మొదటి కధ : అన్న– చెల్లెల కవ్వింతలు 5

కుమారి తన పూకు లొ కొడుకు కార్చిన రసాన్ని ఒక్కొ బొట్టు వదులుతు చివరకు కుమారి పూకు విచ్చుకుంటు ముడుచుకుంటు నిమ్మదించింది.. ‘ఇక లెగువు.. పని చేసుకోవాలి..’ అని సందీప్ ని అడూ తప్పించి బాత్ రూం కి వెళ్ళుతుంది.. ‘పనా??.. మరి ఈ 3 రోజులు నాతొ నగ్నం గా వుంటాను అన్నవ్..’ అని అడీగాడూ.. ‘పని చెసుకుంటాను అన్నను కాని బట్టలు వేసుకుంటాను అని అనలేదు కదా..’ అని నవ్వుతు వేళ్ళి తన పూకు కడుక్కొని వచ్చింది.. కుమారి నగ్నం గా నే ఇంటి పనులు చేసుకుంటుంది.. సందీప్ అమ్మ అందాలను అస్వాదిస్తు సొఫా లొ కుర్చున్నడూ..
కుమారి సందీప్ ముందు వున్న టీపాయి ని తుడూస్తుంది.. కుమారి టీపాయి తుడుస్తున్నప్పుడూ కుమారి సళ్ళు లయ బధం గా ముందుకు వెనక్కి, పక్కలకు, ఒకోసారి గుండ్రం గా ఊగుతున్నయి తన చేతుల కి సమానంగా.. సళ్ళు ఇన్ని విధాలు గా నట్యం చుడటం సందీప్ కి తమాషాగ అనిపిచ్చి నవ్వుతున్నడూ.. ‘ఎ రా.. నవ్వుతున్నవ్.. నన్ను చూసేనా..’ అన్నది.. ‘అమ్మ.. నువ్వు ఒక సారి జంప్ చెయ్..’ అన్నడు.. ‘జంప???..’ ఇది ఎం కొరికరా..’ అని చేస్తున్న పని ఆపి అడీగింది.. ‘అబ్బ చెయి..’ అన్నడూ.. అప్పుడూ అర్ధం అయింది కుమారి కి.. ‘పొ రా.. నీ వెకిలి చేస్టలు..
నేను చెయను..’ అని వెళ్ళపోయింది.. సందీప్ లేచి కుమారి ముందుకు నుంచోని.. ‘జంప్ చెయ అమ్మ.. ప్లిజ్..’ అన్నడు తన మోడ్డ నలూపుకుంటు.. ‘నేను ఇంటి చాకిరి చెస్తుంటె.. నువ్వు మాత్రం వింత వెకిలి కొరికలు అడుగుతున్నవా.. నేను చెయను..’ అన్నది పట్టు పట్టినట్టు.. ‘నేను కూడ ఇంటి పని చేస్త.. ప్లిజ్ ఒక సారి జంప్ చెయ్..’ అని బతిమిలాడాడూ.. ‘నువ్వు పని చేస్తావా??..’ అని సందీప్ ని గుచ్చుతు అడిగింది.. ‘చెస్తాను.. నువ్వు జంప్స్ చెస్తె..’ అన్నడూ.. ‘సరె.. చెస్త లె..’ అని అన్నది కాని కుమారి కి ఎగరటం అంటె కొద్ది గా సిగ్గుగానె వుంది.. ‘మ్.. జంప్ ..’ అన్నడూ ఆశ గా సందీప్.. ‘పొ రా.. నాకు సిగ్గెస్తుంది.. దిని కన్న నీ ముందు పూకు చాచటమే నయ్యం..’
అన్నది సిగ్గు పడుతు.. ‘ప్లిజ్..ప్లిజ్.. ఒక్క సారి..’ అన్నడు.. కుమారి మొహమాటం వదులుతూ నెమ్మది గా తన మెడాలు ఎగర వేసింది.. ‘ఇలా జుంప్ చేయటం అంటె???…’ అన్నడు కొపంతొ.. కుమారి ఈ సారి మళ్ళి ప్రయత్నించింది.. ఈ సారి మెడాల పైకి లేపి.. అరి కాళ్ళు తొ ఎగిరింది..
కుమారి సళ్ళు తన తొ పాటు గాలి లొ లేచి పడ్డయి.. సందీప్ కళ్ళు పెద్దవి చేసి.. ఇంకొ సారి ఇంకొ సారి అన్నడు.. కుమారి ఈ సారి ఇంకొద్ది గా పైకి ఎగిరింది.. ‘అమ్మ.. సూపర్.. మళ్ళి మళ్ళి..’ అన్నడు సందీప్ నవ్వుతు.. కొడుకు ఆనందం చూసి కుమారికి బిడియం పొయింది.. కుమారి కూడ మళ్ళీ మళ్ళీ.. మళ్ళీ ఎగిరింది.. ‘నువ్వు ఎగురు..’ అని సందీప్ సుల్ల ని చుస్తు అన్నది కుమారి.. ఇద్దరు ఆ సంధర్భన్ని ఎంజాయ్ చేస్తు.. నవ్వుతు ప్రపంచాన్ని మరి కేరింతలు పెడుతు ఎగురుతున్నరు.. సందీప్ సుల్ల కూడ సందీప్ ఎగురుతుంటె.. నిప్పు అంటించిన జువ్వల అటు ఇటు ఊగుతు.. సందీప్ వట్టలు సుల్ల తో పాటు చిందులు వెస్తు.. కొడుకి వట్టలు, సుల్ల చేసె అల్లరి కి ఆనందిస్తు కుమారి.. అమ్మ సళ్ళు బౌంస్ లకి సందీప్ ఉస్తహ పడు అట్టి గ నవ్వుతు ఇద్దరు చిన్న పిల్ల లా మయి మరచి పొయారు.. కొద్ది సేపటికి ఇద్దరు అలసి ఎగరటం ఆపి.. రొప్పుతు ఒకరి మీద ఒకరు పడుతు సొఫాలొ పడ్డరు.. కుమారి నవ్వు మెల్ల మెల్ల గా ఆగి.. కొడుకుని ఆప్యాయం గా చూసి.. కళ్ళ నుండీ నిళ్ళు ఒలికాయి.. సందీప్ అమ్మ కళ్ళలొ నిళ్ళు చూసి.. ‘అమ్మ???…’ అని వస్తున్న నవ్వు మాయమై అడీగాడు.. ‘నన్ను నాకు కొత్త గా పరిచయం చెసావు రా నువ్వు.. నిన్ను కన్నప్పుడూ పడ్డ బాధ ఇప్పుడు తిర్చుతున్నవ్..’ అని ప్రెమ గా కొడికి నుదిటన ముద్దు పెట్టింది.. సందీప్ కుమారి ని దగ్గర తీసుకోని కుమారి పూకు లొ వేలు పెట్ట పొయాడు.. ‘అ..ఆ.. ముందు వెళ్ళి నువ్వు విడీచిన ఉండర్ వేర్ బత్రుం లొ వుంది.. ఉతుకు..’ అన్నది సందీప్ చేయిని తన పూకు మీద నుంచి తీసివేస్తు.. ‘అమ్మ.. నేనా..’ అన్నడూ.. ‘అవును.. అమ్మనె చెపుతున్న.. వెళ్ళి ఉతికి రా.. ఇందక పని చేసి పెడతాను అన్నవు..’ అన్నది.. సందీప్ చెసెది లేక.. బాత్రుం వైపు కదిలాడు.. ‘అలాగె నా ప్యాంటి బ్రా కూడ ఉతుకు..’ అన్నది కుమారి నవ్వుతు.. సందీప్ బాత్ రుం కి వెళ్ళాడు ఉతకటానికి..
బయట తలుపు కొడుతున్న సబ్ధానికి కుమారి కంగారు గా లేచి నైటి ని వేసుకోని తలుపు తీసింది.. ఎదురు గా పక్కింటి పిన్ని .. ‘కుమారి.. పని అయిపొయిందా.. అత్తయ, నేహా, మీ ఆయన ఊరు వేళ్ళారు అంటా గా..’ అని కుమారి ని తొసుకుంటు లొపల కు వచేసింది.. ‘అవును పిన్ని గారు.. మీరూ??..’ అని ఎందుకు తగలడ్డవు అన్నటు అడిగింది కుమారి.. ‘ఎం లేదు అమ్మ.. ఈ రొజు మార్కెట్ కి వెళ్ళ లేదు.. చూసుకుంటె పచ్చి మిర్చి లేదు.. కూర పొయి మీద పెట్టి వచ్చను..’ అన్నది సిగ్గు లేకుండా.. ఎంత తొందర గా దిన్ని తరిమెస్తె అంత మంచిది అని.. ‘తీసుకొస్తాను ..’ అని గబ గబ ఫ్రిజ్ తీసి గుప్పెడూ మిర్చి కవర్ లొ పెట్టి ఇస్తుంటె.. ‘ఎంటి పెద్ద పెద్ద నవ్వులు వినిపిస్తున్నయి..’ అంటూ పక్కనె వున్న డైనింగ్ టెబుల్ కుర్చి లొ కుర్చుంది.. ‘ఇది కుర్చుంటె ఇప్పుడప్పుడె కదలదు’ అని మనసు లొ తిట్టుకుంటు.. ‘అది.. టీవీ లొ పిన్ని.. ఎదొ ప్రొగ్రాం..’ అని కవర్ చెతి కి అందించి వేల్లు అన్నట్టు చూసింది కుమారి.. ‘రా.. కుర్చొ..’ అని కుమారి ని లాగింది.. కుమారి ఆమెకు ఎదురు కుర్చి లొ కుర్చుంది..
ఇద్దరు డైనింగ్ టెబుల్ కి చెరొ వైపు కుర్చున్నరు.. ‘వంట చేసెసావా.. ఆయిన ఇప్పుడూ ఎవరికి వండీ పెట్టలి లే నువ్వు..’ అన్నది ఎటకారం గా పక్కింటి పిన్ని.. ఎదొ అనపొతున్న లోపు కుమారి ఒక్కసారి గా ఉల్లికి పడి కంగారు పడీంది.. సందీప్ చూసుకోకుండా హాల్ లోకి వచేసాడు.. నగ్నం గా.. పక్కింటి పిన్ని వెనక వున్నడూ.. ‘ఎంటి కుమారి .. ఎం అయింది ..’ అని పిన్ని గారు వెనక్కు తిరిగారు.. సందీప్ చటుక్కున టెబుల్ కింద క్ఉ దూరాడు.. పిన్ని గారికి ఎం అర్ధం కాలేదు.. ‘పిన్ని గారు.. ఎంటి అంటున్నరు..’ అని అడిగింది ఆమె ద్రుస్టి మల్లించ టానికి.. ‘అదె.. నువ్వు ఒక్కదానివె వున్నవు కదా.. ఎలా.. నన్ను రమ్మంటావ రాత్రికి..’ అన్న్ది పిన్ని.. ఈ లొపు కింద దూరిన సందీప్ అమ్మ కాళ్ళ దగ్గర కుర్చోని దాక్కున్నడూ.. ‘పరవ లేదు పిన్ని.. సందీప్ వున్నడు గా..’ అన్నది కుమారి.. సందీప్ టెబుల్ కింద అమ్మ నైటిని చూసాడు.. చెమటకి తడిచి అక్కడక్కడ కుమారి శరీరం కి అత్తుకొని వుంది.. మెల్ల గా అమ్మ నైటిని పైకి లేపి తొడల మీద వేసాడూ.. కుమారి కి సందీప్ మీద ఎక్కడ లేనంత కొపం పుట్టుకొస్తుంది.. అసలె భయం తొ చెమటలు పడుతున్నయి కుమారికి.. సందీప్ అమ్మ కాళ్ళని వెడతిస్తున్నడూ.. కుమారి బల వంతం గా ముడుచుకుంటుంది.. సందీప్ ఇంకా బలం తొ అమ్మ కాళ్ళ ని విడతీసాడు.. చెమట తొ తడిచిన అమ్మ పూకు మెరుస్తూ కనపడింది.. ‘సందీప్ చిన్న పిల్లడూ గా.. నువ్వు మొహమాట పడ కుండా అడుగు.. నేను ఏమి అనుకొను.. తొడూ గ పడుకొమంటె వస్తాను..’ అన్నది.. కింద సందీప్ అమ్మ పూకు పైన వేలు పెట్టి కెలుకుతున్నడు.. ‘వీడూ చిన్న పిల్లడా..’ అని గట్టిగ అన్నది కుమారి.. ‘అదె.. చిన్న వాడు కదా..’ అని కప్పి పుచ్చుకుంటు చెమటలు తుడుచుకుంటుంది కుమారి.. ‘పిల్లలు ఎప్పుడూ పెద్ద వాళ్ళు అవుతున్నరొ కూడ అర్ధం కావటం లేదు.. అలా వుంది ఈ కాలం..’ అన్నది పిన్ని.. సందీప్ తన తల అమ్మ తొడల మధ్య దుర్చి వాసన చూసాడు.. తన నాలుక బయట తీసి.. కొన నాలుక తొ పూకు మీద అంటి అంట నట్టు రుద్దడు.. కుమారి వొళ్ళు జలధరించింది.. భయం తొ తొడలు ఒణుకుతున్నయి.. చెమటలు కారి కుమారి సళ్ళ మధ్య నుంచి బొడ్డూ మీద గా కుమారి పూకు మీద చేరుతున్నయి.. ఆ చెమటకి సందీప్ నాలుకకు ఉప్పగా తగిలి అమ్మ పూకు మీద ఉమ్మి వెసాడు.. మళ్ళి ఈ సారి అమ్మ పూకు ని పుర్తి గా అందుకోన్నడూ తన నోటితొ.. కుమారి కాళ్ళ కింద భుమి కదులుతుంది.. ‘అంత చెమట వేస్తుంటె.. ఫ్యాన్ వేసుకోవచ్చు గా..’ అన్నది పిన్ని.. ‘ప..ఆ..పర్…వా.. లేదు..పిన్ని..’ అని భయం తొ వణుకుని, పూకు లొ కలిగె పులక తింతకు.. అల్లడీ పొతు అన్నది కుమారి.. ‘కుమారి.. వొంట్లొ బగుందా???.. ఎందుకు ఇలా వున్నవ్..’ అని ఫ్యాన్ వేసెందుకు లేచింది.. ‘పిన్ని గారు.. మీరు స్టవ్ మీద కూర పెట్టి వచ్చారు..’ అని అరిచింది కుమారి.. ‘అయ్యొ.. మర్చేపొయాను.. నేను వెళుతున్న.. నువ్వు ఎదన్న మందులు వెసుకొని పడుకొ..’ అంటు గబ గబ బయటకు వెళ్ళి పొయింది పిన్ని.. ఆమె అటు వెళ్ళిన వెంటనె టెబుల్ ని బలం గా తోసి.. సందీప్ జుట్టు ని పట్టు కోని పైకి లెప పొయింది.. కాని సందీప్ అమ్మ పూకు ని వదల కుండా నకుతునే వున్నడు.. సందీప్ నాకు తుంటె.. తన పూకు నరాలు జివ్వున జలతరిస్తున్నయి కుమారికి..
సందీప్ జుట్టు ని ఇంకా గట్టిగా పట్టుంది.. కాని లేపటానికి కాదు.. తన పూకులొ ఇంక సందీప్ తల ని దుర్చు కొవటానికి.. సందీప్ ఇంకా కసి గా పూకుని పైకి కింద కు నాకుతూ.. అప్పుడప్పుడు నాలుకని లొపల తొస్తు.. కసి ముదిరినప్పుడూ పూకు రెమ్మలను పంటి తొ లాగుతు.. రెచ్చి పొతున్నడు.. ‘హుఫ్ఫ్…హు..హూ..ఫ్ ఫ్ ఫ్…ఆ..ఆ…’ అని అవ్సతలు పడుతు కుమారి తన రెండు తొడలు సందీప్ తల చుట్టు వేసి నలిపెస్తు.. ‘హుం….’ అంటు గాండ్రింపు సబ్దం చేస్తు.. తన నడుము ముందుకు వెనక్కు జలతరించినట్టు ఊపి.. సందీప్ నోటిలొ తన తేనె ని వదిలింది.. అమ్మ పూకు నుండి వచ్చిన తెల్లటి పల్చటి ద్రవం తొ అంటిన నోరు తొ సందీప్ తన్ అపైకి లేపాడు.. కుమారి కుర్చి లొ కుదుట పడుతు.. చిన్నగ తేరు కొని.. సందీప్ చెంప చెళ్ళు నా వాయించింది..
గూబ పగిలి సందీప్ తన చెంప్ప మీద చెయి వెసుకోని అమాయకం గా కుమారిని చూస్తున్నడు ఎందుకు అంత గట్టి గ కొట్టింది అమ్మ అని.. కొడుకు తొ తన పూకు నాకించ్చుకున్న కుమారి ఆ మైకం నుండి బయట పడూతూ సగం కళ్ళు తెరిచి సందీప్ ని కొపం గా, త్రుప్తి గా రెండూ భావాలు కలగలుపుకోని చుస్తుంది.. ‘పిన్ని ముందు ఎంటీ ఆ వేషాలు.. మనలని కనిపెట్టితే..’ అని కొడూకు ఇచ్చిన సుఖం నుండీ తేరుకుంటు చివాట్లు పెటింది.. ‘నాకు తెలియదు ఆమె వున్నట్టు.. టెబుల్ కిందకి దురిన తరువాత.. నీ పూకు చూసి నాకలి అనిపిచ్చింది.. నువ్వు మెచ్చు కుంటావు అనుకున్న..’ అని ఎడుపు మొఖం పెట్టి అన్నడూ సందీప్.. సందీప్ ని చూసి జాలి వేసింది కుమారి కి.. ‘నా బంగారం.. నువ్వు నా పూకు నాకి ఎన్న్డు లేని సుఖన్ని ఇచ్చవు.. కాని మన జాగ్రత్త లొ మనం వుండాలి కద..’ అని సందీప్ ని వాతేసు కొని ముద్దు పెట్టింది.. అమ్మ చూపె ప్రెమ కి సందీప్ కరిగి.. కుమారి ని గట్టి గా వాటెసు కోని తన సుల్ల తొ కుమారి బొడ్డు మీద పొడూస్తున్నడూ.. సందీప్ స్వాసలొ బరువు చూసి కుమారి ‘ఆగు.. నువ్వు నెర్చు కొవలసినది వుంది.. ఇలా ఆవేసం తొ దెంగ కూడదు..’ అని సందీప్ ని తన కౌగిలి నుండీ వదిలింది.. ‘ఇంకా నేర్చు కోవాలా.. ఎం నేర్చు కొవాలి??..’ అని తన లేచిన సుల్లను నలుపుంటు అన్నడు సందీప్.. ‘అదె..అదె.. ఆ తొందర పాటు వద్దు.. దెన్ని అయినా అనుభవించాలి కాని ఆవేసపడ కూడదు..’ అని సందీప్ సుల్ల మీద వున్న చేయి ని నెట్టింది కుమారి.. ‘ఉండూ.. నేను ఇప్పుడె వస్తాను..’ అని కుమారి వేళుతుంటె.. ‘ఎక్కడీకి.. నెర్పిస్తను అని వెళ్ళి పొతున్నవ్..’ అని ఆవెసం ఆపుకొలేక అడీగాడు సందీప్.. ‘అబ్బ.. నాకి నాకి వదిలావు గా.. పాసు వస్తుంది.. పోసుకోని వస్త..’ అన్నది. అమ్మ వెనకె సందీప్ కూడ నడీచాడు.. ‘నువ్వు ఎక్కడీ కి..’ అని సందీప్ ని ఆపింది.. ‘చుడటానికి.. ‘ అన్నడూ సందీప్.. ‘ఎంటిరా చూసెది.. దెంగుతున్నవు గా.. సరి పొవటం లేదా..’ అని బాత్ రుం లొ కి అడూగు పెట్టింది కుమారి.. ‘అది వేరు.. నువ్వు రోజు పాసు పొసుకోవటని కి బాత్ రుం కి వెళ్ళి నప్పుడూ.. ఎలా పొసుకుంటావొ అని అనుకునే వాడిని.. చుడని అమ్మ..’ అన్నడు.. ‘ఒరె.. ఒరె.. నీ పిచ్కి పిచ్కి కోరికల తొ హింసిస్తున్నవ్ గా.. నన్ను పూర్తి గ లంజ ని చెస్తున్నవు..’ అని కొడుకు తను ఉచ్చ పొసుకుంటుంటె చుస్తాను అని అడగటం తొ వంటిలొ నరాలు స్వరాలు పలుకుతున్న మొహమాటం తొ అడిగింది కుమారి.. అమ్మ కాదుఅనదుఅని సందీప్ కి తెలుసు.. అమ్మ కళ్ల లొ ఆసగా చుస్తున్నడు.. కొడుకుని కొన్ని సెకెనులు చూసి.. ‘సరె.. చూడు..’ అన్నది.. సందీప్ ఆనందంతొ ఎగిరి గంతు వేసాడు.. సరె అన్నదే కాని ఎలా…
ఎదొ దెంగిచ్చు కోవటం వరకు బాగుంది.. మరీ పాసుఎలా???.. అని మనసు లొ అనుకుంటు సరిగ్గ నుంచో లేక కుమారి అరికాళ్ళు తడ పడూతున్నయి.. ఒకసారి సందీప్ ని చూసింది.. మొహమాటం గా మెల్లగా అరి కాళ్ళ మీద కుర్చుంది.. సందీప్ చూపు తన పూకు మీద నుంచి తప్పటం లేదు.. సందీప్ చూపుల కి కుమారి పూకు బిగుసుకు పొయింది.. ‘ఉమ్.. పొయి అమ్మ..’ అన్నడు సందీప్.. కుమారి వల్ల కావటం లేదు.. కంఫర్ట్ గా లేక పోతె ఉచ్చ రాదు అంటారు.. ఎదేనేమొ అని అనుకుంది కుమారి.. ‘ఒరె అలాగా చూడకు రా.. నాకు రావటం లేదు..’ అని తనను తాను కాం చేసుకుంటు.. కళ్ళు మూసుకోని పక్కనే వున్న ట్యాప్ ని ఒక చేతి తొ పట్టు కోని.. తన తొడలు చాచి.. కాలి వేళ్ళ మీద తన బరువు పెట్టి.. తన నడూము వీపు వెనకకు వాల్చి.. తల పైకి లేపి మచ్చు ను చూస్తు.. కళ్ళు మూసు కుంది కుమారి.. మెల్లగ రెలాక్స్ అవుతుంది.. తన పూకు మెల్ల మెల్ల గా విచ్చు కుంటూ.. ‘సర్.. సర్ ర్ ర్..’ అని పూకు తలుపుల ని నెట్టుకుంటూ కుమారి ఉచ్చ కొద్ది కొద్ది గా బయటకు వచ్చింది.. మొహమాటం పూర్తి గ పోయి.. ఫౌంటెన్ లొ నీళ్లు లా కుమారి పూకు లొ ఉచ్చ ‘స్స్స్..స్స్..స్స్…’ అని పైకి లేచి పడుతుంది.. ఆ జల పాతానికి సందీప్ బాగ త్రిల్ అయ్యి.. పూకు లొ ఎక్కడ నుంచివస్తుందో అని చుడటానికి అమ్మ పూకు దగ్గర మొఖం పెట్టి గమనిస్తూనడు.. కుమారి ఉచ్చ సందీప్ మొఖం మీద పడ్డయి.. కుమారి అప్పుడె కళ్ళు తెరిచింది.. సందీప్ తన ఉచ్చ లొ తడుస్తుండటంచూసి.. ‘ఛి…పొ అవతలకి..’ అంటున్నదే కాని ఇంకా గురి చూసి పొస్తుంది.. పొయటం అయిపొయింది.. మెల్ల మెల్లగా కుమారి పూకు తలుపులు మళ్ళి విచ్చు కుంటు ముడుచు కుంటు మూసుకున్నయి.. అప్పటికే సందీప్ సుల్ల రగులుతుంది.. పైగా అమ్మ తన పూకు పరిచినట్టు నడూము ముందుకు అని ఆ భంగిమలొ చూసి తన సుల్ల గుండూని పట్టు కోని కుమారి పూకు లొ తోసాడు… సందీప్ తోపుడికి కింద పడకుండా ట్యాప్ ని ఇంకా గట్టీ గా పట్టు కోని ముందుకు నెట్టింది.. ఆ నెట్టుడీకి తన పూకు మొదలు లొ వున్న సందీప్ సుల్ల కసక్కున తన పూకు లొ దూరింది.. ‘ఆగు రా.. ఆ ఆవేసమే వద్దు అని చెప్పింది..’ అని సందీప్ బలానికి కింద కుర్చుండిపొయింది.. ‘ఇందాకటి నుండి ఊరిస్తున్నవ్..’ అని దబ దబ దంచ్చు తున్నడూ అమ్మ పుకుని.. కుమారి ఇక వీడీకి బలవంతం గా నెర్పియాలిసిందే అనుకోని.. సందీప్ వట్టలను అనుకొని గట్టి గ పిసికింది.. ‘అమ్మ..’ అని గట్టిగా అరిచాడూ సందీప్.. ‘ఆ అమ్మనే.. చెప్పనా మెల్లగా అని..’ అన్నది కుమారి.. వట్టలొ కలిగిన నొప్పికి కార్చ పొతున్న అన్నంత గా వున్న సందీప్ సుల్ల నెమ్మదించింది.. ‘మెల్లగా రా.. ఎంజాయ్ చెయి.. నన్ను ఎంజాయ్ చెయని..’ అని సాంత పడ్డ సందీప్ ని వట్టలునిమురుతూ.. తొయటం ఆపిన తన పూకు లొ వున్న సందీప్ సుల్ల ని తన నడూముతో.. తన పూకు తొ తాను దెంగటం మొదలుపెట్టింది కుమారి.. సందీప్ కి కూడ కార పొతూ ఆగి.. మల్లి దెంగటం బాగ నచ్చింది.. మెల్ల గ.. నెమ్మదిగా తొయటం తొ సందీప్ సాంతించి.. ఒక లయ బధం గా ఊపుతున్నడు.. ఊపు ఊపుకి కుమారి పూకు లోతుల్లొ దూరితుంది సందీప్ సుల్ల.. కుమారి ప్రతి తోపుని ఎంజాయ్ చెస్తూ.. సందీప్ జుట్టులొ వేళ్ళు దుర్చి తనను తన మీద కు లక్కుకొని సందీప్ పెదాలు అందుకుంది.. సందీప్ మొఖం దగ్గరకు రాగానె.. తన ఉచ్చ కంపు తనకె తగిలింది.. ‘వెధవ.. చూడు నీ తల అంతా నా ఉచ్చె.. వాసన రావటం లేదు నీకు..’ అని అడీగింది మళ్ళి సందీప్ పెదాలను చీకుతు.. ‘ఎమొ అమ్మ.. నాకు తెలియటం లేదు..’అని సందీప్ తన పని తాను చెస్తున్నట్టు తన కిందికి వంచి అమ్మ సళ్ళని తన నోటితొ అందుకున్నడూ.. ‘హా… ఆ.. అక్కడె.. చీకు.. సున్నితం గా.. హ..హ ఆఅ..’ అని తన నిప్పిల్స్ కొడుకు చీకుతుంటె మైమరచి పొతుంది కుమారి.. అమ్మ మాటలకి ఇంకా కసెక్కి పొయి..
సందీప్ వేగం పెంచాడూ.. చిన్న దెబ్బల నుంచి గట్టిదెబ్బలకు సందీప్ సుల్ల కుమారి పూకుని గుద్దుతున్నడూ.. ‘ఆ.. అలాగె.. అక్కడె.. ఉమ్.. ‘ అంటు సందీప్ పిర్రలను తన పూకు మీదకు తొసుకుంటుంది.. సందీప్ వేగానికి తన వట్టలు కుమారి పూకుకి తగిలినప్పుడూ ‘తపక్..తపక్..’ అని సబ్ధం చెస్తున్నది.. సందీప్ కింద అమ్మ పూకు ని దెంగుతునె.. పైన సళ్ళని తన నొటితొ జుర్రుతున్నడూ.. కుమారికి తపన ఆపుకు లేనంతగా ఎక్కువైంది.. ‘నలుపు.. పిండూ.. పంటితొ నలుపు..’ అని గట్టి గట్టిగ అరుస్తు.. సందీప్ ఒక నిపిల్ ని పంటితొ నలుపుతుంటె.. కుమారి తన చేతి తొ ఇంకొ నిపిల్ ని నలుపుకుంటూ లాకుంటు.. ‘ఉం.. దెంగు.. గట్టిగా.. ఆపకు..’ అని సందీప్ కు ఊపును ఇస్తూ.. ఒక్కసారిగా కుమారి కళ్ళు తెలేసింది.. సందీప్ సుల్ల కుమారి విడీచిన ద్రవంతొ తడీచి.. కుమారి ని గట్టీ గా వాటేసు కోని తన జిగురు అమ్మ పూకు లోత్తుల్లొ చీమ్మడూ.. సందీప్ జిగురు లొని వెచ్చతనం కుమారి పూకు లోయల్లొ తాకింది.. కస్ట పడీంది తక్కువే అయిన.. కొండంత త్రుప్తి కి అలసిరొప్పుతు బాత్రుం లొనె ఒకరి మీద ఒకరు దొర్లారు..
ఇద్దరు కలసి స్నానం చేసి.. భొజనానికి కుర్చున్నరు.. కుమారి సందీప్ కి వడ్డీచింది.. ‘అమ్మ.. ఈరొజు నేను నీ వొళ్ళొ కుర్చొని తింటాను..’ అన్నడూ.. కుమారి నవ్వి.. ‘ఇంకా అడగ లేదు ఎంటి అనుకున్న.. అడిగావా.. కాక పొతె నన్ను నీ వొళ్ళు కుర్చొ పెట్టుంటావు అనుకున్న..’ అన్నది.. అమ్మ ముందు చూపుకి.. తన ఆలొచనకి.. నిత్తిమీద ఒక్కటి ఇచ్చుకోని.. ‘నువ్వె నా వొళ్ళొ కుర్చొ.. నువ్వె నా వొళ్ళొ కుర్చొ ..’ అన్నడు.. కుమారి పెద్దగా నవ్వి.. సందీప్ వొళ్ళు కుర్చోని సందీప్ కి ముద్ద ముద్దు పెడుతూ.. తాను తింటూ.. కింద సందీప్ సుల్ల ని తన తొడల మధ్య నలుపుతూ…
మరుసటీ ఉదయం.. 8 దాటింది.. కుమారి కి మెలుకువ వచ్చింది.. ఇద్దరు పెన వేసుకొని వున్నరు.. సందీప్ ఇంక నిద్ర లోనే ఉన్నడూ.. కుమారి సందీప్ మీద యెట వాలు గా పడుకొని వుంది.. కుమారి సళ్ళ కింద సందీప్ సగం ముఖం వుంది.. సందీప్ నోట్లొ కుమారి ఒక సళ్ళు వుంది.. కొంట్ వెధవ.. చప్పరిస్తు నిద్ర పొయాడూ అని నవ్వుకుంది.. కుమారి తొడల మధ్య సందీప్ ఒక తొడ.. ఇంకొటి కుమారి నడూము మీద పిర్రలకి తాకుతూ వున్న భంగిమ.. ఒకరి కళ్ళ లో ఒకరివి వున్నయి.. ఇద్దరి చేతులు ఒకరిని ఒకరు హత్తుకోని వున్నయి.. కుమారి చిన్నగ తన సళ్ళు పట్టుకోని సందీప్ నిద్ర కు భంగం కలగ కుండా సందీప్ నోట్ లొ నుంచి తీసింది.. మీద వున్న సందీప్ కాలు ని మెల్లగ లేపి తన కాలు పక్కకు లాగి.. సందీప్ నుంచి తప్పుకోని మంచం మీద నుంచి లేచి.. ఎన్నొ రోజుల తరు వాత సుఖ నిద్ర పొందిన దానిలా త్రుప్తి తో వళ్ళు విరిచి పడుకోని వున్న కొడూకుని చూస్తు వుండీ పొయింది.. వీడు నా కడూపున పుట్టిన నలుసేనా.. నా పూకునె కోరి.. నన్నే మయిమరిపించి.. నన్ను తన సొంతం చేసుకున్నడూ.. ఎన్నడూ ఊహించని పనులు నాతొ చేయించుకున్నడూ.. అని కొడుకు ని తదేకం గా చుస్తుంది.. సందీప్ మంచి నిద్ర లొ ఎల్లిక లా పడూకొని వున్నడూ.. సందీప్ సుల్ల మెత్త పడ్డ కండే లా కిందికి కాకుండా పైకి తన పొత్తి కడూపు మీద అలసి కొద్దిగ వంపు తొ పడివుంది.. కుమారి తన జుట్టు ముడీ వేసుకుంటూ.. సందీప్ మడ్డను చూస్తుంటె తన పూకు లొ కండలు మళ్ళి ఉబ్బుతున్నయి.. ‘అమ్మొ.. వీడీ మడ్డను, వీడీని లేపితె.. ఇంక ఇంటి లొ పనులు అయినట్టె..’ అని అనుకోని తన పూకు ని తన తొడల మధ్యగట్టీ గ అదుముకోని చక చక బాత్ రుం కి వెళ్ళి పోయింది..
సందీప్ నిద్ర లేచె సరికి.. వంటింట్లొ సబ్ధం వస్తుంది.. తను లేచి కళ్ళు నలుపుకుంటు మొడ్డ ఊపుకుంటు వంట గదికి వెళ్ళడూ.. అక్కడ అమ్మ ని చూసి.. ‘బట్టలు వేసుకున్నవ్ ఎందుకు.. తిసేసై..’ అని బ్రా, ప్యాంటి వేసుకొని వున్న కుమారి ని చూసి మారంచెస్తున్నట్టు అరిచాడు.. ‘లేచావా.. నాకు తెలుసు నువు ఇదే అడుగుతావు అని.. ఎదో వేసుకున్నను లేరా.. తేసెస్తా లే.. నువ్వు వేళ్ళి స్నానం చేసిరా.. టిఫిన్ పెడతాను..’ అని సందీప్ ని తోసింది.. మరు మాటలాడకుండా సందీప్ స్నానం కి వేళ్ళడు.. సందీప్ వెళ్ళిన తరువాత ‘ఈ సరదా ఎంత వరకుపొతుంది.. తన జీవితం ఎం అవుతుంది.. తన కుటుంబం ఎలా వుంటుంది..’ అన్న ఆలోచనలతొ కుమారి మనసు కలవర పడుతుంది.. సందీప్ స్నానం చేసి వచ్చాడూ.. కుమారి ఇంకా బ్రా, ప్యాంటి లొనె వుంది.. ‘ఇంకా విప్పలేదు ఎంటి నువ్వు బట్టలు..’ అని అజమాయిషి గా అడిగాడు.. కుమారి కొద్ది సీరియస్ తొ ‘విప్పిన వరకు చాలు.. వచ్చి తిను..’ అన్నది.. ‘లేదు.. విప్పల్సిందె.. నన్ను చూడూ ఏమి వేసుకొ లేదు..’ అన్నడు వదలనట్టు.. ‘చనువు ఇచ్చినప్పుడె తీసుకొ.. తిక్క తిక్క గా గోల చేసావు అంటెనా..’ అని కళ్ళ తొ బెదిరించింది కుమారి.. అమ్మ నిజంగా కొపపడితె ఎలా వుంటుందొ తెలుసు.. లేచి న మొడ్డ కూడ దెబ్బకి అమ్మ మందలింపు తొ మత్త పడీంది.. ఇద్దరు టిఫిన్ చేసి కుర్చున్నరు..
సందీప్ కాళు మడీచి తన చేతులు తొ చుట్టు కొని మోకాళ మీద తల పెట్టి అమ్మ ను గమనిస్తున్నడూ.. కుమారి కి ఒక పక్క కుటుంబం, సమాజం.. మరొ పక్క రెక్కలు విప్పిన కొరికల పిలుపులు.. ఏది తెల్చుకోలేక పొతుంది.. సందీప్ నా కోడుకు.. నా పరువు వాడీది కూడా.. నా సుఖం తన కొసం.. నా కోరికలు నా ఇస్టం.. వాడూ తన సొంత.. తన కడూపున పుట్టిన కొడూకు.. ప్రాక్టికల్ గా చూసుకున్న నాకు వాడీ కంటె దగ్గర నా భర్త కూడ కాదు.. నా కొడుకు నా శరీరం లొ నుంచి వచ్చిన భాగం.. నా భాగం.. నా కుటుంబం కి నా అవసరం వచ్చి నప్పుడూ ఎల్ల వేళలా వుంటాను అని తనను తాను సద్ది చెప్పుకొని తన లొ తాను మధన పడీ.. బద్దలు అయిన పర్వతం లా వేళ్ళి సందీప్ వాటేసుకొని.. ముద్దులు తొ ముచెత్తింది.. అమ్మ ఎందుకు కొపపడీందో.. ఎందుకు మళ్ళి ముద్దు పెట్తుకుంటుందొ అర్ధం కాక బిక్క మొఖం వేసి అమ్మ ని చుస్తుండీపొయాడూ.. ‘ఒరె కన్న.. నా మాట ఎప్పుడూ.. ఎట్టి పరీస్తితిలొ జవదాటవు కద.. నేను ఏది చెప్పితె అది తప్పక చేస్తావు కద..’ అని ప్రశనల మీద ప్రశనలకి సందీప్ అవును అనట్టు తల ఊపి.. ‘నేను నీ మాట ఎప్పుడూ దాటను.. నువ్వు ఎం చెప్పిన చెస్తాను..’ అన్నడు.. చెమ్మగిల్లిన కళ్ళతొ కుమారి సందీప్ ని మళ్ళి హత్తు కొని కొన్ని క్షాణాల తరువాత సందీప్ ని తన కుగిలి నుండీ వదిలి.. ‘ఎప్పుడూ చెప్పరా.. ఎం చెద్దం ఈ రోజు..’ అని అడీగింది.. అమ్మ ప్రవర్తన బొత్తిగ అర్ధం కాక.. ‘ఎం చెద్దం ..’ అని తిరిగి అన్నడూ.. కుమారి కొంటె గా నవ్వి.. సొఫాలొ కుర్చున్న సందీప్ ని వెనక్కు నెట్టి.. సందీప్ మీద కు వాలి.. సందీప్ నుదుటున ఒక ముద్దు.. అక్కడ నుంచి సందీప్ కింది పెదవిని ముద్దాడి తన పంటి తొ సందీప్ పెదవిని లాగి వదిలి.. అక్కడ నుంచి సందీప్ ఛతి మీద ముద్దులు కురిపిస్తూ.. పొట్ట మీద.. బొడ్డు మీద.. అక్కడ నుంచి కింది కి వెళ్ళి సందీప్ సుల్ల తన నాలుకతొ అందుకొని.. చేత్తొ పట్టుకొని సందీప్ సుల్ల గుండు ని తన నాలుక తొ నాకుతూ సందీప్ వంక చూసింది.. అమ్మ చేసె కామ క్రియ కు ఉడీకి ఊహించని.. బి.యఫ్ లొ మాత్రమె చూసిన ఆటకు మబ్బులొ తేలుతున్నడూ.. కుమారి తన నాలుక తొ సందీప్ వట్టలు తడూముతూ మెల్లగా తన నాలుకని వట్ట లనుంచి పైకి సుల్ల గుండు వరకు నాకుతుంది..
కుమారి నాలుక పైకి పాకుతున్నకొద్ది థర్మామీటర్ లొ ద్రవం పెరిగినట్టు జివ్వున నరాలు బిగుసుకుంటు పైకి తన మెదడుకి చేరుతున్నయి.. కుమారి సందీప్ సుల్ల ని వదల కుండా నాకుతూ సుల్ల గుండూని నొట్లొ తీసుకొని చప్పరిస్తు సందీప్ ని రెచ్చ కొడూతుంది.. ఆ నాకే క్రమంలొ కుమారి నాలుక సందీప్ వట్టల కింద.. గుద్ద బొక్క దగ్గరలొ తాకింది.. అంతె.. ఫౌంటైన్ లొ నీళ్ళు చిమ్మినట్టూ సందీప్ సుల్ల నుంచి జిగురు సర్రునా పైకి తన్ని బయటకు వచ్చింది.. బయట వచ్చిన ఆ జిగురు కొద్దిగ కుమారి ముఖం మీద పడీ కారుతు తన పై పెదవి వరకు వచ్చింది.. కుమారితన నాలుక తొ కొడూకు జిగురుని అందుకొని చప్పరించి సందీప్ కాళ్ళ మధ్య లొ నుంచి పైకి లేచింది.. సందీప్ ఆచర్యం తొ అమ్మని చుస్తుండీ పొయాడు.. ‘ఎలా వుంది..’ అని అడీగింది సందీప్ మీద కు పాకుతు.. ‘నీ పూకు కంటె.. నీ నోరె బాగుంది అమ్మ..’ అన్నడూ నిజం ఒప్పుకునట్టు..
సాయంత్రం 4 అయింది.. కుమారి సందీప్ ఇద్దరు మంచం మీద పడీ వున్నరు.. సందీప్ కుమారి పూకు లొ వేలు దుర్చటాని కి ప్రయత్నిస్తున్నడూ.. ‘అబ్బ వద్దురా.. నా వొళ్ళు నొప్పిగా వుంది.. నిన్నటినుండి నువ్వు అస్సలు వదలటంలేదు నన్ను..’ అని గారాలు పొతుఅన్నది కుమారి.. ‘అమ్మ.. ఐతె వళ్ళు పట్టెనా..’ అన్నడు.. కుమారి సందీప్ వంక ‘నా వొళ్ళు పడతావా???..’ అని కొన్ని సెకనులు చూసి.. ‘సరె..పట్టు..’ అన్నది అలసిన తనువుతొ బొర్లా పడుకొని.. ‘అమ్మ.. సళ్ళు పట్టూ తాను ముందు..’ అన్నడూ సందీప్.. ‘ఒరె.. నేను నీ అమ్మనురా.. నాకు చెప్పుతావా.. నీకు నా సళ్ళు కావలి.. కాని నువ్వు నిన్నటినుండి దెంగుతుంది నా పూకు ని.. నా నడూము రా నొప్పి గా వుంది.. సళ్ళు కాదు..’ అని పడూకొనె అన్నది.. సళ్ళు కనపడతం లేదు.. పూకుకనపడటం లేదు.. ‘ఛ..’ అనుకోని సందీప్ అమ్మ వీపు నడూము పట్టు దాం అని అమ్మ కాళ్ళ తొదలమీద కుర్చున్నడు.. మెల్లగ నడూము పిసుకుతూ.. వీపు నొక్కుతు.. ఉన్నడూ.. కుమారి కూడ బాగ అలసిన నడూము ని కొడూకు చెతిలొ మద్దనతొ రెలాక్స్ అవుతుంది.. సందీప్ నడుము పడూతూ కిందికి చూసాడు.. తన పటుకు తాళం వేసినట్టూ పట్టి వదులుతుంటె.. అమ్మ పిర్రలు జెలి కేకులా ఊగుతున్నయి.. సందీప్ నడూము వదిలి పిర్రల మీదకువచ్చడూ.. తన వొత్తుళ్ళకి అమ్మ పిర్రలు మూసుకుంటు తెరుసుకున్నప్పుడూ పూకు దానిపైన గుద్ద బొక్క కనపడ్డయి.. ఆమ్మ గుద్ద బొక్క దరసనం తొ తన మొడ్ద రాడ్డు లా తయారైంది.. కొడూకు చేతులు తన వీపు నుంచి పిర్రల మీద కు వెళ్లటం గమనిస్తునేవుంది కుమారి.. అమ్మ గుద్ద బొక్క పూకుకంటే వింత గా ముద్దు గా అనిపిచ్కింది సందీప్ కి.. చిన్ని మొగ్గ లా.. బొక్క చుట్టు కండలు బిగుసుకుంటు భలె అనిపిచ్కింది.. సందీప్ కి ఆమ్మ గుద్ద కూడ దెంగాలి అని పిచ్కింది.. కాని అడీగితె ఒప్పుకుంటుందా.. అని సందేహం వెసింది.. ఆ గుద్ద బొక్కను తాక కుండా ఆపుకొలేక పొయాడూసందీప్.. తన వేలు ఆ బొక్క మీద వేసి సున్నితం గా రుద్దడూ.. కుమారి చటుక్కున లేచి.. ‘ఎం చెస్తున్నవు ర వెధవ..’ అని తిట్టింది.. ‘అమ్మ.. నీ గుద్ద బాగుంది..’ అన్నడూ నవ్వు మొఖం పెట్టి.. కుమారి కి సందీప్ ఎం అడగ పొతున్నడొ అర్ధం అయి పొయింది.. ‘అమ్మ.. నీ గుద్ద ని..’ అని మొహమాటంగా అడీగాడూ.. ‘కొడతా.. గుద్ద లేదు బొక్క లేదు..’ అని తిడూతు.. సందీప్ రోషం తొ.. ‘నిన్న నువ్వె గా అన్నవ్.. బాత్రుం లొ..’ అన్నడూ.. ‘నేను ఎం అన్నను..
సందీప్ రోషం తొ.. ‘నిన్న నువ్వె గా అన్నవ్.. బాత్రుం లొ..’ అన్నడూ.. ‘నేను ఎం అన్నను..’ అన్నది కుమారి.. ‘అదె.. నువ్వు నా లంజవి అని..’ అని బుంగ మూతి పెట్టుకొని అన్నడూ సందీప్.. ‘ఒరె.. నెను ఎప్పుడూ అన్నను.. అయిన అమ్మ ని పట్టు కొని లంజ అంటావా..’ అన్నది.. ‘నేను కాదు.. నువ్వె అన్నవు.. వున్న నా లంజ వి అని..’ మళ్ళి అనడూ.. ‘అవును .. అన్నను.. ఇప్పుడూ ఎంటి..’ అన్నది సందీప్ ని సూటిగా చుస్తు.. ‘నువ్వు నా లంజ అయితె.. నీ గుద్దని కూడ దెంగ నియాలి..’ అని హక్కు వున్న వాడీలా అడీగాడూ.. కొడుకు తనని లంజ అంటుంటె కోపం రావటం లేదు సరి కదా.. ఇంకా కమ్మగ వుంది కుమరి కి.. ‘నా బుజ్జివి కదు.. నా గుద్ద ని మీ నాన్నె దెంగ లెదు ర.. వద్దు రా.. నాకు ఇస్తం లేదు..’ అన్నది బతిమిలాడూతు.. ‘ప్లిజ్అమ్మ.. రేపు అంత వచేస్తారు.. ఇంక మనకి కుదరదు.. ఒక్కసారి దెంగుతా .. నీకు నచ్క ళేదు అంటే ఇంక అడగను..’ అన్నడూ.. కొద్దిగ ఆలోచించి.. ‘సరె..’ అని పక్కన వున్న వ్యాసిలెన్ ని చూపిస్తు.. ‘అది అందుకొ..’ అన్నది.. సందీప్ కి అర్ధం కాలేదు.. అయిన అందుకున్నడూ.. ‘ముందు.. నా గుద్ద మీద కొద్దిగ రాయి.. నీ మొడ్ద కి కూడ పుసుకో ..’ అన్నది.. ‘ఎందుకు నా మొడ్డకి..’ అన్నడూ.. ‘చెప్పింది చెయి.. నీ మొడ్డ ఎంత వుంది.. నా గుద్ద బొక్క ఎంత వుంది.. దిగాలి కద నొపి లేకుండా..’ అని తిట్టింది.. అవును కదు అన్నట్టు సందీప్ తన మొడ్డ మీద రాసుకోని.. అమ్మ గుద్ద బొక్క కి పుస్తున్నడూ.. సందీప్ వేలు తన గుద్ద కి తాకగానే.. కుమారి కి శరీరం లొ కరెంట్ పరుగెత్తింది.. సందీప్ గుద్ద కి రస్తున్నప్పుడూ… ‘ఒరె బుజ్జి.. అలాగె నీ వేలు గుద్ద లొ మెల్లగ దుర్చు అన్నది..’ సందీప్ మెల్లగ తన వేలు గుద్దలొ తొసాడూ.. కుమారి ఇంకా సమ్మగా వుంది.. ‘కుమారి కళ్ళు మూసుకొని ‘అహ్…’ అని స్వాస విడీచింది.. ‘ఇప్పుడూ పెటేనా..’ అని అడీగాడూ.. ‘మ్.. కాని జాగ్రత్త గా..’ అని భయ పడూతునే.. తన చేతులు వెనక్కి పొనిచ్చి తన గుద్ద ని తెరిచింది కొడూకు మొడ్డ కోసం.. సందీప్ మెల్ల గా తొసాడు.. కాని గుద్ద తెరుచుకోవటం లేదు.. ఎంత ప్రయత్నిచినా సుల్ల గుద్ద లొ కి వెళ్ళటంలేదు.. జారిపొతుంది.. కుమారికి తన గుద్ద తొలి అనుభవం కొసం భయ పడూతూనే కొడుకి మొడ్డ కొసం ఎదురు చుస్తుంది.. సందీప్ ఈ సారి తన సుల్లని గట్టిగా పట్టు కొని తన సుల్ల గుండుని గట్టీగ అమ్మ గుద్ద లొ తోసాడు.. ముందు గుండూ దూరింది.. ‘అమ్మాఆ….’ అని కేక పెటింది కుమారి.. నొప్పికి కళ్ళు బిగించింది.. ఎక్కడ బయటకు తీస్తె మళ్ళి పెట్టటం కస్టం అవుతుందొ అని.. తీయకుండా.. తన కాళ్ళుసద్దు కొని.. చిన్నగా నెట్తడు లోపలకి.. ఇంకొద్ది గా లోపలకు వేల్లింది సందీప్ సుల్ల.. ‘తీ..తీ..’ అని అరుస్తుంది కుమారి.. సందీప్ బయటకుతీసి… మళ్ళి కసక్కున తోసాడూ గుద్దలొ.
‘ఒరె.. లంజ కొడకా..’ అని నొప్పి తొ బూతు వచేసింది కుమారికి.. మళ్ళి తొసాడూ సందీప్.. ఇంకొద్ది గా లోపలకి వెళ్ళింది సందీప్ సుల్ల.. నొప్పికి కుమారి కళ్లలొ నీళ్ళు తిరుగుతున్నయి.. కాని ఆ నొప్పి కూడ దెంగ గా దెంగ గా మాయమవుతుంది.. సందీప్ మెల్లగానే దెంగుతున్నడూ.. సందీప్ సుల్ల చుట్టు గట్టి పట్టుని ఇస్తుంది కుమారి గుద్ద.. ‘ఒర్.. ఒక్కసారి తీయర.. ప్లిజ్..’ అని కళ్ల నీళ్ళతొ అడీగింది కుమరి.. సందీప్ గుద్ద లోనుంచి మొడ్దను బయటకు తీసాడూ.. కుమారి రొప్పుతు..
మెల్లగా లేచి నుంచోటానికి ప్రయత్నిచ్చింది.. కాళ్ళు నేల మీద తడ ప్అడూతున్నయి.. అయినా రెండూ అడూగులు వేసి.. నీళు తాగి కుర్చుంది.. సందీప్ తన సుల్ల ని నలుపుంటూ.. కుమారి పక్కన నుంచున్నడూ.. 10 నిమిషాలు కుమారి ఏమి మట్లాడలేదు.. తరువాత కళ్ళు తెరిచి సందీప్ ని చుసి.. ‘సారి రా.. నిన్నుతిట్టను కదా..’ అన్నది.. ‘ఎందుకు అమ్మ.. నువ్వు నా లంజ కద..’ అన్నడూ.. సందీప్ లంజ అంటుంటే తిట్టు లొ కూడ ఇంత కామం వుంటుందా అనిపిచ్చింది కుమారి కి.. పక్కన నుంచోని వున్న సందీప్ సుల్ల ని అందుకోని.. ‘దెంగుతావా???..’ అని అడిగీంది.. ‘ఉం..’ అన్నడూ సందీప్.. వ్యాసిలిన్ తీసుకు రా అన్నది.. సందీప్ తన మొడ్డ కు రాసి కుమారి ని చుసాడూ.. కుమారి మెల్ల గా లేచి కుర్చి మీద చెతులు పెట్టి కొడుకు ముందు వొంగుంది తన గుద్ద అప్పగిస్తు.. సందీప్ అమ్మ గుద్ద ని వ్యాసిలిన్ తొ సవరించి.. మెల్లగా గుద్ద లొ పెట్తడు.. ఈ సారి అంత గా కస్ట పడలేదు.. లొపలకి వెళ్ళింది సందీప్ మొడ్డ అమ్మ గుద్ద లొకి.. సందీప్ అమ్మ నడుమునుపట్టుకున్నడూతన రెండూ చెతుల తొ.. చిన్నగా దెంగటం మొదలు పెట్టడూ.. సందీప్ తన గుద్ద ని దెంగుతుంటె కుమారి తన చెయి తన పూకు మీద వేఉకొని రుద్దుకుంటుంది.. ‘ఒ..రె.. తి…ట్టు.. నన్ను..’ అన్నది.. సందీప్ అర్ధమ్ కానట్టు..’ఆ..????..’ అన్నడూ.. ‘తిట్టు…లాం…జా.. అని..’ అని గట్టి గా అరిచింది.. ‘లం..జ.. నా లంజ…’ అన్నడూ.. ‘ఆవు..న్రా.. నేను.. నీ…ఆఆ…నీ.. లంజను..’ అని అరుస్తుంది.. సందీప్ జవడలు బిగపట్టి.. ‘లంజ..మున్..డ్డ…నా లంజ..’ అన్నడు దెంగుతు.. ‘దెంగు…నీ.. లంజ..ను..దెంగు.. ఆఆ…. గట్టిగ… ఆఆ.. నీ లంజ…గుద్ద..ని.. దెంగా..రా..’ అని తన వేలు తన పూకు లొ తోపుకుంటూ.. అరుస్తుంది.. ఇంత లొ బయట తలుపు చప్పుడూ.. సందీప్ అస్సలు పట్టించు కొవటంలేదు.. ‘ఒరె.. ఎ..వరొ..వచ్చరు..’అన్నది.. తలుపు బాదుడూ ఎక్కువైంది.. బయట వున్నది.. కుమారి భర్త…. ‘ఒరె.. మీ నాన్న..’ అని సందీప్ ని వెనక్కు నెట్టి.. తడపడూతున్న అడుగుల తొ హాల్ లొ కి మైన్ డొర్ దగ్గరకి నైటి వేసుకొని వచ్చింది.. కింద పడ్ద సందెప్ తీరన కోరికతొ.. అమ్మ వెనకె వెళ్ళి.. వెనక నుంచి అమ్మ నైటినిపైకి లేపి అమ్మ పిర్రలకి తన మొడ్డ ను ఆనిచ్చి ఊపుతున్నడు.. ‘ఒద్దురా.. ప్లిజ్.. మీ నాన్న వచ్చారు..’ అన్నది బతిమిలాడూతు.. కాని కొడుకు మొడ్దని తన ఆరని కోరికని ఆపుకొలేక పొతుంది.. ‘అయితె…వదలనా..’అని సందీప్ అమ్మ ని వదిల్లడూ.. ‘వదమంటె.. వదలటమెనా.. దెంగు..తొరగా.. గుల లేపీ.. తిర్చు మరి..’ అని కసి గా పచ్చి గా అన్నది కొడూకుని తెన పిర్రల మిదకు లక్కుంటు.. అమ్మ మాటలకి సందీప్ రెచ్చి పొయి.. మళ్ళి నైటి పైకి లేపి.. తన సుల్ల ని లోపలకి తోసాడూ.. కాని అది గుద్దలొకాకుండా.. పూకు లొ దూరింది.. ‘ఉమ్….దెంగు.. ఆపకు.. గట్టిగ దెంగు.. త్వరగా..’ అన్నది కుమారి.. సందీప్ కుమారి ని వెనక నుంచి దెంగుతుంటె.. కుమారి పిర్రలు తపక్ తపక్.. సబ్ధం చెస్తున్నయి..
‘కుమారి.. ఎం చెస్తున్నవే…’ అని మళ్ళి భర్త అరుపు.. కొడూకు తొ దెంగిచ్చుకుంటూ.. కొడూకు తోపుళ్ళకి పడిపోకుండా గోడను పట్టు కొని.. ‘ఇదీగో.. వస్తున్నఆఆఆ…’ అని తన దెంగిచుకుంటున్న అరుపుని భర్త కు జవాబులొ కలిపి ‘ఉ..ఉ..ఉ…’ అంటూ ఊగుతుంది కుమారి.. ‘అమ్మ.. నాకు.. కా..రుతుంది…’ అన్నడు.. ‘ఉమ్…కాని…’ అని తను కార్చేసి.. కోడూకు కార్చిన వెంటనే,.. సందీప్ ని.. నీ రుం లొ కి వేళ్ళి బట్టలు వేసుకొ అని నేట్టేసింది.. తననైటి ని కింది కి లాక్కొని.. సందీప్ వేళ్ళింది చుసుకొని.. తలుపు గడీయ తీసింది.. ఎదురు గా హెమంత్..’ఎం చెస్తున్నవే.. ఎంత సేపు..’ అని కసురుకున్నడూ.. లోపల పని లొ వున్న అని హెమంత్ వెనక నడీచింది.. నడూస్తుంటే.. అడుగులు తడ పడుతున్నయి కుమారికి.. ఆ తడపడే అడుగులలొ తన తొడలు తడీచి.. సందీప్ జిగురు బొట్టు బొట్టు గా కింద పడూతున్నయి.. అవి పట్టించుకోకుండా.. కుమారి హెమంత్ వెంక నడుచుకుంటు.. ‘అప్పుడె వచేసారు.. 3 రొజు లు పడుతుంది అన్నరు..’ అని డిగింది..
The post మొదటి కధ : అన్న– చెల్లెల కవ్వింతలు 5 appeared first on Telugu Sex Stories.