ఎర్ర చొక్కా కుర్రాడు 3 | sex stories telugu

“బాగా చేస్తాడా” —తలూ పాను. “నీక క్కడ నాలిక పెట్టించుకోవటం చాలా ఇష్టంలా వుంది కదా” వాడు నవ్వేడు. నేను నవ్వి ఊరుకున్నాను. “నిన్న మొత్తానికి తిరుపతి క్షవరం చేశాడా పూర్తి గా” వాడు మళ్ళీ నస్పేడు…

నేను మాట్లాడలేదు “కావాలంటే, నేను వెళ్ళి అతన్ని పిల్చుకొస్తా చెప్పు ఎక్కడుంటాడో…నా వల్ల నువ్వు పస్తు పడుకోవటం ఎందు కూ” అన్నాడు. నేను తెల్లబోయి చూసాను. “ఊ! పిల్చుకొస్తా! ఎక్కడుంటాడు!” మళ్ళీ అడిగాడు. ” వద్దులే” “నీ కు చేయించు కోవాలని ఉందా లేదా” వాడు పచ్చిగా అడిగే సాడు. “ఉన్నా కుదరదు. అతని ఆఫీసుకు కి కబురు తీసుకెళ్ళాలి” “నే తీసుకెళతా….” నేను ఆశ్చర్యంగా వాడ్ని చూసి నవ్వాను “నేను చేయించు కుంటే నీకు ఆనందం ఏమిటి” “నువ్వు చేయించు కుంటే ఎంత బావుంటా వో తెలుసా… అంటే నిన్ను చేయక పోయినా చూసి ఆనందిద్దా మని ………
నీవి మరీ పెద్ద సళ్ళు కదా అతను నలిపేస్తుంటే భలే కసెక్కి పోయింది. అతన్ని తోసి నేను నలిపేద్దామని పించింది. అత ను నీలో దిగుతొంటే అతన్ని లాగే సి నేను ది గబడినట్టు ఊహించేసుకున్నాను” , వాడు ఆ మాటలు చెబుతుంటే ఆ బూతులకి నాలో కోరిక విచ్చుకుంటోంది. తొడల మధ్య వేడి చేరిపోయింది. సళ్ళమీద దురద ప్రారంభ మయింది. నేనెంత దూలిష్టునో నాకు బాగా తెల్సు కుమ్మరి పురుగు దొలిచేయటం మొదలెట్టింది. “అదా నీ తెగులు “అంటూ నవ్వేను. “సరే ఏదో పనుందని నేను రమ్మన్నానని చెప్పి వచ్చేయ్ అతనికి తెలియకుండా నిన్న లాగే చూడాలి , బోసి మొలతో చూసి ఆ తర్వాత మీద పడ కూడదు. నేను హెచ్చరించాను.
రాంబాబు తలూ పాడు. మధ్యాహ్నం శర్మ నేనూ…… మూడు రౌండ్లు వేసుకున్నాము. రాంబాబు కిటికీ లోంచి చూస్తున్నాడానే ఊహ నన్ను మరీ వేడెక్కించే సింది. మూడో రౌండు. శర్మని తిరగేసి, నేనే మీదెక్కి కొడుతుంటే, రాంబాబు కిటికీ లోచి నా క్రింద నున్న శర్మని చుసి అది శర్మ కాదు నేను అన్నట్టు సైగ చేశాడు. నేను రాంబాబు కి కన్ను గీటి నడుం ఊపేను, నిన్నూ ఇలాగే చేస్తానన్నట్టు నడుం ఊపేను. నా పచ్చిదనంతో రాంబాబు పిచ్చి ఎక్కిపోయి సళ్ళు పిసుకుతానన్నట్టు చేతులు పిసికి చూపించాడు. “రా…. పిసుకు……” అన్నట్టు సళ్ళు రెండూ కిటికీ కేసి ఎత్తాను. రాంబాబు అటు కిటికీ వెనుక నించి పిచ్చి ఎక్కి పోయాడు.
రాంబాబుని చేస్తున్నాననే ఊహ ఎందుకో మనసులో నిలిచింది. ముందు రోజు నా తొడల మధ్య ఉపస్తుని రాసుకున్న దండం గట్టితనం స్పురణ కొచ్చింది. జోరు పెరిగింది. శర్మ నా ఊపుకి తట్టుకోలేక పోతున్నాడు. నేను కళ్ళు మూసుకున్నాను. రాంబాబే .. రాంబాబు ఊహల్లోనే నేను ఆ మధ్యహ్నం మూడో రౌండ్ అవుట్ అయ్యాను. ఆ తర్వాత మా మధ్య బూతులు మామూలై పోయాయి, నన్ను బట్టలేవి లేకుండా రాంబాబు ఎన్నో సార్లు పలు దిశ గా చూశాడు. ఇద్దరం కల్సి, బస్ ఎక్కితే వెధవ పిర్రల్లో పొడిచేయటం మినహాయించి నన్ను వాడెన్నడు మరేం చెయ్యలేదు.
కావాలని వాడు నాకు ఊదుడు గొట్టంలాంటి వాడి కడ్డి చాలా సార్లు కళ్ళబడేట్టు చేశాడు. నరాలు పచ్చగా తేలి ఉన్న వాడి మగతనం చూడగానే నాకు రెండు మూడు సార్లు తొడల మధ్య తడి చేరింది. కాని వరస మర్చిపోయి వాయించు కోలేక పోయాను. . వాడు మా ఇంట్లో ఉన్న పది రోజులు కూడా శర్మ చేత నేను నా గా లేకుండా చేయించు కున్నాను. నేను పెద్ద దూలిస్టునని వాడి తెల్సు. అందుకే అంత పచ్చిగా మాట్లాడేడు నా దగ్గర.
ఆలోచనల్లోంచి తేరుకుని చూశాను వడ్డనలౌతున్నాయి, ఏదో ఒక వంకతో ఆ కుర్రాడ్ని మరీ దగ్గరగా చూడాలని పించింది. దత్తత తీసుకున్న తల్లిని దంచుతున్న ఆ కుర్రాడు ఉదయాన్నించి నన్ను వెర్రె క్కిస్తున్నాడు. వంటింటి గుమ్మం దాటుతుంటే, తార సపడ్డ రాంబాబు, మోచేత్తో నా స్తనాల మీద పొడిచాడు. ఒళ్ళు జల్లు మంది. చుట్టు చూశాను, ఎవరి హడా విడిలో వాళ్ళున్నారు.
వాడి దెబ్బకి ఒళ్ళంతా కైపు పాకింది. మా వారి దెబ్బా లేదు శర్మ దెబ్బాలేదే మో మరీ పిచ్చెక్కి పోయింది.. ” ఏమిట్రా అదీ” సన్నగా నసిగాను వాడు మళ్ళా మోచేత్తో స్తనాల మీద గుద్ది , వాడు పిచ్చెక్కి పోతున్నాడు, ……ఏం చెప్పనూ” అన్నాడు. “చూద్దాంలే , … కుదిరితే… వాడ్ని దాటు కుని వెళ్ళి వడ్డన మొదలెట్టాను. ఆ కుర్రాడు బుద్ది గా తలొంచుకుని వింటున్నాడు. తనకి వడ్డిస్తుంటే, జారిన నా పమిటలోకి క్షణం చూశాడు. నేను తడి చేరి పోయాను.
సాయంత్రానికి పెళ్లి హడా విడి అయిపోయింది. పెళ్ళివారు వెళ్ళిపోయారు.. నేను మేడ మీద గదిలో నాకు కేటాయించిన గది లో ఉన్నాను, రాంబాబు నా గదిలో కి టీ పట్టు కొచ్చాడు. “నువ్విక్కడ ఉన్నావా?” అంటూ లేచి టీ అందుకున్నాను. వాడి చూపులు నా గుండెల మీదుంది. నేను పట్టించుకోలేదు. “ఉదయం ఆ కురాడు నిన్ను బాగా వేడెక్కించేశాడు కదా?” అన్నాడు. “ఎందుకీ సొల్లు కబుర్లు ఇదేం హైద రాబాదు కాదు ఊరుకో” చిరాగ్గా అన్నాను. “ఇక్కడే నా అన్నీ సాగుతాయి ఆ ఏర్పాటు చేసే వచ్చాను” అన్నాడు కన్ను గీటి. నా ఒంటిలో రక్త మంతా తొడల్లోకి ప్రవహించింది. “ఎలా కుదురుతుంది” సన్నగా నసిగే ను.
రాంబాబు వెళ్ళి తలుపు దగ్గరగా మూశాడు.ఎవరైనా వస్తారు బావుండదు తలుపు తియ్యి ” ” వస్తే మాత్రం మంది రంకు కట్టే వరస కాదు గా…. అయినా ఇది నా గది ఇక్కడ కెవ్వరూ రారు” అంటూ గడియ వేశాడు. నాకు భయం వేసింది ” గడియెందుకు?” “నేనేం నిన్ను చేయను గాభరాపడ కు” అంటూ నా పక్కన కూచున్నాడు. దాదాపు వాడు నన్ను ఆనుకుని కూచున్నాడు. . ఈ రాత్రికే నీకు కార్యం పదకొండు గంటలకు వస్తాడు. నువ్వీ గదిలోనే రాత్రి పడుకుంటావ్ ఈ గదికి వీధి వైపు మెట్లు న్నాయ్. నే వెళ్ళి వేసుకొస్తాను. తెల్లారి నాలుగు గంటాల వకు ఉంటాడు.
పల్లెటూరు గనుక నాలుగు గంటలకల్లా నువ్వతన్ని వదిలేయాలి” అన్నాడు అలా మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాడి చూపు నా సళ్ళ మీదే ఉంది. “ఏ మిటా వెధవ చూపు. అలాగే లే వెళ్ళు” అంటూ వాడి తల మీద మొట్టాను . ఆ దెబ్బకి వాడు కావాలని నా ఒళ్ళో పడ్డాడు. పడి పడ గానే కొంటె వెధవ నోరు తెరిచి నా ఉపస్తును చీర మీంచే నోటితో అందుకున్నాడు. నాకు పిచ్చెక్కి పోయింది.
వాడి తల మీద చెయ్యి వేశాను. అక్కడ నోరు పెడితే నేను ఆగలేను. అది రాంబాబుకి తెల్సు. నా చేతులు కావాల్సినంత ఆలస్యం చేసి వాడి జుట్టు పట్టుకుని వాడి తల పైకి లే పాయ్. “అలాంటి వెధవ పంలే నిన్ను చేయద్దనేది” గది మేను. “అది కాదు, ఆంటీ… వాడికీ తినేయటం అంటే చాలా ఇష్టం . మాణిక్యమ్మగారు కూడా ఊపిరాడ కుండా తినిపిస్తుందట. cuస్తే అక్కడ అడవి చాలా ఉన్నట్టుంది” అంటూ మెల్లిగా వాడి చేతిని తొడల మధ్య కి పాకించబోయాడు.
53095559cookie-checkఎర్ర చొక్కా కుర్రాడు 3no