పూర్ణానందం – 13

మరు సటి రోజు ఆఫీసులో స్నేహ క న పడితే….
” మా వాడితో మాట్లాడి నానే….. వాడికి చాట్ అంటే అంత ఇష్ట మున్నట్లు కనపడటం లేదు…. ఎవరు మగ వాల్లో ఎవరు ఆడ వాళ్ళో అని వాడి కి ఇంటరెస్ట్ పోయిందట… అయినా మళ్ళీ కదుపుతాను…. నువ్వు వీకెండ్స్ నారూ ములో ఉంటావని చెప్పాను… … బాగా మొహమాట పడుతున్నాడు… ఇంట్లో మొగ వాడున్నాడు కదా ఏ మను కుంటుందో అని .. నేను అందా మను కున్నాను… అది వచ్చేది. నీ కొరకే రా అని … అక్కడీ కీ చెప్పాను.. అది బాగా పేకాడుతుంది రా… మగాల్లను చిత్తు చేస్తుంది రా…
మొదలు పెట్టి నదగ్గరనుండీ ఒకటే షోలు చూ పిస్తుంది రా… అని… నువ్వు పూకాట కు కూడా సై అంటావని వాడికే మి తెలుసు పాపం… శని వారం ఇక్కడ నుంచి డైరెక్టు గా వెల్దాము .. ”
“ఇంటి కెళ్ళి బట్టలు తెచ్చుకుంటానే……”
“ఆ అవసరం లేదులే … నావున్నాయి కదా… అంత గా కావాలంటే రెండు బాలు.. పాంటీలు ఆఫీసుకే తీసుకొని రా… వాడు ఇక మన కు బాగా దొరికాడే…. ఈరోజు… కొత్త లేడీ బాసు వస్తుందట… తెలుగు దైనా పంజాబ్ లో పెరిగిందంట…
దాని మొగుడు కూడా అమెరికాకు వెళ్ళి 8 నెళ్ళయి… మన లాగే విరహ గీతాలు పాడుతుందంట… వీకెండులో డిన్నరుకు పిలిపించి ఇద్దరినీ ఆడు కుందా మా అని …”
” కొంపదీసి వాడు ఆ కొత్త బాసు లంగాలో దూరితే… నా బతుకే మీ గాను… ”
“అబ్బా… వాడు ముందర మనకు లొంగాల గానీ… నీపైన పడు కోబెట్టడం ఎంత సేపూ… అబ్బా.. మీ ఇద్దరి లైవ్ షో ఎప్పుడెప్పుడు చూద్దామా అని ఉంది.. “, అంటూ దాన్ని బాగా ఊరించాను…. అది తన సీటు కు వెళ్ళిపోయింది ….
దాని కేమి తెలుసు నా పాట్లు… వాడిదెప్పుడు దించు కుందా మా అని నాకే ఎంతో తహత లాగా ఉంది… అందుకే ఆ ఫాషన్ షో సంగతి దీని కి చెప్పలేదు….
అబ్బా… ఎప్పుడెప్పుడు ఆఫీసు అయిపోతుందా.. ఎప్పుడెప్పుడు ఇంటి కి వెళ్లా మా అని ఉంది… ఈ రోజు ఎంత ఆలశ్య మయినా వాడితో కబుర్లు చెప్పుకోవలసిందే…. వాడు కూడా లేటు గా వస్తానని అన్నాడు కానీ… నాకు తెలుసు 8 గంటల కల్లా ఇంట్లో ఉండడూ…. అనుకుంటూ ఎలాగో ఆఫీసులో టైం మానేజ్ చేసి ఇంటి కి వచ్చాను…
ఈ రోజు వాడి కిష్టమైన సేమ్యా పాయసం చేశాను…. వాడు వచ్చేటప్పటి కి రెడీ గా ఉండాలని.. చ క చ కా స్నానం చేస్తూ… తొడల మధ్య చూసుకుంటే అప్పుడే మొలకలొస్తున్నాయి… నున్నగా గీ కుదామా అని పించింది.. కానీ వాడికి చూపించే సీను రాదులే అనుకుంటూ….. మా వారి టీ షర్టూ పెడా మా వేసుకొని కూర్చున్నాను…. నాకు అప్పుడప్పుడూ ఇలా వేసుకోవడం అల వాటే…
అనుకున్నట్లే 8 గంటలకు వచ్చాడు… చూస్తుంటే హుషారు గా ఉన్నాడు… తనరూ ములో కి వెళ్తుంటే ….
“ఏ మిరా… కొత్త లేడీ బాసు అధిరిందా…. ”
నీకన్నీ
“ఉండవే స్నానం చేసి వస్తాను… భోంచేశాక చెపుతా గా…. ”
అమ్మో.. అయితే వేడి వేడి కబుర్లు న్నాయన్న మాట… ఇంకే మి… వాడు వచ్చేలోపల తిండి రెడీ గా ఉంచితే బాగుంటుంది కదా…. అని అన్నీ డైనింగ్ టేబుల్ మీద సర్దాను…
వాడు తలుపు తెరుస్తూ…..
“బాగా ఆకలేస్తుందే…. త్వర గా వడ్డించు……….
“అబ్బా… వడ్డించే ఉందిరా భోజనం … ఈరోజు నీ కిష్టమని
సేమ్యా పాయసం కూడా చేశాను రా… రా త్వరగా భోంచేసి కబుర్లు చెప్పుకుందా ము….”
ఇద్ద ర మూ ఆకలి మీదున్నాము కదా… చ క చ కా తినేసి…. వాడు సోఫాలో కూర్చుంటే ….
“ఉండ రా… అన్నీ సర్దేసి పాయసం తెస్తాను….. “, అని చెప్పి…. ఒక 5 నిముషాలల్లో రెండు కప్పులతో పాయసం తెచ్చాను…..
ఉంది….
“ఇప్పుడు చెప్పరా… మీ కొత్త లేడీ బాస్ ఎలా పంజాబుది కదా… లడ్డు లాగా ఉంది కదూ…”
“లేదే…. ఇంచు మించూ నీలాగే ఉంటుంది… అయితే బాగా ఎత్తు… 5’10 ఉంటుదే మో… ఆ ఎత్తులో కొద్ది గా లావున్నా కన పట్టం లేదు … అందర మూ స్ట్రిక్ట్ అనుకున్నాము… కానీ బాగా పలక రించింది… ఒక్కొక్కరిని పిలిచి బాగా ఎంకరేజ్ చేసింది… హమ్మయ్యా అంటూ అందరమూ ఊపిరితీసుకున్నాము … చూడాలి ఇది మొదటి రోజే కదా….
ముందు ముందు ఎలా ఉంటుందో… ”
“రంగు ఎలా ఉంది రా…”

“నీ కన్నా కొద్ది గా తెల్లగా ఉంటుంది… కానీ ఆ పంజాబి డె స్సులో చాలా ఫాషన్ గా ఉంది …..
“అయితే మిరా.. ఇంక చిన్నగా మాటలు కలుపు… ”
“అప్పుడే అడిగింది…. నావి షయాలు… పెళ్ళాం పుట్టినింటి కి వెళ్ళిందని చెప్పాను… అయితే త్వరలో మంచి పార్టీ ఇస్తున్నావన్న మాట అని అంటూ… ఫోర్సుడ్ బాచిలర్ వన్న మాట అని నవ్వింది… నేను నీ సంగతి కూడా చెప్పాను… అమ్మో ఎలా ఉంటుంది. ఒక్కతే … అయితే మీ అక్కను కలవాల్సిందే.. అని అన్నది… ”
“అమ్మో.. చూశావా… అయితే ఇక తను ఆఫీసుకు అల వాటు పడ్డాక… ఒక వారం రోజుల్లో ఇంటి కి డిన్నరుకు పిలువు.. మా అక్క పిలుస్తుందని…. ”
“సరేనే…. అబ్బా.. పాయసం ఎంత కమ్మగా ఉందే…. నీ మరదలు చేస్తుంది .. ఎందు కూ… బంకబంక గా ఉంటుంది…
దానికి నేర్పవూ… ”
“ఎందుకు నేర్పనూ… మీ ఇద్దరి దగ్గర నుంచి చాలా తెలుసుకుంటున్నాను కదా… ఆ మాత్రం నేర్పడానికే మి… పాయసం ఇంకా కావాలే మో చెప్పు… మళ్ళీ తెస్తాను… ”
“సరేనే… కొద్ది సేపయ్యాక ఇంకొక రౌండ్ వేసుకుందా ములే … ఏ మీటే ఈ మగాడి డ్రెస్సు వేశావు… లేడీ బాసు గా నన్ను ఏడ్పిద్దా మనా… నైటీలు లే వా…..”
“చె ప్పాను గా మీబావ ఇలాంటివి కొనిస్తాడు నాకు.. నీలాగా కళా పోషణ ఉంటే కదా…. చూడు నీవు మీ ఆవిడకు ఎంత రొమాంటిక్ డ్రెస్సులు తెస్తావో…… మా వారున్నారు. ఇలాంటి పెజా మాలు తొడిగి స్తారు మరి …..”
“ఫారిన్ కెళ్ళాడు కదా… ఇక నువ్వే డిమాండ్ చెయ్యి…. నీకూ కొత్త కొత్త వి తీసుకొస్తాడులే…”
“అందుకే కదా.. నీదగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకుంటుంది… అన్నట్లు మర్చిపోయాను రా… ఆ పల్చటి డ్రెస్సు నాదగ్గరే ఉంది రా….. తీసుకొస్తానుండు… ”
“ఎందుకే నువ్వే వేసుకుంటుండు..అప్పుడప్పుడు….”
“నువ్వే ఆరోజు బాగా లేదన్నావు కదు రా… ”
“అవును.. ఆరోజు నీవు భైజు లంగాల మీద వేస్తే ఏమి బాగుంటుంది… నిన్న ఆ చీర కట్టినట్లు దాన్ని ఆ బా పాంటీల మీద వేస్తే ఆ చీరలో కన్నా బాగుంటావే మో… ”
“నిజము గానా…”
“అవునే ఆరోజే చెప్పాను కదా… అలా వేసు కోలేదా…”
వేసుకొమ్మని… నీవు
“లేదు రా… ఉండు వేసుకొస్తాను… నువ్వే చెప్పాలి రా… ఆ చీరలో బాగున్నానా లేక ఈ డ్రెస్సులో బాగున్నానా మరి… ”
“నిన్న వేసిన చీర నా…..”
“అవును… అప్పుడే మర్చిపోయా వా… అవునులే నీ కు ఆ చీరలో పెళ్ళామే గుర్తు కొస్తుంది కదా…. మరి … “, అని వాడి భుజ మ్మీద చేత్తో మొట్టాను..
“అబ్బబ్బా… చెప్పాను కదే… ఆచీరలో నీతో కంపేర్ చేస్తే…. అది ఎందుకూ పనికి రాదు……. నీ చీర కట్టు చాలా బాగుందే ,,,,”

“,
“అయితే ఉండు మొదట ఆ చీర కట్టు కొని వస్తాను… ఆత రు వాత డ్రెస్సులో వస్తాను… సరే నా….”

“సరేనే….. ఒక వేళ డెస్సు బాగుంటే.. ఇక బావతో
డ్రెస్సులు తెప్పించు కొచ్చు… అప్పుడప్పుడూ చీరను కూడా కట్టొచ్చు ..
“అవును రా… ఇంతకూ లోపల ఏ పాంటీ… బా బాగుంటుంది రా…. ఆ జిప్పున్న పాంటీ వేస్తు నా….”
వేస్తే
“లేదే… నిన్న వేసిన ఆ పాంటీ నీకు బాగా సరిపోయింది…. ఆ జిప్పున్నది నడు ములు లావు గా ఉంటే బాగుంటుంది నీ మరదలు లాగా…. ”
అమ్మో… ఆ తాల్ల పాంటీ అంటే అంత నచ్చిందా వీడి కి… అవును మరి పిర్రలూ… తొడలూ… ఇంక గజ్జలు కూడా కనపడతాయి కదా… నాకు ఒక పక్క సిగ్గుగా ఉన్నా… వాడి కి అలా చూ పెట్టాలంటే అదొక త్రిల్ గా ఉంది మరి…
“సరే రా… ఒక్క నిముషమాగు….” అంటూ చకచకా నా బెడ్రూ ముకు వెళ్ళాను…. బట్టలన్నీ విప్పదీ సి.. ఆ తాల్ల పాంటీ ని చేతిలో తీసుకొని… దాని వంక చూస్తూ….. అబ్బో… ఏమిటో ఇదంటే వీడి కి బాగా కిక్కిస్తున్నట్లుంది… దీనితో నన్నా వాడిని ఇంకా కవ్వించాలి మరి.. అనుకుంటూ దాన్ని చుప్ అని ముద్దు పెట్టు కొని… బాగా గట్టిగా తాల్ల ను నడుముకు బిగించాను… ఇంకొక బా వేద్దామా అన్న ఆలోచన వచ్చింది.. కానీ.. దీనిలో కనిపిస్తున్నట్లు సళ్ళు ఇంకొక దానిలో కనపడవు.. వాడికి నచ్చింది… నిన్న వేశాను కదా… ఈ రోజు కూడా వాడి తుప్తి కొరకు వేద్దా ము….. అని బ్రా మీద చీర కట్టి ….
మెల్ల మెల్ల గా అడుగులు వేసుకుంటూ వయ్యార ము గా వాడి దగ్గరికి వెళ్ళాను…
వాడు నన్ను పైనుంచి కింద కు ఎగాది గా చూస్తుంటే … ఒక పక్క నాకు సిగ్గేస్తుంది…. అందులో పూకు మీద కరెక్టు గా కుచ్చిల్లు కట్టాను… నడుస్తుంటే ఆ కుచ్చిల్లు పూరె మ్మల మీద రాసుకుంటుంటే… అబ్బా.. అప్పుడే మొలకలెత్తుతున్న
వెంటు కలు గిలిగింతలు రేపుతు న్నాయి… ఒక పక్కన పాంటీ ఎక్కడ జారి పోతుందో నన్న భయం… అబ్బా భయం కాదులెండీ…. అదొక టెంషన్.. ఎక్కడ పనసతొనల్లాంటి పూ పెదాలను చూస్తాడే మోనని… ఏదో ఫాషన్ పెరేడులో ఒక మాడల్ కు ఆక్సిడెంటల్ గా టాపు జారి చను మొనలు
కనపడినట్లు … నేను వేసుకున్న పాంటీ కూడా జారే లాగా చేసి మనోడి కి ఒక షాకిద్దామా అని ఉంది.. కానీ.. మళ్ళీ వాడు బిత్తర పోయి ఆరోజులాగా పరారయ్యాడంటే… అంతా బెడిసికొడుతుంది కదా…. అను కుంటూ….. వచ్చీరాని నవ్వును ఆపు కుంటూ వాడి వంక చూశాను…
“అబ్బా… ఏముందే నీ చీర కట్టుడు… నిన్నటి కన్నా చాలా బాగుంది… అంద మంతా ఆచీర కుచ్చిల్ల లో ఉందే… “, అమ్మో..అమ్మో… ఆచీర కుచ్చిల్లు అనడ ముక న్నా ఆ కుచ్చిల్ల
వెనుక దాక్కున్న నీ మొగలి పూవులొ ఉంది ఆ అంద మంతా అనొచ్చుకదు రా వెధవా…. అవును మరి ఆ కుచ్చిల్లబరువుకు ఆ పాంటీ కొద్ది గా కిందకు జారి.. పూరె మ్మల పెభాగం తొంగి చూస్తుందా అని పిస్తుంది… ఈ రోజు చీర కట్టుడు అలా ఉంది… ఇక వాడి కి ఎందుకు నచ్చదూ….
“ఒరేయి.. ఒరేయి… మరీ నన్ను మునగ చెట్టు ఎక్కించ కురా…. చీరా.. బా… పాంటీ అన్నీ మీ ఆవిడవే…అవి లేకుంటే ఈ అంద ము కనపడదు కదు రా… ”
“అయినా అవి నువ్వేసుకుంటేనే కదా… వాటికి కూడా అంద మొచ్చింది… అదే మా అవిడ నా… ఏదో బట్ట కప్పుకున్నట్లుంటుంది. మరి … ఏదీ ఒక్కసారి వెనక్కు
తిరుగు…”, అని అన్నాడో లేదో
నేను వెనక్కు తిరుగుతూ……
“అబ్బో అప్పుడే ఫాషన్ డిజైనర్ అయిపోయావే మిరా బాబూ…..”, అని తల వెనక్కి తిప్పి చూశాను… వాడి చూపంతా పిరల మీదనే ఉంది… పాంటీ వెనుక పిర్రల మధ్యన తాడులా గా వచ్చింది కదా… మొత్తం మెడ నుంచి పాదాల వరకూ ఆ పల్చటి
చీరలో పూర్తి నగ్నము గా కనిపిస్తున్నాను మరి … పిరలు బాగా కసెక్కిస్తున్నట్లు న్నాయే మో… కొంపదీసి పిసుకుతాడా వాటి ని … అమ్మో.. అమ్మో.. ఏమి ఆ చూపు… కనురెప్పకూడా వెయ్యట ములేదు… నేను వెనక్కి తిరిగి చూస్తున్నానన్న ధ్యాస కూడా లేదు….
“అబ్బా.. ఏమిటి రా అలా చూస్తున్నావు…. ఇంతకూ వెనుక కూడా బాగున్నానా…. మీ
బావకు నచ్చుతుందా ఇలా చూపిస్తే…
“ఏముందే నీ స్టక్చర్ ఆ చీరలో….. అధి రి పోతున్నావు…..
బావ చూశాడంటే… ”
“చూశాడంటే…. చెప్పరా…”
“అబ్బా.. నేను చెప్పలేనే… పిచ్చగా ఉంది ఆ చీరలో
నీ
The post పూర్ణానందం – 13 appeared first on Telugu Sex Stories.