ప్రభావతి దేవి!

మా వారి కి బిజినెస్ లో చాలా నష్టాలు వచ్చాయి. దానితో చాలా కుంగి పోయారు.సెక్స్ కూడా సరిగా చేయలేక పోతున్నారు.నాక సలే కొద్ది గా దుల ఎక్కువ.ఎన్నాళ్ళని ఓర్చుకోగలను. కొన్ని రోజులకు మళ్ళీ మంచి రోజులు వచ్చాయి.బి జినెస్ పుంజు కుంది. మా వారు మహారాష్ట్ర నుండి సరుకు తెప్పించి ఇక్కడ అమ్మడ ము మొదలు పెట్టారు.ఒక సారి పని పడి అక్కడకు వెళ్తున్నా వార ము అవ్వచ్చు అన్నారు. సరే అన్నాను.
ఒక రోజు నేను స్నానము చేసి బెడ్ రూం లోకి వచ్చాను.టవల్ తో తుడుచుకొని నిలు వుటద్ద ము ముందు నిల్చొని నా లేస్ వున్న బ్రా ను తీసుకున్నా. వెనక్కు చేతులు పెట్టి బ్రా హుక్ పెట్టు కుంటుతే అది సరిగా అందడ ములేదు. నాకు సిగ్గేసింది. ఈ వయసులో ఏంటి నా సళ్ళు ఇంకా పెద్ద వవుతున్నాయి అని.అంతలో చటుక్కున తలుపు తీసిన చప్పుడు అయింది.చూ సాను.నా 17 ఏళ్ళ కొడుకు మోహన్ వచ్చాడు.
నేను అప్పటి కి లంగా మాత మే కట్టు కుని వున్నా. మోహన్ చూపులు నా సళ్ళను తాకాయి. నేను టవల్ కప్పుకున్నా.నాకు వాడి కళ్ళలో కోరిక కనపడింది.నేను కోపము గా చూసేసరికి భయపడి వెళ్ళిపోయాడు.ఆ రోజు నుండి నా పట్ల వాడి ప్రవర్తనే మారి పోయింది.నేను వడ్డించేటపుడు ఎక్కడ నేను వంగుతానో అని దొంగ చూపులు చూడసాగాడు.
నేను మధ్యాహ్నము మామూలు గా నిద్ర పోతాను.ఒక రోజు నేను నిద్ర పోతూ ఎందుకో కళ్ళు తెరిచి చూసాను.నా పక్కన మోహన్ నిలుచు కొని వున్నాడు. వాడు కళ్ళు మూ చు కుని ఏదో అనుభూతి చెందుతున్నట్లు న్నాడు.చూపులు దించాను. వాడి చెయ్యి లుంగి లో దూరి కదులు తున్నది.నేను మోహన్ అన్నాను. కళ్ళు తెరిచి పరిగెత్తాడు.
నాకు పూర్తిగా అర్థ మయింది. మోహన్ నన్నూ కోరుకుంటున్నాడు అని .ఎందుకో ఆ ఆలోచన రాగానే నా వొళ్ళు జిల్లు మంది.తప్పు
అనుకున్నా కాన్నీ నా మనసు వాడి గురించే ఆలొచించ సాగింది. కొద్ది సేపటి కి సర్ది చెప్పుకున్న. మోహన్ అని గట్టి గా పిలిచాను. పలకలేదు. మళ్ళీ పిలిచాను.ఏ మిట మ్మా అన్నాడు. ఇలా రా అన్నాను.బె రుగ్గా వచ్చాడు. నా పక్కన చూపిస్తూ కూర్చో అన్నాను.తల దించుకునే కూర్చున్నాడు. –
నేను ఆకు పచ్చని చీర కట్టు కుని వున్నా. లోనెక్ జాకెట్ నా అందాలు దాచలే కుంది. పడుకుని వుండడముతో చీర పైట పక్కకు జరిగి నా పొంగులు బొడ్డు కనిపిస్తున్నాయి. నేను పైట సర్దుకున్నా.ఎందుకు వచ్చావు ఇక్కడ కు అన్నాను.ఏ మీ చెప్పలేదు.అలా చేతితో చేసు కోకు మంచిది కాదు అన్నాను.తల వూపాడు.నా కు ఒక్క సారిగా వాడిని లాక్కోవాలనిపించింది కాన్నీ తల్లి గా అలా చేయలేక నె మ్మది గా వాడిని రెచ్చకొట్టాలను కున్నా.
నేను అంటే ఇష్ట మా అన్నాను.అవును అన్నట్లు తల వూ పాడు.ఏ మీ ఇష్టము అన్నాను. మాట్లాడ లేదు.నేను మెల్ల గా వాడి చేతులు తీసుకొని నా జాకెట్ మీద పెట్టి అదుముతూ ఇవేనా అన్నాను. సిగ్గుగా తల వూ పాడు.నేను సరే వెళ్ళి ఇంటి తలుపు గడియ పెట్టి రా అన్నాను. కణ ములొ రివ్వున వెళ్ళి వచ్చాడు.
నా పక్కన కూర్చోగానే అమ్మాయిల విషయాలు అడిగాను. మోహన్ ను లాక్కుని పెదవుల పైన ముద్దు పెట్టాను. వాడు మొదటి సారి ఆడదాన్ని ముద్దు పెట్టు కోవడము వల్ల అంత గా తెలియలేదు.తన చేతులను నా సళ్ళ పైకి పొనిచ్చి అద మసాగాడు. నాకు నవ్వొచ్చింది. కుర్రాళ్ళు ఆడది అంటే సళ్ళే అనుకుని ఎగబడుతుంటారు అను కొన్నా. రెండు నిమిషాల తర్వాత విడి వడ్డాము.
కొద్దిగా సిగ్గు పడుతూనే అమ్మా నాకు వీటిని చూడాలని వుంది. వీటితో ఆడు కోవాలని వుంది అని సళ్ళ వైపు ఆశ గా చూసాడు.నేను నవ్వుతూ జాకెట్ విప్పాను.లోపల బా లేక పోవడముతో సళ్ళు బయట పడ్డాయి. వాటి ని చూసి నోట మాట రాక చేతులు వేసాడు. నా ఒక్కో సన్నును వాడు రెండు చేతులతో కప్పి పిసక సాగాడు.
నేను నా చేతిని మోహన్ పైకి పొనిచ్చి లుంగీ తీసేసాను.అప్పటి కే దడ్డు బాగా నిగిడి వుంది. వాడు నా పెద్ద సళ్ళను రెంటి నీ తన రెండు చేతులతో పిసకాలని చూస్తున్నాడు.
కానీ వాడి ఒక్క చేతి కి నా ఒక సన్ను సరి పోవడము లేదు.
నేను నా కొడుకును లాక్కుని సళ్ళను చూపించి చీకు కన్నా అన్నాను.నా పైకి వాలి సళ్ళను ముద్దాడుతూ చీక సాగాడు. నాకు ఆనదముతో మూలుగులు వస్తున్నాయి. నా కుడి సన్ను అంతా తన నోట్లో కి తీసు కోవాలని నోరు పెద్ద గా తెరిచి దూర్చుకున్నాడు. పాపం వాడి నోట్లో కి అంతా దూరలేదు. నాకు నవ్వొచ్చింది. వాడి బాధ చూసి.
దాదాపు అర గంట మార్చి మార్చి చీ కాడు.ఇక చాలు కన్నా అని నేను నా కొడుకును వెల్ల కిలా తోసి వాడి తొడల పై కి ఎక్కి దడ్డు ను చేత్తో పట్టు కొని నా రెమ్మల మధ్య దూర్చుకున్నా.చిన్న దడ్డు కావడముతో సులభ మౌ
గానే దూరింది.నేను వూగడ ము మొదలు పెట్టాను.అలా మొదటి సారే చాలా వింత అనుభ వము ఎదురవడముతో మెక ము కమ్మిన వాడిలా వున్నాడు.
నేను నా కొడుకు పెన వూగుతుంటే నా సళ్ళు పైకి కిందకు కదల సాగాయి. మోహన్ చేతులు చాపి సళ్ళను పిసక సాగాడు.నేను వూగుతుంటే వాడు ఆపు కోలేక పోయాడు. రెండు నిమిషాల కే కార్చేసాడు.అయినా నేను ఆపకుండా వూగుతుంటే అమ్మా అమ్మా
నొప్పిగుంద మ్మా కొద్ది సేపుండ మ్మా అని అడుక్కున్నా నేను వినలేదు.ఈ సారి ఇద్దరికీ ఒకే సారి కారింది.నేను అలాగే నా కొడుకు పైన వాలి పోయాను.
చాలా థాంక్స్ అమ్మా అన్నాడు.నేను న వ్వాను.అమ్మకు థాంక్స్ ఏంట్రా ఇంకా నేనే నీ కు చెప్పాలి అన్నాను.ఇద్ద ర మూ ఆ రాత్రి మళ్ళీ గంట సేపు ఆడుకున్నాము. రాత్రంతా నా సళ్ళ పైన తల పెట్టి నిద పోయాడు. మరు సటి రోజు తెల్ల వరి నేను ముందుగా లేచి కి చెంలోకి వెళ్ళి టీ పెట్ట సాగాను.ఎప్పుడు లే చాడా ఏమో నా వెనకే వచ్చి హత్తు కొని దడ్డు ను రుద్దుతూ సళ్ళను అద మసాగాడు. ముందు స్నాన ము చేసి రా టీ తాగుదు వు అన్నాను.నాకు టీ వద్ద మ్మా పాలు కావాలి అన్నాడు.నేను సరే అన్నాను. వాడు వెళ్తూ అ మ్మా పాలు ఆ పాలు కాదు నీ పాలు అని సిగ్గుగా పరిగెత్తాడు.నవ్వు కున్నా ఇంకా వీడికి పోకిరి వేషాలు పోలేదు అని.
మోహన్ తిరిగి వచ్చేసరికి నేను టిఫిన్ తయారు చేస్తున్నా. వెనక నుండి మళ్ళీ హత్తు కొన్నాడు.ఈ సారి చాలా గట్టి గా వుంది వాడి దడ్డు.అబ్బా ఆగ రా టిఫిన్ చేస్తున్నా అన్నా వినకుండా సళ్ళను పిసుకుతూ నా పిర్రల మధ్య అదా సాగాడు. నాకు అది చాలా హాయిగా వుండడముతో ఏ మీ అనలేక అలాగే వుండి పోయాను.
నా నైటీ వెనక వున్న జిప్ సరున లాగాడు.నేను స్టవ్ ఆపేసాను.లోపల బా వుంది. మోహన్ తన చేతులను నైటీ లోపలకు పెట్టి బా హుక్ కోసం వెతికాడు.నేను వాడిని ఏడిపించాలని ఆరోజు స్నాన మయ్యాక ముందు హుక్ వున్న బా వేసుకున్నా.నా వీపంతా తడమసాగాడు.అయినా బా హుక్ దొర్కలేదు.ఏడుపు గొంతుతో అమ్మా బా హుక్ లేదే అన్నాడు.నేను ప క పకా నవ్వి ఇటు వైపు తిరిగి నైటీ ని జార్చి ఇది గో అన్నాను.నా చేతులతో నా కొడుకు చేతులు పట్టు కొని ముందు వైపు హుక్ వుంటే ఎలా బ్రాను విప్పాలో చూపించాను.
చటుక్కున వంగి సన్నును నోట్లో కి తీసుకున్నాడు.చప్పరిస్తూ చిన్నపిల్లాడిలా చీకుతుంటే నేను సన్నును అదు మసాగాను. కొద్ది గా వచ్చాయి పాలు.తు ప్తి గా తాగాడు.ఒక్క నిమిష మమ్మా అని వెనక్కు తిరిగి ఫ్రిజ్ తీసి ఐస్ క్రీం తీసుకున్నాడు. నాకు అమ్మో అని పించింది. సళ్ళ మీద ఐస్ క్రీం పోసాడు.అబ్బా ఏంట్రా ఇంత చల్లగా వుంది వద్దు అంటున్నా సళ్ళకు మొత్తం పూసి నా కాడు.అంత చల్ల గా వున్నా నా ముద్దుల కొడుకు నాకుతుంటే హాయిగా వుంది.
నేను ఆగ లేక పోయాను.ఇక చాలు బెడ్ రూంకు పదా అన్నాను. ఇద్ద ర మూ వెళ్ళాము.ఆపకుండా అర గంట వాయిం చాడు. నాలుగు రోజులు రాత్రి పగలు మా మధ్య అడ్డు అదుపూ లేదు. మా వారు తిరిగి వచ్చారు. ఇంకా చాలా మంచి వ్యాపార సంభంధాలు వచ్చాయి కానీ వాటి కోసము ఎక్కువ నేను బయట తిరగాలి అన్నాడు.
నేను ఏమి చేస్తామండీ తప్పదు కదా అయినా మీరు లేకుండా రెండు రోజులు కూడా వుండలేను కానీ మన బాబు కోసమయినా బాగా సంపాదించాలి కదా అన్నాను.అమాయక ము గా న మ్మాడు. మోహన్ వచ్చి భయపడ కు నాన్నా నేను అన్నీ చూసుకుంటా అన్నాడు అన్నీ అన్న పదాన్ని వత్తి పలికి నాకు కన్ను కొట్టాడు.
మా వారు వున్నన్ని రోజులూ నేను పలుచని చీరలు బొడ్డు కిందకు కడుతూ వయ్యార ము గా పిరలు కదు పుతూ నడిచే దాన్ని.అప్పుడ పుడూ చీర పైట జార్చేదాన్ని. మోహన్ వచ్చి అమ్మా ప్లీజ్ ఒక్క సారి అని అడుక్కుంటుంటే నాకు చాలా గర్వముగా వుండేది.అన్నీ మీ నాన్న వెళ్ళాకే అనే దాన్ని. ఒక్కోసారి ఆపు కోలేక నేను వంట చేస్తుంటే వెనక నుండి వచ్చి తను లుంగీ లోనే వుండి నన్ను చీర మీదుగా గబ గబా రుద్దే వాడు.అలాగే నన్ను
అది మి లుంగీ లో కార్చుకొని పరిగెత్తే వాడు. నాగుండె దడ దడ లాడేది ఎక్కడ హాల్ లో కూర్చుని పేపరు చదువుతున్న మా వారు వస్తారో అని.
నిజానికి మా వారు లేనపుడు మేము విచ్చల విడి గా చేసే సెక్స్ కన్నా మా వారు వున్నపుడు నా కొడుకును రెచ్చకొట్టి కళ్ళతోనే కవ్వించు కొని చేసుకొనేదే నాకు ఇష్టము.ఒక రోజు వాడి బాధ చూడలేక నా బాలు రెండు ఇచ్చాను. వార ము రోజుల తర్వాత మా వారు వెళ్ళిపోగానే నేను నా కొడుకు గదిలో దూరాను.బెడ్ పక్కనే వున్నాయి రెండు బాలు.చూసిన నాకు మతి పోయింది. రెండు బ్రాల కప్పులూ గట్టి గా అట్ట లా అయి పోయాయి. ఏంట్రా ఇది అన్నాను.ఏమి చేయన మ్మా రోజుకు నాలుగు సార్లు కారుస్తున్నా అన్నాడు.నా ప్రాణ ము గిల గిల లాడి పోయింది అయ్యో ఎంత అ ముత ము పోయింది అని.
అదండీ నా కథ. మా వారు లేనపుడే నాకు అ ముత భాగ్యము . మా వారు వున్నపుడు ఏమి చేయాలో తెలియడ ము లేదు.నేను మా వారిని దూరము చేసు కోలేను.ఆయన వుండాలి . విడిచిపెట్టలేను ఎందు కంటే ఇంత మంచి కొడుకును కనిచ్చాడు.మా వారు వున్నా నా కొడుకు అ ముత ము ఎలా దక్కించు కోవాలో కాస్త చెప్పగలరని ఆశిస్తున్నా
ప భావతి దేవి.
The post ప్రభావతి దేవి! appeared first on Telugu Sex Stories.