భర్తల మార్పిడి – భాగం 107

…..ఇంకే మార్గముందీ?… కాసేపట్లో మరో రంకుమొగుడొస్తాడు!…వాడి వాయింపూ తట్టుకోవాలి…అంచేత నన్ను విదిలీ బాబూ!…అంటూ చెప్పమంటావా?… కట్టుకున్న మొగుడికి అలా చెప్తుందేంటీ ఎవర్తైనా!?…అన్నాను…దాన్ని చురచురా చూస్తూ…
…‘…కొద్ది రోజుల్లో ఆస్టేజికీ వస్తామేమో మనం!… అద్సర్లే!… కధ కానీ…ఇంతకీ సింహాచలం ట్రిప్ ఎలా తప్పించుకున్నావ్?…’ అంది వకుళ
…నేనా…పని…చేశానన్నానా!…అంటూ కుడి చేతి వేళ్ళలో …ఒత్తు…తూన్న ఏక్షన్ చేసి ,…వాట్లోంచి…నీ ఆర్.ఎమ్ స్టాకుని పూర్తిగా ఖాళీ చేయించి , నా మీద సోలిపోయున్న తనని పక్కకి దొర్లించి మంచం దిగి బాత్రుంలోకి పరిగెత్తానే…
…వెలుగులో వినోద్ గాడితో మొదటిసారి కదా!…అని …అక్క…డున్న…పరకల్ని శుభ్రం చేసుకుని , ఆ పైన స్నానం ముగించి , ఓ టవల్ చుట్టుకుని గదిలోకొచ్చేసరికి మా ఆయన సన్నగా గుఱ్ఱెడుతూ నిద్దరౌతున్నాడు…
…స్నానానికెళ్ళమని లేపుదామనుకున్నా…మళ్ళీ మీదడిపోతాడేమో బాబూ!…అనిపించి , చకచకా తయారైపోయి పట్టుచీర సింగారించి… అంటూ నే చెప్పేస్తూంటే…
‘… పట్టుచీరెందుకే పిల్లా! రంకు మొగుడితో శోభనమేమీ కాదుగా!!…’ అంటూ అడ్డు పడింది వకుళ…
…ఆ మాత్రం బుర్ర లేదే!…వింటూండు , తెలుస్తూంది…మా ఆయన సన్నగా గుఱ్ఱెడుతూ నిద్దరౌతున్నాడన్నానా!… నా సింగారం పూర్తైంతరవాత తన భుజాలట్టుకుని చిన్నగా కుదుపుతూ లేపాను…
…కాసేపు తరవాత లేచి కూర్చుని…‘…ఆహ్!…రెడీ ఐపోయావన్నమాట! … ఇట్రా ఓసారి… ’ అన్నాడే నా వైపు చేతులు జాపుతూ…
…ఉహూఁ…స్నానం చేసి తయారుకా!…నే పిల్లల్ని తయారుచేస్తా!… అంటూ తలుపు వైపు నడుస్తూంటే… ‘…అక్కడా మరకేంటీ?…’ అన్నాడు…
…ఎక్కడా!?… అంటూ వెనక వైపు చూసుకుంటూంటే…
‘…అహఁ…అక్కడ కాదు…ఇంకాస్త లెఫ్టుకి… ఉహూఁ… అక్కడ కాదు… ఇలారా , చూపిస్తాను…’ అనేసరికి వెఱ్ఱిదానిలా దగ్గరకెళ్ళానే!…
…అంతే!…నన్ను అమాంతం కౌగిలించేసుకుని , నా పెదాలందుకున్నాడే!… ఉఁ…ఊ~మ్….అంటూ కాసేపు పెనగులాడి , వాట్ని విడిపించుకుని…ఏయ్! విదులూ!!…చీర నలిగిపోతూంది బాబూ!… అంటూ విలవిల్లాడాను…తలని అటూ, ఇటూ తిప్పేస్తూ
‘…. ముందు నా చేతుల్లో న…లి…గిం…తరవాతే…మరెక్కడైనా!!… ’ అంటూ చటుక్కున నా పెదాల్ని మరోసారి అందుకునేసరికి … గుండెలు ఝల్లుమన్నాయే!…పట్టేశాడేంటి బాబూ , నా ప్లానూ!…. అనిపించిందమ్మా ఓ పావు క్షణం…
… వెంటనే …అవకాశం లేదని తట్టడంతో …మళ్ళీ పెనగులాడి , పెదాల్ని విడిపించుకుని… ఏంటి నీ ఉ…ద్దే…శ్యం?… అన్నానే ,తన ఛాతీమీద మెత్తగా గుద్దుతూ….
‘…ప్రయాణం లో ఎలాగూ నలిగేదేగా! అనీ!!… అంటూ కన్నుగీటాడే సిగ్గులేని చిరునవ్వు చిందిస్తూ…
…చాల్లే సంబడం!…తొందరగా స్నానం చేసిరా!… అంటూ తన కౌగిట్లోంచి బైటపడి , చక చకా చీరని సవిరించుకుని , గదిలోంచి బైటికొచ్చేసరికి , టైమ్ ఏడౌతూంది…
మా పెద్ద మరదలు హాల్లో అటూ ఇటూ పరుగులెడుతూన్న మా చిన్నాగాడ్ని పట్టుకోడానికి తంటాలు పడుతూంది….
…నన్ను చూడగానే …చూశావా వదినా!…స్నానం చేయిస్తారా!…అంటే ఎలా పారిపోతున్నాడో!… అంటూ కంప్లైంట్ చేసింది…
…అన్నని వాడ్నే చేయనిస్తారుగానీ!…నన్నెందుకూ?… అంటూ సోఫాలచుట్టూ పరిగెత్తిస్తున్నాడు ఆవిడని…
…అంత తేలిగ్గా దొరికే అల్లుడేంకాదులే!…అని సరసమాడుతూనే నేనూ వాడి వెంటపడి పట్టుకుని , నే చేయిస్తాలే!…నీకు లొంగడు వీడు!…చంటిదేదీ!?… అన్నాను
…అత్తగారు చేయిస్తున్నారులే దానికి స్నానం… …నువ్వు తయారైపోయావుగా వదినా! వీడికి నే చేయిస్తాలే!…అంటూ వాడి జబ్బుచ్చుకుని లాక్కుపోతూంటే , …నాకు షేమ్ ,షేమ్ చెయ్యకూడదు పెద్దత్తా!… అని సణుక్కుంటూ వెళ్ళాడు మా చిన్నాడు…
…ఇంతలో కాఫీ కప్పుచ్చుకుని నా చిన్న మరదలూ , చంటిదాన్నుచ్చుకుని మా అమ్మా , వచ్చారు…కాఫీ కానిచ్చి , చంటిదాని ముస్తాబులో పడ్డాను…
…మరో గంటలో అందరం టిఫెన్లుముగించి రెడీ అయ్యేసరికి వాన్ వచ్చింది…మీరందరూ ఎక్కండి … నే తాళాలేసి వస్తా!…అంటూ మా అమ్మ తరిమేసరికి …పొలో మంటూ అందరితో బాటు నేనూ ఎక్కా…. అని నే చెప్పేస్తూంటే…
‘…తప్పించుకుంటానన్నావుకదే!?…’ అంది వకుళ ఆతృతగా…
…నే కాదన్నానా!?…వినూ!… అంటూ , కావాల్నే కాస్త గాప్ ఇచ్చి … అప్పుడు తీశానే నా బ్రహ్మాస్త్రం… అన్నాను…ఎఫెక్ట్ కోసం కాసేపాగి…
… పిల్లల అరుపుల్తో , కేకల్తో వాన్ అంతా తణగొణ ధ్వనిగా ఉంది…ఓ సీట్లో కూర్చున్నానో లేదో…అత్తయ్యకి సహాయం చేస్తా!…అంటూ నా చిన్న మరదలు దిగింది… ఇప్పుడే వస్తా!…అంటూ తనతో బాటు నేనూ దిగాను… …మళ్ళీ ఎక్కడికే!…అంటూ ఎదురడిన మాఅమ్మకి … బాత్రూం… అని సమాధానం చెప్పి ఇంట్లోకి దూరా… ఓ రెండు నిముషాలు బాత్రూం లో గడిపి , ఆపైన చిన్నగా బైటికొచ్చి … రాణీ!…ఓ సమస్యొచ్చి పడిందమ్మా!… అన్నాను…నాకోసం వెయిట్ చేస్తూన్న నా చిన్న మరదల్తో…
…ఏమైంది వదినా?…అంది తను …కాస్త కంగారుగా…
…ఏంలేదూ!… అంటూ తన చెవిలో విషయం చెప్పి…ఇంకా ఏమీ లేదు కానీ…కొండమీదేమైనా …ఐతే!…డౌటే అనుకో!..బాగోదుగా!… అంటూ తనని ఒప్పించి. మీ అక్కనీ , అత్తగార్నీ పిలు… అంటూ తనకి పురమాయించాను…
…తనెళ్ళి విషయం చెప్పినట్లుంది…ఇదేంటే!?… మా అమ్మా!…వెనకే ఆవిడ కోడళ్ళూ లోపలికొచ్చారు…
వాళ్లిద్దరికీ విషయం రిపీట్ చేసి …ఇంకా మొదలౌకపోయినా… వెళ్ళేది గుడికాయే!… అంచేత ఛాన్సు తీసుకో దల్చుకోలే!…అన్నాను…
…నువ్వు రాకపోతే ట్రిప్ కాన్సిల్!… అంటూ వెనక్కి తిరిగింది మా పెద్ద మరదలు…
…ఏయ్!…ఆగు… అంటూ తననాపి…అమ్మా!… సునీ కి దర్శనం చేయిద్దామనుకున్నావ్…మానేస్తే ఎలా!?..ఓ మూడు గంటల్లో వచ్చేస్తారాయే …నేనుండిపోతాగానీ మీరందరూ వెళ్ళి రండి……అంటూ వాళ్లనొప్పించి వాన్ వైపు తరిమానోలేదో!…మా తమ్ముళ్ళూ , వికాసూ బిలబిల్లాడుతూ ఇంటివైపొస్తూంటే , మరదళ్ళు తమ మొగుళ్ళని వెనక్కి లాక్కుపోయారు…నే చెప్తా రండి అంటూ…
…మరుక్షణం …ఏమైందీ?… అంటూ వికాస్ వచ్చేశాడు నా దగ్గరకి…
…ఏవుందీ!?…నీ ప్రతాపమే!…పీరియడ్సు స్టార్ట్ అవుతాయా అని భయంగా ఉంది … మీరెళ్ళొచ్చేయండి…పిల్లలు జాగ్రత్త… అంటూ తనని వెనక్కి తిప్పాను…
…గర్వంగా నవ్వుకుంటూ వాన్ వైపు బైల్దేరాడు….తన వెనకే కాంపౌండ్ గేట్ దాకా వెళ్ళాను , బై చెప్పడానికి…
…ఇంతలో చిన్నమరదలు మళ్ళీ వాన్ దిగి నా వైపు పరిగెత్తుకొచ్చింది… నే సాయం ఉంటా!…అంటుందేమోరా దేవుడా!…అని మనస్సులోనే కంగారుపడుతూ తనవైపు చూశాను… నావైపో నవ్వు విసిరి లోపలికి పరిగెత్తింది…తనక్కూడా ఏ అడ్డైనా వస్తే కొంప ములిగినట్లే!…అనుకుంటూ అక్కడే నుంచున్నాను…అలా ఏం కాకూడదని మొక్కుకుంటూ…
…కాసేపట్లో తను బైటికొచ్చింది…పళ్ళూ, టిఫెనూ , కాఫీ ప్లాస్కూ నీకోసం విడిగా పెట్టానొదినా!…నీ నైటీ కూడా సోఫా మీదెట్టా, అవసరమౌతుందేమో అనీ!… అంటూ మరో చిరునవ్వు విసిరి వాన్ వైపు పరిగెత్తింది…
…బ్రతుకుజీవుడా!…అని నిష్టూర్చి , వాన్ సందు మలుపు తిరిగేదాకా చెయ్యూపుతూ నిలబడి ఆ పైన లోపలికొచ్చి టైమ్ చూశాను… తొమ్మిదిన్నర…
… నా మొబైల్ అందుకుని వినోద్ కి కాల్ చేశాను…గుండెలు దడదడలాడుతూంటే!…
…తను హలో!…అనగానే… …నేను… అన్నాను పొడిగా…
… వెయిట్ చేస్తున్నాడేమో నా ఫోన్ కోసం!…‘… వదినా!… మీ ఇంటికేగా!…’ అన్నాడు ఉత్సాహంగా…
…గట్టిగా …వదినా!…అనేస్తున్నాడు వీడు!…పక్కనెవరూ లేరుకదా! …అని కంగారు పడుతూనే … ఆఁ….అన్నాను…మొహం లోకి రక్తం ఎగదన్నుతూంటే…
…గుడ్!…ఓ గంటలో అక్కడుంటా!… అంటూ ఫోన్ కట్ చేశాడు… ఎవరి కంటా పడకుండా రారా! అని నే చెప్పేలోపల!…
…ఏ కార్ లోనో , మోటర్ సైకిల్ మీదో ఒచ్చీడుకదా!…ఎవరైనా దాన్ని ఇంటిముందు చూస్తే అభాసైపోతుంది!… అనిపించిందో క్షణం…ఏం చెప్పుకోవాలా!? …అని ఆలోచిస్తూ , టెన్షన్ తో హాల్లోనే అటూ ఇటూ పచార్లు చేశానే వకూ!… అంటూ ఆపాను…
‘…ఎందుకే అంత కంగారూ!…వచ్చేవాడు మీ బంధువేగా!…అదీ అత్తారి వైపు వాడు… అనుకోకుండా వస్తే కూర్చో బెట్టి మాట్లాడుతున్నా!…అనొచ్చుగా , ఎవరైనా అడిగితే!!…’ అంది వకుళ…
…నాకూ అదే తట్టిందిలే!… ఎంతైనా మొదటిసారి రంకుమొగుడ్ని ఇంటికి పిలిపించుకోడం కదమ్మా!… ఆ మాత్రం టెన్షన్ ఉండదేంటీ!?… అన్నాను…
…‘…సర్లే!…ఆపైనేంచేశావ్?…’ అంది వకుళ…
… ఏవుందీ!…పరిష్కారం తట్టడంతో టెన్షన్ దిగిపోయి, ఆకలేయడం మొదలైంది… మరో రౌండు సుష్టుగా టిఫెన్ లాగించేసరికి , రాత్రి అలసట తో కళ్ళు
మూతలడడం మొదలైంది…వినోద్ గాడు వచ్చేదాకా ఓ చిన్న కునుకు తీస్తే!…అనిపించి హాల్లో ఉన్న దివాన్ మీదే నడ్డి వాల్చానే…వాడొచ్చి బెల్ కొట్టేదాకా మెలుకువ రాలేదనుకో!…అంటూ ఆపాను…
‘… ఎన్నింటికొచ్చాడేంటీ వాడూ!…’ అంది వకుళ …
…ఇంచు మించు పదకొండౌతూంది… బెల్లు వినగానే చటుక్కున లేచి కిటికీ లోంచి చూశాను…బైట ఠీవీగా నిలబడున్నాడే వినోద్ గాడూ!…దిట్టమైన తొడలకి పట్టేసిన ఓ .డార్క్ బ్లూ జీన్సు మీద , మెలితిరిగిన వాడి దండల్నీ , ఛాతీ దిట్టతనాన్నీ దాచలేని ఓ లైట్ బ్లూ టీ షర్టేసుకుని , ఓ పోలో కాప్ నెత్తినెట్తుకునున్నాడు … టీషర్ట్ ఓపెన్ నెక్ ఏమో!… మెళ్ళో బంగారం చైను మెరిసిపోతూంది…. దోవంతా ఆడంగులకి ఒళ్ళు ప్రదర్శించుకుంటూ వచ్చాడేమో సిగ్గుమాలిన వెధవ!… అనుకున్నా గానీ , తెచ్చుకున్న బైక్ మీదున్న విండ్ షీటర్ చూసి అభిప్రాయం మార్చుకుని తలుపు తీస్తూంటే …స్కూటర్ మీదెళ్తూన్న ఎవరికో చెయ్యూపుతున్నాడు …చాటంత మొహం చేసుకుని పళ్ళికిలిస్తూ!… అతగాడెవడో వెళ్లిపోయేదాకా ఆగి , ఆ పైన తలుపోరగా తీసి వాడ్ని రమ్మన్నట్లు తలూపాను…
…వాడు జాకెట్ ఓ భుజం మీదేసుకుని తలుపు బార్లా తీస్తూ లోపలికొస్తూంటే నా గుండెలు దడదడ లాడాయి… తొందరగా లోపలికి రారా!…ఎవరన్నా చూస్తే కొంపలంటుకుంటాయీ! …అంటూ చటుక్కున తలుపేశాను , వాడు లోపలికి రాగానే!…
…గమనించాడేమో నా టెన్షను… జాకెట్ నీ , నెత్తిమీది కాప్ నీ పక్కనున్న సోఫామీదడేసి , టక్కున నా నడుమట్టుకుని మీదకి లాక్కుని… ‘…ఎందుకొదినా అంత కంగారూ!…నేనీఇంటికి వస్తూ పోతూండడం కొత్తకాదు…రాణి మా పిన్ని కూతురన్న మాట మర్చిపోయావా!…ఇందాకా వెళ్ళిన వాడు కాలేజ్ లో నా జూనియర్… బెదిరితే అనుమానిస్తారు… అందుకే చెయ్యూపా!…’ అన్నాడు సిగ్గులేకుండా నవ్వుతూ…
… సర్లే!…ఇంతాలస్యం చేశావేంటీ?… అన్నాను… వాడి కౌగిట్లోంచి బైట పడడానికి బలహీనంగా ట్రై చేస్తూ…
‘…ఆగలేకపోతున్నావా వదినా!…నేనూనూ!!…’ అంటూ నన్ను అవలీలగా చేతుల్లోకెత్తేసుకుని , లోపలికి నడుస్తూంటే…
…ఒరే!…ఎక్కడికీ!?… అంటూ గిలగిల్లాడాను , వాడి చేతుల్లోంచి దిగిపోడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ
… మీ పట్టెమంచం మీదికి!… బలే ఉంటుంది కదూ అదీ!…ఓసారి నేనూ , రజనీ వచ్చినపుడు అత్త అదే ఇచ్చారులే మాకు!!… అంటూ నిన్న రాత్రి నేనూ, వికాసూ పడుకున్న రూం వైపు దారి తీశాడు… అంటూంటే…
‘…బాగా దృఢంగా, ఎత్తుగా , విశాలంగా , అదో తమాషా రంగు చెక్క మంచం కదూ అదీ!…తలకట్టుదగ్గర బట్టల్లేని సుందరాంగుల బొమ్మలుండేవి కూడానూ!!…’ అంటూ కిసుక్కున నవ్వింది వకుళ…
…గుర్తుందా తల్లీ అదీ!… ఎఱ్ఱ చందనం చెక్కది… మా నానమ్మ తెచ్చుకుందిట కాపురానికొచ్చేటపుడు… అప్పట్నుంచీ ఇంటల్లుళ్లకీ , కొత్త దంపతులకీ , ఇంటాడపడుచుల శోభనాలకీ అదే! …నాకూ దానిమీదే తొలి శోభనం…… మలి శోభనమూనూ!… అన్నాను మొహమాటంగా తలొంచుకుని…
…‘..పది మంది దగ్గర పడుక్కున్నదానివి…నీకు మలి శోభనమేంటే!…’ అంటూ వెక్కిరించింది వకుళ… …నాఒళ్ళు మండిపోయింది వినేసరికి… పది మందెక్కడే!…తొమ్మిదీ!…నీకు తెలియని వాళ్ళెవరున్నారూ? , లెక్కెట్టుకో! … అన్నాను…
‘….నువ్వేచెప్పూ! ’అంది వకుళ…
నా రిబ్బను కట్ చేసిన మొగుడు వికాస్ , కారణాలేమైతేనేం!…తను స్వయంగా తార్చిన వెంకట్ గాడూ , మదన్ జీజూ రెండూ , మూడూ …ఇక నాలుగు , నే ముచ్చటపడ్డ నీ మొగుడు మధు…. ఐదూ , ఆరొచ్చి , వాసూ , మిళిందూ… ఏడూ , ఎనిమిదీ ,కుమార్ బావా , ప్రొఫెసరూ…లేటెస్టు ఈ వినోద్ గాడు… అంటే తొమ్మిదేగా!… అన్నాను…
‘…దానిదేముంది!… మరో సరసుడు తగలకపోడ్లే!…’ అంటూ నా మాటని కొట్టిపారేసిందది…
…ఇకమీద ఛస్తే మరో మగాడ్ని మీద చెయ్యేయనీయనే!… అన్నాను ప్రతిఙ్ఞ చేసినట్లు…
‘…పొనీ తొమ్మిది!…ఇన్నైనతరవాత నీకు మళ్ళీ శోభనమేంటే పిల్లా!?…’ అందది…
…అదా!…చెప్తాలే!… అంటూ దాటేబోయాను…
‘…ఉహూఁ…ముందామాటకి సమాధానం చెప్పు … ఆపైన మరో విషయం…’ అందది విదలకుండా…
…ఏవుందీ!…ఒద్దురా అలాగా!…అని నే గిలగిల్లాడుతున్నా వినకుండా…చేశేశాడే వినోద్ గాడూ!…ఆ…దిక్కుమాలిన …పనీ… నేనెవ్వరితో…చేయించుకోలే!… అన్నాను …సిగ్గుతో తలదించుకుంటూ…
‘… ఆ లెక్కన నాకూ శోభనమే …అ…దీ!.. …దాం…తో…నే మొదలెట్టాడా!?… ఇంతకీ ఎలాఉం…దేం…టీ!…’ అంటూ కొంటెగా సాగ దీసింది , విషయం అర్థమైపోయిన వకుళ…
…ఉఁహూఁ…అది లాస్ట్ బట్ వన్… అన్నాను…సిగ్గుగా!…
‘…ఆహాఁ… అంటే ముగింపు మామూలేనన్నమాట!…ఇక చెప్పుకో!…ఏ…వే…వి… , …ఎలా …ఎలా…చేశాడో చెప్పుకో!…’ అంది వకుళ…
…ఇంతాలస్యం చేశావేంటీ?… అన్నానని చెప్పానా!…వాడు ‘…ఆగలేకపోతున్నావా వదినా!…నేనూనూ!!…’ అంటూ నన్నెత్తేసుకుని , మా బెడ్రూం లోకి మోసుకుపోయాడన్నానా!…
అప్పుడన్నాను…ఛీ!…అదేంకాదు…వాళ్లు ఒచ్చీగల్రనీ!…అన్నాను , వాడి చేతుల్లోంచి దిగిపోడానికి గిలగిల్లాడుతూ…
‘…ఇప్పుడప్పుడే ఏమీ రారులే వదినా!…’ అన్నాడు , ఓ అర క్షణం నా పెదాల్ని గాఢంగా చుంబించి…
…ఎ…లా… తెలు…సూ!?… అన్నాను , ఊపిరి తిప్పుకోడానికి తంటాలు పడుతూ…
…‘…నే మాట్లాడా …అన్నయ్య…తో!…రెండు దాటితే…గానీ రాలేరుట!…వెళ్ళే …దోవ…లోనే ట్రాఫిక్ జామ్ లో ఇరుక్కున్నారుట…’ అన్నాడే , జాకెట్లోంచి ఉబుకుతున్న …వీ…టి…ని… మధ్య మధ్య లో ముద్దాడుతూ!… అన్నాను , నా స్థనాల్ని తడుముకుంటూ…
… ఛీ!…సిగ్గులేదురా?…ఇక్కడకొస్తున్నానని మీ అన్నయ్యకి చెప్తావా!??… అన్నాను ,కోపంగా వాడి జుత్తట్టుకుని పైకి లేవదీస్తూ…
‘…ఏమీ?…వైజాగ్ లో నాకు లక్ష పనులుంటాయి…తనెక్కడున్నాడో కనుక్కుని , వీలైతే కలుద్దామనీ… ఫోన్ చేశా…’ అన్నాడు… పైటని పక్కకి తోసేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ…
…ఎహె…ఆగు!…ముచ్చట పడి కొనుక్కున్న పట్టు చీర చిరిగిపోతుంది… అంటూ కూకలేశాను , పైట పిన్ను తీస్తూ …
…చీరదేవుంది!…మరోటి కొనిస్తాలే!… అన్నాడు…పక్కలకి తిరిగి నన్ను మా బెడ్ రూంలోకి మోసుకుపోతూ…
…ఆఁ…పెద్ద కొనిచ్చేవాడిలాగ కబుర్లూ!… అంటూ వాడ్ని రెచ్చగొట్టాను…
‘…కావాలనాలే గానీ ఓ మూటెడు తెచ్చి పడేయనూ!…’ అంటూ నన్ను మంచం మీద పడేసి పైటా , కుచ్చెళ్ళూ లాగేయబోయాడు…
…అబ్బ!…ఆగరా! అన్నింటికీ తొందరే!.. నెమ్మదీ!… ఇంకా పిన్నులుంటాయీ!… అంటూ వాడ్ని ఆపాను…
‘…సర్లే వదినా! నువ్వేతీసుకో!…’ అంటూ తిన్నగా నిలబడి టీ షర్ట్ ని తలమీంచి లాక్కోడానికి టైమ్ తీసుకుంటూంటే , … నన్ను మోసుకొచ్చిన అలసటని గుంభనగా తీర్చుకుంటున్నట్లున్నాడు!…ముగ్గురు పిల్లలతల్లిని మోసుకురావడం మాటలేంటీ!…అని లోలోపలే నవ్వుకుంటూ కుచ్చెళ్ళ పిన్నులు తీసుకుంటూంటే….
…ఈ మధ్య లావవుతున్నానేమో వదినా!.. .అంటూ టీ షర్ట్ ని విప్పే, పక్కనడేశాడే!…ఆయాసపు లక్షణాలు లేకుండా…
…వాడివైపు చూడాలంటే సిగ్గనిపించి , మొదట చూపు తిప్పుకున్నా, వెలుగులో …వాడ్ని…చూడాలనే కోరిక మిక్కుటమయ్యేసరికి ఓరకంటితో చూశానమ్మా!…కొంచెం కొంచెం జుత్తూ , బారెడు వెడల్పూ ఉన్న వాడి ఛాతీ నగ్నంగా దర్శనమిచ్చే సరికి గుండెలు ఝల్లు మన్నాయే!… దీని కిందా నే …నల..గా…ల్సిందీ!…అనిపించేసరికి… అని నేనంటూంటే…
…‘…ఆపవే నాటకాలూ!…ఇప్పటికి వాడి…కింద…ఓ అరడజను సార్లైనా నలగ లేదూ!?…’ అంటూ వెక్కిరించింది వకుళ…
…అది మసక చీకట్లోనేగదమ్మా!… ఇది పట్టపగలూ…పైగా గదిలో ట్యూబులైటూ!… అన్నాను…
‘…తేడా ఏంటిటా!…ఈసారి …జరిగే…ప…ని… స్పష్టంగా కనపడుతుంది…ఊఁ…వెంటనే మొదలైపోయిందా!?… ఎం…తు…న్నా…డో…కళ్ళారా చూశావా!? …చెప్పూ!…’ అంటూ తొందర పెట్టిందది…
…వాడంత తొందరేం పడ్లేదమ్మా!…నన్ను పిచ్చెక్కిపోయేలా రెచ్చగొట్టి ఆపైన మొదలెట్టాడు…అన్నాను…
‘…ఓహో!…అంత విశ్రాంతిగా …అను…భ…వించాడ…న్న మాట నిన్ను!… సరే మొదలెట్టు వర్ణనలు… ’ అందది నవ్వుతూ…
…ఊఁ… అని … వాడు టీ షర్ట్ విప్పుకుంటూంటే వాడి ఆత్రం చూసి నాలో…నేనే నవ్వుకున్నానని చెప్పాను చూడు…అది వాడు చూశాడేమో!…
…‘…ఏంటి వదినా నవ్వుకుంటున్నావ్?…’ అన్నాడు చిరుకోపంతో…
…ఏంలేదూ!…మీ మగాళ్ళ ఆత్రం చూస్తే నవ్వొస్తూంది…ఆడది కట్టిన చీర అందాలు మీకక్కర్లేదుగానీ , దాని చాటున … ఉ..న్న..వి….మాత్రం కావాలి! ..అన్నాను వెక్కిరింపుగా…
…‘…ఆ మాట నిజమే ఐనా , నాకు చీరల నాణ్యం , అందం తెలీదనుకోకు వదినా!!…రజని కట్టే చీరలన్నీ నే తెచ్చినవే!…’ అంటూ సర్దుకుని , ‘..అంతెందుకూ, మీరొచ్చిన రోజున తనుకట్టిందెలా ఉందీ?…అది నా సెలక్షనే!…’ అన్నాడు , కాలరెగరేసుకోడం తరువాయిగా…
…ఐతే అటువంటివో రెండు చీరలు తెప్పించమని అనలేకపోయావా! !?…’ అంది వకుళ…
…అలా చెప్పేస్తే పలచబడిపోముటే!… అన్నాను…
…‘… డిజైనూ , నేతా , నచ్చిందన్నావనికానీ ఊరికే తీసుకుంటామేమిటీ!?…డబ్బులెంతో చెప్తే వాడి మొహాన్న పడేయమూ!…’ అంది వకుళ పౌరుషంగా
…వాడు తీసుకోకపోగా, మనస్సు లో రంకు కట్నమనుకుంటాడు… అన్నాను…
‘…ఛ!…అదొకటి తక్కువ మనకి!…సర్లే!…ఏమన్నావ్?!…’ అందది
…‘… సర్లే!….ఆలస్యం ఎందుకైందంటే సమాధానం చెప్పక , కాకమ్మ కధలు చెప్తావేంటీ!… అంటూ మాట మార్చాను , మంచం మీంచి దిగి పిన్నులన్నీ తీసేస్తూ…
‘…అదా!… మరో సాంపులిచ్చి వచ్చేసరికి ఆలస్యమైంది… ’ అన్నాడు
…ఎవరికీ?… అన్నాను , పని పూర్తి చేసి పైట సవిరించుకుంటూ…
…వాడు దానికి సమాధానం చెప్పకుండా …‘…ఇంకా ఆ సవిరింపులెందుకొదినా!?…’ అంటూ ఫాన్ గాలికి ఎగిరే నా పైటని పూర్తిగా దిగలాగేసి , కాసేపు కన్నార్పకుండా …వీ…టి…ని… చూసి… అంటూ నా స్థనాలవైపు కనురెప్పలార్పి…అబ్బ…ఏం సైజులొదినా!…అంటూ గ్రిప్ చేయడానికి చేతులు చాపాడే!… అన్నాను …జరిగింది తలుచుకునేసరికి సిగ్గు ముంచుకొస్తూంటే…
‘…మగాళ్లకి కావలసినవవేగా!…ఆ పైన ’… అంటూ రెండుచేతుల్నీ…నా…వాటిని… పి…సు…కు…తూన్నట్లు …ఆడించడం మొదలెట్టింది… కొంటె నవ్వుతో…
…ఛ!…ఏంటే ఆసిగ్గుమాలిన సైగలూ!…స్తూడెంటు చూస్తారనైననా లేదు!… అంటూ పక్క హాల్ లో కూర్చుని రికార్డ్ వర్క్ చేసుకుంటూన్న గుంపు వైపు బెరుగ్గా చూశాను…
‘…కనిపించదులేమ్మా! నా వీపు అడ్డుంది…’ అని… ‘…అంతేనా!…’ అంది కన్ను గీటుతూ…
…ఆహా!…సందేహమెందుకూ!… కాకపోతే నే పడనీయలేదంతే!… అన్నాను…
‘…ఏంచేశావేంటీ!?…’ అంది వకుళ…
…అబ్బ!… కుట్లు పిగిలిపోతాయిరా!…అంటూ వాడి చేతులు పక్కకి తోసేస్తూ , దగ్గరగా జరిగి, చటుక్కున బ్లౌజు అడుగు హుక్కులు విప్పేసుకుని , ఆ పైన వాడ్ని వాటేసుకున్నా.. అన్నాను సన్నగా
‘…తెంపేయకుండా జాగ్రత్త పడ్డావన్నమాట!…’ అందది…నవ్వుతూ…
…ఏంచేస్తామమ్మా!…వేసుకున్నది మన స్పెషల్ బ్లౌజూ…దాన్ని కుట్టించుకోడానికి బోల్డంత , శ్రమా , ఖర్చూ … ముందస్తుగా మనమే విప్పేసుకుంటే …ఏమనుకుంటాడో!… అన్న బెరుకూ!… అన్నాను సన్నగా నవ్వుతూ…
…‘…జాణవే!…ఊఁ…కానీ!…’ అంది వకుళ…
…ఏవుందీ!…వాడి చేతులు మెసిలేలా కొద్దిగా వెనక్కి జరిగి , మెడ పైకెత్తి పెదాలు లంచం పెట్టా!…వాటిని జుఱ్ఱుకుంటూనే బ్లౌజ్ హుక్స్ అందుకోడానికి ప్రయత్నించాడు…తప్పించుకోడానికన్నట్లుగా ఉత్తుత్తిగానే పెనుగులాడుతూ , …వీ…టి…ని… అంటూ నా గుబ్బలవైపు సైగచేసి…వాడి ముంజేతులకీ …మొత్తని ,వాడి…దా…ని…కీ…రుద్దాను…మరుక్షణం …నిల…బడి…పోయాడు…వాడి …వా…డు…
…తొందరగానే ఫలించింది…అనుకుంటూ ,ఇంకాస్త వెనక్కి జరిగి …ప…ని… రిపీట్ చేశా… …ఈసారి …వీ…టి…పైభాగాలు…అంటూ మరోసారి నా స్థనాలవైపు సైగచేసి , …వాడి ముని వేళ్ళకీ , నా పొత్తికడుపు ., వాడి…దా…ని…కొసకీ రుద్దుకునేసరికి వాడికి వెఱ్ఱెత్తినట్లుంది…మిగిలిన ఆఖరి బ్లౌజ్ హుక్ ని తెంపేయబోయాడు…
…ఇష్ష్!… ఆ…గు!… అంటూ దాన్ని విడదీయడంలో సాయం చేసి , రొమ్ము ముందుకీ , చేతుల్ని వెనక్కీ విరుచుకుకుంటూ వాడికి దగ్గరగా జరిగాను…
…అనుకున్నట్లుగానే వాడు బ్లౌజ్ ని నా భుజాలమీదినుంచి జార్చేశాడు కానీ , మోచేతులకి కాస్త పైగా ఆపీశాడే సిగ్గుమాలిన వెధవ…అక్కడ బ్లౌజ్ పట్టేసిందేమో ,ఎంత ప్రయత్నించినా కిందికీ రాదు…పైకీ వెళ్ళదు…
ఆ ఆరాటంతో …ఇ…వి….ఇంకాస్త పొంగాయమ్మా!…మంగళసూత్రాల్నీ , నల్లపూసల్నీ వాడు వెనక్కి తోశేశాడేమో!…ఏమాత్రం చాటులేదు…వాడు రెప్పార్పకుండా …వా…ట్న…లా…చూస్తూంటే…సిగ్గుతో చచ్చిపోయాననుకో!…ప్రదర్శిస్తూ అలా ఉండిపోలేను… అలా అని దాచుకోనూ లేను… ఏంటీ పనీ!…బ్లౌజు చిరిగిపోతూందిరా!….అన్నానే సిగ్గుతో కళ్ళు వాల్చుకుంటూ…
‘…వాడేమన్నాడూ!?…’ అంది వకుళ బొంగురుగా…
…నా మాట పట్టించుకోకుండా … ‘…బ్రాసియర్ ఏది వదినా!?…’ అంటూ చంకల్లోంచి చేతులు దూర్చి హుక్ కోసం వీపు మీద వెదకడం మొదలెట్టాడే!… వాడి తడుముళ్ళకి ఒళ్లు పులకించిపోతూంటే , సిగ్గుతో మెలికలు తిరిగిపోతూ …ఏంటీ …పా…డు…పనీ!?…అంటూ బ్లౌజ్ కిందకి జార్చుకోడానికి ఇంకాస్త ధాటీగా ప్రయత్నం చేశానమ్మా!… అది కాస్త కిందికి జారిందేమోగానీ …ఈ …పాడు…ఎత్తులు…ఒకదానిమీద మరోటి ఎక్కిపోడం మొదలెట్టాయి…
అన్నాను…తలదించుకుని…
‘…మరుక్షణం నిర్దాక్షిణ్యంగా …పిసి…కేశాడా…వాటినీ!?…’ అంది వకుళ కసిగా…
…ఉహూఁ…నెమ్మదిగా వాటిని ముని వేళ్లతో నిమిరి…అబ్బ!…బ్రాసియర్ లేకుండానే ఎంత బింకంగా ఉన్నాయో!!… ఎలా మైంటైన్ చేస్తున్నావ్!…,అంటూ పై మొనల్ని గోళ్లతో బైటికి లాగాడే!…
…సిగ్గుతో చచ్చిపోతూ …ఛీ!…కొట్టి వెనక్కి తిరగబోయానమ్మా!…వాడు తిరగనిస్తేగా!… ‘ చూడనీ వదినా!…ప్లీజ్…అంటూ నా భుజాలట్టుకుని నన్నాపేసి ,చీకట్లో వీటి బింకాలు అనుభవించినా , వెలుగులో చూడ్దం మొదటిసారి!…’ అంటూ కాసేపు రెప్పార్పకుండా చూసి, ఆపైన తల ముందుకొంచి వాటిని ముక్కుతో విడదీస్తూ , ఆ పైన ముద్దాడుతూ …‘ అహ్!,…వెచ్చటి రుబ్బురోలు పొత్రాలు…’ అంటూ …వీ…టి… మధ్య మొహం దూర్చేశాడే! …దాంతో బ్లౌజ్ చిరిగిపోయినా సరే!…చేతులు విడిపించీసుకుని… వాడి తలని …అ…దు…ము…కోవాలని పిచ్చ కోరిక పుట్టుకొచ్చిందంటే నమ్ము వకూ!… అంటూ ఆగిపోయాను…బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ…
‘…ఎందుకు నమ్మనమ్మా!…వింటూంటేనే నాకు గంగవెఱ్ఱులెత్తేస్తూంటేనూ!….ఇంతకీ చింపేసుకున్నావేంటే ఆ బ్లౌజూ?…’ అందది , బొంగురుగా…
…ఉహూఁ… వాడ్ని బుజ్జగించి బ్లౌజ్ విప్పించుకుందామనిపించిందిలే!… అంచేత పొజిషన్లో వాడి కోరిక తీరుస్తూ ఉండిపోయా!… అన్నాను…
‘…ఛీ!…సిగ్గుమాలిందానా…వాడి కోరికా!…నీ కోరికా!!…’ అంటూ వెక్కిరించింది వకుళ…
…రెండూ అనుకో!… అంటూ కన్ను గీటి…నేనలాగే ఉండిపోయానని చెప్పాగా!… వాడికి మెడ వంచడం ఇబ్బందనిపించిందేమో!…మోకాళ్ళమీద నిలబడిపోయి , నా నడుముచ్చుకుని నన్ను దగ్గరకి లాక్కుని , …వీ…టి…చుట్టూతా ముద్దులెట్టీయడమా!…కొన నాలుకతో నాకడమా!…ఆ పైన దాంతోనే …వీ…టి…లోయలో కెలకడమా!…నువ్వన్న ఆ గంగవెఱ్ఱులెత్తేయడంతో…. ఎక్కడ నేర్చుకున్నావురా!…ఈ దిక్కుమాలిన ట్రిక్కులూ!…అని మనస్సులోనే అనుకుంటూ, పన్లో పనిగా బ్లౌజ్ కిందకి జార్చడానికి మెలికలు తిరిగిపోతూ, ఓ అడుగు ముందుకేసి …వీ…టి…ని …వాడి మొహానికదిమేశానే!…
…నేనా పని చేయగానే…‘ …ఉఁ…ఉఁ…ఉఫ్ఫ్ !…ఊపిరాడ్లేదు వదినా!…’అంటూ కాసేపు వాటిని తీక్షణంగా చూసి …‘…పంపర పనాసలు…’ అంటూ మొహాన్ని వాటికి రుద్దుకుని, ఆపైన నడుమట్టుకుని ,నన్ను కాస్త వెనక్కితోసి , కాసేపు పై మొనల్ని పరిశీలనగా చూసి…‘ కాపోతే తొడిమలే కాస్త చిన్న!…రజనివి ఇంకా పొడుగు…’ అంటూ వాట్ని పళ్ళ మధ్య పట్టుకుని సాగదీడానికి ప్రయత్నం చేస్తూంటే…
ఆ మాటకి చిర్రెత్తి…. మీ ఆవిడవే…గొప్పవనుకున్నావేమో!…మా వకూ వాటి ముందు బలాదూరే లే!… ….అంటూ కాస్త వెనక్కి జరిగినట్లున్నాను… టపుక్కు మని చప్పుడు చేస్తూ అవి బైట పడ్డాయ్…అని నే చెప్పేస్తూంటే……‘…నా మాటెందుకెత్తావే సిగ్గుమాలిందానా!…అదీ ఆ టైమ్ లో!…’ అంటూ విరుచుకు పడిపోయిందది…
…నోరుజారిందమ్మా! అంటూ సారీ చెప్పుకుని , ఐనా ఎలాగూ అవసరముందిగా!…అన్నాను కన్ను గీటుతూ…
The post భర్తల మార్పిడి – భాగం 107 appeared first on Telugu Sex Stories.