అమ్మ రాసలీలలు – ఇదీ చాల హాట్ గురు – 2

అమ్మ ఆ రోజంతా అలసిపోయి పడుక్కుంది, మరుసటి రోజు ఇంట్లో పని అయ్యాక కబుర్లకోసం ఆంటీ వాళినీటికెళ్ళేది, అంటీలు అందరు నవ్వుకుంటూ ఏంటక్కానిన్న బావగారు ఇంట్లో ఉన్నారా ఏంటీ అని నవ్వుత్తూ అంది అమ్మ లేదక్కా నేనుఒక్కదనే ఉన్న అని అమ్మ అంది మరో ఆంటీ ఇంక్కా దయకు మాకంత వినపడింది లే ఆ వాచ్మాన్ రంగయ్య తో నీ సరసం అమ్మ సిగ్గుతో తలదించుకుని అనుకోకుండా ఆలా జరిగిపోయిందే అని అంది ఎన్నిసార్లు కరిపించాడే అని చిలిపిగా మరో ఆంటీ అడిగింది మూడుసారులు పూకును కుళ్ళ బొడిచాడు వలనత హూణమైంది మేము ఇటుపక్కనుండి వినం ఆ రంగయ్య పోటీలకు నీ అరుపులు అని ఆంటీ నువుతూ అంది వాడి మొడ్డ ఓసారి స్నానం చేస్తుంటే చూసాం గాడిద మొడ్డల బాగా పొడుగా ఉంది అప్పుడే అర్దమైది వాడు నీకు చమట్టాలు పట్టంచాడని అమ్మ చిలిపిగా అవునక్క ఇక పూకంతా పుండులాఉంది తేరుకోడానికి వారమైన పడుతుంది అని అంది ఇక అందరికీతెలుస్త్తుంది అని అమ్మ రంగయ్య జోలికెళ్ళొదని అనుకుందిమాకు స్కూల్స్ సార్ట్ కావడం తో అమ్మ ఇంట్లో పనులతో రోజంతా బిజీగ ఉండేది ముడునెలలు ఆలా గడిచిపోయవి ఒక రోజు కిచెనలో సింకు నిండిపోయిదిమెలిగే అదేపోతుందిలే అని అమ్మ అనుకుంది కానీ పైపులో ఏదో ఇరుక్కుపోవడంతో ఎంత ట్రై చేసిన అవలేదు నానాగారు మధాహ్నం నేను ప్లంబర్ను రామాంతన్నులె అని ఆఫీస్ వేలేపోయారు ఆలా ఇంకా ఇట్టిపని చూసుకుని కిచెన్ బాల్కనీ లోకి వేలి నుంచుంది అప్పుడే కింద రంగయ్య స్నానం ముగించుకుని తుడుచుకుంటు చేతులతో మొడ్డ వైపు తుడవడం మొదలుపెట్టాడు అపుడు కంటపడింది అమ్మకు వాడి గాడిద మొడ్డ వాడు తుడిచినపుడల్లా అది గాల్లో పైకి కిదకు లేగుసుతుంది ఇక దానిచూడగానే అమ్మ చేతులు తెలియకుండానే తన పూకు పైకి వేలై అపుడే ఏవోరో బయట్ట డోర్ కొట్టారు అమ్మ వాడిమొడ్డను చూస్త్తూ వేలాలెక్క వేలి డోర్ తెరిచింది తెర్వగానే పక్కఇంటి అంటి నే పక్కఇంటి అంటి మలైటెర్ పనిచేయటం లేదు కొద్దిగా మీ లైర్ ఈఅక్క అని అడిగంది సరే అని అమ్మ లైటర్ తీసుకొని ఇచ్చింది గంటలో పని ముగించుకొని ఇస్తానంది దాందేముంది ఇదువులేవే అని డోర్ పెట్తాసి స్నానంచేయ్యడానికి బట్తరూంలోకి వేలింది ఆలా స్నానం చేస్తూ సబ్బు రుదుకుంటున్నపుడు అమ్మకు రంగయ్య గాడిద మొడ్డ గురుతుకు వచ్చి చేత్తో పూకురాసుక్కోవడం మొడులుపెట్టేంది అప్పుడే మాలి డోర్ సౌండ్ వినపడింది అపుడే ఆంటీ మలివచ్చిందా అని జాకెట్ వేసుకుని లంగా కోసం చూడగా కనపడ్డలేదు అప్పుడే గురుతుకొచింది నిన్నబయట ఆరవేసిన బట్టలు ఇంకా బయట ఉన్నావని సరే వచింది అంటిఎ కదా అని జాకెట్ వేసుకుని ఉట్టిచీర కట్టుకొని డోర్ తెరిచేందిలైటెర్ పనిచేయటం కొద్దిగా మీ లైర్ ఈఅక్క అని అడిగంది సరే అని అమ్మ లైటర్ తీసుకొని ఇచ్చింది గంటలో పనిముగించుకొని ఇస్తానంది దాందేముంది ఇదువులేవే అని డోర్ పెట్తాసి స్నానంచేయ్యడానికి బట్తరూంలోకి వేలింది ఆలా స్నానం చేస్తూ సబ్బు రుదుకుంటున్నపుడు అమ్మకు రంగయ్య గాడిద మొడ్డ గురుతుకు వచ్చి చేత్తో పూకురాసుక్కోవడం మొడులుపెట్టేంది అప్పుడే మాలి డోర్ సౌండ్ వినపడింది అపుడే ఆంటీ మలివచ్చిందా అని జాకెట్ వేసుకుని లంగా కోసం చూడగా కనపడ్డలేదు అప్పుడే గురుతుకొచింది నిన్నబయట ఆరవేసిన బట్టలు ఇంకా బయట ఉన్నావని సరే వచింది అంటిఎ కదా అని జాకెట్ వేసుకుని ఉట్టిచీర కట్టుకొని డోర్ తెరిచేంది డోర్ ముందు కండలు తిరిగి బండల ఒకడు నుంచున్నాడు వాడిని చూసి అమ్మ షేక్ ఐయింది వాడు అమ్మ నను అయ్యగారు పంపించారు ఇంట్లో ఏవో రేపైరులు ఉన్నవని అమ్మ అవును క్కిచెన్ లో సింక్ నిండింది దాన్ని క్లీన్ చేయాలి వాడు సరే అమ్మ ఏకోడో చూపించండమ్మా అని చెప్పాడు అమ్మ వాడికి కిచెన్ దాగరకు తీసుకెళే చూపించింది వాడు దాన్నిచూసి పైపులు అంత క్లీన్ చేస్తేగాని ఇది పోదామా అని చెప్పాడు నేను కిందకేళి నాపనిసామన్లు తెచ్చుకుంటాని చెప్పే వ్వెలడు వాడు అమ్మ వేదోచేలోపు లంగా వేసుకుందామనుకుంది కానీ అంతోలో ఆంటీ లైటర్ తిరిగియడాన్కి వచ్చి మాట్లాడుతూ నించుంది అంతలో వాడు సమన్లు తీసుకుని వచ్చాడు ఆంటీ సెరెలేవే నేను తరవాత వస్తును అని వేలి పోయింది వాడు కిచెన్లో వేలి వాడి సమన్లు పేటి నాపేరు సుబ్బడు అమ్మ అని చెప్పాడు అమ్మ సరేర అంది వాడు సింకుకింద ఏవో డబ్బాలు ఉన్నాయమ్మా కొంచం తెస్తారా అని అడిగాడు అమ్మ డబ్బాలు తీయడానికి కిందకు వొగింది అమ్మ కాటుకునది నైలోన్ చీర కావడంతో అది కొంచం ట్రాన్స్పరెంట్గ లోపల కనబడుతుంది సుబ్బడు అమ్మను ఆలా చూడగానే షాక్య్యాడు అమ్మ డబ్బా కోసం వొంగిప్పుడలా అమ్మ పిర్రలు లైట్గ కనపడుతున్నాయి ఇక వాడు వాటిని చూస్తూ చేతులతో మొడ్డను నలిపాడు అది వాడి పంట్లో గట్టిపడి ఊపిరాడడం లేదు అమ్మ డబ్బ్బాలని తీసి ఇక వాడ్ని పని మొదలుపెట్టామని చెపింది వాడు మెలిగ సింకు కిందకు వంగి క్లీన్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాడు ఆలా క్లీన్ చేస్తుండగా సింకులోకి నీళ్ళని ఒకేసారి ప్రెసురేతో బయటకివచ్చి వాడి ప్యాంటు మొత్తం మురికినీటితో తడిసిపోయిది అమ్మ అది చూసి వాటిని నేను క్లీ చేస్తాలే నువ్వు వెళ్లి బట్తరూంలో కడుకో అని వాడికి పాత టోల్ ఒకటి ఇచ్చింది వాడుబాత్రూములో వాడి ప్యాంటు డ్రాయర్ విపాడు ఆలా డ్రాయర్ విపగానే వాడి మొడ్డ బయటపడి వాడికి ఉపేరడినట్టుఐన్ది నీళ్లతో వాడికలని క్కడుకొని ప్యాంటు డ్రాయర్ ఉతికి పిండాడు కానీ అవి పచ్చిగా ఉండడం వాలా వేసుకోలేక పోయాడు అమ్మ ఇచ్చిన టవల్ నడుముకట్టుకుని కిచెన్ బాల్కనీ లో ఎండకు ఆరేదామని కిచన్ వైపు వేళ్ళడు అక్కడ అమ్మ చీరను మోకాలివరకు చెక్కుకుని ఆ మురికి నీటిని చేపిరితో క్లీన్ చేస్తుంది ఆలా వాడు అమ్మను చూడగానే వాడి మొడ్డ మొత్తం పైకి లేచేంది వాడు వాడిచేతులో ఉన్న బట్టలతో అడ్డం పెట్టుకున్నాడు అమ్మ వాణి చూసి షాక్ అయింది వాడి కండలు తిరిగి లావుగాఉండడంతో అమ్మ ఇచ్చిన టవల్ వాడి నడుముకు చాలీచాలనుటు ఉంది వాడు అమ్మ నేను నా ప్యాంటు బాల్కనీ లో ఎండకు ఆరేస్తాను పని ఐయేలోపు ఆరిపోతుంది అని చెప్పాడు ఇక మాలి వాడు పన్ని మొదలు పెట్టాడు అమ్మ చీపిరి పెట్టడానికి బాల్కనీలోకి వెళ్ళింది అక్కడ వాడి ప్యాంటు దానితోపటు ఆర్యసేన డ్రాయేర్ చూసి ఉలిక్కిపడింది వీడెంటి డ్రాయేర్ కూడా తీసేసాడు అని అనుకుంది అమ్మ లోపలికి వచ్చి కింద తడిగా ఉండడంతో జారుతుందేమో బాటతో కూర్చొని తుడవడం మొదులుపేటేంది చీర మోకాలవరుకు ఉండడంతో కూర్చున్నప్పుడ్డు లోపల లంగాలేనదుకు అమ్మ పూకు కొంత కనపడి కనపడనట్టు కనబడుతుంది ఒకపక్క సుబ్బడు సింక్ కిందఉన పైపుని క్లీన్ చేస్తు అమ్మ వైపు తిరిగాడు అప్పుడు వాడి కళ్ళు పెద్దగా తెరుచుకున్నాయి