కేబుల్ కుర్రాడు – Part 3

నా ఎదురుగా నా ఫ్రెండ్ వాడితో పాటు పద్మ ఇద్దరు ఒకే మంచంపైన కూర్చొని ఉన్నారు. నాకు ఎదురుగా పద్మా తనకు ఎదురుగా నా ఫ్రెండ్ ఉన్నారు.
పద్మ పైట క్రిందకు జారిపోంది. తన సల్లు జాకెట్లోనుంది చాలా లావుగా కనిపిస్తునాయి. వాలిద్దరు గుసగూసలాడుతున్నారు.
రాజేష్ నాకు అది ఇవ్వవా.
ఏది?
అదే.
అదే ఏదో చెప్పు.
ముద్దు. ముద్దురా…… నాకు ముద్దు కావాలి.
ముద్దు కావాలి అంటే ఎంచేయాలో తెలుసుగా.
చెప్పు ఎం చెయ్యామంటావు.
ఆట ఆడలి.
ఏం ఆట ఆడదము.
ఏదైన కొత్త ఆట ఆడదము.
రవి: నాకైతే పద్మా ఉంగరాల జుట్టు,
అర్థరూపయ అంత బొట్టు,
బుగ్గపైన పుట్టుమచ్చ,
ఎర్రటి పెదాలు,
తెల్లటి వొళ్ళు, మెడలో తాలిబొట్టు, ఏపుగా పెరిగిన సల్లు,
నల్ల రంగు జాకెట్లోనుండి కూడా తెల్లని తెలుపు సల్లు బాలేగా కనిపిస్తున్నాయి.
పద్మ: చెప్పు తొందరగా
ఈ రూపాయి ఎక్కడ దాచానో చెప్పాలి.
సరే…
కళ్ళు మూసుకో.
సరే..
రెండు చేతులలో రూపాయి గుప్పెట్లో మూసి కళ్ళు తెరువు
చెప్పు ఏ చేతిలో ఉందో
కుడి చేయిలో..
కాదు… నువ్వు ఓడి పోయవు.
మళ్లీ
ఇప్పుడు
ఎడమ చేతిలో.
కాదు
ఏది కుడి చేయి చూపించు.
కుడి చేతిలో కూడా లేదుగా.
నేను ఎక్కడ పెట్టనో కనిపెట్టామన్నాను కనిపెట్టు.
అంతా చూసినా ఎక్కడ కనిపించాలా.
నాకు తెలియదు నువ్వే చెప్పు.
చెప్పుతాను ఎక్కడ ఉన్నా తీస్తావా.
తీస్తాను.
నా డ్రాయారులో.
చీ.
తీ..
తప్పదా.
తప్పదు.
డ్రాయరు ముందుకు లాగి చేయి లోనకు పెట్టాకా సుల్లి చేతికి తగిలే సరికి రూపాయి వెతకడం మానేసి. సుల్లితో ఆడుకుంటుంది
ఎయి ఎం చేస్తున్నావ్.
రూపాయి కోసం వెతుకుతున్నా.
సుల్లి బాగా లేచిపోంది.
దానిని చూస్తా నేను ఎంత అదృష్టవంతురాలినో.
తాను ఆలా సుల్లి నలుపుతుంటే ఎంతో హాయిగా ఉంది
రూపాయి దొరికిందా.
అదే చూస్తున్నా. నీ సుల్లి అడ్డు వస్తే దానిని పక్కకు తీస్తున్నా
ఎంత సేపు పక్కకు తెస్తావు.
ఎంత సేపు తీసినా పక్కకు జరగడం లేదు.
అహా అహా….. పద్మ ఎంతసేపు
ఉండు దొరికింది.
హమ్మాయ.
పద్మ ఇంత సేపా.
మరేం చేయను అంతుంది అడ్డుగా ఉంటే నేనేం చేయను.
సరే ఇప్పుడు నువ్వు దాయి పద్మ.
సరే కళ్ళు మూసుకో.
చేతులు తిప్పి చూడు ఏ చేతిలో ఉందో చెప్పు.
నాకు తెలుసు నువ్వు చేతిలో దాచిండవ్.
ఎక్కడ అయినా వెతుకుతా.
వెతుకు.
పద్మా నువ్వు జాకెట్లో దాచింటావు.
ఉండు నేను చూస్తా
అబ్బా నీ సల్లు ఏం పెట్టి పెంచావే ఇవి.
సల్లు పిసుకూతా ఏది ఎక్కడ దాచావు. కనిపించడం లేదే.
హా హా హా…..
అక్కడ లేవు నా చేతిలోనే ఉన్నాయి.
చూడు చూసావా నువ్వు వోడిపోయవు.
వాళ్ళను చూస్తా ఉంటే నాకు ఇంకా ఉండలేక నోటి లో నుండి హామా అనేశ.
ఒక్కసారిగా రాజేష్ వెనుకకి తిరిగి చూసాడు.
నేను గోడకీ అనుకోని వాళ్ళను చూస్తూ ఉన్నాను.
పద్మ పైట సర్దుకుంది.
రవి నువ్వు వెళ్ళి ఇంట్లో కూర్చో 10 ని||లలో వస్తా.
నేను వెళ్ళి ఇంట్లో కూర్చున్నా.
అలా 10 ని||ల తరువాత రాజేష్ లోనికి వచ్చాడు.
ఏరా ఎలా ఉంది. మేము చేసుకుంది.
బాగుంది. అలా నేను చూడడం మొదటిసారి.
అవునా?
నేను సాయంత్రం మావయ్య వాళ్ల ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాను.
అవునా!
హ హ..
సరే ఉండు. అని కొన్ని పుస్తకాలు కొన్ని సీడీలు ఇచ్చాడు.
కొన్ని విష్యాలు చెప్పాడు.
అలా ట్రై చేయి ఎవరిని ఐనా.
ఇంకా చాలా విష్యాలు ఈ పుస్తకాలలో ఉంటాయి.
సరే వెళ్ళు బై.
నేను ఇంటికి వచ్చి అక్కడ జరిగినది తలచుకొని నా వంటి వేడి ఎక్కిపోంది.
ఆ పుస్తకాలు అన్ని అమ్మ చూడకొండా బేగ్యలో సర్దుకున్నా.
సాయంత్రం విజయవాడ వెళ్ళాను.
నా ఎదురుగా నా ఫ్రెండ్ వాడితో పాటు పద్మ ఇద్దరు ఒకే మంచంపైన కూర్చొని ఉన్నారు. నాకు ఎదురుగా పద్మా తనకు ఎదురుగా నా ఫ్రెండ్ ఉన్నారు.
పద్మ పైట క్రిందకు జారిపోంది. తన సల్లు జాకెట్లోనుంది చాలా లావుగా కనిపిస్తునాయి. వాలిద్దరు గుసగూసలాడుతున్నారు.
రాజేష్ నాకు అది ఇవ్వవా.
ఏది?
అదే.
అదే ఏదో చెప్పు.
ముద్దు. ముద్దురా…… నాకు ముద్దు కావాలి.
ముద్దు కావాలి అంటే ఎంచేయాలో తెలుసుగా.
చెప్పు ఎం చెయ్యామంటావు.
ఆట ఆడలి.
ఏం ఆట ఆడదము.
ఏదైన కొత్త ఆట ఆడదము.
రవి: నాకైతే పద్మా ఉంగరాల జుట్టు,
అర్థరూపయ అంత బొట్టు,
బుగ్గపైన పుట్టుమచ్చ,
ఎర్రటి పెదాలు,
తెల్లటి వొళ్ళు, మెడలో తాలిబొట్టు, ఏపుగా పెరిగిన సల్లు,
నల్ల రంగు జాకెట్లోనుండి కూడా తెల్లని తెలుపు సల్లు బాలేగా కనిపిస్తున్నాయి.
పద్మ: చెప్పు తొందరగా
ఈ రూపాయి ఎక్కడ దాచానో చెప్పాలి.
సరే…
కళ్ళు మూసుకో.
సరే..
రెండు చేతులలో రూపాయి గుప్పెట్లో మూసి కళ్ళు తెరువు
చెప్పు ఏ చేతిలో ఉందో
కుడి చేయిలో..
కాదు… నువ్వు ఓడి పోయవు.
మళ్లీ
ఇప్పుడు
ఎడమ చేతిలో.
కాదు
ఏది కుడి చేయి చూపించు.
కుడి చేతిలో కూడా లేదుగా.
నేను ఎక్కడ పెట్టనో కనిపెట్టామన్నాను కనిపెట్టు.
అంతా చూసినా ఎక్కడ కనిపించాలా.
నాకు తెలియదు నువ్వే చెప్పు.
చెప్పుతాను ఎక్కడ ఉన్నా తీస్తావా.
తీస్తాను.
నా డ్రాయారులో.
చీ.
తీ..
తప్పదా.
తప్పదు.
డ్రాయరు ముందుకు లాగి చేయి లోనకు పెట్టాకా సుల్లి చేతికి తగిలే సరికి రూపాయి వెతకడం మానేసి. సుల్లితో ఆడుకుంటుంది
ఎయి ఎం చేస్తున్నావ్.
రూపాయి కోసం వెతుకుతున్నా.
సుల్లి బాగా లేచిపోంది.
దానిని చూస్తా నేను ఎంత అదృష్టవంతురాలినో.
తాను ఆలా సుల్లి నలుపుతుంటే ఎంతో హాయిగా ఉంది
రూపాయి దొరికిందా.
అదే చూస్తున్నా. నీ సుల్లి అడ్డు వస్తే దానిని పక్కకు తీస్తున్నా
ఎంత సేపు పక్కకు తెస్తావు.
ఎంత సేపు తీసినా పక్కకు జరగడం లేదు.
అహా అహా….. పద్మ ఎంతసేపు
ఉండు దొరికింది.
హమ్మాయ.
పద్మ ఇంత సేపా.
మరేం చేయను అంతుంది అడ్డుగా ఉంటే నేనేం చేయను.
సరే ఇప్పుడు నువ్వు దాయి పద్మ.
సరే కళ్ళు మూసుకో.
చేతులు తిప్పి చూడు ఏ చేతిలో ఉందో చెప్పు.
నాకు తెలుసు నువ్వు చేతిలో దాచిండవ్.
ఎక్కడ అయినా వెతుకుతా.
వెతుకు.
పద్మా నువ్వు జాకెట్లో దాచింటావు.
ఉండు నేను చూస్తా
అబ్బా నీ సల్లు ఏం పెట్టి పెంచావే ఇవి.
సల్లు పిసుకూతా ఏది ఎక్కడ దాచావు. కనిపించడం లేదే.
హా హా హా…..
అక్కడ లేవు నా చేతిలోనే ఉన్నాయి.
చూడు చూసావా నువ్వు వోడిపోయవు.
వాళ్ళను చూస్తా ఉంటే నాకు ఇంకా ఉండలేక నోటి లో నుండి హామా అనేశ.
ఒక్కసారిగా రాజేష్ వెనుకకి తిరిగి చూసాడు.
నేను గోడకీ అనుకోని వాళ్ళను చూస్తూ ఉన్నాను.
పద్మ పైట సర్దుకుంది.
రవి నువ్వు వెళ్ళి ఇంట్లో కూర్చో 10 ని||లలో వస్తా.
నేను వెళ్ళి ఇంట్లో కూర్చున్నా.
అలా 10 ని||ల తరువాత రాజేష్ లోనికి వచ్చాడు.
ఏరా ఎలా ఉంది. మేము చేసుకుంది.
బాగుంది. అలా నేను చూడడం మొదటిసారి.
అవునా?
నేను సాయంత్రం మావయ్య వాళ్ల ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాను.
అవునా!
హ హ..
సరే ఉండు. అని కొన్ని పుస్తకాలు కొన్ని సీడీలు ఇచ్చాడు.
కొన్ని విష్యాలు చెప్పాడు.
అలా ట్రై చేయి ఎవరిని ఐనా.
ఇంకా చాలా విష్యాలు ఈ పుస్తకాలలో ఉంటాయి.
సరే వెళ్ళు బై.
నేను ఇంటికి వచ్చి అక్కడ జరిగినది తలచుకొని నా వంటి వేడి ఎక్కిపోంది.
ఆ పుస్తకాలు అన్ని అమ్మ చూడకొండా బేగ్యలో సర్దుకున్నా.
సాయంత్రం విజయవాడ వెళ్ళాను.
మామయ్య విజయవాడ బస్ స్టాండ్ వచ్చి నన్ను కారులో తీసుకొని వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకువెళ్ళారు. వాళ్ళది కొంచెం పెద్ద ఇల్లు. లలిత అత్తయ్య నన్ను ఎలా ఉన్నావ్ రవి
బాగున్నాను అత్తయ్య .
నా చేతిలో ఉన్న బాగ్ తీసుకోబోయింది.
వద్దు అత్తయ్య నేను తీసుకువస్తనులే.
సరే నీకు పైన సింగల్ రూం ఉంది దానిలో అబ్యంత్రం లేదుగా.
అయ్యో అత్తయ్య నాకు ఎందుకు అబ్యంత్రం.
మీకు ఎలా బాగుంటే అలానే ఉంటాను.
అత్తను పూర్తిగా చూడడం మొదలుపెట్టాను.
తెల్ల చీర, చీర పైన పచ్చారంగు పూలు. పచ్చ రంగు జకెట్టు, తెల్లటి వళ్ళు,
కందిపోయే బుగ్గలు,
ఎర్రని చిన్న బొట్టు, గులాబీ రంగు పేదలు,
పొడుగు జడ, చేతికి సరిగా సరిపోయే సల్లు,
స్లిమ్ కి కొంచెం ఎక్కవగా పెర్సనాలిటీ, ఆకర్షించే అందం,
ఆకర్షించే మాట తీరు,
5’8 ఎత్తు,
ఎటు వార్ణించాలో తెలియని నా అమాయకత్వం.
మా మామయ్య కూడా అందంగానే ఉంటాడు.
నేను అందంగానే ఉంటాను.
మా అత్తను చూశాక నాకు అప్పుడు అనిపించింది
ఎలాంటి అమ్మాయను చేసుకోవాలో అని.
అడిగితే ఆ అత్త లాంటి అమ్మాయను చేసుకుంటాను అని చెపేస్తా.
అప్పుడు వెళ్లిందో పైకి వెళ్ళి నన్ను పిలిచింది.
నేను వెనుకే వెళ్ళాను.
వాళ్ళది duplex house. లోన నుండి దారి.
పైకి వెళ్ళాను అంత క్లీన్ చేసి ఉంది.
అందులో ఒక చిన్న బిరువా ఉంది.
అది మీ మమాయ్య అప్పుడప్పుడు డ్రింక్ చేస్తాడు.
ఆ బాటల్స్ ఉన్నాయి. రేపు పని వాళ్ళు రాగానే తీపిస్తాను.
వద్దులె అత్త అలా ఉన్నీలె నాకు ఏమీ ఇబ్బంది లేదులే.
సరే స్నానం చేసి కిందకి రా. dinner చేసి వెల్దువు గాని.
సరే అత్తయ్య.
రూమ్ చాలా బాగుంది.
క్రిందకు వెళ్లాను అత్తయ్య పిల్లడికి అన్నం తినిపిస్తుంది.
నేను వెళ్ళి ఆ గిన్నీ చేతులోకి తీసుకొనే ప్రయత్నంలో అత్త చేతికి నా చేయి తగిలింది.
తాను అదేమీ పట్టించుకోలేదు. నేను గిన్నీ అందిస్తున్నాను అత్తకి. అన్నం తినిపించిన తరువాత నాకు అన్నం పెట్టింది.
అత్త మీరు తినరా.
మేము ఇప్పుడే తినేసి బాబుకు అన్నం పెడుతున్న.
మరి మామయ్య.
మామయ్య కూడా తినేశారు.
టైమ్ ఎంత అయింది అనుకున్నావు. 9:30.
అవునా సరే అని అన్నం తిని పైకి వెళ్ళాను అప్పుడే మామయ్య క్రిందకి దిగితున్నారు. నన్ను చూసి ఇవాళ ఒక్క రోజే రేపు తీయించస్తాను అక్కడినుండి.
పర్వాలేదు మామయ్య. అక్కడే ఉండనివ్వండి.
మీరు రోజు పైకి వచ్చి వెళ్ళండి పర్వాలేదు.
పైకి వెళ్ళి అమ్మకి ఫోన్ చేశాను.
అమ్మ..
ఏరా.. ఎలా ఉంది అక్కడ.
బాగుందమ్మ.
మీ అత్త ఎలా చూస్తుంది?
బాగానే ఉందమ్మా.
ఏంటి?
బాగానే చూస్తుంది అమ్మా. తిన్నారా?
తిన్నాం రా.
ఎం చేస్తున్నావు.
ఎం చేయదంలేదమ్మ.
మామయ్య వాళ్ళు క్రింద పడుకున్నట్టు ఉన్నట్టు ఉన్నారు.
నాకు పైన రూమ్ ఇచ్చారు.
మామయ్యకు చేయసాయంగా ఉండి అన్ని పనులు నేర్చుకో.
సరే అమ్మ.
కొత్త అలవాట్లు నేర్చుకుంటున్నావ్.
నేనా?
మరి. ఏంటి ఆ పుస్తకాలు.
అంతే నా మాట ఆగిపోయింది.
ఆ పుస్తకాలలో కధలు ఏంటి.
అమ్మ అవి నా ఫ్రెండ్ ఇచ్చాడు. ఏంటా అని చదివా
మరి చూశాక అన్న అవి చదవకూడదు అని అనిపించలేదా.
అనిపించింది. కానీ అందులో ఎం కధలు ఎలా ఉన్నాయా అని చదవాలి అని అనిపించింది.
అంతే ఇంకా ఏమున్న పట్టించుకోవాన్నమాట.
అసలు అందులో ఉన్న కధలు ఎవరి మద్య కధలో తెలుసా
ఆ అమ్మ కొడుకు మద్య కధలు.
అంటే తెలిసే చదివావు అన్న మాట.
కాదమ్మా చదివాక తెలిసింది.
ఆ చెత్త కధలు చదివి నాతో ధర్యంగా నాతో వాటి గురించి మాట్లాడుతున్నావు.
కాదమ్మా. అన్ని చదవలా. ఒక్క అమ్మ అందాలు కధ ఒక్కటే చదివా
చీ పెట్టు ఫోన్. అంటూ అమ్మ ఫోన్ పెట్టేసింది.
నాకు భయం వేసింది.
నా దగ్గర ఉన్న కధల పుస్తకాలు చదువుతూ కూర్చున్నా. దాహం వేసి క్రిందకి వెల్లా. వాటర్ తాగుతుండగా ఏదో మాటల చప్పుడు.
అది మామయ్య వాళ్ళ రూమ్ నుండి వస్తుంది.
అత్తయ్య మాటలు అవి.
యావండి ప్లీస్ అండీ నావల్లకాదు. నన్ను వదిలేయండి. అని బతిమిలాడుతుంది.
నాకు చూడాలి కీ హోల్ నుండి కానీ భయం వేసి అక్కడ నుండి పైకి వెళ్ళిపోయి మిగిలిన కధ చదివి పడుకున్న.
ఉదయం బయలుదేరి బయటికి వచ్చాను.
మామయ్య నాతో నీ రోజువారీ పని
ఉదయం అత్తకు వంటకు ఏమన్నా కావాలి అంటే అవి తెచ్చి ఇవ్వు. మనం వెళ్లే టప్పుడు బాబును స్కూల్ దగ్గర దింపేసి మనం సైట్ కి వెళ్ళి అక్కడి పని నీకు అక్కడ చెప్తా మధ్యానం ఇంటికి వచ్చి అత్తను తీసుకొని స్కూల్ కి వెళ్ళి కిరణ్ కి అన్నం తినిపించేసి నువ్వు తినేసి 4 గం||లకు నువ్వు సైట్ కి వచ్చేయాలి.
సాయంత్రం ఇద్దరం కలసి ఇంటికి రావాలి సరేనా.
సరే మామయ్య.
సరే లలితా టిఫెన్ రెడీ నా.
ఆ రెడీ రండి.
పద టిఫెన్ చేసి వెళ్దాం.
The post కేబుల్ కుర్రాడు – Part 3 appeared first on Telugu Sex Stories.