాక్ అమ్మ డోర్ వేస్కోలేదు . నేను అలాగే లోపలోకి వెళ్ళడం ఆనుకున దేర్యం చాలేదు. బయట నుండి అమ్మ ని పిలోచాను.అమ్మ :- బాత్రూం తలుపు వేస్కోలేదు ఎంటే, నువ్వు రోజు వస్తునావ్ కదరా ఇవాళ కూడా వస్తేవ్ ఆనుకున వచావ్అబ్బ మా మంచి అమ్మ కొడుకు ని ఎంత బాగా అర్ధం చేస్కుందో. నా పని నేను చేస్కుని వచ్చా. అలా రెండు రోజులు అయింది. రోజు అమ్మ ని చుడమే గాని కనీసం తాకను లేదు. ఇలాకదు ఏమి చేయాలి అని ఆలోచిస్తుండగా పపెర్ లో సూపర్ న్యూస్ దొరికింది. రేపటి నుండి కరెంటు ఉదయం 8 గ లకు తీసి సాయంత్రం 4 కి ఇస్తాడు అంట ఏవో రేపేరి లు చేస్తున్నారు అంట.బాగా అలోచించి ఒక పదకం రచించా ఎలాగేనా ఇ న్యూస్ నాకు ఉపయోగపడేలా చేస్కోవాలి ఆనుకున. వెంటనే అమ్మ కి చేపా మా రేపటి నుండి. ఉదయం పనులు త్వరగా చేస్కో కరెంటు ఉండదు అంట సాయంత్రం 4 కి ఇస్తారు అంట. అమ్మ అలగేతే నువ్వు ఉదయానే నిద్ర లై త్వరగా స్నానం చేదువు గాని అసలే మన బాత్రూం లో తోటి. 10 బిందాలకి మించి పటాడు నీళ్ళు అయేపోతే కష్టం.మా నేను ఒకటి చెప్తా చేయి ఇదరం ఒకేసారి స్నానం చేదం త్వరగా అయిపోతుంది. ఒక వేల నేను చేసేలోపు కరెంటు పోతే కష్టం కద. అమ్మ మంచి సలహా ఇచావు. అలగేతే నేను స్నానంకి పోయపుడు నేను కూడా నిద్ర లేపుతాను లెగు అంది. నేను షాక్ లోకి వెళ్ళిపోయ అమ్మ ఇంత త్వరగా ఒప్పుకుంద అని . అమ్మ ఏంట్రా ఎం మాట్లాడావ్ . సరే అమ్మ నువ్వు స్నానికి పోయపుడు నను కూడా లేపు నేను కూడా నితో పటు వస్తాను. ఆ రాత్రి. ముగిసింది.ఉదయం అమ్మ 7:15 కాల పనులు అని పూర్తి చేసేసింది. నాను వచ్చి లేపంది లేరా త్వరగా స్నానానికి వెళ్దాం అంది. నేను నిద్ర మతులో లేచి టవల్ తీస్కొని అమ్మ తో పాటు బాత్రూం కి పోయాను. అమ్మ అటువేపు తిరిగి జాకెట్ విపుతుంది. నేను ఇటు తిరిగి ఉచ్చ పోస్తున . నేను పోసుకొని తిరిగే లోపు అమ్మ అని విపేసి లంగా పైకి లాగి సాల్లు దాక కటుకుంది. అమ్మ చంబుతో నీళ్ళు పోసుకుంది. నను చూసి త్వరగా కానీవర మాలి కరెంటు పోది అంది. నేను అలాగే షార్ట్ విపకుండా నీళ్ళు పోసుకున .అమ్మ :- షార్ట్ విపర అలాగే పోసుకుంతునావ్ ఏంట్రా అమ్మనేను :- అండర్వేర్ వేస్కోలేదేఅమ్మ:- పర్లేదు లె ఇక్కడ ఎవరు లేరు నువ్వు నినే బాత్రూం తలపు కూడా వేయలేదు.నేను :- సరే. అని వెనక వేపుకు తిరిగి షార్ట్ విపి నీళ్ళు పోసుకున్తున సోప్ అమ్మ దగర ఉంది అమ్మ రుదుకుంటుంది. మా సోప్ ఇవుఅమ్మ :- ఇటు తిరిగి తిస్కోరనేను :- నేను అటు అమ్మ వేపు తిరిగాను అమ్మ అటు వేపు తిరిగి సోప్ రుదుకుంటుంది . అమ్మ నీళ్ళు పోసుకోడం వలలంగా తడిసి బరువు ఎకి కొద్దిగా కిందకి దిగింది. అమ్మ సోప్ ఇవడానికి. ఇటు తిరిగినపుడు సగం సాల్లు కనపడుతూనయీ. అమ్మ చుసది అన బయం తో సోప్ తీస్కొని ఇటు తిరిగి సోప్ రుదుకునఅమ్మ :- సోప్ ఇవర అంది చెయి చాపింది.నేను :- సోప్ ఇద్దాం అని అటువేపు తిరిగాను. అమ్మ సాల్లు చూడకూడదు అని మనసులో అనుకునా. కానీ కుదరలేదుఅమ్మ కి సోప్ ఇస్తూ మాలి అమ్మ సాల్లు చూసాను . అమ్మ ఇవేమి పటించుకోకుండా స్నానం చేస్తుంది. అమ్మ నాకంటే ముందు చేసేసింది. జాకెట్, లంగా వేస్కొని. వెళిపోయింది. వెళ్తూ. మోటార్ వేస్తాను. తోటి నిండక చెపు ఆపుతాను అంది. అ రోజు అంత అమ్మ తో స్నానం చేసినా సీన్ గుర్తుకు వస్తుంది. అమ్మ సాల్లు తడిచిన లంగా లో అమ్మ అమ్మ ను వుహించుకుంటూ నిద్ర సరిగా పటలేదు.అమ్మ ఉదయం స్నానానికి అని వచ్చి నను లేపింది . మా నాకు నిద్ర వస్తుంది. నువ్వు వెలి చేయి అనాను. అమ్మ ఇపుడు చేయకపోతే మాలి సాయంత్రం చేయాలి సరేనా అని కోపంగా వెళిపోయింది. అమ్మ వెళిన 4 నిముషాలు తరవాత నేను లేచాను. లేచి స్నానకి వెళ్దాం అని. షార్ట్ అకడే విపేసి(అమ్మ ఎలాగో షార్ట్ తియమంటుంది) టవల్ మేడలో వేస్కొని. బాత్రూం దగరకి వెళ్ళాను తలుపు తిసుంది నేను లోపాలకి వెళ్ళాను.అపుడే నేను చూసాను నా జీవితంలో ఇపుడు చూడనిది. అమ్మ వంటి మిద ఏమి లేదు లంగా వేస్కోకుండా స్నానం చేస్తుంది. అమ్మ ని చూసి నేను. నాను చూసి అమ్మ షాక్ అలాగే ఉండిపోయం.అమ్మ :- ముందుగా తేరుకొని. ఏంట్రా వెదవ తలుపు తటకుండా అలాగే లోపాలకి వచావ్ టవల్ తో వలు కపుకుంటూనేను :- నువ్వు ఎలాగో లంగా పైకి కతుకున్తావ్ గ రోజు అందుకని తలుపు తటకుండా వాచేస మాఅమ్మ :- వెదవ నా కొడకా నేను లేపినపుడు రాను అనావ్ కదరానేను :- నువ్వు ఇట్టు వచాక మెలుకువ వచ్చింది అమ్మఅమ్మ :- నా లేచిన మోడ్డని చూస్తూ ఏంట్రా అది. నీకు వారసాలు లెవా అమ్మ ని చూసిన లేసాద మోడ్డ లంజకోడకనేను :- మా ఇపుడే కద లేచింది అందుకే అలా ఉంది. నేను ఏమి చేయలేదు.అమ్మ :- అకడ వ్రెంటుకలు(అతులు) కత్రించుకోవాచు కదనేను :- మా ఇదే మొదటిసారి నాకు రావడం ఎల తియలో నాకు తెలియదు.అమ్మ :- రేపు గుర్తు చేయి నీకు అతులు పోయా క్రీం ఇస్తాను అంది. సర్లే ఇక స్నానం చేయి అని వంటి పైన టవల్ తీసి నీళ్ళు పోసుకుంటుంది. నేను అడిగా అమ్మ ని లంగా వేస్కోవ , అమ్మ లంజకోడక మొతం చూసి మాలి నీతులు చెప్తునవ. స్నానం చేయి త్వరగా కరెంటు పోది. నేను అమ్మ ని డైరెక్ట్ గ చూస్తే తిటది ఏమో అని సోప్ తీసుకోని మాలి ఇచేపుడు చుసేవని. స్నానం చేసినా అంత సేపు నా మోడ్డ లేచి ఉంది. అమ్మ నీళ్ళు పోసుకొని నిన్నటి లాగా జాకెట్, లంగా కూడా వేస్కోకుండా బయటకి వెళిపోయింది.అమ్మ వెళిపోయాక 10 నిముషాలు నా మోడ్డ కోటుకొని. కర్చేసాను. నా జీవితం లో ఇటువంటి స్నానం ఎపుడు చేయలేదు అమ్మ మొరటది ఆనుకున మరి ఇంతా కాన కొడుకు ముందు బట్టలు లేకుండా.. తరవాత రోజు అమ్మ వచ్చి లేపగానే లేచాను. అమ్మ స్నానానికి పద అంది. నేను అమ్మ నాకు ఇవాళ ఎదో క్రీం ఇస్తాను అనావ్ వ్రెంటుకలు పోడానికి. అమ్మ అవును కద మర్చిపోయాను నువ్వు బాత్రూం కి పో నేను తీసుకువస్తాను అంది.నేను వెళి టవల్ కటుకొని బాత్రూం లో వెయిట్ చేస్తూన అమ్మ ఒక డబ్బా తీస్కు వచ్చింది. ఇదిగో ఇది అక్కడ పుసుకో అవి పోతాయే అంది. అమ్మ జాకెట్ విపింది. చీర తీసి పకన పడేసింది, లంగా కూడా వేపెసింది. నేను క్రీం చేతిలో పటుకొని అమ్మని అలాగే చూస్తున. అమ్మ రే ఏమి చుస్తునావ్ అది రాస్కోలేదా. నేను లేదు అమ్మ నాకు తెలియదు ఎలాగో. అమ్మ ఆ డబ్బా ఇలా ఇవు అని నా చేతిలో డబ్బా లాకుంది.నను దగరకి రామంది. నేను సిగు పడతు. అమ్మ దగరికి వేళను. అమ్మ వెంటనే నా టవల్ లాగేసింది. నా మొడ్డ పుల్ గ లేచిఉంది. అమ్మ రోజు నిద్ర లేవగానే ఇది కూడా లేస్తుంది ర నీకు. అని క్రీం చేతో తీసుకోని నా అతులు కి పూస్తుంది. అబ్బ అమ్మ నా మోడ్డ దగర అలా అంటుంటే నాకు వంట్లో కరెంటు పాస్ అయినటు ఉంది. అమ్మ మొత్తం అంత పూసి 5 నిముషాలు ఆగి కడుకో అంది. అమ్మ స్నానం చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. అమ్మ ఏంటి ఇలా స్నానం చేస్తున్నావ్ అనాను.Ee telugu sex stories lo part 2 complete ayindhi. Thanks for reading. Part 2 kosam repu chudandi.ఈ కద మీకు నచితే నాకు మెయిల్ చేయండి [email protected] లెక్ కోటండి. మీ కోసం కొత్త కధలు సిదం చేస్తాను.