ఎదురింటి మొగుడు పక్క లో ఎదురింటి పెళ్ళాం. రెండోవ భాగం

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మి గోపాలరావు, నేను పోస్ట్ చేసిన. *( ఎదురింటి మొగుడు పక్క లో ఎదురింటి పెళ్ళాం. మొదటి భాగం )* .ఇంకా ఎవరైనా చూడక పోతే అది చదివి ఈ స్టోరీ చదవ గలరు .ఎదురింటి మొగుడు పక్క లో ఎదురింటి పెళ్ళాం. మొదటి భాగం →నాకు లాస్ట్ ఎపిసోడ్ లో లైక్ ఇంకా కామెంట్స్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన అంతా రాలేదు. నాకు కావాల్సింది న స్టోరీ నీ. మీరు ఎంజాయ్ చేయడం. కాని నాకు అది మీరు కామెంట్స్ చేస్తే గాని తెలీదు. సో ప్లీజ్ కామెంట్స్ చేయండి .ఇంక స్టొరీ లో వెళ్దాం.(ప్రీవియస్)రావు : హ చుస్త అండి వీలుంటే వస్త లేకుంటే సోమవారం వస్త. ( ఇంట్లో మి ఆయన వుంటే నాకు పని ఏం అవ్వుడి….)రుక్కూ: సోమవారం ఆయన కలి గ వుండరు కదా మీకు సహాయం చేయడానికి .రావు: హ ! పర్లేదు అండి మా కుర్రోడు వున్నాడు. హెల్ప్ కి.రుక్కూ : హ .సరే ఐతే నేను అతనికి చెప్తా ఇరోజు వచ్చాక .రా : మనసులో (ఇన్ని నల్ల ఎదురు చూపులకు ఈనాడు వెలయనే……) అనుకుని వేడిగా ఒక శ్వాస తిస్కున్నడు.(రుక్కూ ఇంటికి వెళ్తూ మనసులో ) . హమ్మ ఏమో అనుకున్న కాని దూరం నున్నుడి కంటే దగ్గరా నున్నడి చాలా బాగున్నాడు. పాపం పెళ్లాం ఏమో అక్కడ . ఈయన ఇక్కడ వయసు వున్న ఏం లాభం ఇపుడు డబ్బు అంటూ మ ఆయన నన్ను . అతని వల్ల పెళ్లాం వదిలేసి దూరం గా వుంటున్నారు వయసు వున్నపు డబ్బు వుండదు . డబ్బు వున్నపుడు వయసు వుండదు . మా మిడిల్ క్లాస్ బతుకులు ఇలానే వుంటాయి లే ఐన ఎవరిని ఎన్ని అనుకున్న లాభం ఎంటి . సరదాగ ఈయన్ని లైన్ లో పెడితే సుఖానికి సుఖం డబ్బు కి డబ్బు . ఇలాంటి చిలిపి ఆలోచన రాగానే ఛీఛీ ఎంటి నేను ఎలా అలో చిస్తున్న అనుకుని లెంపలు వేసుకుంది . ఇక్కడ రావు గారి పరిస్థితి ఇంకా దారుణం . మనకి వుంది ఒక్క రోజు మాత్రమే. ఎలా ఐన ఈ ఒక్క రోజులోనే మన దారిలో పెట్టాలి. కాని ఎలాగ అంటూ నెత్తి మీద జుట్టు వుడి పోయేలా ఆలోచన లో పడ్డాడు . ఐతే ఎలాగో పరి చయం ఐ ఇందిగ . రేపు వెళ్లి కలుడం అని వంట ముగించి తిని రేపటి కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు .చూస్తున్న రోజు రానే వచ్చింది పనికి వెళ్లి మద్య హనం భోజనం కోసం ఇంటికి వచ్చాడు అప్పుడు చూసాడు రుక్కూ నీ నమస్తే అండి .రూ: హ మి రా రండి భోజనం చేశారా ఆంది .రా : లేదు అండి ఇపుడే వచ్చా వంట చేయాలి తినాలి .రూ : పోని ఇక్కడ తినడిరా : లేదు అండి . ఇరోజు మిదిస్తరు తినటానికి రేపు మరిరూ: ఎంటి !రా : అదేనండి భోజనం మీరేం అనుకున్నారురూ: ఆ హ అర్దం కాలేదు అందుకే మళ్లీ అడిగా ( #మనసులో * ఎంటి ఇతను న మీద కన్నేశాడా ఎంటి ఎందుకైనా మంచిది మన జాగర్త లో మనం వుండాలి)రా : హుం సరే అండి ( # దొంగ దొరకవు గ ). చెప్పరా అతనికి.రూ: హ చెప్పా అండి తను ఒకే అన్నారు.రా : ఐతే మన పని రే పటినుంది మొదలెడదాం .రూ : హ సరే .! (# కన్ఫర్మ్ నాకు ట్రై చేస్తున్నాడు)రా : వుంట అండి (# అర్దం ఇయే వుంటది )ఇంకా వుంది