భర్తల మార్పిడి – భాగం 111

… ఇం…కేం…ట్రా!… నీ…క్కా…వల్సి…నదీ!… అన్నానమ్మా , అదురుతున్న పెదాలతో…
….‘… అ…వీ!…’ అంటూ మొత్త పోట్లకి లయగా కదుల్తూన్న …వీ…టి… వైపు …కనుసైగ చేశాడే వకూ!… అంటూ నా గుబ్బల్ని తడుముకున్నాను…
‘… ఛీ … కొట్టి ముడుచుకు పోయావా!!…వాడు బలవంతంగా వశపరుచుకున్నాడా!? ’ అందది కొంటెగా నవ్వుతూ…
… ఉహూఁ…ఎలాగూ తప్పదుకదా!…అని , మాట్లాడకుండా , ,రొమ్ము విరుచుకుని అప్పగించేశానే …ఆ …రెండిం…టి…నీ… అన్నాను…
…ఊఁ…కొట్టింది వకుళ , కానీమన్నట్లు…
… అంకిన చోట్లల్లా కొరికేస్తాడేమో కసి ఎదవ!…ఏం చేస్తాం…భరించాలి… అని గుండె దిట్టం చేసుకుంటూ కళ్ళు మూసుకున్నానే!… పోటు స్పీడింకాస్త పెరిగింది …ఎక్కడ్నుంచో…ఘల్లు…ఘల్లు మంటూ సన్నటి చప్పుడ్లూ , స్థనాలమీద అక్కడా…అక్కడా చుప్కూ , చుప్కూ ముద్దుల చప్పుడ్లు తప్ప , …మరేమీ కాలేదు…వాడికి …అం…ద…ట్లే…దేమో!…అనుకుని ఇంకాస్త రొమ్ము విరుచుకున్నా…
‘…అహ్!…కసెక్కిచ్చేస్తున్నాయి వదినా!… కొ…రి…కే…ద్దామంటే …అన్నయ్య అడ్డు పడుతున్నాడు…’ అన్నాడు , రొప్పుల మధ్య……
… మీ అన్నయ్య ఒచ్చేశాడా!…తలుపు చప్పుడు కాలేదుగా?!… అంటూ కంగారుగా కళ్ళు తెరిచాను…
‘… రిలాక్స్ వదినా!… అడ్డొస్తూన్నవి…అన్నయ్య కట్టిన లైసెన్సు బిళ్ళలు… అంటూ …స్థనాలమీద లేచి లేచి పడుతూన్న మంగళ సూత్రాలూ , నల్ల పూసల వైపు కను సైగ చేశాడు…

…వా!…ప…క్క…కి తోసే…సి… ము…చ్చ…ట తీర్చు…కో !… అన్నాను… కంగారు తగ్గడంతో , చిరునవ్వుతో వాడి వైపు చూస్తూ…
‘…చేతు…లు …ఖా…ళీగా …లేవ్ వదినా!…’ అన్నాడు..నా .పిర్రల్ని ధపుకూ , థపుకూ మని చప్పుడ్లయేలా తన మొత్తకి గుద్దుకుంటూ…
…నా…వీ…లేవూ… అంటూ రెచ్చగొట్టేలా వాడి వైపు చూసి నవ్వాను…
‘…ఇందాకట్లా…భుజాలు…కదపవా!…ప్లీజ్!…’ …ఆరాధనగా నా గుబ్బల్ని చూస్తూ
…ముచ్చటనిపించి వాడు కోరినట్లుగా భుజాలు కుదిపి లైసెన్సు బిళ్ళలని మెడ వెనక్కి తోసుకుంటూంటే , వాడు పోటాపి…
‘..అహ్!… నువ్వంత శ్రమ పడ్డా… ఈదురు గాలికి …చెట్టుమీది కొబ్బరిబోండాల్లా… కదిలీ కదలనట్లుగా… బలే కదిలాయి వదినా!… మరొక్క సారి!…’ప్లీజ్… అంటూ వాడు వేడుకునేసరికి…
…చెప్పలేనంత గర్వంగా అనిపించి…పెదాలమీదికి తోసుకొస్తూన్న ముసి ముసి నవ్వుల్ని మునిపంటితో నొక్కి పట్టి అణుచుకుంటూ …మెడవెనకున్న లైసెన్సు బిళ్ళలు …వీ…టి…మీద… పడేట్టుగా ఓ సారీ… కొసరుగా మళ్ళీ వెనకెళ్ళేట్టుగా మరోసారీ…భుజాల్ని కుదిపానే…
…‘…అబ్బ!…పిచ్చెక్కిం…చేస్తున్నాయ్ వదినా …
…వీ!’…అంటూ వాడు ముక్కుతో …వా…ట్ని… విడదీసి…లోయలో ముద్దులెట్టీసుకుంటూ!… నోటికంకిన చనుకండని కసుక్కున కొరికేస్తూ , పై మొనల్ని నోట్లోకి పీల్చుకోడానికి తంటాలు పడుతూనే…కచ్చ…కచా దెం…గు…తూంటే… … వల్లమాలిన కైపు కమ్మేసి… నడుం నీ , రొమ్ముల్నీ ఇంకాస్త విరుచుకుని …పై మొనల్ని వాడి పెదాల్లోకి తోశానే!…
…‘…ధాంక్స్…వదినా!…’ అంటూ వాడు… వాటిని …ముని పళ్ల కింద అటూ ,ఇటూ తిప్పుతూ … అప్పుడప్పుడు కొరికేస్తూంటే…
…అబ్బ!…ఒద్దురా!…గాట్లెందుకడ్డాయని మీ అన్నయ అడిగితే సమాధానమేం చెప్పుకోనూ!…అని గోమూగా వారించి… నడుం ని అటూ ,ఇటూ తిప్పి , మొనల్ని మార్చి ,మార్చి వాడి పెదాలకప్పగిస్తూ …తృప్తిగా కళ్ళు మూసుకున్నానో లేదో…
‘…అ…బ్బ!… జారి…పోతున్నాయ్ వదినా! …ఇంకాస్త పొడుగ్గా ఉంటే బాగుండేది!…’ అంటూ గునుస్తూనే …నా వాట్ని మళ్ళీ అందుకోడానికి ప్రయత్నం చేస్తూనే… నన్ను కసి…కసిగా దున్నుతూంటే …
…మా వకుళవైతే అస్సలు జారవురా!… అన్నానే…అనేసరికి…‘…ఛీ!…పాడు పిల్లా!…మళ్ళీ నా ఊసు … ’ అంటూ తిట్టిపోసిందది…
… నేనన్నదబధ్ధమా!… అంటూ నిలదీశాను దాన్ని…‘… సర్లే తల్లీ!…కానీ!…’ అందది ముసిముసి నవ్వుత్తో నాకో దండం పెడ్తూ
…సరే…విను … నేనామాట అనగానే … ‘… నిజమా!….’ అని వాడంటూంటే రెమ్మల మధ్య వాడి ఉ…బ్బు… మరింత బిగిసిందమ్మా!….నీ …వాటిని …ఇంకాస్త వర్ణిసే…వెంటనే పో…సే…స్తాడనిపించి …నిజంరా!… అంగుళంన్నర …ఉంటాయి ..ఒక్కొక్కటి… అన్నాను…
‘… మరి…మందం!?…’ అనడిగాడే … వాడి …నాగలిని… కొత్త కొత్త లోతుల్లోకి దిగేస్తూ…
…నా అంచనా కరెక్టని ఋజువు కాడంతో …అ…బ్బ…నెమ్మ…ది…రా!…అని వాడ్ని బుజ్జగింపు మాటల్తో రెచ్చగొట్టి… మామూ…లప్పుడు చిటి…కెన… వేలంతా , రెచ్చి…పోతే చూపుడు… వేలంతా …ఐపో…తాయి…రా!… అన్నాను , వాడి చొరబాట్లకి ఒళ్ళు అదిరిపోతూంటే…
…నేనామాట అనగానే… ‘…నాకావిడ… కా…వాలొదినా!…ఎలాగైనా! ’… అంటూ కసిగా దంచుతూంటే…
….అలా…గే…లేరా!… కానీ …ఇలా…కాదు….మీ…అన్న…య్య … మీ… అనబోయి… మధ్య లో మాట మింగేసి… చేసి…నట్లు…అని నోరు జారానే…
‘… లం…జా!… మళ్ళీ అదే కూత!… అ…స…లు…. ’ అంటూ మాట మధ్యలోనే ఆపేసి…నా మొత్తమీద ……తాండవమాడిపోయాడు తల్లీ …నే తట్టుకోలేక… ఆఁ…ఆఁ… ఆఁ… అమ్మ్ఁ… అ…మ్మో… చా…ల్రా… ఏ…మ…నా…ననీ!… అంటూ విలవిల్లాడిపోతూంటే…మరో నిముషం నన్ను…దున్ని… భళ్లని …నల్లా తెరిచేశాడే….
…ఆ …లా…వా…ని …తట్టుకోలేక…తప్పించుకుందామని …మొత్తని మెలికలు తెప్పేస్తూంటే… వాడు నాతొడల్ని తనవాటితో అణిచేసి…తెరలు తెరలుగా పోసేస్తూ…నామీద సోలిపోయాడమ్మా .., కళ్ళు మూతలడి పోతూన్నా … మాటల్తో చెప్పలేని తృప్తితో వాడి మొహాన్ని ముద్దులెట్టేసుకుంటూన్నానేగానీ , అదేదో తెలియని భయంతో గుండెల్లో గుబులనిపించిందే!…
…కాసేపయ్యాక …జరిగిందేదో జరిగిపోయింది… జరగాల్సింది తరవాత చూసుకోవచ్చులే!…అని నా మనస్సుని దిట్టపరుచుకుంటూంటే నిద్దరట్టేసిందమ్మా …ఓ పది నిముషాల తరవాతనుకుంటా!.. మెలుకువొస్త… వాడ్ని పక్కకి దొర్లించేసరికి నీరసమొచ్చేసి …ఎడం తొడ వాడి నడుంమీదడేసి నిస్త్రాణగా కళ్ళు మూసుకున్నానే!…
…వాడికీ మెలుకువొచ్చిందేమో!… మెల్లిగా కళ్ళు తెరిచి… ‘…థాంక్స్….వదినా!… బలే సుఖమిచ్చావ్!…’ అన్నాడే , రేగిన నా జుత్తుని .సవిరిస్తూ…
…ఆఁ…చెప్పావులే …థాంక్సు… నాఒళ్లు హూణం చేసి!… ఐనా ఎందుకురా అంత కసీ!… అన్నానే నోరూరుకోక…
… కెలక్కూడనిచోట కెలికానేమో ఆ మాట అని…. ‘…ఎందుకా?… ఇందాకట్నుంచీ నే నడిగిందానికి సమాధానం చెప్పక తప్పించుకుంటూన్నందుకు!…’ అన్నాడే వాడూ…
… తన స్వరంలో వచ్చిన మార్పు గమనించి… ఇక చెప్పక తప్పదని… పిల్లి కళ్ళు మూసుకుని పాలుతాగుతూంటే లోకం చూడదురా!… అన్నానే…గోమూగా
‘… అంటే!…ఇంకెవరెవరు చూశారూ!?…’ అన్నాడు , అదే స్వరంలో …
…దేన్నీ!?… అంటూ తప్పించుకోబోయాను…
‘…నా నోటితోనే చెప్పిద్దామనా!… నా భార్యని …నీ మొగుడు దెం…గ…డం!…’ అన్నాడే నన్ను మొరటుగా దగ్గరకి లాక్కుంటూ…
…నేనొక్కర్తినే!….అంటూ వాడి ఛాతీమీద చెయ్యెసి దూరంగా తోసేయ్య బోయాను…
…చురుగ్గా నా చెయ్యి పక్కకి తోసేసి , .‘..ఎప్పుడూ!?…’ అన్నాడు
…భోగి నాటి రాత్రి…అన్నాను…
‘… మరి , తెల్లవారు జామున… భోగి మంటలయ్యాక అందరూ నిద్దరోతూంటే నువ్వెందుకొచ్చావ్ పెరట్లోకీ!?…’ అంటూ కూపీ లాగాడు…
…నిన్ను వెతుక్కుంటూ!… అని బొంకాను… అన్నదాంట్లో ఎలాగూ సగం నిజమేగా!… అని నా మనస్సుని జోకొడుతూ…
వాడి మొహం కాస్త ప్రసన్నంగా మారినా…‘…ఎందుకో!?…’ అంటూ ప్రశ్నెశాడు నా మాట పూర్తిగా నమ్మనట్లు…
…కానీ వాడి మగతనం నమ్మిందేమో నా మాట!… టక్కు…మని లేచి నిలబడి నా పొత్తికడుపుకి గుచ్చుకుంది…
…ఇక వీడ్ని నమ్మించడమెంతపనీ! …అనుకుని…కాక…మీదున్న ఆడగుఱ్ఱానికి పోటు గుఱ్ఱం కళ్ళబడగానే , కళ్ళాల్ని విడిపించుకుని ఎందుకు పారొచ్చేస్తుందిరా!?… అంటూ ఎదురు ప్రశ్నేసి …. పశువులైతే దేన్నీ పట్టించుకోకుండా వచ్చేస్తాయిగానీ! … పరువుగా సంసారం చేసుకుంటూన్న ఆడదలా ఒచ్చీగల్దా!…గుట్టుచప్పుడుగా వస్తుంది కానీ!… అంటూ నేనే సమాధానం చెప్పాను…
…దాంతో వాడు ఉబ్బి తబ్బిబ్బైపోయి… ‘…నిజంగా నామీద నీకంత కోరికుందా వదినా!…’ అంటూ నన్ను వాటేసుకుంటూంటే…
…లేకపోతే!…మొన్న ఊళ్ళో…చుట్టూ అంత మందున్నా …అలా… ఒచ్చీగల్నా!…ఈ రోజు …ఇలా… అందరి కళ్ళూ కప్పి నిన్ను ఇంటికి పిలిచీగల్నా! అంటూ సిగ్గులు ఒలకపోస్తూ వాడి గుండెల్లోకి దూరిపోయానే…
…‘…థాంక్స్ వదినా!…’ అంటూనే నన్ను వెలకిలా తిప్పేసి మీదెక్కిపోయాడే…
….మళ్ళీ అప్పుడే!!…అంటూనే వాడికి వీలుగా సర్దుకుని తొడలిప్పుకున్నానే…
… ‘…నీకు నామీదున్న కో…రి…క… తీర్చద్దూ!…’ అంటూ ఖసు…క్కున… దిగేశాడే…
…అ…బ్బ్.బ్బ!… అం…త… మొఱటుగానా!… నెమ్మదీ!!…అంటూ మోకాళ్ళని ముడుచుకుని పంగలు ఇంకాస్త విప్పుకున్నానే!
‘…అదీ పధ్ధతి…’ అంటూ తన …దాన్ని…పూర్తిగా బైటికి లాగి ,ఒక్క గెంటుతో కొసకంటా దిగేసరికి ఇష్ష్…అని మూల్గుతూ ఫౌంటెన్ లా …ఎగ…జిమ్మి…వాడి నడుంకి తొడల్ని పెనవేశానే!… అప్పుడొచ్చిందమమ్మా నీ ఫోనూ!… దాని వల్లేనే…నాకా …శీలభంగమైపోతా!… అని వాపోయాను…
‘…ఏంటే ఆ మాటా!…బోడి తలకీ మోకాలికీ ముడెట్టిందిట… నీలాంటిదే ఎవర్తో!!… ’ అంటూ వెక్కిరించింది వకుళ…
…విను …నీకే తెలుస్తుంది .. అంటూ మొదలెట్టాను…
…మొబైల్ ఫోన్ చప్పుడు వినగానే తృళ్ళిపడి … ఏ…య్!… ఆ…గూ!… అని వాడ్ని వారిస్తూ, దాన్ని అందుకుందామని తలకట్టు పక్కనే టేబుల్ వైపు రెండు చేతులూ వెనక్కి విసిరానే!…. ఫోన్ అందలేదు సరిగదా …
…వి…మాత్రం మరింత ఉబ్బినట్లున్నాయేమో!…
‘…అహ్!…ఏం…పొంగులొదినా!…’ అంటూ చెరో దాన్నీ…చెరో చేతిలోనూ…కుదుళ్ళ దగ్గర్నుంచి లంకించుకుని…కసిగా …పిసి…కేస్తూ… మళ్ళీ గెంటాడే!…కళ్ళు బైర్లు కమ్మేశాయనుకో…
…ఎలాగో ఊపిరి తిప్పుకుని , …ఆగరా!..బాబూ!…అంటూ బ్రతిమాలుకున్నానే !.. ఫోను మూడో రింగందుకుంటూంటే! …
…ఆ యెదవ గాడు ఆగితేనా!?… ‘…మళ్ళీ చేస్తారులే!…’ అంటూ మునికాళ్ళమీద కాస్త పైకి లేచి …కచ…కచా…మరో రెండు సార్లు …గొల్లిని ఒత్తేస్తూ దిగేశాడే!…
…. ఆ రెండు …దిగే…తలకీ …విడివిడిగా అవుట్… ఐపోతూ…అ…బ్బ… అని మూల్గానమ్మా!…
…నా మూలుగు వాడ్ని మరింత రెచ్చగొట్టిందేమో!…వాడు మళ్ళీ అదే పనికి పూనుకుంటూంటే …పోన్ సంగతి చూద్దామని… ఓపికనంతా కూడగట్టుకుని ….వాడు తన …దా…న్ని…పూర్తిగా బైటికి లాగే దాకా ఆగి ,ఆపైన చటుక్కున నా మొత్తని ఓ పక్కకి జరుపుతూనే , వాడి నడుమట్టుకుని , మరో పక్కకితోసి , చటుక్కున బోర్లా తిరిగి పోయి , మోకాళ్ళమీద లేచి గబగబా తలకట్టువైపు పాకుతూంటే , ఫోను నాలుగో రింగందుకుంది…
…ఈలోగా వాడూ తేరుకుని… ‘…తప్పించుకు పారిపోదామనే!!?…’ అని కసిగా అంటూ నా నడుమట్టుకుని , …జర్రు…మని కిందికి లాగి , నా మీదెక్కి పోయాడే!…దాంతో వాడి…అంత బారుదీ!… అని నే చెప్పుకుపోతూంటే…
…‘… నీ …వెనక…గేటు…లోకి చొచ్చుకుపోయిందా!?…’ అంది వకుళ కసిగా
…ఉహూఁ…అప్పటికి వాడికా ఊహ లేదనుకుంటా!…వాడి…ది… నా పిఱ్ఱల అడుగు నుంచి దూరి , నా రెమ్మల్ని కెలకడం మొదలెట్టింది…మొత్త పైకెత్తి , లోపలికి దింపించుకుందామనే కోరికని కష్టం మీద అణుచుకుంటూ… …ఎవరో చూడ్నీరా!…మీ …అన్న…య్యే…మో!… అని ఒగరుస్తూ వాడి వైపు కోపంగా చూసేసరికి,
…ఏ కళ నున్నాడో!… కాస్త పైకి లేచాడే వాడూ! …అదే అదనుగా మోచేతులమీద ముందుకి పాకి ఎలాగో ఫోనందుకున్నానే గానీ , .స్క్రీన్..ఆన్… చేసి …హలో!… అనడానికి ధైర్యం చాల్లేదమ్మా!…పోను ఆరో రింగందు కునేదాకా ఆగిపోయానే , గుండెలనిండా గాలి పీల్చుకుంటూ…
…ఈలోగా… ‘ …మాట్లాడూ!…’ అని గొణిగాడే వాడు… …చెవిదగ్గర నోరెట్టీ!…
…నా మీదకి అంతగా వంగడంతో …వాడి …ఒట్టలు …నా పిర్రలకి తాపడమైపోడంతో బాటు … వాడి …అ…ది… పూ రెమ్మల్ని ఒరుసుకుంటూంటే… …ఎలా మాట్లాడన్రా?… …ఎందుకాయాస పడుతున్నావ్!?… అని మీ అన్నయ్య అడిగితే!?… అంటూ వీపుని విల్లులా పైకి వంచానమ్మా…పొత్తికడుపు ముడతల్లో వాడి తడి గుండు పెట్టే కితకితల్ని తప్పించుకుందామని …
…నేనాపని చేయగానే వాడికేం కనిపించిందోగానీ తల్లీ!…ఓ చేత్తో నా నడుం పెనవేసి …మరో చేత్తో …మ…డ్డ…ని…పట్టుకుని… దాన్ని నా రెమ్మల్లోకి జొనపడానికి ట్రై చేస్తూ.‘….నిద్రలోంచి లేచి…పరిగెత్తుకొచ్చా!… అని చెప్పూ!…’ అంటూ గొణిగాడే నా చెవిలో!…
….నే కార్చేసుకున్న రసాల పుణ్యమా! అని , లోపలికి దూరడానికి బదులు వాడి తడి గుండు నా గొల్లి ని కెలికిందమ్మా!…దాంతో ,భళ్లుమని కార్చేసుకుంటూనే …ఛీ…కొట్టి … మొత్తని పరుపుకొత్తేస్తూ …పోన్ ఎత్తి , హలో!… అన్నానే అతి కష్టం మీద!… అప్పటికే నువ్వు కట్ చేశావేమో !… రింగ్ ఆగిపోయింది…
‘ఎవరా!… అని పైకి అనుకుంటూ కాలర్ ఐ డీ చూడ్డానికి ట్రై చేస్తూంటే…
‘…ఎవరోలే …మంచి…వాళ్ళు…’ అంటూ మొబైల్ ని నా చేతుల్లోంచి లాగేసుకుని పక్కనడేసి…నా పిఱ్ఱల్ని రెండు చేతుల్తో పట్టుకుని పైకెత్తడానికి ప్రయత్నించాడే!…
…మళ్ళీ చేస్తారేమోరా!…ఆగూ!… అంటూ వాడి చేతుల్ని పక్కలకి తోసేశానమ్మా , …వాడి చొరబాటుని తప్పించుకోడానికీ!…
…అప్పటికీ వాడు వినకుండా …‘… పర్లేదొదినా …మళ్ళీచేస్తే మాట్లాడుకుంటూండు!…నా …ప…ని… నే చేసుకుంటూ పోతా!…అవతలవాళ్ళకి మనం కనిపించంకదా!… ’ అని వాడంటూంటే …
…కనిపించకపోయినా…వినిపిస్తాం…, నువ్వూ…ప…డం… మొదలెడితే!…. అన్నానే నోరు జారి…
‘… ఉహూఁ…ఊగను…ఉత్తిగా…దిగేసి…ఉంచుతా అంతే!…’ అంటూ మళ్ళీ ప్రయత్నాలు మొదలెట్టాడే!…
…వాడి ప్రపోజల్ ఎంతో ఎగ్జైటింగ్ గా అనిపించించి , ఒప్పేసుకుందామనుకుంటూనే …కాసేపు బెట్టుచేద్దామని …ఉహూఁ… ఒద్దు!… అంటూ కప్పలా తొడలిప్పుకుని పరుపుకతుక్కుపోయా!…
‘…ఎహె!… ఫోజు కొట్టకు!!…
…లా…ఐతే బలే…టై…ట్… గా ఉంటుందిట… ’ అంటూ చెరో చేత్తో , చెరో పిర్రనీ కసి తీరా పిసి…కేసి…ఆ పైన చేతుల్ని నా తొడమూలాల కిందనుంచి దూర్చబోయాడే…
…ఛీ!…కొడ్తూ వాడి అరచేతులకి ఎడం ఇవ్వకుండా , నా మొత్తని పరుపుకింకాస్త …గా…ఠ్ఠి…గా ఒత్తేసుకున్నా… ….వాడూరుకున్నాడా! నా మొత్తకిందికి వేళ్లు జొనిపి పూరెమ్మల్ని కెలకడం మొదలెట్టాడు!…అవి నా రెమ్మల్నీ , గొల్లినీ కెలికేస్తూంటే …కితకితల్తోనూ , కో…రి…క…తోనూ విలవిల్లాడిపోయానంటే నమ్ము!… అంటూ వకుళ మొహం చూశాను…
‘…పిచ్చి పీనుగా!…అటువంటప్పుడు …దోపిం…చు…కో వచ్చుగా!… బెట్టెందుకూ!?…’ అందది. బొంగురుగా
…వాడ్ని ఎంత సేపాపితే , అంత ధాటీగా…దం…చు…తా…డనీ!…అన్నాను…
.‘..నీ మొహం కాదూ!… సింహ ద్వారం దొరక్కపోయే సరికి మరో …దా…న్ని… చూసుకున్నాడూ!…తప్పంతా నీదగ్గరెట్టుకుని … అదేదో …శీ…లం… పోయిందనేడుస్తావెందుకూ! ’ అని సాగదీసింది వకుళ…
…వాడు …మరో…దోవేమీ… వెతుక్కోలేదమ్మా!… అనుకోకుండా జరిగిపోయిందంతే!… అన్నాను , సిగ్గుతో తల దించుకుంటూ…
… ‘…చచ్చేట్లు నొప్పెట్టిందా!?…’ అందది ఆసక్తిగా…
… అదౌ…తూంటే సిగ్గుతో చచ్చిపోయాగానీ… అంతగా…నొప్పనిపించలేదే!…అదో రకం…మజాగా…కూడా అనిపించింది… అన్నాను తలెత్తకుండా…
‘…తరవాత తీరిగ్గా సిగ్గుపడుదుగానిలే!…ముందదెలా జరిగిందో చెప్పు!…’ అంటూ ముందుకొంగి నా పిర్రని గిల్లింది వకుళ…
…అబ్బ!…చచ్చానే తల్లీ!…ఆ…నెప్పి…కన్నా నీ…నెప్పి …ఎక్కువైపోయింది!… అంటూ దాని చేతిని తోసేసి…
…వాడు నా మొత్తకిందికి వేళ్లు జొనిపి పూరెమ్మల్ని కెలకడం మొదలెట్టాడని చెప్పానా!… ఆ ప…ని , తన…మ…డ్డ…ని…నా పిర్రల మధ్యెట్టి రాపాడిస్తూ మరీ చేశాడే!…
…గుండు… వెనక ద్వారం కి తగలకపోయినా , మిగిలిన పొడుగంతా …దా…ని… చిన్ని …పెదాలకి కి…రుద్దుకుంటూ పైకీ , కిందికీ కదులుతూంటే ఒళ్ళు జివ్వుమందమ్మా…దాంతో మొత్త కాస్త పైకెత్తానో ఏమో!… వాడి …గుం…డు… నా గొల్లిని …గుభికీ…గుభికీ మని గుద్దడం… నేను భళ్ళు భళ్ళు మని కార్చేసుకోడం…
….అదంతా వాడి వేళ్ళ మీదికి ప్రవహించిందేమో! …
…‘… అహ్!…భలే ఐపో…తున్నావ్…వదినా!… అంటూ …ఆ…చేతుల్తోనే నా పిర్రల్ని పిసి…కే…స్తూంటే… …ఏయ్!…ఛీ!… అంటూ మొత్తని అటూ , ఇటూ తిప్పేశానమ్మా!
… ‘…ఎహె!…ఆగు!……అంటూ …అదే …ప…ని … మళ్ళీ చేశాడు … … పొరపాట్న జరిగిందో ,కావాల్నే చేశాడో తెలీదుగానీ వాడి బొటకన వేళ్ళు , నా జి…గ…ట ని పిర్రలమధ్య…చిన్ని…గేట్…బుల్లి పెదాలక్కూడా పామేశాయి…
…కితకితల్తో విలవిల్లాడిపోతూ…మొత్తని పరుపుకదిమేసి…ఏయ్!…ఛీ!…ఏంటా పనీ!?…అంటూ గదిమానే….కష్టం మీద వాడి మొహాన్ని ఓరగా చూస్తూ!
……‘…ఏ పనో చెప్పు…మానేస్తా!…’ అంటూ మళ్ళీ నా మొత్త కింద వేళ్లు జొనిపి మరోసారి చేశాడమ్మా…అదే…పనీ!
… చెప్పుకోడానికి సిగ్గడ్డొస్తూంటే …అబ్బ్…బ్బ!…ఛీ!… అంటూ మొత్తని పరుపుకదిమేశా!…
… దాంతో ‘… నచ్చిందని చెప్పుకోడానికి సిగ్గెందుకూ!?…’ అంటూ …మళ్ళీ…మళ్ళీ …చేశాడమ్మా అదేపనీ!…
…ఇంకేముందీ…నా… జి…గ…ట…నా చిన్ని…గేట్… లోపలికి… వెళ్ళిపోయిందమ్మా!…ఒక్కసారికాదు…ఎన్నిసార్లో!… …ఛీ!…మీద …ఛీ!…కొడ్తూ నా మొత్తని మెలికలు తిప్పేసినా ప్రయోజనం లేకపోయిందే! ……అని వాపోతూంటే…
…‘…అహ్!…వెరైటీగా ఉందే!… ఆరోజు …ఆ…వాసుగాడు…నా…దా…న్ని… సబ్బుతో…లూబ్రికేట్…చేస్తే , వినోద్ గాడు నీ…దాన్ని …నీ మదం తోనే చేశాడు…’ అంటూ పకపకా నవ్వింది వకుళ …హై ఫైవ్ …కి చెయ్యెత్తుతూ!…
…ఛీ!…సిగ్గు మాలిందానా!……నీ …దానికీ నా …దా…ని…కీ…బోల్డు తేడాలున్నాయ్…అంటూ దాని అరచేతిని …ఫాఠ్ఠ్…మని చప్పుడొచ్చేలా కొట్టాను….
హాల్లో ఉన్న స్టూడెంట్సు మళ్ళీ మా వైపు చూసి నవ్వుకుంటూంటే …గర్ల్స్… పనైపోయిందా!… అంటూ కఁయ్యి…మన్నాను
…కాసేపట్లో ఐపోతుంది మేమ్!…అన్నారు వాళ్ళు , నవ్వణుచుకుంటూ…
…‘…సర్లేవే!…చెప్పొచ్చావ్!…నువ్వైనా , నేనైనా…మరోళ్ళైనా … ఆ పని …ఆ…ప..నే!…’ అంటూ కొట్టి పారేసి… అదలా ఉంచు!…నీ స్టూడెంట్సు రికార్డ్ పనయ్యేలోగా… నీ…పనీ… ఐపోతుంది… చెప్పుకో!…’ అంది వకుళ కొంటెగా కన్నుగీటుతూ…
The post భర్తల మార్పిడి – భాగం 111 appeared first on Telugu Sex Stories.