భర్తల మార్పిడి – భాగం 31

…‘…ఎందుకు పంపించేశావే!…మళ్ళీ నిగుడుతున్నాడు కూడానూ!…పాపం కదూ!!…’ అంది వకుళ సిన్సియర్ గా!…‘…అహా!…ఎంత చాలూదానివే!!…..నాకు మాత్రం నీ మొగుడి పోట్లు…పట్టుమని పదైనా పడకుండా, నన్నూ, తననీ మాయమాటల్తో…అర్థాకలిమీద విడదీసి, నువ్వుమాత్రం నా మొగుడి మీద సానుభూతి కురిపించి…రెండోరౌండ్ దెంగించుకుందామనే!!….లంజా!…కసి లంజానీ!!…అంటూ దాని పిర్ర చుర్రుమనేలా ఒకటిచ్చుకున్నాను……‘…అబ్బ … మగాడి లా ఏంటే ఆ చరుపూ!…నా మొగుడి మొదటి రెండు గెంట్లకే జావకారిపోయి…పిల్లల వంకెట్టి పారిపోయినదానివి…నేను అడ్డొచ్చానంటావా!?…అంత ఆకలి తీరకపోతే రేపు మా ఇంటికొచ్చేసీ!…సాయంత్రం నిన్ను స్ట్రెచర్ మీద ఇంటికి పంపించకపోతే నే పేరు మార్చుకుంటా!…’ అని నన్ను ఛాలెంజ్ చేసింది,…బ్రాసియర్ హుక్ పెట్టుకుంటూ!
…ఎలాగూ లీవెడుతున్నాంగా!…అదీ చూద్దాం!…అని నేనంటూంటే…‘…ఆకళ్ళంటూ ఇంకా బట్టలేసుకోకుండా ఉన్నారేంటి?…’ అన్నాడు… పైజామా ,లాల్చీ లో డ్రెస్ అప్ అయి, బాత్రూం లోంచి బైటికొచ్చిన వికాస్ వకుళ వైపు కదులుతూ…..నువ్వు కిందికి పద…అంటూ వకుళకడ్డంగా నిలబడ్డాను…‘…ఒహ్…కళ్ళు చెదిరిపోయే అందం సంధ్యా నీ ఫ్రెండ్ ది!…’ అంటూ పక్కలకి వంగి,వంగి చూడ్డం మొదలెట్టాడు…అది కూడా సిగ్గులేకుండా, వగలొలకబోస్తూ, తన వంపుల్ని ప్రదర్శిస్తూ, అతి నెమ్మదిగా ఒక్కొక్క బట్టే వేసుకోడం మొదలెట్టింది…మనం వెళ్దాం నడు…అంటూ వెనక్కి తిరిగి,తిరిగి చూస్తూన్న వికాస్ ని తోసుకుంటూ డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరకొచ్చాను…కాసేపట్లో అదీ వచ్చింది…
…షివల్రీ ఒలకబోస్తూ దానికోసం కుర్చీ లాగి, పక్కనే కూర్చుని…ఏవేవో పిచ్చి పిచ్చి జోక్స్ విసురుతూ, దానికి కొసరి కొసరి వడ్డిస్తూ, తనూ భోజనం మొదలెట్టాడు …అది కూడా విరగబడి నవ్వుతూ లాగించడం మొదలెట్టింది…ఓరెండు నిముషాల్లో వాళ్ళిద్దరూ నా ఉనికిని మర్చిపోయారు…చేతులారా కొరివి లాంటి సవతిని నెత్తిన తెచ్చి పెట్టుకున్నానా! అని నాకు సందేహం కలిగిందోక్షణం…ఇది కొరివెందుకైందీ…సూరీడులా ధగధగా మెరిసిపోతూంటేనూ! …అని కసిగా నన్ను నేనే తిట్టుకుంటూ, మొహం గంటుపెట్టుకుని , వాళ్ళు లేచేదాకా కంచంలో మెతుకులు కెలుకుతూ కూర్చున్నాను…
…‘…ఇంక వెళ్తా!…’ అంటూ లేచింది వకుళ …ఓ ఐదు నిముషాల తర్వాత…‘…అప్పుడే!…నాకింకా ఆకలి తీర్లేదు!…’ అన్నాడు నా మొగుడు, దాని చెయ్యుచ్చుకుని లాగుతూ!…‘…ఉహూఁ…వద్దులే!…’ అని పైకంటూనే వికాస్ కౌగిలిలో ఒదిగిపోయి…తనతో బాటు మేడ మెట్లవైపు దారితీసింది…
ఇంతలో దాని మొబైల్ మోగింది…కాలర్ ఐడీ చూసి…‘…ఒహ్…అమ్మ!…’ అని…కాల్ ని ఆన్సర్ చేసి…సంధ్యా వాళ్లింట్లో ఉన్నాను…వస్తున్నావా!? సరే!…ఓ పావుగంటలో ఒచ్చేస్తా!…’ అని…‘…నీతో మాట్లాడుతుందట…’ అంటూ నా చేతికిచ్చింది…‘…హలో ఆంటీ!…’ అంటూ పలకరించి…కుశలప్రశ్నలు వేసి…దివ్య బర్త్ డే నాడు కలుద్దాం ఆంటీ…వకుళకిస్తాను…’ అంటూ ముగించి, వకుళ మాట్లాడుతుందేమో అని దానివైపు చూశాను…
…అది ఈ లోకంలో ఉంటేగా!…‘…ఉమ్..ఉహ్…ఊమ్…’ అని సన్నగామూల్గుతూ…అరమోడ్పు కళ్లతో వికాస్ కి పెదాలప్పగించేసుంది… ఫోన్ ని దాని మూతిదగ్గర పెడితేనో !‘… అనే కసిని అణుచుకుంటూ…‘…అది బిజీగా ఉందాంటీ…’ అని చెప్పి కట్ చేశాను…మరో రెండు నిముషాల తర్వాత …‘…వదులు వికాస్!… నే వెళ్ళాలి!…’ అంటూ నలిగిన డ్రెస్ ని సవిరించుకుంటూ బయల్దేరింది వకుళ …
… అలా వెళ్ళిపోయిన వకుళని ఆ మర్నాడు కాలేజీలో కలిసినా, చుట్టూ ఎవరో ఉండడంతో విశ్రాంతిగా మాట్లాడడం వీలుకాలేదు ….ఎలాగో వీలు చూసుకుని ‘…నా మొగుడ్ని అర్థాకలి మీద ఒదిలేసి పారిపోయావు పిల్లా!…అక్కడ…ఆశ కురుపులేస్తాయిలే నీకు…’ అని దాన్ని బెదిరించాను… .‘…పోవే! ఆ లెక్కన నీకు ఒళ్లంతా కురుపులేసిండాలి!…’ అని బదులు చెప్పిందది చిరునవ్వుతో!
ఓ రెండు రోజుల తర్వాత…రా‘త్రి తొమ్మిదిన్నర దాటుతూంటే అదే పోన్ చేసింది… ‘…ఏమంటున్నాడే నా సిక్స్ పాక్!…నన్ను గుర్తు చేసుకుంటున్నాడా’!?…’ అంటూ…గుర్తుచేసుకోడమా!…నన్ను కూడా ‘…వకూ…’ అని పిలుస్తూంటేనూ!…అన్నాను…‘…ఛా!…పోవే!…’ అందది గర్వంగా నవ్వుతూ… నిజం…ఒట్టు… అన్నాను…‘…ఒట్లెందుకుగానీ!…నేవెళ్ళింతర్వాత ఏంజరిగిందో చెప్పు…తను లేనట్లున్నాడు…పిల్లలు పడుక్కునుంటారు…అందుకే ఇంత తీరిగ్గా మాట్లాడుతున్నావ్…కానీ…’ అంది వకుళ… సరే …అంటూ మొదలెట్టాను…
…నువ్వు బయల్దేరుతూంటే… లేచిపోయిన తన మొడ్డని కిందికొత్తుకుంటూ నీ వెనకే పడ్డ నామొగుడ్ని చూశావో లేదో!…అంటూ దాని సమాధానంకోసం ఓ క్షణం ఆగాను…‘…ఎందుకు చూడలేదు తల్లీ!…మూరెడు మొడ్డనూపుకుంటూ, కాఫీరంగు పోటు గుర్రంలా నా వైపు పరిగెత్తుకొస్తూన్న వికాస్ ని వెనకనుంచి వాటేసుకుని …తన మొడ్దని సవిరిస్తూ…చెవిలో ఏదో గుసగుసలాడి… బెడ్ రూం వైపు పంపించడం కను కొలుకుల్లోంచి చూశాలే!…ఏం మాయమాటలు చెప్పావేంటీ!…’ అని సాగదీసింది… దాన్ని వెళ్లనీయకపోతే వాళ్ళ అమ్మా,నాన్నలు మనింటికి రావడమూ ఖాయమే!…డిన్నరై వాళ్ళు వెళ్ళేదాకా వీడికి నిలువు జీతమూ ఖాయమే!!…కనీసం నన్నైనా దెం…గ…లేవు…అన్నానే…నిగిడిన తన మగతనాన్ని మీటుతూ…దాంతో తగ్గాడు…
నిన్ను సాగనంపి మాబెడ్ ని చేరేసరికి ఆకలిమీదున్న సింహంలా నామీదెక్కేశాడు వికాస్…వకుళ లేదుకనుక నే కావలిసొచ్చానా!…అని దెప్పుతూ విడిపించుకోబోయాను…తను వదల్లేదు…ఇక కసి పోట్లు తప్పవురా భగవంతుడా!…అనుకుంటూ లొంగిపోతూంటే…తన మొబైల్ మోగింది…ఓ.సారి కాలర్ ఐడి చూసి, కట్ చేసి…రెండు చేతుల్తో నా పైజామానీ…దానికిందున్న పాంటీనీ కలిపి…తొడలకింది లాగేసి…మోకాళ్ల కిందినుంచి చేతులు దూర్చి…బట్టల కుట్లు పటపటలాడేలా నా తొడల్ని పక్కలకి విరగదీసి…కసుక్కున దిగబడ్డాడు…
‘…అమ్మ్…మ్మో!…చచ్చాను…’ అని అరిచి…మా పొత్తికడుపుల మధ్య గాలి కూడా దూరనంత బిర్రుగా తన నడుంకి తొడలు పెనవేశాను…అయినా…వికాస్ తన చేతుల్తో పరుపునొత్తేస్తూ తన నడుం పైకిత్తేసరికి…అవి ఫాఠ్ఠ్ మంటూ పక్కలకి విడిపోయాయి…. తన మొడ్డని పూర్తిగా బైటికి గుంజి…కొసకంటా …మళ్ళీ…మళ్ళీ… దిం…ప…డం…మొదలెట్టాడు …ఇంతలో తన మొబైల్ మళ్ళీ వెలిగింది…చేతికి అందుబాటులో ఉండడంతో తీశాను…
‘…అబ్బ!…ఆపు…మధూదీదీ కాల్…’…అన్నాను ఒగరుస్తూ!…‘…కట్ చేసీ!…’ అన్నాడే వికాస్…స్పీడ్ పెంచుతూ..‘…ఛీ…ఏవను…కుం…టుం…దావిడ…’ అంటూ రెడ్ బటన్ నొక్కి పక్కకి పడేసి…‘…ఒళ్ళు…హూనం…అయిపోతూందిరా!…సున్నితం ముసుగు…కసి మొగుడా! …ఎ…(.అమ్మ్…)వ…(…మ్మా…) ర్తి మప్పింది …(…అహ్…ఆహ్హ్…) నీకీ కసి గెంట్లు!?…వకు …ముందు…పరువు…ఇష్ష్…తీ…సీ…శావు…కదరా…’ అన్నానే తన గెంట్లకి…మాట వణికిపోతూంటే…‘…ఎ…వ…రేం…టీ!.. .ను…వ్వూ…ఆ వ…కుళా…నూ!…కసి లం…జలు…కదూ…మీరి…ద్ద…రూ…ఈ మోతా…దులో…దున్ను…తే…తప్ప…నాట…దే…మీకు…’ అన్నాడే…దెంగే… స్పీడ్ వల్ల మాట తడబడుతూంటే!… ‘…ఛీ పాడు పిల్లా!…నీతోబాటు నన్నూ తిట్టించావుకదే!…’ అంది వకుళ బొంగురు గొంతుతో!
…పర్లేదులే!…ఆ మాటలో అబధ్ధమేమీ లేదుగా!…ఎలాగైనా తనని లొంగదీద్దామని, ఎడం చేతి వేళ్లని మా పొత్తి కడుపుల మధ్య జొనిపి… ఫాఠ్…ఫాఠ్… మంటూ నా పూరెమ్మల మీద కమ్చీ దెబ్బలు కొట్టేస్తూన్న తన వృషణాల్ని పట్టేసుకుందామని ట్రై చేశాను…అవి అందినట్టే అంది జారిపోయాయిగానీ,నా గోళ్ళు తన గూటాన్ని చుర్రుమనేలా గీరాయేమో!…‘…అహ్…’ అని ఒగర్చి…‘…ఇందాకా ఆ వకుళ లంజా, నువ్వూ కలిసి ఒట్టల్నిఒత్తేసి…నన్ను కార్పించేశారుగా!…మళ్ళీ అలా చేద్దామని చూస్తున్నావా!…లం…జా!…పచ్చి లంజానీ!…’…అని నిన్నూ,నన్నూ కలిపి తిడ్తూ నా చేతిని పట్టేసుకుని …తల కట్టు వైపు విరగదీసి…అక్కడే ఉన్న కుడిచేతిని కూడా పట్టులోకి తీసుకుని… ‘….ఎంత మంది ఒట్టల్ని ఒత్తావే అలా!…మధుగాడివి కూడా ఒత్తావా!?..’ అని కసిగా అడిగాడు వకుళా!…అన్నాను….‘…చెప్పావా!?…’ అంది వకుళ బరువుగా ఊపిరి వదుల్తూ!
….ఆహా!…చెప్పేశానే!…ఇంతదాకా వచ్చింతర్వాత ఎందుకూ మొహమాటం!?…లెక్క చెప్పేశాను… మొత్తం ముగ్గురివి…నువ్వు దగ్గరుండి దెంగించిన వెంకట్ గాడివీ ఒత్తాను…నువ్వే స్వయంగా అప్పగించిన మదన్ జీజూవీ ఒత్తాను…వాళ్ళిద్దరివీ ఒత్తితే లేని తప్పు,నేను ముచ్చటపడి దెంగించుకున్న మధుగాడివి ఒత్తితే ఒచ్చిందా!…అని కసిగా నిలదీశానే నా మొగుడ్ని… అన్నాను ఎగూపిరితో… ‘…మాంచి వేడిమీదున్నావులే పిల్లా!…ఏమన్నాడేంటీ?!…’ అంటూ కూపీ లాగింది…
‘…తప్పని నేనన్నానా?…కుతి తీరేలా మరో ముగ్గురివి ఒత్తు!…’…అంటూ ఖాళీగా ఉన్న మతో చేత్తో ఉబికిన నా గుబ్బల్ని మార్చి,మార్చి పిసికేస్తూ,…పక్పక్క్…ప్పక్పక్…మని చప్పుడయేలా దెం…గు…తూ… చనుమొనల్ని పళ్లతో పట్టుకోడానికి ట్రై చేశాడే!… పోట్ల స్పీడ్ కి అవి అందినట్లే అంది జారిపోయాయి…‘…నీవి పట్టుదొరకటం లేదే!…పారిపోయిందిగానీ…వకుళవైతే, నా సామిరంగా! కసి కసిగా ఉండేదిలే! … ఏం లెంగ్త్ దాని నిపుల్స్!…పెదాల మధ్య నుంచి జారిపోవు…గుబ్బలమధ్య మొహమెట్టి రుద్దుకుంటూంటే మెడమీదా, చెవుల్లో, మెత్తగా గీరుకుంటూ, కితకితలు పెడ్తాయి…పిచ్చెక్కి పోతూంది, తలుచుకుంటూంటే!…మళ్ళీ ఎప్పుడు దొరుకుతుందో అది!….’ అంటూ మరో పదిసార్లు తన మొడ్డని నా పూకులో ఝాడించి…
‘…ఓ పని చేస్తే!…అది నాతోనూ, నువ్వు మధుగాడితోనూ, ఓ పది రోజులు కాపురం చేస్తే!?…అప్పటికి గానీ మన నలుగురికీ కుతి తీరదనుకుంటా!…’ అన్నాడే… లోతుగా లంగరేసి…నా కళ్లల్లోకి కసిగా చూస్తూ! … ఇటు దెంగులాట స్పీడ్ కి ఒంట్లో నీళ్ళన్నీ మదంగా మారి పూరెమ్మల్లోకి కారిపోడంతోనో …అటు ప్రపోజల్ షాక్ తోనో నాకు నోట మాట రాలేదంటే నమ్ము…నేను బరువుగా ఊపిరిపీలుస్తూ ఉండిపోయేసరికి….‘…మాట్లాడవేమే లంజా!… లేకపోతే,ఇద్దరూ పక్కపక్కనే పడుక్కుని…నాతోనూ, వాడితోనూ సైమల్టేనియస్ గా దెంగించుకుంటారా!?…’ అంటూ మళ్ళీ లంకించుకున్నాడే!…దాంతో నిస్త్రాణగా కళ్లు మూసుకుని ఒళ్లప్పగించేశానమ్మా!…
….ఎంతసేపు దున్నాడో ఏమో!…నీరసంతో నాకు నిద్దరట్టేసినట్లుంది…పూగోడలు చుర్రుమంటూంటే బలవంతంగా కళ్ళు తెరిచాను…నీలోతుల్లోకి పోస్తున్నానని అనుకుంటూ…తన ఉద్రేకాన్నంతా నాలోకి ఒలక బోసేసి, నన్నుబల్లిలా కరుచుకుపోయున్న వికాస్ వీపుని తృప్తిగా నిమురుతూ కళ్ళు మూసుకున్నానే!… ఇంతలో వికాస్ మొబైల్ మళ్ళీ వెలిగింది…ఐడీ చూసి…వికాస్ వీపుని గిల్లి…దీదీ…అని తన చెవిలో గొణిగి…మొబైల్ ని రెండో చెవి దగ్గర పెట్టాను… ‘…ఎహె…తీసీ!…’ అని విసుక్కున్నవాడు కాస్తా…‘…యస్ మేమ్…నో ప్రాబ్లం మేమ్…ఇట్స్ ఓకే…ప్లీజ్ గోఆన్!…’…అంటూ నామీంచి లేచిపోయాడే …ఆవిడ గొంతు వినగానే…
…కాసేపు గదిలో పచార్లు చేస్తూ ఆవిడ చెప్పింది విని…‘…దట్స్ నో ప్రాబ్లం మేమ్, వి కెన్ కన్విన్స్ దెమ్…ఐ విల్ బి దేర్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్…’ అని మరి కొంచెం సేపు మాట్లాడి…‘…నీతో మాట్లాడుతుందట…’ అంటూ ఫోన్ నాచేతికిచ్చేసి బాత్ రూం లో దూరాడు….నేను హలో దీదీ‘…అంటూ పలకరించేసరికి…‘…హాయ్ సంధ్యా! సారీ టు డిస్టర్బ్ యూ వెన్ యూ ఆర్ థరోలీ డీ హైడ్రేటెడ్…బట్… థాంక్స్ ఫర్ ద ఎక్సెలెంట్ బ్లూ ఫిల్మ్ సౌండ్ ట్రాక్…ఇట్ మేడ్ యువర్ జీజూ సో వైల్డ్ దట్ హి బికేమ్ డెస్పరేట్ టు క్రష్ యూ…ఐ రిమైండెడ్ హిమ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్… అండ్ గాట్ హామర్డ్ ఇన్ స్టాండింగ్ పొజిషన్…(…ఒంట్లో నీళ్ళన్నీ కారిపోయుంటాయి కదూ సంధ్యా!…నీ బ్లూ ఫిల్మ్ సౌండ్ ట్రాక్ కి థాంక్స్ … అది విని నీ జీజూ ఎంత రెచ్చిపోయాడో తెలుసా!?…వెంటనే మీ ఇంటికెళ్దామంటాడు….ముఖ్యమైన మీటింగ్ రా మగడా అని గుర్తు చేసేసరికి ….నన్నునిలబెట్టే దున్నేశాడు ’ ) అంది ఆవిడ నవ్వుతూ …
(…మా సంభాషణ ఇంగ్లీషు, హిందీల్లో జరిగినా అనువాదం శ్రమని తప్పించుకోడానికి తెలుగులోనే వ్రాస్తున్నాము)
…దాంతో ఆవిడ ఇందాకటి కాల్ ని, నేను సరిగా కట్ చేయలేదని అర్థమైపోయింది…‘…ఒహ్…దీదీ!…జీజూ కూడా విన్నారా!…’ అన్నాను సిగ్గుతో గొంతు వణుకుతూంటే…‘…ఆహా! మొత్తం!!…అవునూ!…లంజా…అంటే ఏంటి సంధ్యా? కాంప్లిమెంట్ అయి ఉండాలి…అందుకే వికాస్…ఆ…టైమ్ లో పదే పదే వాడాడు!…’ అని అడిగిందే మాధురీ దీదీ!…ఏం చెప్పాలో తెలీక…శిరీషా మేమ్ బాగున్నారా!… అన్నానే మాట మారుద్దామని…
‘..ఒహో!…ఆ విషయం కూడా చెప్పేశాడేంటి వికాస్ నీకు!….మగాళ్ళు, వాళ్ల లేడీ కాంక్వెస్ట్ ల గురించి మగ ఫ్రెండ్స్ తోనే డబ్బాలు కొట్టుకుంటారని, …భార్యల దగ్గర దాచుకుంటారనీ అనుకున్నానిన్నాళ్ళూ!…ఐతే మీది ఐడియల్ కపుల్ అన్నమాట…అసూయలూ, ఈర్ష్యలూ లేకుండా …అన్నీ …చెప్పుకుంటున్నారు…అవునూ…నీ జీజూ పేరుతోబాటు మరో ఇద్దరి మగాళ్ల పేర్లు వినిపించాయి! …వకుళంటే నీ కొలీగేగా!…చక్కని చుక్క…అన్నావ్ గా!…ఓ రెండంగుళాలుంటాయేంటి ఆవిడ నిపుల్స్…అందుకే వికాస్ పిచ్చెక్కిపోయాడు…మధంటే ఆవిడ మొగుడా!? …వాళ్ళిద్దరితో నువ్వు త్రీ సమ్ చేసినట్లున్నావ్…అవునా!?…నాకెలా తెలిసిపోయిందని అనుకుంటున్నావుకదూ!……ఆ మధు పేరు పలుకుతూంటే నీ గొంతులో జీరని నే పట్టేశాలేమ్మా!…వకుళని, వికాస్ దగ్గర పడుక్కోబెట్టుంటావులే ఈపాటికి!… త్రీసమ్ కూడా చేసుకునుంటారు…ఫోర్ సమ్ కూడా చేసేసుకున్నారా!? …ఇంతకీ ఎలా ఉంటాడేంటి మధు!?…’…అంటూ గలగలా నన్ను నిలదీసేసరికి నా గొంతెండుకు పోయిందే!
…ఇంకా లేదు…మగతనం మూర్తీభవించినట్లుంటాడు…’ అన్నానే ఎలాగో గొంతు పెగుల్చుకుని… ‘…లేకపోతే నువ్వు పడతావా!…’ అందే ఆవిడ నవ్వుతూ …ఇంతలో బాత్రూం తలుపు చప్పుడైంది… సర్లే వికాస్ వస్తున్నట్లున్నాడు…మనమందరం కలుసుకోవాలి!…ప్లాన్ చెయ్యి, బై!…’ అంటూ ఆవిడ లైన్ కట్ చేసింది….ఓ రెండు నిముషాలదాకా వకుళ మాట్లాడలేదు కానీ మైక్రోఫోన్లోకి అది వదిలే ఊపిరి నా చెవుల్లో హోరెత్తించేస్తూంటే రిసీవర్ ని కొద్దిగా దూరం జరిపాను…ఇంతలో ‘…ఏమే ఉన్నావా!…’ అన్న దాని అరుపు విని…ఊ చెప్పు, అన్నాను….‘…నన్ను చూడకుండానే నా సైజులు చెప్పేసిందే! అసాధ్యురాలేనే నీ దీదీ! మధుమాటెందుకెత్తావ్…కాంపిటీషన్ తక్కువైందనా? …పెద్ద ప్లాన్ మీదే ఉన్నట్లుందావిడ!…’ అంది వకుళ…ఎక్కసంగా!… అదేంటీ!…అన్నాను. … బిత్తరపోయి…
‘…లేకపోతే!?…మనమందరం కలుసుకోవాలి!…ప్లాన్ చెయ్యి…అని ఆవిడ ఎందుకన్నట్లో?!… ఇప్పటికే మాతో బాటు నిన్నూ వికాస్ నీ వాళ్ళింటికి తీసుకు రమ్మని పోరెడుతున్నారు…రుచి మరిగిన బిమల్ బాబూ, దీపా మేడంలు…వాళ్లకి తోడు వీళ్ళు కూడానా!?…’…అని ఓ క్షణం ఆగి…‘…ఓ పని చేస్తే!…అందరం కలిసి ఓ బిగ్ స్వాప్ చేస్తే!…’ అందది ఉత్సాహంగా!…ఛీ పోవే!…మరీ బరితెగించిపోతున్నావు!…పెట్టీ ఫోను…’ అన్నాను కోపంగా…‘…సర్లే! దాని సంగతి తర్వాత చూద్దాం!…ఇంతకీ ఏడీ నా సిక్స్ పాక్…వాట్ని సరిగా నిమరలేదుకూడానూ!…’ అంది వకుళ…
…మాధురీ దీదీ నీ, శిరీష నీ…అదే దీదీ చెల్లెలు లే!….ఇద్దర్నీ వెంటేసుకుని… మీటింగ్ వంకతో జయపూర్ వెళ్ళాడులే!…పని పూర్తైతే…రేపు రాత్రికి వస్తానన్నాడు…’ అన్నాను… ‘…అయితే రెండ్రోజుల దాకా రాడు…గ్యారెంటీ!…’ అంది వకుళ…పుచ్చునోరే నీది!…ఎందుకో చెప్పు… అన్నాను…‘…ఎందుకేంటీ!…ఇద్దర్నీ చెరో రాత్రీ దెంగాలిగా!…అందరూ.మనంత ధైర్యంగా…ఒకే మంచం మీద చేయించుకోగలరేంటీ!?..’ అంది వకుళ
…వాళ్ళు మనకన్నాచాలా ఫాస్టే తల్లీ…అక్కచెల్లెళ్ళు ఇద్దరూ పక్క పక్కన పడుకుని చేయించుకున్నారట …అదికూడా దీదీ ఆఫీస్ ఛేంబర్ అనాక్జర్ రూం లో!…ఎలా జరిగిందో చెప్తా విను…కంపెనీ బిజినెస్ గ్రోత్ కి తన ప్రపోజల్స్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అప్రూవల్ కి ప్రజెంట్ చేసిన రోజే!…ఆ శిరీష పెద్ద స్టేక్ ఉన్న డైరెక్టర్ ఐనా, సాధారణంగా మీటింగ్స్ కి రాదట…తన మొగుడికీ వికాస్ కీ కాంపిటీషన్ రావడంతో…ఆరోజు వచ్చిందట…చాలా కన్జర్వేటివ్గా …భుజాలచుట్టూ పవిటని కప్పుకుని, ముడుచుకుపోయిన మొహంతో వచ్చిన ఆవిడని చూడగానే ‘…ఆ…’ …సుఖం తక్కువైన ఆడదని గ్రహించేశాడట… విషయం గురించి పెద్దగా తెలియక పోయినా… వికాస్ ప్రజెంటేషన్ కి అడుగడుగునా అడ్డు తగలడమే పనిగా పెట్టుకుందట ఆవిడ…
… వేసే పిచ్చి ప్రశ్నలతో సత్తా తెలిసిపోయినా,ఆవిడని చిన్నబుచ్చకుండా…అన్నీ ఓపిగ్గా వివరించాడట…దాంతో వికాస్ ప్రపోజల్స్ చాలా సుపీరియర్…అని మిగిలిన అందరు డైరెక్టర్స్ పొగిడి , ఓకే చేసినా ఈవిడొక్కర్తే ఒప్పుకోలేదుట…‘…ఈవిడకి విడిగా ఎక్స్ ప్లైన్ చెయ్యి వికాస్…మాకు పనులున్నాయి…’ అంటూ మిగిలినవాళ్ళు వెళ్ళిపోయారట….‘…నా ఛేంబర్ లో కూర్చుని మాట్లాడుతూండండి…నేనిప్పుడే వస్తా!…’ అంటూ…ఓ తమాషా చూపు విసిరి…శిరీష మొగుడ్ని వెంటబెట్టుకుని వెళ్లిపోయిందట మాధురీ దీదీ…
…విషయం అర్థమైన వికాస్ తన లాప్ టాప్ ని ఆవిడ ముందర పెట్టి, కొంత దూరం లో కూర్చుని…మరింత వివరంగా తన ప్రపోజల్స్ ఎక్స్ ప్లైన్ చేస్తూన్న వాడు కాస్తా ఒక్కసారిగా ఆగిపోయి…లాప్ టాప్ కీస్ మీద చకచకా కదులుతూన్న ఆవిడ వేళ్లని చూస్తూండిపోయాడట …‘…ఏంటాగిపోయావ్…’ అంటూ ఆవిడ గదిమేసరికి…‘…ఓహ్ …సారీ మేమ్!…నా లాప్ టాప్ మీద కదిలే బంగారు తామర తూడ్లని చూసేసరికి విషయం మర్చిపోయా! …ఎక్కడి దాకా చెప్పానూ!…’ అంటూ ఆవిడ మొహంలోకి చూశాడట…
పచ్చటి రంగట ఆవిడది…‘…రంగుకి మీ వకుళ తో పోటీ పడినా…కను ముక్కు తీరులో, పెదాల మెరుపుల్లో, గుబ్బల బిగువుల్లో దిగదుడుపుకి కూడా పనికిరాదు సంధ్యా!…పైగా ఆవిడ మొగుడాడు …వాట్ని…పిసికి పిండి చేస్తాడో ఏమో! అవి బాగా బలిసున్నా, బ్రాసియర్ లో పైకెత్తి బిగించినా వాలిపోయున్నట్లు తెలుస్తూనేఉంది… ’ అన్నాడే వికాస్! ఏం మత్తుమందు చల్లావే తల్లీ నా మొగుడిమీద!…ఏ ఆడదాన్నైనా నీతోనే పోలుస్తున్నాడు ఈ మధ్యన…అంటూ ఆగాను….‘నువ్వు నా మొగుడి మీద చల్లిందే లే!…విషయం చెప్పు…’ అంది వకుళ…
The post భర్తల మార్పిడి – భాగం 31 appeared first on Telugu Sex Stories.