పూర్ణానందం 3

ఆటో లోనుంచి కిందకు దిగానే కాని.. ఇంట్లో అడు గుబెట్టాలంటే ఏదో జంకు.. స్నేహ తో బాటు భాస్కర్ గారు బాగా ధైర్యము చెప్పినా.. తమ్ముడి మొహము చూడాలంటే నిజము గా సిగ్గనిపిస్తుంది.. కాని ఏమి చేద్దాము.. తెలిసీ తెలియనట్లుంటే పోలా.. ఆనంద్ ను బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే సరి.. వాడి ఉద్దేశ్యము కూడా బయట పడుతుంది కదా.. అనుకుంటూ తలుపు తట్టాను.. వాడు వచ్చి తలుపుతీసాడు..
“ఏరా
భోంచే సావా..”
“లేదక్కా.. నీ కొరకు ఎదురుచూస్తున్నాను.. నాకూ అంత గా ఆకలి కాలే దు………”, అవునులే నేను లేను కదా..ఇక నెట్ లో బూతు కథలు చదువు కుంటా ఉండింటావు.. ఇంక నీకెందుకు
ఆకలవుతుంది…. అను కుంటూ…
“సరే.. స్నేహ అక్కడే ఉండి పొమ్మన్నది… కాని నువ్వు ఇంకా
భోంచేసి ఉండవని తెలిసి.. ఎలా గో దాన్ని వదిలించు కొచ్చాను… ఒక 2 నిముషాలు ఉండు.. ఇద్ద ర మూ కలిసి తిందాము …..”
అని వంటింట్లోకి గబ గబా వెళ్ళాను. కాని వాడి చూపు చూస్తుంటే ఏదో వింత గా వుంది.. ఆకలి మండుతుంది.. తీరిగ్గా
భోంచేస్తూ వాడి సంగతి చూద్దాములే అనుకుంటూ.. డైనింగ్ టేబుల్ మీద అన్నీ సర్దాను. చీర కొంగును నడుము చుట్టూ తెచ్చి చీర కుచ్చిల్ల లో దోపాను. వాడు ఇంకా పిసి ముందర ఉంటే ..
“రారా.. ఇక తిందాము .. నాకు అకలి దంచేస్తుంది..”
“సరె అక్కా.. పిసి క్లోజ్ చేసి వస్తున్నా…..”, అని వచ్చి కూర్చున్నాడు. వచ్చాడే కాని వాడి చూ పంతా.. నా ఛాతి మీదనే ఉంది. పాపము మాంచి వేడి మీద ఉన్నట్లున్నాడు.. నేను వెళ్ళిన తర్వాత చేత్తో కొట్టు కొని ఉంటాడు… అందులో నా చాట్ బాగా కసెక్కించి ఉంటుంది.. అందుకే నే మో నా ముందు సొగ సులు అలా లోట్టలేసుకుంటూ చూస్తున్నాడు. అయినా నేను మాములుగా ఉన్నానే ఈరోజు. ఏదన్నా వింత గా ఉందా..
చూద్దాము అని.
“ఉండ రా.. చేతులు కడుక్కొచ్చుకుంటాను..”, అని బాతూం కు వెళ్ళి అద్దములో చూసుకుంటే.. అమ్మో! అప్పుడు తెలిసింది.. పైటను బాగా లాగి చీర కుచ్చిల్ల లో కి దోపు కున్నాను కదా.. పైట పూర్తిగా ఎడ మ సన్నును కప్పడ ములేదు. అందులో నావి మా మిళ్ళని చెప్పాను కదా.. ముచ్చికలు బ్రౌజ్ లోనుంచి బాగా పొడుచు కొచ్చాయి. చీర కుచ్చిల్ల లో దోపు కోవడము వలన చీర కిందకు జారి….. బొడ్డు బాగా కనిపిస్తుంది… అది కథ….. అందుకే నా వాడు నా బొడ్డు వంక అలా చూస్తున్నాడు. ఇలా ఇంకా అక్కడే వాడి ముందు చూపిస్తుంటే, వాడు భోజనము మాని నా అందాలనే తినేసే వాడే మో.. నా బొడ్డు ను చూస్తుంటే నాకే వంట్లో జిల్లు మంటుందే ఇక వాడికి ఉండదా.. కొంపదీసి భోంచేసి నా మీద పడడు కదా.. ఎందుకైనా మంచిది…. అనుకుంటూ… చీర కుచ్చిల్ల ను బొడ్డు మీద కు లాగి, పైటను సర్దుకొని. వచ్చి వాడికి వడ్డించి …. వాడి ముందర కూర్చున్నాను..
తిండి తింటున్నా మే కాని.. మా ఇద్దరి మధ్యలో మాటలు లేవు.. సరే ఒకందుకు మంచిదే అని .. భోజనము కాని చ్చాను. నేను వంట ఇల్లు సర్ది వచ్చేసరికి వాడు సోఫాలో కూర్చుని టివి
చూస్తున్నాడు. నేను కూడా రిలాక్స్ గా కూర్చుని టివి మీద ధ్యాస పెట్టాను కాని.. వాడు మధ్య మధ్యలో నా వంక చూస్తున్నాడు. ఏదో చెబుదామని కష్టపడుతున్నాడు.. కాని నావంక చూసి మళ్ళీ దు షి టివి మీద కు వెళ్తుంది. ఇలా 15 ని ము షాలు తనను గమనిస్తూనే ఉన్నాను.
తను ఏమనుకున్నాడో ఏమో…
“అక్కా.. కొద్ది గా పిసిలో పనుంది.. నువ్వు వెయిట్ చేస్తావా ఒక అర్ధ గంట సేపు ….”
అయిపోలేదా…. సరే రా..
నేను టివి
“అబ్బ.. ఇంకా చూస్తుంటాను…..”
వాడు వెళ్ళాక.. రిలాక్స్ గా సోఫాలో కాళ్ళు పెట్టు కొని ఒక
వైపుకు వాలి పోయి, కూర్చున్నాను.. అమ్మయ్యా!.. గండం గడిచి పోయింది.. స్నేహ అన్నట్లు వాడు నాచాట్ చూసి ఎంజాయ్ చేసుంటాడు.. అంత కన్న ఏమి చేస్తాడులే.. అందులో నా తమ్ముడు కదా.. కాని పాపము బాగా వేడెక్కినట్లుంది… అందులో మరదలు లేదు కదా.. మరదలు ఉండింటె ఆ ఊపులో కసిగా దాన్ని దున్నేవాడే మో.. ఏమి చేస్తాము … ఈ రోజు పరుపు బాదుడు తప్పదు వాడి కి …. అయినా నాతో ఏదో చెప్పాలని
చూస్తున్నాడంటే వాడికి ధైర్యము చాలట ములేదనుకుంటాను.. నాకే మో ఏదో పెద్ద బరువు దిగి నట్లుంది… … పాపము బూతు కథ మధ్యలో ఉన్నట్లు న్నాడు. అందుకేనే మో అలా న సిగాడు …. అనుకుంటూ… టివి సీరియల్ లో మునిగి పోయాను..
“అక్కా.. ఒక్క సారిలా వస్తావా…”, అన్న తమ్ముడి పిలుపుకు ఉలిక్కిపడ్డాను. సరే పిలుస్తున్నాడు కదా అని .. బెడూంలోకి వెళ్ళాను. వాడు పిసి ముందర కూర్చున్నాడు.. నా కొరకే ఎదురుచూస్తున్నట్లుంది…
“నాకేమి నచ్చలేద క్కా.. పరాయి మొ గానితో చేయవచ్చునా..”
ఇలా
చాట్
నా గొంతులో రాయిపడినట్లయింది.. ఇక మర్చిపొయాడులే అను కుంటూ ఉంటే ఇలా సడన్ గా ఆ విషయ ము గురించి అడిగే సరి కి.. నాకు చెప్పలేని సిగ్గు వచ్చింది. వాడి కి మొహము చూ పెట్టలంటే ఏదోలా గుంది.
“లేదురా ఈ రోజు ఎవడో లైన్ లోకి వచ్చాడు.. నాకు పొద్దు పోక. మాటా మాటా కలిసింది… ఏదో టైం పాస్ కొరకు చేసాను రా.. అంతే..”, అని కప్పిపుచ్చుకోడానికి అనే సాను…
కాని వాడి వాల క ము చూస్తుంటే దాన్ని గురించి ఇంకా డొంక లా గాల ను కున్నాడే మోన ని
పిస్తుంది… ఇప్పుడు ఎలారా భగ వంతుడా.. వీడికి ఎలా సమాధానము చెప్పాలి .. తమ్ముడి ముందు. నా పరిస్తితి వలలో చిక్కిన చేపలా అయి పోయింది..
“నేను మొత్తము చూసానులే. రెండునెల్ల నుంచి చాట్ చేస్తున్నావు కదా.. archive లో అంతా స్టార్ అయింది. నేను నువ్వు ఇం కా బావతో చాట్ చేస్తున్నావనుకున్నాను.. నీ కందుకే
మొత్తం యాహూ మెస్సేంజర్ సెట్ చేసాను కదా.. తీరా చూస్తే ఇలా చేస్తున్నావా…”, అని నా వంకే చూ సి అడి గాడు…..
నాకు పై ప్రాణాలు పోయినట్లయింది.. అమ్మో! వీడు డొంకంతా లాగే సిండు. ఇక మన ము నోరు విప్పడానికి లేదు మరి. అందులో తమ్ముడి ముందు అలా దోషి లా నిలబడాలంటే గుండెలోనుంచి ఏదో లాగుతున్నట్లుంది. జీవిత ములో ఇలా ఎప్పుడూ జరుగలేదు. ఛి..ఛి.. ఈరోజు ఇలా అయ్యిందే మిరా భగ వంతుడా.. ఇక భగ వంతుని మీద భార మేసి వాడు ఏమన్నా….. నోరు మూసుకొని పడి ఉండటం మంచిదేమో.. . అని కళ్ళు దించు కొని. కాలి బొటన వేలిని నేల మీద రాస్తూ అలా చూస్తుండి పోయాను.
“బావకు తెలిస్తే ఏమౌతుందో ఆలోచించావా…”, వామ్మో ఇదె క్కడి ఖర్మరా బాబూ… మావారికి చెపుతాడా కొంపదీసి.. లేక మా వారే వీడిని డిటెక్టివ్ గా పెట్టాడా ……. అయ్య బాబోయి… రెడ్ హాండెడ్ గా పట్టుబడ్డాను కదురా వీడి కి …
దాని కి నాదగ్గర ఏమి సమాధాన ము లేక పోయేసరి కి ….. వాడు కుర్చిలోనుంచి లేచాడు. అమ్మయ్య…. ఇక వెళ్ళిపోతాడులే అను కుంటుంటే..
“బావ కు చెపుదునా ఇలా చేస్తున్నావని….”
అంతే ఆ మాటకు కింద భూమి కదులుతున్నట్ల ని పించింది. వీడేంది ఇలా అంటున్నాడని వాడి కళ్ళల్లోకి సూటి గా చూ సానే గాని నోట మాట రాలేదు. వంట్లో వణుకు మొదలయ్యింది..
“చెప్పక్కా..
బావకు ఫోన్ చేసి చెప్పనా..”
ఇక నా కళ్ళల్లో నీల్లు తిరిగాయి.. ఇలా అయిపోయిందే మిటీ. వీడి ఉద్దేశ్యము ఏమిటీ ఇలా అడగడ ములో.. అమ్మో! వీడు నిజము గా చెప్పేస్తాడా.. అంత కోపము వచ్చిందా వీడికి నా మీద. లేక నన్ను భయపెట్టడానికి ఇలా చేస్తున్నాడా.. ఇప్పుడు ఎలా సమాధానము చెప్పాలి రా బాబూ.. చెప్పాలన్నా నోట మాట
రావడములేదు.. అందులో స్వంత తమ్ముడైనందున గొంతు పూడు క పోయింది… వాడి కళ్ళల్లోకి సూటి గా కూడా చూడలేక పోతున్నాను……. ..
“అయితే చెప్పక పోతే.. నీవు చాట్ నమ్మక ములేదు……….
మానుతావని నాకు
“అయ్యో.. అలా అంటావే మిరా… అమ్మో.. ఇక చెయ్యను రా బాబూ…. ‘, అంటూ వేడు కుంటున్నట్లు ముఖం పెట్టాను….
“నాకు డౌటే… బావ కూడా లేడు కదా… అంత హాటు గా చాట్ చేశావంటే… నువ్వు మానేస్తా వంటా వా… అందులో బట్టలు లేకుండా ఒకరినొకరు ఊహించు కుటూ చేశారంటే… అది చదువుతుంటే నాకే ఎలాగో ఉంది… ఆచాట్ లో ఉన్నత ను నిన్ను బట్టలులే కుండా ఎలా వర్ణించ గలి గాడ క్కా.. కొంపదీసి కాం లో చూపించా వే మిటీ … ”
లేదురా అంటూ తలూ పాను.. అంత కన్న వాడికి ఎలా సమాధానం చెప్పాలో తెలియడం లేదు.. అందులో వీడు నా చాట్ కు బాగా కసెక్కినట్లు న్నాడు… అందుకే వాడికి లేని పోని డౌట్లిస్తున్నాయి… ఆ భాస్కర్ గారు ఊర కుండక.. నా అందాల ను ఒక్కొక్కటి చూస్తున్నట్లు వర్ణించాడు….
ఆదొంగ ముండ స్నేహ చెప్పిందే మో.. నావి లోపల ఎలా వుంటాయో.. ఇప్పుడెలా… ఇరుక్క పోయాను… మావారి కి చెప్పకుండా వేడు కో వాలి … అంత కన్నా చేసేదే మీలే దు….
“ఒరే.. ఆనంద్.. ప్లీజ్… బావకు చెప్పొద్దు రా… ఇంకొక సారి చెయ్యను గా… ప్లీజ్ “, అంతే వాడు నా కళ్ళల్లోకి చూస్తూ…..
“అయితే …. అయితే …”, అని నసిగాడు… ఎందు కి లా నసుగుతున్నాడు… వీడికే మన్నా కావాలా… కొంపదీసి నన్ను వాటేసు కుంటాడా…. అని ఒక పక్క బిక్కుబిక్కుగా ఉంది.. ఏమిటన్నట్లు కళ్ళెగరేశాను…..
“నిన్నూ….నిన్నూ……..అమ్మో… నన్ను దెంగాలని ఉందా…
వీడి కి … .. చీ… చూసి చూసి తమ్మునితో నా… ఊహించు కోలేక పోతున్నాను… అవును స్నేహ భాస్కర్ గారు చెప్పింది నిజమే… వాడికి అలాంటి ఆలోచన వచ్చిందే మో… అంతే కదా… అందులో అది అక్కా తమ్ముల్ల చాట్… వాడిలో కూడా ఉడుకెక్కిందే మో మరి ….. ఇక అక్కను వాయిద్దా మని ఉందా… ఇంకేమి కొద్ది సేపట్లో వీడు నన్ను చాట్లో లాగా చేయబోతున్నాడా…. ఆ ఊహ నాలో వచ్చేసరికి వంట్లో తీపి కోరికలు మొదలయ్యాయి… ఇంకొకడైతే… చీరలేపుకొని మీదె క్కించుకునేదాన్ని… –
కానీ కానీ.. చూసి చూసి వీడు తమ్ముడే….. అదే అదే … మింగడ పడటం లేదు… ఇంత కూ వీడు నన్ను నిజము గా చెయ్యబోతున్నాడా… వాడి కళ్ళల్లో కాంక్ష చూస్తుంటే తెలుస్తుంది… బాగా వేడె క్కాడని… ఎలా తప్పించు కొవాలబ్బా….. అయినా నిన్నూ.. నిన్నూ
అంటున్నాడంటే… ఇంకేదన్నా అడు గుతున్నాడా….. కనుక్కుంటే బాగుంటుంది కదా… ఇలా విపరీత ము గా ఊహించు కునేబదులు… అను కుంటూ….
“చెప్పరా.. చెప్పూ…… నీకు ఏది కావాలన్నా ఇస్తాను…… డబ్బు కావాలా…. లేక ఈ పిసి నీరూ ములొ పెట్టు కుంటావా…..
“అదీ.. అదీ..” అని నసిగాడు…
నాకు కూడా ఉత్కంఠము గా ఉంది.. వీడు అడిగేది ఏమిటబ్బా అని ..తల పై కి ఊపాను.. చెప్పరా అన్నట్లు…
“అదీ.. అదీ…”
నాకు అసహన ము గా ఉంది… వాడు నసుగుతుంటే…
The post పూర్ణానందం 3 appeared first on Telugu Sex Stories.