వీర స్వర్గం ఐదవ భాగం sextelugu

భజన సేస్సేసి ఒళ్ళు హూనమైపోతే ను జర్ర ఆరాంజే సొచ్చినా. గీ కథ మంచి గుందనే మీరన్నరు నా దిల్టుష్ ఐ పాయె. కథలో బూతులు లేకుండా మీరే ఊహించుకోండి అని మల్ల మల్ల అనొద్దు గట్లంటునప్పుడల్లా మూడు పోతాంది అని మీలో ఒక రన్నారు. గిప్పటి సంది ఊహించుకోండని ఊర్కూర్కనే అనను. గిప్పటికి మీకు ఊహించు కొనుడు మస్తు గా వచ్చేసింది కనుక నేను మల్లా మల్లా జెప్పనవసరం లేదన్నట్టు. ఇక పోతే బూతు కథల నడ మిద్దల బూతులు లేకుండా ఉండి కాని మస్తు బూతర్ధం అచ్చే కథ రాయాలని నా ప్రయత్నం. గిప్పటి వరకు చిన్న చిన్న కథలు ఒక పది రాసి | website కి పంపిన ఐతే అంధ్రా మస్తు గానే బూతులున్నె మీరందరూ మంచి గుందని కూడా శాఖా షీలి చ్చిను. నాకు పెద్ద గా బూతులు రాయి అందుకే నా అవిడియా ఏటంటే కథ చదువుతున్నప్పుడు మీకు ఆయా పరిస్థితులలో మంచి మంచి కొత్త బూతులు గుర్తు కొచ్చినా తట్టినా నాకు పంపిస్తరని. ఆటిని వచ్చే కథల్లా పెట్టొచ్చని. మీరు అను మతిస్తే మీ పేరు include చేస్తా వద్దనుకుంటే ఒక
గొప్ప పాథక దాత దానం జేసిన బూతు అని రాసుకుంటా. ఏటంటారు. సరే ఇక సోదాపి కథలోకి వచ్చేత నా వచ్చేత నా వచ్చేత నానో.మన రామరాజు గాడు కాంతారావు తాన ప్రైవేట్క పోవుడు షురు జేసిండు. అక్కడ నిక్కర్ బుడ్డాళ్ళ పక్కన కూర్చొనుడు జరంత ఇది గానే ఉన్నా మనోడి గాలి తిరుగుడు గుంపంతా కూడా మహాబుద్ధి మంతులై పుస్తకాలట్టుకుని ప్రైవేటు కి రావటం ఎప్పుడు మొదలెట్టారో ఆడి కి అర్ధ మవడాకి కు సింత సమయం పట్టింది.కాంతారావు మేష్టరి కి ఊళ్ళో సవాలక్ష పనులు. మరి ఊళ్ళో సదువు కున్నోడు ఆడే గందా, ఓ పక్క దస్తావేజులు చదవటం, ఉత్తరాలు చదవటం రాయటం, ఊళ్ళో పెద్దలకి (దొంగ) పద్దులు అవీ రాసిపెట్టడం, అన్నీ ఒప్పీసుకున్నాడు. ఏటి సేత్తాడు పాపం, సంసారం ఉన్నాక/అన్నాక సంపాదన తప్పదు మరి బడి పంతులు జీతం అంది ఆర్నెలలు పైనే అవుతాంది (ఏలున్నోరి సలవ మరి). ఆ ఊళ్ళో ఆడ పిల్లల కంటూ బడ్నేదు ఉన్నదల్లా పోత్రాజుల బడే. మేష్టారు అందరికీ ఆ రోజు చదవాల్సినది చెప్పి పెళ్ళాన్ని అక్కడ కూకో మని చెప్పి పనుల మీద బయటకి తురు మంటాడు. మేట రమ్మకి అది భలే సరదా, బుడ్డాళ్ళ చేత అవీ ఇవీ అప్పజెప్పించు కుంటా అప్పుడప్పుడు బెత్తంతో ఒకటేస్తా పెత్తనం చలాయించడం దానికి మహా సరదా. ఆ ఊరి…
బుడ్డాళ్ళేం తక్కువ్వోళ్ళు కాదు, ఓ చేత్తో పుస్తకం పట్టుకుని ఏదో గొణు గుతా మేటరమ్మ ఎవడి సేతనో అప్పజెప్పించుకుంటున్నప్పుడు (పాఠం అది కాదు) దాని కేసి గుడ్ల ప్పగించి సూత్తా ఉంటారు. ఇది వరకే సెప్పాను గందా దానివి జాకెట్టు పట్టనంతా చీర దాచలేనంతా, ఐతే దాని నడుము చూస్తే నాగ రం (అబ్బో అబ్బో అని మన పవన్ కళ్యాన్ గాడంతాడు ఎవడ్నో ఆట పట్టిత్తా అదేదో సినిమాలో). మరి అందం ఉండేది కొద్ది రోజులే అది దాచెట్టు కుంటా మా అనే కొవ్వొత్తి సిద్ధాంత మో ఏటో మేటరమ్మది, బొడ్డు కి ఆరంగుళాల కింద కద్ది చీర, ఇంకో రెండంగుళాలు ఎప్పుడు జారుద్దా ఆ లోపలెట్టా ఉంటదా అని కొందరు ఊహించు కుంటుంటే, ఉక్కపోత కని జాకెట్టు పై రెండు హుక్కులు తీసేసి పైట వదులు గా పడేయటం తో జాకెట్టు లో నుండి బయటకి దూకేస్తున్నట్టున్న ఆటినికొందరు, ఇదుంకో ఊటబావేమో అనిపించే లోతైన బొడ్డుని దాని చుట్టూ ఉన్న చదునైన పచ్చని మైదానం లాటి పొట్ట ని మేట ర మ్మ అటు ఇటు కదులున్నప్పుడూ దాని నడు మ్మీద పడే మడతలని కొందరు సూత్తా అది సూడనప్పుడు ఒక చెయ్యి నిక్కర్లో దోపుకుని తెగ నలిపేసి పిసికేత్తా ఉంటారు. చొంగ కార్చుకునే బ్యాచి కొందరైతే లాగులో దోపిన చేతి కి అంటిన జీగటని ఎద రున్నోడి లేక పక్కన్నున్నోడి లాగుకో చొక్కా కో చాకచక్యంగా పూసేసే వాళ్ళు మరి కొంత మంది. ఇది రోజూ నడిచే యె వ్వారం. నోట్లో లాగులో ఊరిస్తున్న మేటరమ్మ అందాలని తాకాలని అక్కడున్న పెతీ ఎదవకీ
బుడ్డాళ్ళేం తక్కువ్వోళ్ళు కాదు, ఓ చేత్తో పుస్తకం పట్టుకుని ఏదో గొణు గుతా మేటరమ్మ ఎవడి సేతనో అప్పజెప్పించుకుంటున్నప్పుడు (పాఠం అది కాదు) దాని కేసి గుడ్ల ప్పగించి సూత్తా ఉంటారు. ఇది వరకే సెప్పాను గందా దానివి జాకెట్టు పట్టనంతా చీర దాచలేనంతా, ఐతే దాని నడుము చూస్తే నాగ రం (అబ్బో అబ్బో అని మన పవన్ కళ్యాన్ గాడంతాడు ఎవడ్నో ఆట పట్టిత్తా అదేదో సినిమాలో). మరి అందం ఉండేది కొద్ది రోజులే అది దాచెట్టు కుంటా మా అనే కొవ్వొత్తి సిద్ధాంత మో ఏటో మేటరమ్మది, బొడ్డు కి ఆరంగుళాల కింద కద్ది చీర, ఇంకో రెండంగుళాలు ఎప్పుడు జారుద్దా ఆ లోపలెట్టా ఉంటదా అని కొందరు ఊహించు కుంటుంటే, ఉక్కపోత కని జాకెట్టు పై రెండు హుక్కులు తీసేసి పైట వదులు గా పడేయటం తో జాకెట్టు లో నుండి బయటకి దూకేస్తున్నట్టున్న ఆటినికొందరు, ఇదుంకో ఊటబావేమో అనిపించే లోతైన బొడ్డుని దాని చుట్టూ ఉన్న చదునైన పచ్చని మైదానం లాటి పొట్ట ని మేట ర మ్మ అటు ఇటు కదులున్నప్పుడూ దాని నడు మ్మీద పడే మడతలని కొందరు సూత్తా అది సూడనప్పుడు ఒక చెయ్యి నిక్కర్లో దోపుకుని తెగ నలిపేసి పిసికేత్తా ఉంటారు. చొంగ కార్చుకునే బ్యాచి కొందరైతే లాగులో దోపిన చేతి కి అంటిన జీగటని ఎద రున్నోడి లేక పక్కన్నున్నోడి లాగుకో చొక్కా కో చాకచక్యంగా పూసేసే వాళ్ళు మరి కొంత మంది. ఇది రోజూ నడిచే యె వ్వారం. నోట్లో లాగులో ఊరిస్తున్న మేటరమ్మ అందాలని తాకాలని అక్కడున్న పెతీ ఎదవకీ
ఇంకో కారణ మున్నాది. మర్ల్నాడు ద్రౌపది ఆడ్ని సూసి నవ్విపోనాదని గందా ఇంత మహాభారటం ఐనాది అల్లాగే మరది ఆ నాడు ఆడిది సూసినప్పడు ఎన్నటి కె నా ఆడి మీదె క్కి అడి తొమ్మిదంగుళాలు లోన దిగేసుకుంటానని తనలో తాను పెతి గ్న సేసీసినాది గందామన పంతులమ్మ. ఈడ్ని ముగ్గులోకి అదేలెండి తనబొక్కలోకి ఎలా దింపాలా అని తెగ ఆలోచించి చించి “ఒరేయ్ ఇక నాకు పనుంది ఇయాళి కి సెలవు పొండి” అని బుడ్డాళ్ళని ఎల్ల గొట్టే సింది. మనోడు కూడా బయల్దేరబోతుంటే “నువ్వేడ కి నువ్వు చదవాల్సింది చాలా ఉంది, నీకు తిరుగుళ్ళెక్కువయ్యాయి ఇప్పుడెళ్ళి ఏ రాచ కార్యం ఒర గబెడతావో నాకు తెలుసు” అనే సరికి మనోడికి అను మానం వచ్చేసినాది ఇది గాని రోజూ జరిగే అత్తతో అల్లుడు భజన కార్యక మం సూసేసినాదా అని. ఎంబట్నే, దీనికె ప్పుడు తెల్వాల మామకే తెల్వదు, ఐనా మిట్ట మధ్యాన్నం తలుపులేసుకునే కదా అత్తని వాయిస్తాండ దీనికి దెల్చే సమస్యే లేదనుకున్నడు. ఈడి వన్నీ ఆలోచిస్తుండగా మేట ర మ్మ తలుపులన్నీ వేసే సొచ్చి లటక్కున ఆడి చేత్లోంచి సోషలు పుస్తకం లాక్కుని ఫలానా ఊరు ఎక్కడుంది అని అడిగింది. అదే నా లతత్త పచ్చని వంటి మీదున్న పుట్టు మచ్చా అడగ్గానే తడబడ కుండా ఠపీ మని ఎక్కడుందో చెప్పడాకి. అప్పటికీ లేచి నిల్చుని “అదీ అదీ ” అని తడబడటం మొదలెట్టాడు, దాని కి ఇంకో కారణం కూడా ఉన్నాది. శైలజ
మేట రమ్మ, ఆడి ముందు దెగ్గరగా ఒక చేత్తో పుస్తకం పట్టుకుని ఇంకో చేత్లో బెత్తం పెట్టుకుని అది నడు మ్మీద వేసుకుని పైట నేల మీద పడేసి వయ్యారముగా నిలబడింది. దాంతో అప్పటి వరకు పట్టించుకోని మనోడికి మూడింతలు తెరుచుకునున్న దాని జాకెట్టులోనుండి బయట కి దూ కుతున్న బొండాలు కనపడ్డాయి. “అమ్మదీన మ్మ లతత్త కన్నా పెద్దవి పైగా మాంచి బిగుతు గా ఉన్నాయే ఇవి మనోళ్ళు దీన్ని మేటరమ్మ అని ఊరికే అనలేదన మాట, దీనికి సరుకు బానే ఉంది, ఇవే ఇంత బిగుతు గా ఉంటే మరి బొక్కెలా ఉంటదో, అసలు మేష్టారు దీనిబొక్కకి బోణి చేసుంటాడా” అని ఆలోచిస్తుండగా “ఆడి సంగతెందు గాని నువ్వో తోపు తోస్తే దీని బొక్కని నేనో సూపు సూ సొత్తాను” అని ఠక్కున లేచి నిలబడ్డాది మనోడి తొమ్మిదంగుళాల మగతనం. రోజూ జరిగే భజనలో అడ్డంగా ఉన్నాదని మనోడు లోన డాయెరు ఏసు కోలేదు పైగా బడి తరవాత కార్యక మం భజనే కదా అని కూడాను. ఎండా కాలం గనకమోకాళ్ళా వర కుండే వదులు నిక్కర్ మీదున్నాడు మనోడు, ఇక మరి తొమ్మిదంగుళాలంటే గుడారం లేవకుండూంటాడా అది సూసిన మేటారమ్మ బొక్కలో దుమారం రేగుండుంటాదా. ఈడి తడబాటు అదనుగా మేటరమ్మ రెచ్చిపోయి “ఏరోయ్ ఒక్క ముక్క రాదు కానీ ఆ పని మాత్రం బానే చేస్తావు” అంటూ ఆడిని ఒక ఓర సూపు సూత్తా “ఇంతపెంచావు గానొరే నీకు పడాల్సిందేరా ఏది చాపు” అని తన చేత్లో ఉన్న బెత్తం యుళిపించింది. అప్పటి వరకూ పోంలే
పోంలే అని ఊరుకుంటున్న మనోడికి ఎక్కడో కాలింది “నీ కు టెక్కుల క్కువయ్యాయే ఇక నీ బోండం బొక్కడుద్ది నీబొక్క తుక్కు రే గుద్ది, అసలా మేష్టారు బొత్తిగా ముట్టుకోక దీని క్కొవ్వెక్కువైనట్టుంది ఐనా దాని కి గులెక్కువవక పోతే తలుపుల న్నీ ఏసేసి ఎందు కొత్తాది, సరదా పడత న్నాన్రా అని అడిగితే కాదంటానా దీని రుబాబే క్కు వోతోంది” అని మన సులో అనుకుంటూ, చెయ్యి చాపే బదులు చటుక్కున మనోడు ఆడి లాగునో చేత్తో కిందకి తోసేసాడు, దాంతో “నీ బెత్తం నా దుడ్డు కర్ర, ముందు బలాదూరు” అన్నట్టు నిటారు గా నిలబడి మేటరమ్మ జాకెట్టు కే సి సూత్తా హెచ్చిన ఆడి గూండె చప్పుడికి తాళం వేస్తూ on లో నిలబడున్న బస్సు gear rod లాగా jerkలు ఇస్తోంది ఆడిది. అప్పుడంటే దూరమ్నుండి చూసింది, ఇప్పుడు ఇంత దెగ్గరలో అంత ది చూసేసరికి మేటరమ్మకి నిలువు గుడ్ల డ్డాయి, ఒక గుటాకే సి ఇన్నాళ్ళు దేని కోసమైతే తను వేచి ఉందో అదె క్కడ చే జారి పోదో అని చేతిలో ఉన్నవి పక్కన పడేసి రెండు చేతులతో ఆడి దుడ్డుని పట్టుకుని ఆడించడం మొదలెట్టింది. ఇక మనోడూరుకుంటాడేటి, మేటరమ్మ జాకెట్టులోంచి బయట డ్డానికి ఇందాకటి నుండి తెగ ప్రయత్నిస్తున్నాటి తనరెండుచేతులతో అట్టు కుని ఆటికి మొత్తానికి జాకెట్టు విముక్తి కల్పించాడు. ఐతే మేట ర మ్మవి లతత్త కన్నా పెద్దవి పైగా బిరుసుగా మహా బిగుతుగా కూడా ఉన్నాయి ఒక చేత్లో పట్టట్నేదయ్యి. ఇంతలో చీరెప్పుడి ప్పిందో తెలవది కాని కాళ్ళ మీద గుడ్డలు పడేతలికి ఓ పాలి కిందకి సూశాడు,
గుబురుగా ఉంటాదనుకున్నాడు కానీ నున్నగా మెరిసిపోతాంది. అప్పుడర్ధ మయ్యింది. మనోడి మట్టి బుర్ర కి మేటరమ్మ జిత్తుల మారిదని. మనోడసలే మాంచి బాహుబలుడు గందా ఆడు చేతులు దాని సన్నని నడు మ్మీదే సి ఒక్క ఉదుట్న దాన్ని పైకి లేపాడు, అలాగే కాస్త ముందుకెళ్ళి ఒక చెక్క స్తంభానికి (మేష్టార్ని ఉండ మని ఇచ్చిన ఆ ఇల్లు కూడా ఆడి అయ్యదే అవబళ్ళా) దాని వీపుని ఆనించి స్తంభానికి ఆడి ఛాతికీ మయాన్ని దాన్నెట్టి నెమ్మది గా దింపడం మొదలెట్టాడు. మేటరమ్మ తక్కువ తిన్నాదా ఆడెత్త గానే అది దాని కాళ్ళతో ఆడి నడుం చూట్టూతా కత్తెర పట్టే సి ఆడి దుడ్డు కర్రని తన బొక్క ద వ్వారం కాడేట్టింది. వెనక చెక్కస్తంభం ముందు అంతే పటిష్టంగా ఉన్న మనోడి ఛాతి మధ్య ఇరుకులో నెమ్మది గా కిందకి జారుతూ అదుంటే వెచ్చని తడి ఇరుకుల్లోకి ఆడి దుడ్డు నెమ్మది నెమ్మది గా పైకి పైకి ఎగ బాకడం మొదలెట్టింది, ఓ ఐదంగుళాల్లెళ్ళాక దారి మరీ టైటై పోయింది ఆడి దాని కి, ఏదైతే అదయ్యింది. మన కీ మన దానికీ ధోకా లేదంతే అనుకున్నాడేమో మేట రమ్మని అలాగే మయాన్న నెమ్మది గా కిందకి జారనిచ్చాడు. దానికి మాత్రం నొప్పెట్టి నట్టుంది కేకలెట్టడం మొదలెట్టింది. మనోడు మాత్రం తగ్గేదే లేదు “ఇందాకటి వరకూ బెత్త ముచ్చుకుని తెగ నీల్గావు కదే నీ మేట రు తేలుస్తానే” అంటూ ఆడి తొమ్మిదంగుళాలూ పూర్తిగా దాంలోకి దూర్చేసాడు. మొదట కొద్దిగా గింజుకున్నా కాసేపటి కి తెప్పరిల్లిందది. ఆడి చెవిలో “నూనూగు మీసాలున్నా నువ్వు
నిజంగా మగాడివిరా రాజు” అందాడి మేటరమ్మ. మనోడు కూడా కాస్త శాంతించి అదే పొజీషన్ లోనే “ఇంత క మునుపెప్పుడూ ఇంత లోనకి దిగే సుకున్నట్ట్నేవు” అని తెగే సి అనేసి దాన్ని మరింత గట్టిగా వాటేసుకున్నాడు స్తంభానికేసి అదిమిపట్టి. “ఏంసెయ్యనారే మొదటిమొగుడిదేమో మొత్తం ఐదంగుళాలు, ఆడు కాస్తా ఎటో పొయ్యాడు, దిక్కుతోచక అక్క వరస దాని మొగుడ్ని కాసేపు రంకు మొగుడ వనిస్తే తీరా పేరు గొప్ప ఊరు దిబ్బని ఇంతింత బారెడు మీసాలు న్నాయే కాని ఆటిలో సగం ఇషయం లేదాడి కి గంట చీకితే ఐదు నిమిషాలు నిలబడేది అది కూడా ముష్టి ఐదంగుళాలు. ఇంతలో నేనెక్కడ సుఖ పడి పోతున్నానో అని ఈ ముసలాడి కిచ్చి ఆద రాబాదరా కట్టబెట్టారు, ఏదో పైన దేవుడున్నాడు కింద నువ్వున్నావు (మరి దాని కింద నుంచి దూరన్నాది ఆడిదే కదా) కనుక ఇన్నాళ్ళకి నాకున్న లోతుకి సరిజోడీ గా నువ్వు దొరి కావా. ఓ రకంగా చెప్పాలంటే ఇప్పటి వరకు నాకు సగం కన్నెరిక మే జరిగింది, ఉప్పుడు పూర్తి గా నన్ను కన్నె నుండి పౌడని సేసావా, రాజు” అని పలవరింతలలో దాని స్వగతం చెప్పుకున్నాది మేటరమ్మ. ఓ పక్కన దాని గాధ ఇంటా ఆడి చేతులు మెత్తటి దాని ముడ్డిని పిసుకుతా పిసుకుతా ఆ మయాన్నున్న బొక్కలోకి ఏళ్ళెడత న్నాయి. ” ఇప్పుడెట్టిందే గొంతిలో కొస్తాంది, ఇక దాంట్లో కూడా ఏళ్ళెడతావేద్రా రాజు” అని చిరు కోపం తో బుంగ మూతెట్టింది. మనోడికి ఆ బుంగ మూతి చూడ గానే దాన్ని ముద్దెట్టు కోవాలని పించింది, లతత్త నేర్పిన ఇంగ్లీషు
ముద్దులోకి లాగాడు మేటరమ్మని. దానికి మహా సంబరంగా సుఖంగా ఉన్నాది ఈ ఎవ్వార మంతా. ఓ పక్క కిందనుండి నిగిడిన ఆడి దుడ్డు గోంతు వర కొచ్చి ఏడిగా సుఖానిస్తా ఉంటే, ఇంకోపక్క ఆడి ఏళ్ళు కొత్త కొత్త చోటుల్లో కెళ్ళి సుఖానిస్తుంటే ఆడి నాలుక దాని నాలుకతో కబడ్డి ఆర్డోంది. ఆడి పరిథితి ఏరే ఏం కాదు, నిన్నటి వరకూ అస్సలు పట్టించుకోని పరువాల పౌఢ ఎదనున్న పరువాలు తనఛాతి మీద మెత్త గా మాలిష్ చేస్తుంటే, ఆడి నడుము చుట్టూ కత్తెర పట్టేసిన దాని మెత్తని తొడలు, మరో పక్క దాని నోట్లో నుండి తేనూ రుతున్నట్టున్న ముద్దు, చేతుల్లో మెత్తగా బరువు గా నిండు గా ఉన్న దాని ముడ్డి, వేళ్ళకి తగులుతున్న దాని అగాధాలు, ఈటన్నిటికీ మించి ఆడి తొమ్మిదంగుళ లని సాంతం లోనే సుకుని బిగుతుగా పొదివి పట్టుకున్న మేటరమ్మ బొక్క ఇవి కాక అదెట్టుకున్న మల్లె పూలు ఓప్ ఒకటేటి ఆడి కీ ఇయ్యాలొక కొత్త సౌర గం కనపడ్డాది.ఈళ్ళిదరూ సొర గంలోకెలన్నారు బానే ఉన్నాది మరి పైకెక్కి కోతుల్లా పెంకులు పీకి ఈ దృశ్యాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో సూతన్న ఆడి జట్టె దవల పరిత్తితేటో, ఇందాక శైలజ మేటర మ్మెట్టిన మిగిలిన సగం కన్నెరికం తాలుకా రంకు కేక కి ఆ పక్క వాటాలో ఉంటాన్న బెంచి గుమాస్తా బె మ్మయ్య గాడి పెళ్ళాం సర సోతి వాటాల మధ్యనున్న తలుపు సందుల గుండా సూత్తా ఏటై నాదో మయోచ్చి చెప్తా.
గిప్పుడే గద మేటరమ్మకి మిగిలి పోయిన కన్నెరి కం అయ్యింది జర్ర పనుంది సూ స్కోని అత్త.
56595102cookie-checkవీర స్వర్గం ఐదవ భాగంno