వీర స్వర్గం 13 వ భాగం telugusexstories

మీ అందరికి సర్వజిత్ నామ సంవత్సర ఉగది సుభ కంక్షలు.శె నా రోజలబట్టి మాయమైపోయినందుకు చై మించాల,జనాలు అంత గా స్పందించబళ్ళా అని గమ్మున్నున్నాను, ఐతే మిగిలి నోళ్ళు గూడా గమ్మునుండేతలికి ఇక ఛెస్ ఇల క్కాదని నానే initiative ఉచ్చేస్కుని మల్లా రంగంలోకి దిగి పోనాను. ఐతే ఇక్కడ కు సింత పనులె క్కువుండటం మూలానా పెతీ వారం రాయనే క పోయినా ఆపనంతే.ఇక సోదాపి కథలో కొచ్చేత న్నానంతే.మనోడు అదే మన రామరాజు ఏటి సెయ్యట్నేదని ఆడి ముంతాజ్ టీచరు బెంగెట్టేస్కున్నాది గందా. ఈళ్ళెవరా అయ్యా అను కుంత న్నారా అలగైతే మనోడి కథ (వీర స్వర్గం)
మొట్ట మొదట్నుండి చదువుకుంటా రావాల్సిందే, మజ్జలో ఎన్నిసార్లు కారి నా కార్చుకున్నా నా పూసీ లేదంతే. .కదనరంగంలోకి దిగిన గుండెలు తీసిన బంటు అంటారే చంద మామ కథలో అలగ్లో మన ముంతాజు కూడా ఇక ఈ మొదైవకి ముసుగులో ఉన్న తన ముడ్డి ఎంత సూపెట్టి నా నాభం నేదని డవిరెక్టుగా రంకు రంగంలోకి గుండీలు తీసేసి దిగింది.
అదేలే అదే స్కున్న బుర కా (ముసుగు) ముందరున్న గుండీలన్నీ ఇప్పేసి చటుక్కున మనోడి వెంపుకి తిరిగింది. అంతేనా అంటే కాదు, దానికి లోన గుడ్డల్నేవని ఇదివరికే సెప్పీస్కున్నాము గందా, మనోడు గుడ్లప్పగించి టీచరు సూపెడతాంది సూత్తంటే అది మాత్రం అదే మీ పట్టనట్టు ఫోసు కొడతా గంభీరంగా బెంచీల కి పాఠం సెప్పేత్తాంది, మనోడికి సీలి కలంటే ఇది గందా, అందులోనూ నోరూరించే రసగుల్లా ఎదుర్కుండా ఉంటే మనోడా గుతాడా దాన్ని సీకడం మొదలెట్టాడు, మరి సీకి నా నాకి నా రసం వదులుద్ది కదా రసగుల్లా అదే సేసింది మనోడి టీచరు రసగుల్లా కూడా. ఆ సుఖానికి తట్టు కోనేక నిలబడలేని టీచర్ని మనోడు దాని నడుమ్మీద సేతులేసి దాన్నెత్తి ఎదురుగా ఉన్న కుర్సీ మీద కూలేసి ఈడు బుద్దిగా టీచరెదురుగా నేల మీద కూలబడి పాల పూరీల్లాంటి దాని తొడలని యెడం సేసి రసగుల్లాని అమాంతం సీకుతున్నాడు, మజ్జ మజ్జలో ఆ సీలిక సివర్న పొడుసుకొచ్చిన బొడిపని
పెదాలో పీకుతా దాన్ని మరింత ఉబ్బేలా సేత్తా అటు నాలుకని టీచరు సీలి క లోనకి దూర్చి మరీ రసాలు జురే తన్నాడు. , ఈ లోపల ఈడు సేత్తన్న సపర్యల కి మెచ్చిన ఆడి టీచరు ఆడి తలని నిముర్తా దాని తొడల మజ్జ కి అదు ముతా ఆడ్ని మరింత ప్రోత్సహ్ళింది. విద్యార్థి సరైన పని సేత్తన ప్పుడు మెచ్చుకొని శెబాసనడం మంచి టీచరు సెయ్యాల్సిన పనే గందా మన ముంతాజ్ కూడా అదే సేత్తాంది.
అలాగే ఓ పాఠం బాగా వొప్పజెప్పించుకునాక ఇంకోటి వొప్పజె ప్పాలి గందా అందుకే ఆడి టీచరు ఆడిని లేపి ఆడి తొమ్మిదంగుళాల గూటాన్నట్టు కుని సవదీత్తా దాన్ని తన నిలువు పెదాల మీదెట్టి రుద్దటం మొదలెట్టింది ఈడి సీకుడికి దాని కార్పుడికి ఆ ప్రదే సమంతా చెమ్మెనాది గందా మనోడికి వెచ్చగా తడి గా తగుల్తున్న మెత్తటి పూ(కు) పెదాలు మరింత ఉత్సాహం ఇచ్చినాయి. ఆడి టీచరు ఈడి దాన్ని దాని సీలిక మీద రుద్దుతుండగా మనోడు దాని ముడ్డిని ఒడిసి పట్టుకుని ఒక్క ఉదుట్న ఆడి టీచరు మదన మందిరంలోకి గు సాయించిండు. సీకి పారేసిన పుల్లెసు పుల్లలా ఉండే దాని మొగుడిది అల వాటైన దాని బొక్కలోకి ఇంత పెద్ద గూటం సటుక్కున దూరేతలికి దాని కి నచ్చెత్రాలు కనపడ్డాయి. అది కేకెట్టబోగా ముందే expect సేసిన మనోడు దాని గులాబీ రంగు నిగ నిగ లాడే పై పెదాలని తన పెదాలతో మూసేసి నాలుకని టీచరు నోట్లో పెట్టాడు.
ముంతాజ్ పై పెదాల్లో నుండి మనోడి నాలు కా కింద పెదాల్లో నుండి మనోడి గూటం లోనకీ బయటకీ తెగ కలబడి తిరిగేత్తా సెడు గుడాడే స్కుంత న్నాయి.
ఓ సిట్టి బల్ల మీదున్న కుర్సీలో కూర్సుని ఎదురుకుండా ఉన్న అప్పజె ప్తున్న విద్యార్థి పారెల్లి పోకుండా తన తొడల్ని ఆడి నడుము సుట్టూ తా బిగించి సేతులతో ఆడి తల నిముర్తా అప్పుడప్పుడు ఆడి జుట్టుని అట్టు కుంటా అప్పజెప్పించుకుంటోంది. ముంతాజ్. టీచరు అంత గా అష్టది గ్బంధం సేసాక మానోడేడకి పోగలడు పెన నాలుకతో కింద గూటం తో అప్పజె ప్పేత్తా చేతులతో టీచరమ్మ వళ్ళంతా పిసుకుతా మాలిష్ సేత్తన్నాడు.ఉప్పుడర్థ మైనాదా బోళ్ళు రోజులు డుమ్మాకొడితే ఆనాక కాలేజీ కొత్తే ఎంత కష్టపడాలో టీచర్లని మెప్పించడాకి. సర్వశడ్డి మరీ సెడు గుడాడతన్నాడు మనోడు. ఈడి సత్తాకి మెచ్చిన ఆడి టీచరు ఒక్కొక్కసారి ఈడు దానికి (భావ ప్రాప్తి అయ్యి కారేలా సేసి నప్పుడు కుసింత attendance పెంచుతాంది. ఇక ఆఖరికి మనోడు ఆడి సర్వస్వం అడీ టీచరుకి గురుదక్షిన గా అర్పించుకుని దాని బొక్కలో వెచ్చగా చిమ్మేసాడు.
దొరికినప్పుడు పూర్తి గా రాబట్టుకునే రకం మన ముంతాజ్. ఐనా మనోడి కి వదలక అలాగె గట్టి గా హత్తుకుని ఉన్నాదది.
మనోడికి ఓ ధర్మసందేహం వచ్చినది, ఆడదాన్ని ఇంత గా సుఖ పెట్టి ఉన్నదంతా దాని బొక్కకి ధారాదత్తం సేసేది మొగాడైతే మరి సర్వస్వం అర్పించు కున్నది ఆడదెలా అవుదబ్బా, ఈ పాత సినే మా వోళ్ళకి ఏటి తెలవనట్టుంది. ఇదేదో టీచర్ని అడిగి నివృత్తి సేస్కుందా మను కుంటుండగా మనోడి ఫోను మోగి నాది.ఆ పక్క బెంచీ మీదున్న ఫోన్నందుకుని మనోడు అదే పోసులో అనగా దాని బొక్కలో ఈడి గొట్టం తో సహా టీచరు (పాఠం) లో ని మగ్నమై ఫోనినడం మొదలెట్టాడు.
“ఎవత్తి కో చీ కి రీ సేత్త న్నావని తెలుసు గాని దేవకి ఆస్పటల్కి బే గ్రా, మీ మామయ్య గాడి కేదో ఐనాది మేమందరం ఆడ్ని పట్న మట్టు కొచ్చాము” అని సెప్పి ఎట్టేసాడాడయ్య. చీకి రీ ఏటబ్బా అను కుంత న్నారా, మీలో రసికుల కి తెలిసిపోయుంటాది, చీకడం ఎక్కువ సేత్తే చాకిరీ లాగాఫోనిన్న మనోడు టీచరమ్మకి అప్పజెప్పడం ఆపి లేచి నిలబడ్డాడు, ఈడెక్కడికో బయలెల్లబోతున్నాడని తెలిసింది దాని కి. ఐతే జీవితంలో ఇంత సుఖాన్ని అనుభ వించాక మల్లొక సారి కావాలని అందరికీ అని పించి నట్టే దానికీ అని పిత్తాది గందా. విద్యార్థి పక్కదోవడతన్నప్పుడు ఆడిని బుజ్జగించి దార్లోకి (బొక్కలోకి) తేవాల్సిన కర్తవ్యం
మనోడు ఆస్పటాలి కి ఒచ్చేత లి కి ఆడయ్య బయట లంక పొగాకు సుట్ట కాలుత్తా ఢీ వీ గా నిలబడున్నాడు. ఈ డాడయ్య దెగ్గరికెత్తే “లోపల ఆడోల్లు ఒకటే సోకన్నాలు, అసలా ఎదవ తిన్నద రక్క ఇయ్యాల పొద్దున్న కక్కుర్తి పడి ఆ పాలేరు ఈరి గాడి మరదల్ని ఎక్కబోయాడు, అదసలే వయస్లో ఉన్నాది ఈడికేమో సత్తా లేదాయె గబిక్కున గుండె పట్టే సినాది. ఈ ఇషయం ఎవ్వర్కీ తెలవదు తెలిస్తే ఆడి పరువు పోద్ది” అని సెప్పాడు.
ఈరి గాడి మరదలు కసక్కులే అది ఊళ్ళో పెద్ద ల పాకి అని మనోడికి తెలుసు ఐతే అది ఎక్కడాకి ఎక్కించు కోడాకి డబ్బుచ్చుకుంటుంది. ముక్కెంగా ముసలోళ్ళకి సరిపోద్ది మనోడికి ఇన్ని ఉద్ద ర పద్దులుండ గా అవెందుకు. అసలు పితలాట క మ మావయ్య గాడు దాన్నెక్కనేక గుండె పోటు తెచ్చుకున్నాడని తెలిస్తే ఆడి కి తల కొట్టే స్నట్ట వుద్ది.
ఇంతలో మనోడయ్య (నరసిమ్ములు) మనోడ్ని ఓ పక్కకట్టు కెళ్ళి ” ఈడె వ్వారం సూత్తంటే ఓ నెలట్టేటు న్నాది, నాక వతల సేనా పనులుండాయి, మీ అమ్మకి సోకన్నాలెట్టడం అన్నం ఉడకెయ్యడం తప్ప రాదు గనక దాన్నట్టి కెళ్ళిపోతా ఇక పోతే ఆడి పెళ్ళాం అదే నీ లతత్త, మరదలు ఈడనే ఉంటారు ఆళ్ళకని ఇక్కడే బసేర్పాటు సేసా. ఆళ్ళకేదైనా కావాలంటే సూడు. నువ్వు సూడ మంటే దెంగొచ్చే రకమని నీ అబ్బనైన నాకన్నా ఎవడికి తెలుసు అందుకే ఇవుంచు”
అని మనోడి సేత్లో ఏవో మెత్తటి బిళ్ళల packet ఎట్టాడాడయ్య. ” ఇది ముందు లోనేసి ఆ తరవాత ఎంత కార్చినా ఆళ్ళకి కడుపులు మనని కష్టాలు రావు” అని ఆపి. “అన్నట్టొరే నీకు ఆ కమలాపురం ఆసామి గాడి కూతుర్ని మాట్లాడ్తన్నాను, ఈ పెళ్ళైతే సేనా కలుత్తాది మన కి, లగాలెట్టాక సెప్తా అందాకా నీ చీ కిరీ సేసుకో నేను సెప్పిన జే గర్తలు మరవకు” అని సెప్పి అక్కడ్నుండి ఎల్లి పోయాడు.
లతత్త అపీడియా గురించి ఇది వరికే మనోడికి ఆడయ్య పీకిన క్లాసు వలన ఉప్పుడీ జే గర్త ఎందుకో మనందరికీ తెలిసిపోయిందోచ్.
కమలాపురం ఆసామి నారాయణ కి మన నరసిమ్ముల కి పచ్చగ క్షేతే భగ్గు మనేట్టుండేది మొన్నటి వరకూ. ఐతే ఈ సమ ఉజ్జీల మజ్జన కయ్యం పోయి వియ్య మెల గయ్యిందో మనోడు ఆడయ్యిచ్చిన బిళ్ళళ ను ఎలా సద్వినియోగం సేత్తాడో మయోచ్చి సెప్తా. అవతల లతత్త, లచ్చి( మి) (మనోడి మరదలు) వెయిటింగో.
5719547cookie-checkవీర స్వర్గం 13 వ భాగంno