ఇంటి గుట్టు 8 వ భాగం

అమ్ములు కొట్టులో సామానులు సర్దుతూ ఉంటే, పెద్ది రెడ్డి వచ్చాడు. ఇద్దరూ కలిసి సామానులు సర్దుతూ, ఉంటే, పెద్ది రెడ్డి అన్నాడు.
ఇంటి గుట్టు 7 వ భాగం→
అమ్ములూ నేను తొందరగ వెళ్తాను, ఊర్లో పని ఉంది. రేపు నీ మొగుడు పని లోకి వెళ్తాడు గా, అప్పుడు వస్తాలే అని, చాటు గా అమ్ములు సళ్లు పిసికి, పెదాలు చీకి, ఇంక వెల్తానే అంటూ వెళ్లి పోయాడు.
చీ కటి పడ్డాకా ఓబుల్ రెడ్డి వచ్చాడు. బైట కొద్ది గా తాగి వచ్చాడు. వెళ్లి మొహం కడుక్కుని, అన్నం తిని పడుకుండి పోయాడు.
అమ్ములు తనూ అన్నం తిని, మొగుడు ప్రక్కన పడుకుని, మొగున్ని లేపి, ఇది గో నిన్నే, లే. నిన్నే, లే అంటూ లేపింది.
ఏంటే, నన్ను పొడు కోనీ. పొద్దున్నే లేచి పని లోకె పోవాలి . పడుకో అంటూ పడుకుండి పోయాడు.
అమ్ములు చిరాకు గా, ఛీ ఈ తాగుబోతు మొగుడు, ఉన్నా, లేక పోయినా ఒక్కటే, అనుకుంటూ, టౌన్ లో పెద్ది రెడ్డి తో దెంగించుకున్నవి తలచు కుంటూ, అబ్బా ఈ పెద్ది రెడ్డి వస్తే బాగున్ను. కసిగా దెంగు కోవచ్చు అనుకుంటూ, పూకు లో వేలు పెట్టి ఆడించుకుంటయి అలా తనూ నిద్రలోకి జారి పోయింది.
ఒక వారం రోజులు గడచి పోయాయి. వీలు దొరికినప్పుడల్లా పెద్ది రెడ్డి అమ్ములుని కసిగా దెంగుతున్నాడు. పదో రోజు న అమ్ములు కొట్టు కి ఎస్. టి. డి పబ్లిక్ ఫోన్ వచ్చింది.
పెద్ది రెడ్డి, ఆ ఊరి ప్రెశిడెంట్ ని పిలిచి అతని చేత పబ్లిక్ ఫోన్ ని మొదట గా ప్రారంబం చేయించాడు. ప్రెసిడెంట్ కుర్రాడు, బాగా రాజ కీయాల్లో పలుకుబడి ఉన్నవాడు కూడా. పెద్ది రెడ్డి అన్నీ దగ్గర ఉండి చూసుకుని, అమ్ములు కి అన్నీ చెప్పి, సాయంత్రం వస్తాలే అని వెళ్లి పోయాడు.
ఆ మరునాడు పెద్ది రెడ్డి వచ్చి, తను కొత్త గా కొనుక్కున్న మొబైల్ ఫోన్ అమ్ములు కి చూ పెట్టి, అమ్ములూ ఇది మొబైల్ ఫోన్ నేను యెక్కడ ఉన్నా నీతో మాటాడచ్చు. నువ్వు నా నంబర్ కి నీ ఫోన్ నుంచి రింగ్ ఇచ్చి పెట్టేస్తే, నేనే నీ తో మాటాడతా, నీకు యెప్పుడు నా తో మాటాడాలని ఉన్నా అలా చెయ్యి. నీ ఫోన్ కి డబ్బులు అవ్వవు అని అన్నీ చెప్పాడు.
అమ్ములు కొట్టు కి ఫోన్ రావడం తో ఊల్లో వాళ్లు రావడం ఫోన్ చేసుకుంటూ, కొట్టులో ఉన్న సామానులు చూసి వీలు ని బట్టి కొనుక్కోవడం తో అమ్ములు కి కూడా కొట్టు పని ఎక్కువ గా ఉంది. పెద్ది రెడ్డి తో ఇది వరకు లాగా రోజూ కసిగా దెంగుకోవడానికి కుదరడం లేదు. ఏదో వీలు దొరికినప్పుడు దెంగు కుంటున్నారు. ఇద్ద రూ ఫోన్ లో మాటాడు కోవడం, ఫోన్ లోనే సరసాలాడు కోవడం జరుగుతోంది.
ఒక రోజు పెద్ది రెడ్డి అమ్ములు కి ఫోన్ చేసి అమ్ములూ నిన్ను కసిగా దెంగాలని ఉందే. ఈ శని వారం నీ మొగుడి
కి మందు పార్టీ ఇస్తా, ఆడిని తొందర గా పడుకో పెట్టి మనం ఇద్దరం కసిగా దెంగుకుందా మే అన్నాడు.
అమ్ములు కి కూడా బాగా దూల గా ఉంది.
అట్టాగే లే నీ ఇష్టం అంది.
అనుకున్న శనివారం వచ్చింది. పెద్ది రెడ్డి సాయంత్రం మందూ, కోడి మాంసం తో వచ్చేసాడు. ఓబుల్ రెడ్డి ఇంట్లోనే ఉన్నాడు. పెద్ది రెడ్డి అమ్ములుకి కోడి కూర వండ మని మగాళ్లు ఇద్దరూ మాటల్లో పడ్డారు.
పెద్ది రెడ్డి మందు సీసా తీసి పక్కన పెట్టేడు. ఓబుల్ రెడ్డి మందు చూస్తే ఆగ లేడు.
అమ్ములుని పిలిచి కూర అయ్యిందా అంటే ఆ అయ్యింది అంది.
సరే మాకు నజుకి పట్టుకురా, అట్టాగే రెండు గ్లాసులు కూడా అని పుర మాయెంచేడు.
అమ్ములు కూరా, గ్లాసులూ, నీళ్లు పట్టుకు వెళ్లి వాళ్ల కి ఇచ్చి తను వెళ్లి స్నానం చేసి వస్తా అని వెళ్లి పోయింది.
పెద్ది రెడ్డి అమ్ములు అందాలు తలచుకుంటూ, ఈ రాత్రి అమ్ములుని కసిగా దెంగాలి అనుకుంటూ, గ్లాసుల్లో మందు పోసి, రెడ్డి మొదలెట్టు అంటూ, ఇద్దరూ మందు తాగడం లో పడ్డారు.
అమ్ములు స్నానం చేసి, పెద్ది రెడ్డి కొన్న చీరల్లోంచి మంచి చీరా, బ్రా వేసుకుని మేచింగ్ బ్రౌను వేసుకుని, రోజూ కన్నా అనదం గా తయారయ్యి వచ్చింది. ఓబుల్ రెడ్డి మందు తాగడం లో పడి పెళ్లాం అంత అందం గా సింగారించు కోవడం గురించి పట్టించుకోలేదు.
అమ్ములు అందాలు కళ్లతోనే తాగేస్తున్నాడు పెద్ది రెడ్డి. అమ్ములు అందాలు పెద్ది రెడ్డి కి మందు కన్నా యెక్కువ కిక్కు ఇస్తున్నాయి. అమ్ములు వచ్చి మొగుడు పక్కన కూర్చుంది.
పెద్ది రెడ్డి కూర నంచుకుంటూ, అబ్బా అమ్ములూ నీ కూర రోజు రోజు కీ మహా రుచి గా ఉంటాది అంటూ చేతి ని వెనక్కి పెట్టి అమ్ములు నడుముని నొక్కి వదిలాడు.
అమ్ములు నవ్వుతూ చాల్లే రెడ్డి, యీ మధ్య నువ్వు అస్సలు నా కూర తినలేదు కదా అందుకే అంత రుచిగా ఉన్నాది అంటూ తనూ మొగుడు వెనక నుంచి పెద్ది రెడ్డి నడ్డి మీద గిచ్చింది.
ఇలా అమ్ములు మొగుడి వెనకాల పెద్ది రెడ్డి తో సరసాలాడుతూ, మొగుడి కి మందు పట్టించి, ఇది గో నిన్నే పెద్ది రెడ్డి కి డబ్బు బాకీ ఉన్నాం కదా, రోజూ ఇంత అని తీరుస్తే గాని బాకీ తీరదు కదా, రోజూ బాకీ కింద ఇంత అని కడదాం అంది.
యేంటే ఆ సంగతులు మీ యిద్ద రూ సూసుకోండి అనే సాడు మూతలు పడుతున్న కళ్లతో.
పెద్ది రెడ్డి కి చాలా తొందర గా ఉంది ఎప్పుడు అమ్ములు ని ఒల్లోకి లాక్కుని కసిగా దెంగుదామా అని. అమ్ములు కి కళ్ల తో సైగ చేసాడు. అమ్ములు మొగుడు కళ్ల కేసి
చూసి, నిషా బాగా యెక్కింది అనుకుని, కానీ యెప్పుడూ తాగే లా ఓబుల్ రెడ్డి ఈ రోజు మందు ఎక్కువ తాగలేదు) మొగున్ని అడిగింది అన్నం తింటావా అని.
ఊ పెట్టు అన్నాడు ఓబుల్ రెడ్డి.
అమ్ములు మొగుడికి అన్నం పెట్టి, మొగుడు పడుకునే దాకా పెద్ది రెడ్డి తో యేదో కొట్టు సంగతులు మాటాడుతూ కూర్చుంది.
కొంత సేపటికి మొగుడు బాగా నిద్ర లోకి వెళ్లి పోవడం చూసి, పెద్ది రెడ్డి కి సైగ చేసింది.
పెద్ది రెడ్డి అక్కడ ఉన్న సరంజామాని ముందు గదిలోకి సర్దేసాడు. అమ్ములు మొగున్ని కదిపి చూసి మత్తుగా పడుకున్నాడని మెల్ల గా పెద్ది రెడ్డి దగ్గరకి వెళ్లింది.
ఆకు
పెద్ది రెడ్డి అమ్ములుని కసిగా హత్తుకుని, పెదాలూ చీకుతూ, మెడ మీద నాలుకతో నాకుతూ, రెండు చేతులు అమ్ములు పిర్రల మీద వేసి పిసికేస్తూ ఉంటే, అమ్ములు
కూడా పెద్ది రెడ్డి నడ్డి మీద చేతులు రెండూ వేసి కసిగా అది మేసుకుంటోంది.
అబ్బా రెడ్డి కసి గా ఉన్నాది అంది.
పెద్ది రెడ్డి అమ్ములుని తినేసేలా చూస్తూ, అబ్బా ఈ సీరలో భలే ఉన్నావే, ఇందాకటి నుంచి నాకు కసి ఎక్కి పోతన్నాది అంటూ అమ్ములు పైట లాగే సి ఎత్తు గా, యేపుగా ఉన్న అమ్ములు సళ్ల మీద చేతి ని వేసి కసిగా పిసికేస్తున్నాడు.
అమ్ములూ అబ్బా నీ సళ్లు భలే ఉన్నాయే అంటూ అమ్ములుని ఒళ్లోకి లాక్కున్నాడు. అమ్ములు పెద్ది రెడ్డి చొక్క బొత్తాలు విప్పుతా ఉంటే, పెద్ది రెడ్డి అమ్ములు రవిక హుక్స్ విప్పి, రవిక ని తీసి పక్కన పడేసాడు. బ్రా లో అమ్ములు సళ్లు రెండూ సగం పైగా నిక్కి, నిక్కి గుండ్రంగా బలంగా కనపడుతూ ఉంటే, ఆ రెండు సళ్లు, ఒక దాని కి ఒకటి నొక్కుకుని, ఆ రెండు సళ్ల మధ్యా కనపడే లోయల ని చూసి రెడ్డి పిచ్చి ఎక్కి పోయేడు.
ఇంకా ఉంది.
The post ఇంటి గుట్టు 8 వ భాగం appeared first on Telugu Sex Stories.