భర్తల మార్పిడి – భాగం 109

…అప్పటికి ఒకరౌండైపోయి ఒకళ్లమీదొకళ్ళం సోలిపోయున్నాంలే… అని నే మొదలెడుతూంటే‘…ఆగాగు…మొదటి రౌండు వివరాలు చెప్పకుండా దాటేద్దామనే!…వరసలో చెప్పుకుంటూ పో!…అప్పుడే తెలుస్తుంది..’ అంటూ అడ్డు పడింది వకుళ…భర్తల మార్పిడి – భాగం 108→…సర్లే!…ఎందాకా వచ్చానూ!?… అన్నాను…‘…గుర్తుచెయ్యడానికి నీ క్లాసనుకుంటున్నావా పిల్లా!?… ఐనా చెప్తాలే!…వాడి తొలి మదం ఘాటుకి నీకు పొలమారితే!… మీ వకుళా మేడం నిన్ను గుర్తు చేసుకున్నారేమో!… అంటూ నీ రంకుమొగుడు , నన్ను తలుచుకునే దాకా!…’ అంది వకుళ , గర్వపు నవ్వుని దాచుకుంటూ…….అది చూసేసరికి ఒళ్ళు మండి , …నవ్వవే నవ్వు!…ఆ…ఘా…టు…కి …నీకూ పొలమారకపోతుందా!…నే చూడకపోతానా!!… అన్నాను…‘… అంటే!…నువ్వు పక్కనుండే …చేయిస్తావా.మా చేతా!…నాకు సిగ్గుతల్లీ…అలా…ఐ…తే! ,!…’ అంటూ వగలు పోయింది వకుళ……నాకు తెలీదే నీ సిగ్గు బిడియాలూ!…సర్లే!… విషయం కొస్తా…విను……ఏం చేస్తున్నావో!…అని మీ వకుళా మేడమైనా కావచ్చు…’ అంటూ వాడు నిన్ను తలుచుకున్నాడన్నానా… దాంతో చిఱ్ఱెత్తి … ఎంతసేపూ అదే గుర్తుకొస్తూంది కదూ!…దాన్నే తలుచుకుంటూ కలలు కను… అంటూ రెండు చేతుల్తో , అందుబాటులో ఉన్న వాడి తొడల్ని …గా..ఠ్ఠి…గా…గిచ్చి , ఆ పైన బలంగా వెనక్కి తోశా… …వాడొక్క అరంగుళమైనా కదలకపోగా , నేనే వెనక్కి తూలిపోయానే… చేతులు పైకెత్తేస్తూ…… వెంటనే వాడు ‘…వదినా జాగ్రత్త!…’ అంటూ చేతులకంకిన …వీ…టి…ని…లటుక్కున అందుకుని నన్ను నివవరించి , తన…దా…ని…మీదకి లాక్కుని ఆపైన నా…వాట్ని…కసిగా …పి…సి…కే…స్తూ ‘…ఊఁ…కానీ!…’అన్నాడే…ప్రాణాలు జిల్లార్చుకుపోయాయనుకో!… ఛీ!…మొరటు వెధవా!… మా వకుళకిలా చేశేవ్!… పచ్చటి ఒళ్ళు దానిది…నాల్రోజులదాకా నీ వేళ్ళగుర్తులుండిపోతా…య…క్క…డ… కొంపలంటుకుపోతాయ్ సుమా!… అంటూ నీ తరఫున ముందస్తుగానే వార్న్ చేస్తూ చేతులకందిన వాడి తుమ్మమొద్దునట్టుకుని నిలదొక్కుకున్నానమ్మా !… అంటూ కన్ను గీటాను… పిల్లా! ముందుంది ముసళ్లపండగ!! …అన్నట్లు….‘…ఆరోజొచ్చినపుడు నా ఖర్మ నే అనుభవిస్తా గానీ!…ముందు నీ చేతికందిన తుమ్మమొద్దునేం చేశావో చెప్పుకోవే తల్లీ!!…’ అందది… తమకంగా తన …వా…ట్ని… అరచేతుల్తో రుద్దుకుంటూ……ఏముందీ!…వాడి గుండు ని మింగుదామని మరో ప్రయత్నం చేస్తూంటే …ఆ చర్మం లేని భాగం… మీద కళ్ళు పడ్డాయే… దాంతో అనుకున్న పనిని పక్కనెట్టి , కంటికి నచ్చిన …ఆ …భాగం మీద ముద్దుల మీద ముద్దులెట్టేసుకుంటూ …ఇ…లా… ఎందుకు చేయిం…చు…కున్నావురా!…మన వాళ్ళల్లో ఇ…లా…జరగదుగా!… అన్నాను……‘…దీని వల్ల బోల్డ్లు…సం…’ అంటూ ఏదో చెప్పబోయి , ఆ మాట మింగేసి… ‘…సంతోషం కలుగుతుందని ఎవరో చెప్తే!….’ అంటూ మాట తేల్చేశాడు……వాడు చెప్పబోయి మానేసిందేదో నాకర్థమైపోయినా , నేనెందుకులే బైట పడిపోడం!… అనిపించి ,…మగాడి సామర్థ్యానికీ , దీనికీ , ఏమీ సంబంధం లేదురా!… అంటూ నరాలు తేలిపోయున్న వాడి…ఆయుధం పొడుగూతా ముద్దులెట్టేసుకుంటూ పోయి , ఉక్కుగుళ్ళకీ అదే సన్మానం చేసి చివరగా మునిపళ్ళతో చిన్నగా కొరికానే!……వాడికి నాటిందేమో అదీ!. ‘..ఎహె!..’ అంటూ నా పెదాలు …గుం…డు…గాడి ముందుకొచ్చేలా నా జుత్తట్టుకుని వెనక్కి లాగి . …ఊఁ… అంటూ లోపలికి దోపాడే!…గుండుకి పైగా మింగ…లేక… దాన్ని బైటికి తీసేసి ఒగరుస్తూ ఉంటే…‘…ఇంతేనా వదినా!…నీ కెపాసిటీ!?… ఆవి…డైతే…పూర్తిగా మింగేస్తుంది!…’ అన్నాడే వాడూ!……ఎవర్రా ఆ …ఆవిడా!?… రజనా!?…అన్నానే… ఊపిరి తిప్పుకుంటూ……‘…దాని మొహం!…తన వల్లేమౌతుంది?… మీ …వకుళ… అని నా ఉద్దేశ్యం…’ అన్నాడే……దాంతో కసిపెరిగి… దాని నోరు నా కన్నా చిన్నదిరా!… అంటూ …పూర్తిగా నోరిప్పి ప్రయత్నించా!… సంగం వరకూ తీసుకోగలిగానే పిల్లా!…ఆ పైన నా వల్ల కాలేదు… దాంతో ,వాడి …దా…న్ని…బైటికి తీసేసి , దాన్నుచ్చుకునే వాడ్ని వెనక్కి తోసేసి , ఒక్క ఊపులో లేచి మంచం మీద పడ్డాను , ఆయాసంతో ఒగరుస్తూ… అని నే చెప్పేస్తూంటే……‘ … సిగ్గుమాలిందానా!…ఏంటా తప్పుడు వర్ణనలూ!…నీకు జరిగిన శాస్తి , నాకూ జరగాలనా!?… …’ అంటూ మూతిముడుచు కుంది వకుళ……అది శాస్తెందుకైందమ్మా!…సన్మానం!…ఇప్పట్నుంచీ …పెద్దసైజు కీరా…ల మీద ప్రాక్టీసు మొదలెట్టు… అంటూ దాన్ని ఆట పట్టించాను…‘… నా బాధ నే పడతాలే తల్లీ!……ఆ పైనేమైందో చెప్పు…’ అంది వకుళకొద్దిగా వెనక్కి తూలినా , వెంటనే నిలదొక్కుకుని , నా కాళ్ళకట్టు దగ్గరొచ్చి నిలబడి… ఎగసెగసి పడే నా చనుకట్టునీ , నడుంనీ పొత్తికడుపునీ కాసేపు కన్నార్పకుండా చూసి , ఆపైన చూపు ఇంకాస్త దింపాడే!….. మంచం మీద పడడంలో …కా….స్త …తొడలిప్పుకుని వెలకిలా పడ్డానేమో!…తడితో మెరుస్తూన్న నా …పు…వ్వు… కనబడినట్టుంది!…… వెంటనే పశువాంఛతో మెరిసిన వాడి కళ్ళు చూసేసరికి గుండెలు దడదడలాడి… …ఏంటా చూపూ!?… అంటూ పొంగే గుండెల్ని చేతుల్తోనూ , తొడ ముడుపుల్తో …త…డి పువ్వునీ … దాచుకోడానికి ప్రయత్నం చేశానే వకూ!… అంటూ ఆగాను ఊపిరి తిప్పుకోడానికి…‘…ఆ మాత్రం …చాటు తో దాగేవిటే…ఆ అందాలూ !… వాడమాంతం మీదడిపోయి , తన చేతుల్తో నీ చేతుల్నీ , తన తొడలతో నీ తొడల్నీ విడదీసేసుంటాడు…అవునా!?…’ అంది వకుళ……ఉహూఁ…నా కాళ్ళ కట్టు దగ్గర నిలబడ్డాడన్నాగా వాడూ!…అంచేత నేను తొడల్ని క్రాస్ చేసుకున్నా , రెమ్మల అడుగు భాగాలు కనిపించినట్లున్నాయి ..‘…ఉఫ్ఫ్…నూనె రాసిన పనసతొనలు…’ అంటూ చటుక్కున ఓ చెయ్యి దూర్చి , చురుక్కుమనేలా గిల్లాడే!……అబ్బ!…ఏంటీ మొఱటుతనం?… అని వాడ్ని మందలిస్తూ ,పిర్రలు పైకెత్తి నడుం తిప్పుతూ తలకట్టు వైపు పాకానమ్మా!…‘…ఎహె!…చూడనీ వదినా…నీ కాడ్బరీ బిళ్ళనీ!…’ అంటూ రెండు చేతుల్తో నా తొడల్నట్టుకుని …బర్రు మని తనవైపు లాక్కుని, ఆ పైన ఒక్క జెర్క్ తో వాట్ని విడదీసి ,‘…అహ్!… బిళ్ళంటే ఇలా ఉండాలి…నున్నగా ,ఒక్క వెంట్రుక ముక్క లేకుండా!…నిగనిగా మెరిసిపోతూ!…రజనీ ఉంది!…రంగుందిగానీ… ఉత్తి సోమరి గొడ్డు…’ అంటూ చకచకా అందిన చోటల్లా ముద్దులెట్టేసుకుంటూంటే, …ఇలా… ఉంటే… నీకు ఇష్టమేంట్రా!…అన్నానే…గర్వంగా వాడి జుత్తు దువ్వుతూ……‘… ఇంతా అంతా కాదు!…’…అంటూ ముద్దులెట్టేసుకుంటూన్నవాడే!…చటుక్కున తలపైకెత్తి… ‘…అవును వదినా!…ఆవిడా…ఇలాగే… ఉంచుకుంటుందా!?…’ అన్నాడే!… అంటూ చెప్పడం ఆపి వకుళ కళ్ళల్లోకి కొంటెగా చూశాను…‘…ఏవన్నావ్?…’ అందది ఆసక్తిగా……ఎవర్రా…ఆవిడా!… అన్నానమ్మా… అన్నాను , దాని చురచుర చూపుల్ని పట్టించుకోకుండా…‘…ఇంకెవరూ!…మీ వకుళ గారే!…’ అన్నాడు , కాస్త పైకి లేచి……తెలీదురా!… అన్నానే!… అని సీరియస్ గా అనేసి , చూపు తిప్పుకున్నాను , తోసుకొస్తూన్న నవ్వునాపుకుంటూ…‘…నీకు తెలీదుటే!?…’ అని కోపంగా అంటూ నాతొడని గిల్లబోయిందది……ఊహించిందే కావడంతో చటుక్కున తప్పుకుని… పరిచయం చెయ్యడం వరకేనమ్మా ,నాపనీ!…ఆ పై విషయాలన్నీ మీరూ ,మీరూ చూసుకోండి… అంటూ భళ్ళుమని నవ్వేశాను ,ఇక ఆపుకోలేక…‘… నవ్వొస్తూందికదే నీకూ!…’ అని ఉక్రోషంగా అంటూ నా జబ్బందుకుందది……అబ్బ ఆగుతల్లీ!….నవ్వుతాలకన్నాలే!… కాస్త ముదురుపాకంలో వేసిన రొషొగుల్లా! లా ఉంటుందిరా!…అని చెప్పేశాలే!..కానీ దానివల్లే నా కొంప ములిగింది… అన్నాను‘…అదేంటీ!.?…’ అందది గర్వం కలిసిన ఆశ్చర్యంతో…….అదేంటా!… నీ…దే… వాడి కళ్ళముందు మెదిలిందేమో!…. ‘…అబ్బ!…నోరూరుతూంది వదినా!…’ అంటూ రాక్షసుడ్లా నోరు తెరుస్తూ నా మొత్త మీదడిపోయి , బిళ్ళనంతా నోట్లో ఇమిడ్చేసుకున్నాడే!… అని నే చెప్తూంటే……‘…కొరికేశాడా తల్లీ పాడు పిల్లాడూ!?…’ అంటూ బొంగురు గొంతుతో దీర్ఘం తీసింది వకుళ……ఆ భయంతోనే …కొరికేస్తావేంట్రా పాడు పిల్లాడా?….. అంటూ ఇందాకట్లాగే మొత్త పైకెత్తి నడుం తిప్పుతూ తలకట్టు వైపు పాకడానికి ప్రయత్నం చేశా!……మరుక్షణం…దా…ని…చుట్టూ దిగిపోయాయమ్మా వాడి పళ్ళూ!… ఇష్ష్… అని మూల్గి… అనుకున్నంతపనీ చేశేశావ్ రా చచ్చినాడా!…అని తిట్టేస్తూ చేతికందిన వాడి చెవుల్ని మెలిపెట్టేశానే పిల్లా ఓర్చుకొలేక… అని నే చెప్తూంటే……‘… తప్పంతా నీదగ్గరెట్టుకుని వాడ్నెందుకమ్మా తిట్టిపోస్తావ్! ..’ అంది వకుళ……నా తప్పేముందీ!?… అంటూ ఖస్సుమన్నాను… ‘… భయంతోనో , …మ…రో…కారణంతోనో…మొత్త పైకెత్తి నడుం తిప్పుతూ తలకట్టు వైపు పాకడానికి ప్రయత్నం చేశావ్ కదా!…నడుమెత్తి బిళ్లనప్పగించేస్తే కొరికీసీడేంటీ!?…’ అంటూ సాగదీసి… ‘…అద్సర్లే!…వాడేంచేశాడూ?…’ అందది తమకంగా……ఇంతవరకూ ఎవ్వడూ చెయ్యని పని చేశేశాడే!… అన్నాను…‘…ఏం చేశాడూ!… బోర్లా తిప్పి …వె…న…క…నించి …దిగే…శాడా!?…’ అందది కసిగా…కాసేపు తరవాత అదీ జరిగింది గానీ , నువ్వు చెప్పినట్లు మాత్రం కాదు…అన్నాను…‘…మరేంచేశాడూ!?…’ అందది చిరాగ్గా……చటుక్కున పైకి లేచి , నా రెండు చేతుల్నీ మంచం తలకట్టువైపు విరిచీసి…‘…నీ చేతుల్ని ఫ్రీ గా విదిల్తే నన్ను ఎంజాయ్ చెయ్యనీయవొదినా!…దేంతో కట్టీయనూ?…అహ్!…ఇదంటే నీకు చాలా మక్కువకదూ!!…’ అంటూనే విప్పి మంచం మీద పడేసిన బ్లౌజ్ అందుకుని , దాంతో నా చేతుల్ని తలకట్టు దగ్గరున్న ఓ సుందరాంగి బొమ్మకి కట్టేసి… ఆపైన నా తొడలమధ్య జేరి మళ్ళీ అదే పనికి లంకించుకున్నాడే దుష్టు వెధవా!… అన్నాను…‘…మంచి పని చెశాడ్లే!…నువ్వేం చేశావ్?…వాడేం చేశాడు?!…’ అంది వకుళ……అలా గాట్లెట్టీకురా!… రాత్రి మీ అన్నయ్య అడిగితే ఏం సమాధానం చెప్పుకోనూ!…అంటూ బ్రతిమాలుకున్నానే!.‘….ఓ రెండ్రోజులు లైటార్పేపేసే అన్నయ్య పక్కన జేరూ!…’ అంటూ ఓ పుచ్చు సలహా పారేశాడే సిగ్గుమాలినవెధవా!……ఇక వీడు వినేట్టులేడని… …కనీసం కాళ్ళతోనైనా వాడ్ని వెనక్కి తోసీద్దామని , మొత్తని పైకెత్తి , మడమల్ని వాడి భుజాల వంపులమీద ఆనించానే …అనుకోకుండా తొడల్ని పుస్తకంలా తెరిచీశానేమో!…‘…అహ్!…బలే ఉంది వదినా ఈ పొజిషన్!…’ అంటూ నా మొత్తని పరుపుకదిమేసి… రెమ్మల మధ్యనుంచి తొంగిచూస్తూన్న …బొ…డి…పె…ని కొన నాలిక తో కెలికి , ఆ పైన మునిపంటితో పట్టుకుని బైటికి లాగాడమ్మా!……ప్రాణాలు …జి…వ్వు…మని లాగేశాయే పిల్లా , వాడా…ప…ని… చెయ్యగానే!… దాంతో …ఏయ్!…ఏంటిదీ??… అంటూ వెనక్కి తోసీద్దామనుకున్న కాళ్ళతోనే వాడి మెడని చుట్టేసి , నామొత్తకదిమేసుకుని కా…ర్చే…సు… కున్నానమ్మా! … ఓ రెండు క్షణాలు సు ర్పూ… సు ర్పూ…మని చప్పుడ్లు చేస్తూ…దా…న్ని… జుఱ్ఱుకోడం మొదలెట్టాడే!……ఎక్కడ్నుంచి …ఊ…రు…కొచ్చాయోనే అమ్మా!…వాడలా చేస్తూన్న కొద్దీ …ఇ…క్క…డ్నుం…చి … అంటూ నా తొడలమధ్య అరచేతినొత్తుకుని ….. పిచ్చి పిచ్చిగా …ర…సా…లు… ఊ…రా…యే… వాట్ని తనివితీరా జుఱ్ఱుకుని … ‘…. ఇంజనీరింగ్ చదువుకుంటూన్న రోజుల్నించి కలలు కనేవాడ్నొదినా!…ఇన్నాళ్లకి తీరింది నా కోరిక…’ అంటూ లేచాడే వాడూ!……ఛీ వెధవా!..!. ఆ రోజుల్లో ట్రై చేసుంటే చెప్పుచ్చుకు కొట్టుండేదాన్ని…అంటూ కూకలేశానే…‘… ఆ భయంతోనేకదా వదినా!…ఉట్టి చూడడంతో సరిపెట్టుకుంట!… ’ అన్నాడే అమాయకంగా!……అది వినేసరికి వల్లమాలిన ప్రేమ పుట్టుకొచ్చిందనుకోవాడిమీదా!… అని నే చెప్తూంటే…‘…పరాయిమొగాడిమీద ప్రేమేంటే సిగ్గుమాలిందానా!…కామం… అను…’; అంటూ అడ్డు పడింది వకుళ……నేనొప్పుకోనమ్మా ఆ మాటా!…ఒక్క మొగాడిమీదే ఉండాలేంటీ ప్రేమా!…కోరిక తీర్చినవాళ్ళూ , మెప్పించినవాళ్ళూ , మనసుకి నచ్చినవాళ్ళూ , ఉండరేంటీ!… అంటూ లాజిక్ పాయంటు విసిరాను…‘….ఇప్పుడేంచెప్పినా నీ బుర్రకెక్కదులే తల్లీ!…కధ కానీ!…’ అంటూ దండమెట్టింది వకుళ……ఆఁ …అలా రా దారికి!… అని , …వినోద్ గాడి అమాయకపు మాటలకి వాడిమీద ప్రేమ పుట్టుకొచ్చి…అందుకా తరచూ నా దగ్గరకొచ్చి కబుర్లు చెప్పేవాడివీ!…అంటూ నా పాదాలు వాడి చంకల్లో జొనిపి రుద్దడం మొదలెట్టానే……‘… ఊఁ…అప్పుడే బూతుకధలు చదవడం కూడా మొదలైంది…అటువంటి ఓ కధలో …తడి పెదాలున్న ఆడదానికి కామం విపరీతంగా ఉంటుంది…అటువంటి స్త్రీ ఇచ్చే సుఖమే సుఖం … అని చదివినప్పట్నుంచీ , నీ మీదే కోరిక …బింకమైన నీ స్థనాలకి మొహం రుద్దుకుంటూన్నట్లూ , ఊరించే నీతడి పెదాల్ని… అంటే ఇవికావులే…అ…వీ…’ అంటూ చెయ్యి పైకి చాచి , నా పై పెదాల్ని వేళ్లతో నిమిరి… ఆ పైన కింది…వాట్ని చూపుడు వేలుతో కెలికి… ‘…అప్పటికి …వీ…టి… సంగతి తెలీదులే!…’ అంటూ కన్ను గీటి… ‘…వాట్ని జు…ఱ్ఱు…కుంటూన్నట్లు ఒకటే కలలు… పైజామాలు రోజూ పాడైపోయేవి… ’ అన్నాడే……అప్పట్నుంచీ కన్నేశావా …వీ…టి…మీదా!?…అటువంటప్పుడు అక్కడేంచేస్తున్నావ్!?… అంటూ ఒక్క ఊపున పాదాల పట్టుతో వాడిని పైకి లాక్కున్నానే! …ఏమరుపాటునున్నాడేమో!…ఢామ్మని నా మీదడిపోయాడు…ఆపాటుకి వాడి…క…త్తి… డొక్కలో గుచ్చుకునేసరికి …ఛం…పే…శా..వ్రా…అని అరిచేశానే పిల్లా!… అంటూ దాని మొహంవైపు చూశాను…‘…మంచి శాస్తి జరిగిందిలే!… కానీ!…’ అంది వకుళ కసిగా…‘…ఏమైంది వదినా!?…’ అంటూ నా కళ్లల్లోకి చూడబోయినవాడే!…చేతులు పైకి విరగదీసుకోడంతో …ఉబికి పోయిన…ఈ…ఎత్తు…ల…మీద పడ్డాయే వాడి కళ్ళూ!…ఇంకేముందీ!… డొక్కలో గుచ్చుకుందిరా …నీ…దీ!… అని నే కంప్లైంట్ చేసినా పట్టించుకోకుండా…‘…అబ్బ!…ఏం సైజులొదినా!!…’ అంటూ …వా…టి … చుట్టూతా , చంకల్లో, ముద్దులెట్టీయడమా!…ముక్కుతో…ఆ…లోయ…ని…తవ్వీయడమా!…కుదుళ్లదగ్గర ఒడిసి పట్టుకుని …కసి…కసిగా పి…సి…కీయ…డమా!…ఆ పైన వాటిని…స్వేచ్చగా మెలి పెట్టీయడమా!…ఇవేంటీ!?… అందట్లేదూ!…అంటూ పై మొనల్ని పళ్లతో బైటికి లాగే మిష తో కొరికేయడమా!… అబ్బ!…ఒక్క హింస కాదు తల్లీ! ……ఇక ఓర్చుకోలేక… నావి చిన్నవిరా!… అదే… మా ….వకుళవైతేనా!…నచ్చిన మగాడి చెయ్యి పడగానే టక్కున బైటికి పొడుచుకొచ్చేస్తాయ్!…అంగుళంన్నర స్క్రూ మేకుల్లా!… అన్నానే!… అంటూంటే…‘…నువ్వో పెద్ద సాడిస్టువే!…’ అని తిట్టిందది కోపంగా……అదేంటే!?… అన్నాను…అర్థంకానట్లు…‘…కాకపోతే!… ఆ… టైమ్ లో… అటువంటి మాటంటావా!!…వాడి చేతుల్లో నువ్వు పడ్డ …హింస…లన్నీ నేనూ పడాలనేగా నీఉద్దేశ్యం??…’ అంటూ ఫైరైపోయిందది……కబుర్లు చెప్పకే!…నీక్కావల్సిందదేగా!…కాపోతే …ఓ…మోతాదు…దాటకూడదంతే!…చేతులు స్వాధీనంలో లేకపోడంతో వాడి దుష్టు …పనుల్ని… మాన్పించడానికి మరో మార్గం లేక… నీ పేరెత్తాన్లే!… వెం…ట…నే… ఫలించిందనుకో!…నీ ఊసు చెప్పగానే టక్కున అన్నీ మానేసి……‘…ఆవిడొప్పుకోదా ఇలా ఐతే!…’ అన్నాడే……చెప్తా!…ముందు ఈ బందిఖానా విడిపించు… అంటూ చేతుల్ని కదిపాను…‘…వీట్ని విడుదల చేస్తే తృప్తిగా అనుభవించనివ్వవ్ వదినా!…’ అన్నాడు…అలా…ఏం చెయ్యనులే ప్రామిస్!… అన్నానే జాలిగా మొహం పెట్టి…‘…సరే!…మాట తప్పకూడదు మరి…’ అంటూ ముడి విప్పేశాడు……అబ్బ!…రే…ప్… చేశావురా నన్నూ!…అన్నాను చేతులు రుద్దుకుంటూ……‘…కొయ్యకు వదినా!… నీకది నచ్చిందని నీ మొహమే చెప్తూందిలే!… నీ స్నేహితురాలేకదా! ఆవిడకిలా నచ్చదా!? …’ అన్నాడే……ముమ్మాటికీ నచ్చదు !… అన్నానమ్మా … ‘…మరింకెలా వదినా!…అన్నాడే వాడూ!… అని నే చెప్తూంటే‘…నా ఒళ్ళు హూణం కావడానికి ఏం సలహా ఇచ్చావ్ తల్లీ!?…’ అంటూ అడ్డు పడిందది , ఉద్వేగం ఆపుకోలేక……నీ ఒళ్ళు హూణం అవుతుందో కాదో తెలీదు గానీ నా ఒళ్ళు హూణం అవడమే కాక… నా శీల భంగం కూడా ఐపోయిందమ్మా , నే ఇచ్చిన సలహా వల్లా!… అనేసరికి…….‘…మంచి పనైంది!…. నాకలా…అవు…తూంటే చూసి సంతోషించినట్లు లేదూ!!…ఇంతకీ ఏంటో నువ్విచ్చిన ఆ పుచ్చు సలహా?!…’ అందది …కసీ , సంతోషం కలిసిన స్వరంతో…….సున్నితత్వం మొరటుదనం , తగుపాళ్ళలో రంగరించి చెయ్యాలి… అని ఊరుకుంటే సరిపోయుండేది , …మీ – – – – , మా – – – , – – – – -చెయ్యాలి…అన్నానే నోరు జారి… దాంతో శివాలెత్తిపోయాడే వాడూ!…‘- – – – – – -??… ’ అన్నాడే , నా తొడల్ని విడదీస్తూ మీదికెగబాకి , ఎఱ్ఱబడ్డ కళ్ళతో నా మొహం లోకి తీక్షణంగా చూస్తూ…(…మిత్రులూ పదిహేడు డాష్ ల్లో ఐదు పదాలు నింపితే వినోద్ గాడు శివాలెందుకెత్తిపోయాడో తెలుస్తూంది!… … సంధ్య )…వాడి మొహం చూసేసరికి నోట్లోంచి మాటరాలేదమ్మా…దాంతో మౌనంగా ఉండిపోయాను……‘…మాట్లాడవేం!?…’ అంటూ ఒక్క గెంటుతో కొసకంటా ఖసుక్కున దిగేశాడే!……ప్రాణాలు జిల్లార్చుకుపోడంతో …అమ్మ్…మ్మో!… అంటూ ఓ కేకెట్టి , తలకట్టు వైపు జరిగానే తప్పించుకుందామనీ!…… వెంటనే నన్ను కిందికిలాక్కుని…నా తొడల్ని పక్కలకి విరగదీసి…వాటి మధ్య కప్పలా సెటిలైపోయి , నే మళ్ళీ వెనక్కి జరగడానికి వీల్లేకుండా …తన రెండర చేతుల్నీ నా మొత్తకి చెరో వైపూ ఉండేలా పరుపుకి ఒత్తిపెట్టి …‘… చెప్తావా!…కుళ్లబొడిచీమంటావా!?….’ అంటూ , మొత్త గుభ్కీ …ఘుబికీ మనేలా , మొత్త రెండు గా విచ్చుకుపోయేలా … కసి కసిగా …దెం…గ…డం… మొదలెట్టాడే!……ఆ పోట్ల జోరుకి … ఒళ్లదిరిపోతూంటే , సమాధానం చెప్పడానికి నోరు పెకలక …ముందు వాడి …క…సి…ని తట్టుకోడానికి ,తొడల్నింకాస్త పైకి లాక్కుని , మోకాళ్లని చెరో చేత్తో పట్టుకుని వీలైనంత విరగదీసుకున్నానమ్మా!……నేనా పని చెయ్యగానే వాడు రె…చ్చి…పో…యా…డు….తల్లీ!… నా మొత్తని…గుంజి…గుంజి…గుద్దడం మొదలెట్టాడు…వా…డి…ది…కొత్తకొత్త లోతుల్లోకి చొచ్చుకుపోతూంటే…పూ రెమ్మల్ని ఉక్కు గుళ్లల్లాంటి వాడి వృషణాలు మరపా వాయించేస్తూంటే… భరించలేక… వాడు తన …దా…న్ని…బైటికి లాగినప్పుడల్లా , నడుం మెలికలు తిప్పేస్తూ తలకట్టు వైపుకి జరగడం…వాడు నా నడుమట్టుకుని , ఆట బొమ్మని లాగినంత చులాగ్గా కిందికి లాక్కుని నా మీదికి మరింత ఎగబాకి దున్నడం మొదలెట్టాడమ్మా!……ఓ మూడు ప్రయత్నాల తరవాత , మూరెడు పొడుగున్న ఓ సుందరాంగి బొమ్మ చేతులకి తగిలింది…దాంతో తలకట్టుదాకా జరిగిపోయానని అర్థమైపోయి , వాడు మరోసారి కిందికి లాక్కుంటూంటే … చేతులకందిందాన్ని రెండు చేతుల్తోనూ ఒడిసి పట్టుకుని ఆపుకున్నానే!…… ముందరంత చులాగ్గా నే కిందికి రాకపోవడంతో ‘…దేన్నీ…పట్టుకున్నావ్?…’ అంటూ తలెత్తి చూసి… ‘…దీన్నా!…’ అంటూ ఓ లిప్త , నే పట్టుకున్న …సుందరాంగి…ని పరీక్షగా చూసి…‘… నీలాగే ఉంది సుమా!…కసెక్కించే ఒంపుల్తో!…’ అంటూ నా వైపు చూపు దింపాడే!……వాడి వాయింపుల అలసటకి తోడు , చేతులు పైకి విరగదీసుకునున్నానేమో! … పోటుమీదున్న గోదారి అలల్లా పొంగుతూన్న …వీ…టి…మీద పడిందమ్మా వాడి చూపూ!… అంటూ నా స్థనాలవైపు రెప్పలార్పి ……ఇక …వీ…ట్ని… , …పి…సి…కి…పాకం పడతాడేమోరా భగవంతుడా!… అని భయపడి , చటుక్కున …సుందరాంగి…ని విదిలేసి , తొడల్ని ముడుచుకుని , చేతుల్తో …ఒం…టి…ని… కప్పుకున్నానమ్మా!……పట్టు లేకపోడంతో…వాడు నా నడుమట్టుకుని తనకిందికి లాగేసుకుని , తన మోకాళ్ళతో నా తొడల్ని సునాయాసంగా విప్పేసి , …వా…యిం…పు… మొదలెట్టేశాడే!…కాసేపు వాడి పోటు భరించి , ఆ పైన ఇందాకట్లాగే తలకట్టు వైపు పాకడానికి ప్రయత్నం చేశా… ఆ పని చేస్తూ మొత్తపైకెత్తానేమో!…‘…పో…టు…చా…ల్లే…దే… లం…జా!!?… ’ అంటూ నా పిఱ్ఱల్ని లటుక్కున అందుకుని , రెండరచేతుల్లోనూ చెరోదాన్నీ ఇముడ్చుకుని …కసి…కసిగా…పిసి…కే…స్తూ… నా మొత్తని లే…పి…లే…పి…తన మొత్తకి గుద్దుకోడం మొదలెట్టాడే……ధబికీ…ధబికీ…మంటూ ఒకటే చప్పుళ్ళూ!…ఆ బూతు…లేంట్రా… సి…గ్గు…మాలి…నోడా!…ఎం…దు…కింత …స్పీ…డూ!?…అంటూ వాడి జుత్తంకించుకుని పీకి పెట్టేశానే!