వీర స్వర్గం మూడవ భాగం తెలుగు సెక్స్ కథలు

ఇంత సేపు మిమ్మల్నందర్ని ఐయిటింగు సేయించినందుకు క్షమించాల మరి ఒక పాలి అత్త లో దిగాక బయట కి రావాలని పిత్తాదేటండి. కిందికి మీదికి జేసి మీకోసాని కి మీకు తరవాతే మయ్యిందో చెప్పనీ కని అచ్చినా. గిప్పటి వర కి కథ మంచి గుందని email జేసిన మీ అందరికి thanks అన్నట్టు. ఇక లొల్లి బంట్టేసి కథలోకి అస్తన్నా.గ ప్పుడే మయ్యిందంటే లతత్తా మనోనికి చెప్పడం షురుజేసింది, అల్లుడు అత్త ను ఏ తీరుగా సుఖ పెట్టాలో అని. వాడిది తన చేత్లో ఉన్నంత సేపే వాడు తను చెప్పినట్టు వింటాడని లతకి తెలుసు, వదిలేస్తే గుడ్డెద్దు చేలో పడ్డట్టు వాడి గున పన్ని ఎక్కడ పడితే అక్కడ దూర్చడాని కి చూస్తాడు. మరి తన సంగతేంగాను. వాడి దాన్ని అలాగే పట్టు కుని అల్లుడి పెదాలని తన పెదాలతో (అవి కాదు) పట్టుకుని నెమ్మది గా అత్త అల్లుడ్ని ఇంగ్లీషు ముద్దులోకి దింపింది.పెదేలు నాలుకలు ఒకటేటి నోట్లో నోరెట్టి ఇద్దరు తెగ కుమ్మేసుకుంటున్నారు. దీన్నే ఇంగ్లీషు వాడు నోటి రతి
అంటాడు లేండి ఐతే ఇక్కడొక చిన్న తిర కాసుంది, french వాడు అసలీ రకం శృంగారం కనిపెట్టింది మేమైతే ఇంగ్లీషు వాడు అది వాడిదిగా చెప్పేసుకుంటున్నాడని ఒక గొడ వున్నాది లేండి. ఐతే మనోడికి తెగ సంబరంగా ఉన్నాది, ఒక చేత్తో ఆడిదాన్ని ఆడిత్తా లత్తత్త మరొక చెయ్యి ఆడి తల మీదున్నా ఉంగ రాల జుట్టులో ఎట్టి అల్లుడి తలను తన క్కావల సినట్టు జరుపుతోంది. మన సిని మాల్లో హీరో పొగ రుబోతు హీరోయిను తలట్టుకుని దానికి ఎడతాడు కదండి ముద్దు ఇంచు మించు అలాగే మరి లతత్త ఇంట్లో కూసుని కేబులోడేసే సినిమాలన్నీ సూత్తాది మరి దానికి మాత్రం అలా సెయ్యాలని ఉంటాది కద. మొగుడు కి ఇలాటి వేమీ తెలవ్వు తను సెప్పినా ఇనడు, మొత్తానికి ఇన్నాళ్ళకి మాంచి వయస్సులోకి అడుగెడుతున్న కుర్రాడు అల్లుడి రూపం లో దొరికాడు దాని కి.ఇప్పుడు పరిథితి ఏటంటే ఈడొక బత్తా మీద కూర్చున్నాడు, అత్త ఈడి నడుము చుట్టూతా కాళ్ళేసుకుని ఈడి మీద కి వాలి పోయి ముద్దులో ముణిగి పోయుంది. అత్త అలామీది కొచ్చెయ్యడంతో ఈడి ఛాతి మీద దాని పంపర పనసపళ్ళు బంతుల్లా నొక్కుతూ ఆడికి సొర గం సూపెడతన్నాయి, అంతేనా అంటే అంతే గాదండి ఈడి చేతులు ఊరికే ఉంటాయేటండి అయ్యి కిందకెళ్ళి అత్త మెత్తల్ని తెగ
పిసికేత్త న్నాయి. అయ్యే నండి అత్త కూకున్నప్పుడు దానికి మెత్త గా ఉండేలా సేసేవి.మీకీ పాటి కర్దమైపోయుంటాది, బూతులు ఊహించు కోవటం మీపని అని. ఉప్పుడు నేనొక బూతు సెప్పేకన్నా మీరూహించుకున్నార ను కోండి మరింత వెరైటీ మరింత రంజు గా ఉంటాది. దాని సిగతరగ మీరు బూతులు ఊహించుకుని నాకు ఆటిలో మీకు నచ్చిన వి నాకంపగూడదేటి , ఇదో రకం కలా పోశన. పిసికి ఊరుకుంటాడా అసలే కుర్రాడు అందులో ఎప్పుడూ నిండుగాచీర కట్టుకుని పెద్ద బొట్టెట్టుకుని అసలా ఆలోచనకే తావు రాని విధముగా మహా పతివ్రతలా మామ వెనకే ఉండే అత్త ఇవాళి లా దొరికింది,ఇందాక ఆడి కి అత్త లో చీలిక తప్ప బొక్క అగు పడలేదు ఇప్పుడెలాగైనా అత్త బొక్కెక్కడు న్నాదో కనిపెట్టాలని మనోడు కుడి చేతి వేళ్ళని అత్త మెత్తల మధ్య చీలికలోకి పోనిచ్చాడు అక్కడాడి కో బొక్క తగలగానే ఎంబట్నే ఆడి ముని వేళ్ళని అందులోకి దూర్చాడు. లత కి ఒక్కసారి వళ్ళు జలదరించింది వళ్ళంతా ఏదో కొత్త సుఖం పాకింది ఒక్క సారి దాని చేతులు బిగుసుకున్నాయి. ఈడి గునపం మీద దాని పట్టు మరింత గట్టిబడింది ఈడికి మాత్రం సొర గంలో తేలన్నట్టు న్నాది. కసక్కత్త ఉండటాకి ఒక ఏభై కిలోల
బరు వున్నా మనోడు మాంచి కండపుష్టున్న కుర్రాడు అందులో కసెక్కి ఉన్నాడేమో అత్తని సునాయాసాం గా ఆడి తొడల మీదెట్టుకుని సొర గంలో తేలన్నాడు. వేళ్ళోసారి అత్త చీలికలోకి దిగాక మరి దాని సిగతరగ దాని పొడవెంతో ఎడల్పెంతో ఇంకా అక్కడేటేటు న్నాదో తెలుసుకోకుండా ఉంటాయేటి. యెడం చెయ్యి కూడా అత్త మెత్తలు పిసకడం పక్కనెట్టి ముందున్న దాని చీలికలోకి ఏళ్ళెట్టడం మొదలెట్టింది.ఎన కున్న బొక్క ఆఖర్న వాడేదని బూతు సినిమాలు చూసిన ఆడి క్కుడా తెలుసులెండి ఐతే ఇందాక కనపడ కుండా చీలికలో దాకున్న అత్త ముందున్న బొక్కకోసం మనోడు ఏల్ల తో దోరాడుడు షురుజే సిండు. బొక్క కోసమని అత్త చీలిక లో ఏళ్ళెట్టిన కుర్రాడు అబ్బో మన హీరో గాడు…ప్రేమకోసమని వలలో పడి పోయ్ … అన్న పాతాళ భైరవి పాట గురొచ్చినాదండి సర్లేండి ఇప్పుడు మళ్ళీ సోది ఇడెయ్యను. బొక్కకోసమని బయల్దేర్న ఆడి వేళ్ళకి మొదటా ఒక చిన్న బొడిపె తగిలింది ఇదేదో వింత గా ఉన్నాదని, దాన్ని ఏళ్ళతో రుద్దడం మొదలెట్టాడు అది రుద్దిన కొద్దీ పెనంలా ఏడెక్కి పోతా పెరగడం మొదలయ్యింది అంతే నా అంటే అంతే కాదండి అత్త కి మరింత కసెక్కిందని సూచన గా ఆడి మీద
దాని పట్టు మరింత బిగుసుకుంది. పైగా దాని పంపర పనసపళ్ళు మరింత పెరగి ఆడి ఛాతి మీద మరింత వత్తిడి కలిగించడం ఆడి కి తెలుత్తాంది. ఇదేదో బానే ఉందని బొటని వేలుకి ఆ రుద్దడం పనప్పజెప్పి మిగిలిన వేళ్ళతో బొక్క కోసం అంవేషణ మొదలెట్టాడు మనోడు. ఇంతలో అత్త కేటె నాదో ఏటో ఒక్కసారి గా అల్లుడ్ని గట్టిగా వాటేసుకుంది, అత్త వంట్లో ఎదో ప్రకంపనలొత్త న్నాయని మనోడికి తెలిసింది అంత లో ఆడి చేతి వేళ్ళని ముంచెత్తుతూ ఒక ఉప్పెనొదిలింది లతత్త. ఆ ఉప్పెనకి ఎదురీదుతూ లోనకెళ్ళాయాడి ఏళ్ళు. ఇంకేటున్నాదండి ఆడి కి అత్త బొక్క దొరి కీ సినాది గందా. అల్లుడు తన బొక్కల్లో ఏళ్ళెట్టి సేత్తన్న పనుల కి లతత్త పారవస్యం లో పడి ఆడిది వదిలేసింది.విశృంఖలాలని తెంచుకుని వినీలాకాశ ములో విహరించడానికి పదండి ముందుకు పదండి తోసుకు……(అయ్యబాబోయ్ మన కింత బాసొచ్చేసినాదేటి ఒక క్షణం పాటు శ్రీ శ్రీ గర్లోట్రు పున్నేదు గందా) అన్నట్టు ఆడి గునపం అత్త బొక్కలోకి రయ్యని దూసుకెళ్ళబోయింది. ఒక రెండం గులాలెయ్యి నాది ఇంతలో లతత్త ఠక్కున మళ్ళీ పట్టే సినాదా బాబో. తో కట్టు కుని ఎలకని బయట కి లాగి నట్టు బయట కి లాగే సింది ఆడి గునపాన్ని.“అత్తా ఏటి ది” అని ఇసుగ్గాముఖ మెట్టాడు మనోడు.
” ఆరి ఎద వా నీకు ఇయన్నీ తెలుసని నాకు తెలవదు, దేన్ని ఎక్కకుండానే మొట్ట మొదటి సారే ఏళ్ళతో నాకు కారేట్టుసేసీసినావంటే నువ్వు సామాన్యుడివి కాదోయ్, కార్పించావు బానే ఉంది ఉప్పుడ్నువ్వు అదంతా నోటితో పీల్చేసి ఇందాక వేళ్ళతో చేసిన పని ఉప్పుడూ నాలుకతో సెయ్యి ఎదవ ఇంత లో నేను దీని సంగతి సూత్తాను” అని ముద్దు గా ఒక ఆర్డరేసి అల్లుడి మీద బోర్లా పడుక్కుని ఆడిది దాని నోట్లో ఎట్టుకుని ఆడి కప్పజెప్పిన పని ఆడి నోటి కందించింది లతత్త.
అత్త చేసిన పనికి మొదట కొంచెం నొచ్చుకున్నా అత్త తన నాలుకతో దాని నోట్లో ఉన్న ఆడిదాని చుట్టు సేతన్న పనులతో ఆడికి మళ్ళి సొర గం కనపడ్డం మొదలయ్యింది అంతే నా అంటె అంతె గాదండి, అత్త మెత్తలు చీలి కలు ఒకటేటి మొత్తం ఆడి ముఖానికి దెగ్గరగా వచ్చేసరికి ఆడి పరిస్థితి ఇక సెప్పాలేటండి. పైగా ఉప్పుడు అది వదిలిన రసాలు ఒకటే ఘు మఘు మలాడి పోతన్నాయాయె. ఇక మొనోడు విజృంభించాడు యెడం చేత్తో అత్త పళ్ళని పిసుకుతూ కుడి చేత్తో అత్త మెత్తల్ని పిసుకుతూ ఆటి మధ్యలో ఉన్న బొక్కలో దూరుస్తూ ఇక తన పెదాల్తో ముందరున్న ఊటబావిలోనుండి రసాలు పీలుత్తూ అత్త బొడిపని నాలుకతో కెలకడం మొదలెట్టాడు.
అటు అత్త మాత్రం తక్కువదేటి ఇన్నాళ్ళకి అల్లుడి రూపం లో దానికి 9 అంగులాల సుఖం దొరికింది ప్రతీ బొట్టూ జురు కోకుండా వదుల్తాదా. ఈ జురు కోడాలు కాసేపలా సాగాయి ఇక ఇద్దరికీ ఐపోవస్తోందన గా లతత్త ఆడిదాన్ని నోట్లో నుండి తీసి అమాంతం దాని ఊటబావిలో ఎట్టేసుకుంది. బాగా ఊరున్నాదే మో పైగా అత్త ఆడి దాని మీద గొంతుక్కూర్చుని నెమ్మదిగా తన క్కావల సినట్టు దిగే సుకుందే మో నెమ్మది గా మొత్తం ఆడి 9 అంగుళాలు దాని లోనకెళ్ళిపోయాయి. ఇంతదెప్పుడూ ఎట్టు కోలేదేమో లతత్త కి అల్లుడిది గొంతులో కొచ్చినట్టు న్నాది ఐనా సేనా సమ్మగా ఉన్నాద్దాని కి. అలా కు సింత సేపున్నాక గొంతు క్కూర్చునే పైకి కిందకి ఊగడం మొదలెట్టి ధారాళంగా బూతులు మాట్లాడ్తా పారవస్యం లోకెల్లి పోయింది లతత్త.మనోడి సంగతి ఏరే సెప్పాలే టండి ఆడిది అత్త లోనికి దూరి సమ్మగా పిసికించుకుని మాలిష్ చేయించు కుంటుంటే ఈడి చేతులు అత్త పళ్ళు మెత్తలు పిసుకుతా బొడ్లో కి దూరతా తెగ వీర విహారం సేతన్నాయి. ఏ మాటాకి ఆ మాటే సెప్పుకోవాలండి ఆడదానికి వయసులో కొచ్చిన కొత్తల్లో మృదు వు గానూ ముదిరిన కొద్దీ మాంచి బలంగానూ ఎయ్యించు కోవాలని ఉంటాది అదే మరి మొగాడికి వయసులో కొచ్చిన కొత్తల్లో విపరీతమైన ఊపుంటాది వయసు పెరిగిన కొద్దీ ఆడి కి ఊపు తగ్గి మృదుత్వం పెరుగుతాది.
అందుకేనేమో అత్తా అల్లుడికి అంత బాగా కుదురుతుంది అత్త అల్లుడు అత్తారిల్లు మొదలైనవి అలా నాటు కు పోయి ఒక ప్రాసలా గా ఐపోయాయి. ఐతే మూడో కంటికి తెలవకుండా మాత్రం జరగటంలేదండి అత్త అల్లుడి ఎవ్వారం. ఆ సంగతేటో మళ్ళీ సెప్తానండి, ఇంత సేపు మీతో సొల్లేస్తున్నానని అత్త కి కోపం వచ్చీలోగా ఎల్పొచ్చేతాను. మీరీ లోగా ఆ మూడో కంటి వాళ్ళని గురించి మరియు ఈ కథ చదువుతుండగా మీకు తోచిన బూతుల జల్ది జల్ది రాసి నాకు ……
559391311cookie-checkవీర స్వర్గం మూడవ భాగంno