కేబుల్ కుర్రాడు – Part 12

కేబుల్ రూమ్ లో కూర్చొని టీవీ చూస్తున్నాను. నాన్న వచ్చి ఛైర్*లో కూర్చొని చానెల్ మార్చి మన లోకల్ చ్యానెల్ పెట్టి చూసుతున్నారు. నేను మ్యాచ్ తీసేసారు అని నాకు కోపం వచ్చింది.కేబుల్ కుర్రాడు – Part 11→నేను ఇంటికి బయలు దెరాను నాన్న పిలిచి ఎక్కడికి. ఇంటికి,ఇంటికి కాదు. ముందు ఉరిలో అందరికి కనిపించి చెప్పు ఇకమీదట నువ్వు వచ్చేది అని వెళ్లు అలా అన్ని ఇల్లు అడ్రెస్ లు సరిగా చూసుకో సందులు అన్ని సరేనా. ఇంకా క్రికెట్, ఆటలు అన్ని మరచిపో. వెళ్లుసరే అని నేను అక్కడినుండి బయలు దెరాను. మెల్లగా సైకల్ ఎక్కి వెళుతున్నాను. అన్ని ఇలులు గమనించుకుంట వెల్లుతున్నాను. కొంత మంది ఆడవాళ్ళు ఒక చోట కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నారు. అక్కడికి వెళ్ళగానే ఒక ఆవిడ నన్ను పిలిచింది.నువ్వు కేబుల్ వల్ల అబ్బాయివి కధూ. అవునండి. ఎం చదువు కున్నవు. డిగ్రీ అయిపోయింది. మరి ఇప్పుడు ఎంచేస్తున్నావు. ప్రస్తుతానికి నాన్న కేబుల్ చూసుకోమన్నారు. అంటే ఇకనుంచి నువ్వు వస్తావు అన్న మాట. అవునండి. ఆమె నా వంక ఒక రకంగా చూసింది. నాకు ఆ చూపుకి అర్థం అర్థం కాలేదు.అందులో ఇంకొక ఆమె బాగానే ఉన్నావుగా ఏదయినా ఉద్యోగం చూసుకోవచ్చుగా. అదే చూసుకుందాం అని అనుకున్నాను అండీ కానీ నాన్నకి నేను ఉద్యోగం అని దూరంగా వెళ్ళడం ఇష్టంలేదు. ఒక మూసలవిడ అవునులె బాబు ఉద్యోగం అని దూరంగా వెళ్లే కన్నా ఇంటి దగ్గరే ఉండి అమ్మ నాన్నని చూసుకోవడం మంచిది. నీకు పని మొత్తం తెలుసా అబ్బాయి. ఆ కొంతవరకు పర్వాలేదు అండీ. మొత్తం నేర్చుకుంటాను అండీ. ఒక ఆంటీ మాత్రం నన్ను కొరుక్కు తినేలా చూస్తునది.అందంగానే ఉన్నావు. అని ఇంకొక ఆంటీ అంటే అందరు నవ్వారు. నేను నవ్వి నన్నే చూస్తున్న ఆంటీ కళ్ళలోకి చూస్తున్నాను. ఆంటీ కూడా నవ్వుతూ నన్ను చూసి పేదలు తడుపుకుంటుంది. నేను నవ్వి మరి నేను వెళ్లాన అండీ. నన్ను తినేసాల చూస్తున్న ఆంటీ అనింది ఇంతకీ నీ పేరు చెప్పాలా. నాపేరు రవి. మరి కేబుల్ రాకపోతే నీకు ఎలా చెప్పాలి. అంటే? అన్నాను నేను. అంటే ఇంతక ముందులా కేబుల్ ఆఫీస్ కి రావాల లేదా నీ ఫోన్ నంబర్ ఏమన్నా ఇచ్చేది ఉందా?నేను వచ్చే నెల అందరి ఇళ్ళకీ డబ్బుల కోసం వస్తాను అప్పుడు అడిగిన వారి అందరికి ఇస్తాను. ఫోన్ నంబర్ అని నొక్కి పెట్టి చెప్పాను. తాను నవ్వుతూ సరే అని అనింది. అందరు సరే అని అనుకొన్నారు.ఇంకా నేను ఊరు మొత్తం తెరుగుతున్నాను. కొంతమంది కుర్రాళ్ళు ఒక చోట కూర్చొని ఉన్నారు. నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తరువాత నన్ను పిలిచి మాట్లాడారు. ఇంక మీదట నువ్వే అన్నమాట కేబుల్ కి వచ్చేది సరే కుర్రాడివి కాబట్టి మాలనే ఆలోచిస్తావు. ఇంతకీ స్కోర్ ఎంత. ind 77/2, 15.0 కి.అలా అని నెను ఇంటికి వెల్లిన నాకు అమ్మ అన్నం పెట్టి నా వంక ఆశగ చుస్థుంది.నెను టివిలొ మత్చ్ చుస్థునాను. అమ్మ చీర కొద్దిగ పక్కకు జరిగి ఉంది. సల్లు తెల్లగ బయతికి కనిపిస్థున్నయి. నెను అదెమి పట్టనట్టు టివి చుస్థున్నను.ఎం చుస్తున్నవు రా. మాట్చ్ చుస్తున్నను అమ్మ. యెవరు బెటింగ్. మనమె.మనం అంటె. మన దెశం వాల్లె. అవునా స్కొర్ యెంత రా. నీకు యెందుకు అని అమ్మ వంక చుసాను. అబ్బ యెంత బగుంది ఇవల అని అనుకొని ఉండగా యెవరొ పిలిచినట్టు అని పించి బయటికి వెల్లి చుసను ఒక అతను టివి రావడం లెదు అని అద్ద్రుస్స్ చెప్పి వెల్లాడు. తను ఉండడు అంట. నెను లొనకు వెల్లి చూస్తె అమ్మ కనిపించలెదు.అతను చెప్పిన అడ్రెస్స్ కి వెళ్ళాను. పిలిచాను ఇంటిలో నుండి ఒక ఆమె వచ్చి ఎవరు బాబు నువ్వు అని అడిగినీదే కానీ నన్ను ఎగా దిగా చూస్తుంది. ఆమె వయసు 40 ఉండవచ్చు.నేను కేబుల్ కుర్రాడిని అని చెప్పాను. నువ్వా రా బాబు టీవీ రావడం లేదు కొద్దిగా చూడు బాబు అని బెడ్ రూమ్ లోకి తీసుకువెళ్లింది.అక్కడ 20 వయసు ఉన్న అమ్మాయి పిల్లడికి పాలు పడుత కూర్చొని ఉంది.నేను టీవీ కంప్లేంట్ చూస్తా ఆ పాలు పడుతున్న అమ్మాయిని చూస్తున్నాను. కొంచం సల్లు కనిపిస్తున్నాయి. బలె తెల్లగా ఉన్నాయి.నేను చూడడం గమనించిన 40 వయసు ఆంటీ అమ్మాయి నువ్వు బయటికి వెళ్లు అమ్మ అని అనింది.తాను బయటికి వెల్లిపొయిన్ది.నేను వైయర్ చెక్ చేస్తున్నాను నేను పక్కనే ఉన్న అడ్డం లోకి చూశాను ఆంటీ నా వంకా ఆశగా చూస్తున్నటూ అనిపించింది. ఏంటి ఇలా చూస్తుంది అని అనిపించి ఎక్కడ చూస్తుందా అని చూసేను. తాను నా సుల్లి వంక చూస్తుంది.ఇందాక ఆ అమ్మాయిని చూసినప్పుడు లేచింది కదా ఆది చూస్తుంది. నాకు కొంచం సిగ్గు అనిపించి పక్కకు తిరిగాను ఆ ఆంటీ నా వంక చూస్తూ నవ్వి నీ పేరేంటీ అబ్బాయి అని అడిగింది.నేను రవి ఆండీ. మరి మీ పేరు ఏంటి ఆండీ అని అడిగాను.నీకు ఎందుకు అని అనింది.అబ్బే కంప్లేంట్ చేశాను అని నాన్నకు చెపితే ఎవరిది అని అడుగుతారు కదా అందుకే అని అన్నాను.ఈ లోగా 20 వయసు అమ్మాయి లోనకు వచ్చిది.నా పేరు రమణి అని సమాదనం చెప్పింది.నా వంక చూస్తుంది వచ్చిన అమ్మాయి. నేను నీ పేరు ఏంటి అని సైగ చేశాను పక్కనే ఉన్న స్వాతి బుక్ చూపించింది.నేను అర్థం చేసుకున్నాను.చిన్నగా నవ్వింది.నేను వైయర్ చెక్ చేయడానికి డాబా పయికి ఎక్కను. వైయర్ చెక్ చేస్తుంటే స్వాతి కూడా పైకి వచ్చి బట్టలు తీస్తుంది. నేను నవ్వాను తనని చూస్తూ. తాను నవ్వి నీ పేరు ఏంటి అని నిమ్మదిగా అడిగింది. నేను రవి అని చెప్పాను.సరే అని తాను బట్టలు తీసుతూ ఉంది.నేను పిలిచి ఈ వైయర్ కాస్త పట్టుకుంటారా అని అడిగాని తాను బట్టలు పక్కన పెట్టి వచ్చి పట్టుకుంది.నేను కూర్చొని వైయర్ లాగుతూ ఉన్నాను. తాను నా వంక కళ్ళు ఆర్పకుండా చూస్తుంది.తాను తెలుపు రంగులో ఉంది. సన్నగా తీగల ఉంది. వోని వేసింది.నేను మెల్లగా తన కాలిని తాకను, మొదట తాను కంగారు పడింది. నేను నవ్వాను తనని చూసి తనకు అర్థం అయ్యీ నవ్వింది.నేను మెల్లగా కాలిపైన రాస్తున్నాను. తాను ఏమీ అనలేదు.నేను తన కాలుకు అనుకోని మెల్లగా తన కాళును రాస్తా వైయర్ చెక్ చేస్తున్నాను. తన వంటిలో వేడి నాకు తెలుస్తుంది.తాను కదలక పోగా నాకు రెస్పాండ్ అవుతుంది అని నాకు అర్థం అయింది.నేను ఒక చెయ్యి తో తన కలుపై రాస్తా మెల్లగా తన లంగా లోనికి పొనిచ్చి తన మోకాలు పట్టు కున్నాను.ఒక్క సరిగా కంగారు పడి అక్కడినుండి జరిగి నుంచుంది.ఏంటి అంత కంగారు పడింది అని అనుకున్నాను. సరే బుద్ది వచ్చింది ఏమో అని అనుకున్నాను. ఈ లోగా రమణి వచ్చింది.అదా సంగతి అని అనుకోని తన కళ్ళాళ్ళోకి చూశాను. తన మొహం ఎర్రగా కందిపోయి ఉంది. అబ్బా ఎం చాన్స్ మిస్ అయింది అనుకున్నాను.రమణి వచ్చి ఎంచేస్తన్నవే ఇక్కడ అని అడిగింది.అది కాదు అత్తయ్య ఈ బాబు ఈ వైయర్ పట్టుకోమన్నాను. అందుకే అని అనింది.సరే నేను పట్టుకుంటాను నువ్వు కిందకి వెళ్లు అని అనింది.తాను మొహం చిన్న బుచ్చుకొని అక్కడి నుండి వెళ్లిపోయింది.నేను నా పని చేసుకుంటున్నాను. రమణి వైయర్ పట్టుకుంది. స్వాతీని పంపినది కోపంతో ఉన్నాను. తాను వైయర్ పట్టుకొని నన్ను కాలితో రుద్దుతుంది. నేను ఏమియేరుగని వాడిలా నా పని నేను చేసుకొని పోతున్నాను. నా మొహం తన పూకు దగ్గర ఉంది. తాను తన పూకు నాకు దగ్గరగా తీసుకొస్తుంది. నేనేమో స్వాతీని పంపినది అనే కోపంలో తాను చేసేది పట్టిచుకోవడం లేదు.తాను నాకు చాలా దగ్గరగా తన పూకు అణిచి ఉన్నంత దగ్గరగా నుంచుంది. నేను పట్టిచ్చుకోవడం లేదు.నన్ను ఎలా అన్న మాటలలో పెట్టాలి అని అబ్బాయి చూడు ఇలానేనా పట్టుకునేది అని అంటుంది నేను పైకి చూశాను తాను కళ్ళల్లో ఖామం కొట్టొచ్చినట్టు కనిపించింది. మొహం ఎర్రగా ఉంది. నేను ఎలా అన్న పట్టుకోవచ్చు అని తల కిందకి దింపేశాను. తాను నన్ను కోరుకుంటుంది అని నాకు అర్థం అయింది. కానీ స్వాతి దూరం అయింది అని బాధ కూడా ఉంది.సరే ఇంకా తనకి నేను రెస్పాండ్ అవాను అని తాను అర్థం చేసుకొని తాను కిందకి దిగడానికి వెళ్తుంది.నాకు తాను వెళుతుంది. రెస్పాండ్ అయిన దానిని ఎందుకు వదలాలి అని అనిపించింది.మరి వెళ్ళిపోయే దానిని పిలిస్తే ఏమీ అనుకుంటుందో అని అనిపించి సరే లే ఏది అయితే ఆది అయిందిలె అని ఆంటీ ప్లీస్ కొద్ది సేపు పట్టుకొని మీకు పట్టుకోవడం రాకపోతే నేను చూపిస్తా అని నవ్వాను.పోనీలే ఇప్పటికన్నా చూపిస్తాను అని అన్నావు.అని వచ్చి వైయర్ పట్టుకుంది. నేను అలా కాదు ఆంటీ అని నేను తన వెనుకగా నుంచోని వెనుకగా తనని చుట్టి తన చేతులు మీదిగా వైయర్ ఇలా పట్టుకోండి అని చూపిస్తా తన సల్ల కి నా చేతులు తగిలిస్తా నొక్కుతున్నాను.తాను తన పిర్రాలను లేపి నా సుల్లి పైన వేసింది ఇలా చూపిస్తా అర్థం అవుతుంది కదా అని పైకి కిందకి తన నడుముని ఉపుతుంది.నేను తని వదిలి కింద కూర్చున్నాను.నా పక్కనే ఒక చిన్న గట్టు ఉంది.తాను నాకు అటు ఒక పక్క ఒక కాలు ఇటు ఒక పక్క కాలు వేసి నుంచోని. ఆ గట్టు ఆపిన కాలు లేపి పెట్టింది.ఒక సారి ఇటు చూడు బాబు ఇంత లేపితే సరిపోతుందా ఇంకా లెపలా అని అడిగింది.చాలు ఆంటీ మిగిలింది నేను చూసుకుంటాను. అని తన కాలి పై ముద్దు పెట్టాను. తాను నరాలు జిమ్ అని అనినట్టు కదిలింది.బాబు నీకు ఏమన్నా అడ్డుగా ఉంటే పక్కకి తీసుకో నీకు కుదరకపోతే నాకు చెప్పు నేను తీస్తాను అని మెలికలు తిరుగుతుంది.పర్లేదు ఆంటీ నేను అడ్డుగా ఉన్నవి నేను తప్పించుకుంటాను. మీరు బయపదమాకండి. అని నేను లంగా మెల్లగా లేపుతున్నాను. కొంచం కొంచం ముద్దు ముద్దు పెడత పైకి పైకి వెళ్తున్నాను. బాబు ఇంక అక్కడి నుండి ఎత్తకు గాని నీకు కావాలి అని అనిపిస్తే లోనకు వెళ్లు అని అనింది.