కూతురి సుఖం తండ్రి బాధ్యత | new telugu sex stories update

మా ఆవిడ చుట్టు పక్కల ఉంటే నాకు మా అమ్మాయి గురించి అటు వంటి ఆలోచనే రాదు. కాని మా అమ్మాయి అలా కాదు నేను అంటె వల్ల మాలిన ప్రేమ. నేను ఇంటికి రాగానే డాడీ అంటూ వచ్చి నన్ను వాటేసుకుంటుంది. దాని ఒళ్లు నాకు తగిలితే చాలు నాకు మొడ్డ లేస్తుంది అలా అది నన్ను వాటేసుకున్నప్పుడు దాని జామకాయలంత సళ్లు నా గుండెలకు గుచ్చుకుంటాయి. నా మొడ్డ దాని పూకు మీద అదుము కుంటుంది.మా ఆవిడా ఉద్యోగస్తురాలే పైగా రా త్రిళ్లు ఉద్యోగం. ఆమె సాయంత్రం 4 గంటల కల్లా వెళుతుంది ఉదయం 7 గంటలకు వస్తుంది. నేను ఆఫీస్ నుండి మా అమ్మాయి కాలేజీ నుండి సాయంటం 6 గంటల కువస్తాము. ఇంక రాత్రి అంతా మేము ఇద్దరమే ఒకరికి ఒకరం.ఇటీవల దాని కోబాయి ఫ్రెండ్ ఉన్నట్టు కనిపెట్టాను. ఒక రోజు నేను నా కూతురిని పిక్ అప్ చేసుకోడానికి దాని కాలేజీ కి వెళ్లాను అప్పుడు నా కూతురు వాడు గుస గుస లాడు కుంటున్నారు. నన్ను చూసి ఎడంగా జరిగారు. అది తన బాయి ఫ్రెండ్ కు టాటా చెప్పి నా దగ్గరకు వచ్చిందిఎవరమ్మా అత ను అన్నానునా బాయి ఫ్రెండ్ అంది.“జస్ట్ ఫ్రెండే నా లేక లవ్ లాంటిది ఏమన్నా ఉందా” అన్నాను.” లవ్”ఉంటె లవర్ అని చెప్పేదాన్ని. జస్ట్ బాయి ఫ్రెండ్ మాత్ర మే అయినా వయసు వచ్చిన కూతుళ్లకు ఎన్నో ఉంటాయి అలా ఆరాలు తీసే ఎలాగా” అంది.నేనేం మాట్లాడ లేదు. ఇద్దరం నా కార్ లో ఇంటికి వెళ్లాము. రాత్రి 9 అయింది. ఇద్దరం భోజనాలుచే సాము. నేను దాని రూం కు వెళ్లాను అది తన బెడ్ మీద కూర్చుని చదువు కుంటూ ఉంది. ఒంటి మీద చిన్న షార్ట్స్ ఉన్నాయి.“సారీ అమ్మా ఏదో మాట్లాడాను” అన్నాను. “ఉమ్మ్మ ఏంటి డాడీ మీరు ఇంకా దాని గురించే ఆలోచిస్తున్నారా రండి కూర్చోండి” అంది తను పక్కకు జరిగి.నేను నా కూతురి పక్కనే కూర్చుని దాని బుజమ్మీద చెయ్యి వేసి దాని నుదిటి మీద ముద్దు పెట్టు కున్నాను.“అమ్మకు సంపాదన ముఖ్యం కాని నువ్వు కాదు డాడీ. దాదాపు 10 ఏళ్ల నుండి మీరు సండే నాడు మాత్ర మే భార్యా భర్తలు గా ఉంటున్నారు.మీ సహనానికి మెచ్చుకోవాలి ” అంది నా కళ్లలోకి చూస్తూ“అదేంటమ్మా మీ అమ్మలేక పోతే నువ్వు ఉన్నావుగా మీ అమ్మ చిన్న తనంలో ఎలా ఉందో అలా ఉన్నావు నువ్వు. | love you baby I love you అన్నాను దాని వైపు ప్రేమగా చూస్తూ.మా అమ్మాయి సర్దుకొని నా ఎదురుగా కూర్చుని డాడీ నువ్వు నన్ను నిజంగా ప్రేమిస్తున్నావా అంది నా కళ్లలో కి చూస్తూ“నువ్వు నా ముద్దుల కూతురివి కదా. I love you baby అన్నాను.