వీర స్వర్గం 14 వ భాగం

మళ్ళొచ్చేసానోచ్. ఏది ఏమైనా వీరస్వర్గం ఆపేద్నేదని సెప్పబళ్ళా. ఎండలు బొగుల్ బొగుల్ మని మండిస్తన్నా అందరూ బానే ఉండారా.

కవి కాళి దాసు ఋతు సంహారం అనో కెత రాసిండే. అందులో ఒక్కో కాలంలో ఉన్న పెత్యేక లాభాలు సెప్పీస్నాడు. ఆ సంస్కృతం మన కె క్కక పోయినా ఏసం కాలం లో ఉల్లి పొరల్లాటి పల్చటి గుడ్డల్లో అందాలు మరింత బాగా కనపడతాయని అర్ధ మపోనాదో’..ఇక కథలో కొస్తే మనోడికి లతత్త కొత్త కాక పోయినా మొదటి బోణీ పైగా మొదటి గురువు ఎంతటి మొగాడికైనా బోణీ మరువలేనిది. వాడయ్య సెప్పిన లగ్గాల సంగతే మనోడికి అర్ధ మవ్వక సత్తన్నాడు.
ఏటయ్యుంటుందబ్బా అని ఆలో సిత్తానే కోమాలో పడున్న మా మయ్య ను ఆ పక్క సోకన్నాలె డతన్న ఆడోళ్ళని సూసి మెల్లి గా బయట కొచ్చాడు. దవాఖానలా జనాలు మస్తు మంది అటూ ఇటూ పోతానే ఉండారు మనోడు మాత్రం ఓ కుర్సీలో కూకుని ఎటో సూత్తా ఓ తెగ ఆలోచించి చించి చింపుతున్నాడు.
ఈడు పుట్టి బుద్దెరిగిన కాడ్నుండి ఆ క మలాపురం వోళ్ళకి ఈళ్ళకి ఎప్పుడు పడి సావలేదు ఈడున్నది. రాయల సీమైతే ఈ పాటి కి మనోడో సమర సింహ ఇంద్ర, ఆది నుండి అంతం వరకు ఏదో ఒకటి ఐపోబళ్ళా. ఈడిది దావాల సీమ, కోర్టుల్లో ఎన్ని దావాలున్నాయో ఈళ్ళకీ ఆళ్ళకీ మజ్జన అన్నది ఎవ్వడి కీ తెలవదు. అంతలో సటుక్కున తట్టింది మనోడికి ఆ నారాయణ కి మగ సంతానం లేదు గందా మరో తరం రాదు కాన కాళ్ళబేరానికి ఒచ్చుండాల. సమ ఉజ్జీలు కనకనే ఇప్పటి వరకూ కయ్యం ఇహ ముందు వియ్యం అయ్యుంటాది. అలా అలా అలో సిత్తా ఉంటే మనోడి బొంగు లెగవడం మొదలయ్యింది.
ఎందుకలాగ అంటే కమలాపురం గురించి నారాయణ పరోరం గురించి సేనా బూతు కథలు ప్రచారం లో ఉండేవి మనోడి ఊళ్ళో. కుర్ర కారు ఆటి కి మరింత మసాలా దట్టించి మహా రంజు గా సెప్పుకునే వారు.
కథేటంటే నారాయణ మొదటి పెళ్ళాం సేనా ఏళ్ళ క్రితం పెళ్ళైన కొత్తల్లోనే ఆ ఊరికి survey పని మీదొచ్చిన engineer గాడితో జెండా ఎత్తే సింది. మొగుడికి కరెంటు లేనందునే అదలా సేసిందని ఉవాచ. అదెలా సెడు రూట్లో కెళ్ళిందో అలాగే మన మూ కు సింత సైడ్రూట్లో కె డితే….సుమారు ఓ 17 యేళ్ళ క్రితం క మలాపురానికి ఆనుకుని ఎదో కాలవ తవ్వకం జరిగింది. విద్యుత్ కర్మాగారానికి నీళ్ళు పట్టి కెళ్ళే కాల వది ఐతే దాని రూటెటుండాలని తేల్చే survey ఇంజినీరు సమీక్షించడా కొచ్చిన ప్పుడు మన నారాయణ (నారి గాడు/ నారి) సురుగ్గా ఆడిని తనింట్లో ఉండమని ఓ తెగ మర్యాదలు సీసీసాడు. కాలవ ఆడి పొలాల పక్కనుండెడితే ఆడికి కలి సొత్తాది కనుక అని ఏ ఎదవకైనా తెలుత్తాది.పెద్ద సార్లు పల్లెటూళ్ళకొత్తా రేటి, చురుకైన ఓ కుర్ర ఇంజినీరుని తోలారు ఓ మూడ్నెలలు ఉండి పనులన్నీ సూడ మని. నారాయణ కి అప్పటి కి పెళ్ళై ఓ 5 యేళ్ళయ్యింది, ఆడి (మాజీ) పెళ్ళాం లావణ్య కి అప్పుడే ఓ 25 నిండాయి, సూడ్డాకి మాంచి కసక్కులా ఉండేది. మొగుడు దుక్కి దున్నలేక పోవటం తో దాని సళ్ళు పిర్రలు ఓలు మొత్తంగా అదే బిర్రబిగిసి ఎవడ్నెక్కుదామా అన్నట్టుందేది. అదలా ఉన్నాది రైటే కాని ఆసామి పెళ్ళాన్ని ఎక్కే దమ్ములు ఆ ఊళ్ళో ఏ మగ పురుగుకి లేవు. బతికుంటే దాన్ని తలుసుకుని
సేతి పని సేస్కోవచ్చు లేక దుక్కలాటి దాన్ని ఊహించు కుంటా తొక్కలాటి సొంత పెళ్ళాలని ఎక్కడం మేలని decide ఐపోయారు ఆఊళ్ళో మొగాళ్ళంతా. ఆ పర్లేదులే మనం మంచి కట్టది సేసుంచాం అన్న ధైర్యం నారికి ఎక్కువైపోయి ఆ కుర్ర ఇంజినీరు కుమార్ గాడిని సొంత తమ్ముడౌటోడు అదీ ఇదీ అని సెప్పి ఇంట్లో ఎట్టుకున్నాడు. దానికీ ఓ కారణ మున్నాది, కాలవ సంగతి పక్కనెట్టినా కాసేపు, ఆ కుమార్ గాడు మహా బుద్ధి మంతుడిలా అగుపించీ వోడు. ఆడసలు తల ఎత్తి మాట్లాడ్డం ఎరగడు, ఇలగైతే ఎలాగ బతుకుతా వొరే అని నారి అప్పుడప్పుడు మందేసినప్పుడు అనీ వోడు కుసింత సనువెక్కువయ్యి. తన పనేదో తను సేసుకు పోయే రకం లా ఉండే వాడు (అదే తరవాత కొంప ముంచిందను కో). పాలేర్లని పనోళ్ళని కూడా మీరు గారు అనే వాడు.ఇలాటోడిని ఇంట్లో ఎట్టుకుంటే ఏం పర్లేదులే అన్నట్టుండీ వోడు. దేవుడు వర మిచ్చినా పూజారి ఒప్పుకుంటేనే అన్నట్టు పెట్టింజినీరు ఆడి మామూలు పుచ్చుకుని ఒరే ఇది ఇలాగ అని పై పైన సెప్పేసి పంపాడు కుమార్ గాడిని, అసలెక్కడేటుంది దేని ఎడల్పెంత, లోతెంత, నునుపెంత (దేనిదో తరవాత) అనే సిన్న సిన్న ఇవరాలన్నీ ఈ కుర్రెదవ కుమార్ గాడు గీసే గీతల బట్టే ఉంటాయి, పెద్దాయిన సివరాకరికి ఓ సంతకం పొడుత్తాడు గాని ఒచ్చి సూత్తాడేటి. ఆ ఇషయం ఏలి ముద్ర గాడైనా మన నారి కి తెలుసులేవో.
కుమార్ గాడు చాలా సురుకైన కుర్రాడని గబిక్కున సూడ గానే తెలుత్తాది. మాంచి పొడవు, రంగు, తీరైన కను ముక్కు వగైరాలు, ఇది గాక రోజూ ఉరుకుడూ (jogging) బ స్కీలు అయ్యీ సేసి రివట్లా ఉంటాడు.పట్నం లో సదుంకున్నాడు ఐతే విదేశాలు ఎళ్ళడాకి కుదరక ఇలా ఉజ్జో గం లో కుదురుకున్నాడు ఆడి సుడి ఏటో ఇలా కమలాపురం అనే పచ్చి పల్లెటూర్లో వచ్చి పడ్డాడు. వారానికి ఒహట్రెండు సార్లు పెద్ద సారుకి కనపడి రావాలి కనుక పట్నం పొయ్యొస్తుండే వాడు అద్గది అలా మొదలయ్యింది లావణ్య కి ఆడితో పరిచయం.ఓ రోజు కుమార్ గాడు పొద్దు గాలే లోన తిట్టు కుంటూ పెద్ద సారు కాడ పోజిరీ ఏపించు కోడాకి బయలెల్లబోతుండగా ఇని పించింది. ఓ కమ్మటి పిలుపు. లంకంత కొంపలో ఓ మూల గదిలో ఆడి బస గాన ఎవరా అని అటూ ఇటూ సూసాడు, అడికి తిండి తెచ్చే ఈరిగాడు అగుపడలేదు పాలేర్లంతా పనులకి పోయారు అప్పటికే, నారాయణ న్నయ్య ( అలా పిలిస్తే గొడవ నేదని) ముందు రేతిరి కొట్టిన మందు మత్తులో పడున్నాడు. అప్పటి వరకీ కుమార్ గాడు ఎప్పుడూ లావణ్యని సూడ్నేదు, మొదట్లో పరిచయం సేసిన ప్పుడుకూడా నేల చూస్తా నమస్కార మెట్టాడు. దాంతో మన నారి ఢమాల్ ఐపోయి ఈడ్ని ఇంట్లో ఎట్టు కున్నాడు. ఎవరా అని
కు మార్ గాడు అటూ ఇటూ సూత్తుండగా ఆడి గది తలుపు పక్కనే కనపడ్డాది ఓ కసక్కు ప్రౌఢ.ఈడు ఠపీమని తలదించుకుని నేలకేసి సూత్తా “వదినా మీరా … చెప్పండి” అని చేతులు కట్టుకుని మరీ వినయంగా నిలబడ్డాడు . ”ఇవో పది అట్టు కు రాగల వా పట్నం నుండి ” అన గా ఈడు ఆ మేటడుగుతోందో కూడా సూడకుండా సరే అని తలూపి చెయ్యి చాచాడు ఆడి చేత్లో అది ఓ భా ఎట్టింది. ”ఇవి తెంపడం చింపడం తప్పేట్రా దు గా మీ అన్నకీ ” అని దీర్ఘాలు తీస్తా వెనుదిరిగింది. వదిన ఇచ్చిన బ్రా సైజులు చూసిన మనోడికి మతి పోయింది చుట్టూ ఎవ్వరూ లేర్లే అని ఓ సారి తలెత్తి సూసాడొరే అంతే, పల్చటి నైటీ తప్ప ఇంకేటి నే కుండా అలా నడు సుకెడతాంది ఆడి వదిన లావణ్య. ఆ లావణ్యమైన నడకకి లయబద్ధం గా కదులుతున్న బోర్లించిన చిన్న సైజు బిందెల్లాంటి పిరుదులు ఆటి మజ్జన చీలికా ఆ పైన అలా అలా ఊగుతున్న వత్తైన ఆమె జడ నున్నటి బలి సిన తొడలు సన్నని నడుము దాని మీద మడత సూసేసరికి ఈడి కి చెడ్డీ లో పడ్డాది ….. మడత. వెళ్ళేది సక్కంగా పోక ఓ సారి కు సింత వెనక్కి తిరిగి సేప బుట్టలో పడ్డాదా నేదా అన్నట్టు ఈడిని ఓ సూపు సూసింది ఆమె సగం తిరిగే తలికి వెనక బిందెలే కాదు ముందు చెంబులు కూడా బంగారమే
అన్నట్టు నిటారుగా ఉబ్బున్న ఆమె కుడిది దాని మీద తేనె రంగులో నిక్కబొడుచుకుని ఉన్న ముచిక. పరువాల ప్రొడని అలా సూడ్డం అదే మొదటి సారే మో కుమార్ గాడి పరిస్థితి వేరే సెప్పాలా గబిక్కుని నీళ్ళగ దిలో దూరి చెడ్డీ లో ఇర కాటం కలిగిస్తన్న 8 అంగుళాలనీ తగ్గించే పనిలో పడ్డాడు .ఓ రెండ్రోజులు వదిన కనపడలేదు ఐనా ఈడికి కళ్ళు తెరిచిన మూసినా ఆ కసక్కందాలే. ఓ పక్క ఆ మేదో పొద్దు గాలే లేచినది లేచి నట్టు వచ్చుంటాది త ప్పొరేయ్ అసలే వదిన అందులోనూ ఎద వాలోచనలున్నట్టు తెలిసిందామొత్తానికే మడత డి పోచొరేయ్ అని ఉన్నా. మరోపక్క అలాగైతే వెడత వెడతా వెనక్కి ఎందుకు తిరగాల తిరిగింది పో దీని (ఆడి గూటం) పనిలా అయ్యేలా ఆ రంకు చిరునవ్వెందుకు విసరాల. అసలా మాట కొస్తే ఆమె బంగినపల్లి పళ్ళకి అవసరమే లేనిది (g) ఆడ్నే ఎందుకు తెమ్మనాల ఒహటి కాదు బాధలు అన్నట్టు ఈడి కి తిక మక ఎక్కువైనాది. అటు ” మనసు మాట వినదు ” ఇటు ” మొడ్డ ఎంత కొట్టు కున్నా ది గదు” అన్నట్టుంది ఆడి పరిస్థితి ఐనా రోజూ లాగే ఆఫీసు పని సేసుకు పోతున్నాడు. బయట బాగా పొద్దాయి కోలాహలం సద్దు మణిగింది. అదేలే నారి గాడి మందు పార్టీ ఆడూ ఆడి ప్రమధ గణం పీకల్దాకా తాగి తొంగున్నారు. ఇంతలో కుమార్ గాడి తలుపు కిరు మంది. కొట్టు కోడాకి ఇబ్బంది గా ఉన్నాదని ఈడు కిందే మీ వేసుకోలేదు ఓ చేత్తో కలం ఇంకో
చేత్తో గూటం అట్టు కుని రెండుచేతులతో పని చేసుకుంటున్న ఈడి ముందు ఓ మెరుపు మెరిసింది, మొన్న మిగిలిన బాకీ తీర్చడా కన్నట్టూ ఎదురుగా నిలబడ్డాది వదిన (లావణ్య).ఆ గదిలో ఆడి బల్ల మీదున్న table light వెలుగొక్కటే ఉండటం మూలాని బల్ల కింద ఉన్న ఆడి బాగోతం వదిన కి కనపడదని అనుకున్నాడు. ఐతే ఈడు రెండ్రోజులబట్టి సేత్తన్న పనికి ఆ గదంతా మదపు వాసనతో గుబాళి స్తా ఉంటే తెలవదా. ” తెచ్చావా” అని అడిగింది ” తెచ్చానండి వదిన గరు అక్కడ పొట్లంలో ఉన్నాయి ” అని చెప్పాడు. వదిన అటు తిరగ్గానే లటక్కున లుంగీ అందుకుని చుట్టుకున్నాడు ఐతే అందులో గుడారం కొట్టొచ్చినట్టో చావ బాదొచ్చినట్టో కనపడతానే ఉన్నాది. పొట్లం పుచ్చుకుని చక్కా పోక వదిన గారు అక్కడే ఇప్పడం మొదలెట్టారు. ఇప్పడం అంటే ఇహ అదేనేటి ఐనా ఈ సారి మీ ఊహ నిజమే, మొదట పొట్లం తరవాత ఆమె పాల పొట్లాల పొదుగు. మరి సూసుకోవద్దేటిసరి పోదో లేదో. కుమార్ గాడి మతి మళ్ళీ పోయింది ఆ గాభ రాలో ఆడి చెయ్యిత గిలి ఆడి బల్ల మీదున్న లైటు పక్కకి పడి దాని వెలుగు వదిన గారి మధ్య ప్రదేశం మీద నిలిచింది.వెన్నా మీగడ కలిపి చేసినట్టుంది. వదిన వళ్ళు. పాల సముద్రం అంటే ఇదేనేమో అని పించేలా ఉంది వదిన గారి మధ్యప్రదేశం చీర కట్టు కి జాకెట్టుకీ మధ్యలో. ఆ మిణుకు
మీణు కు మంటున్న వెలుగులోనే లోతైన బొడ్డు ఓ పెద్ద అగాథం లా నడు మ్మీద సన్నని మడత ఆ పాల సంద్రం లో అలలా అగుపిస్తా కుర, మరిదిని తెగ రెచ్చగొడతన్నాయి. ఇయన్నీ ఓ లెక్కైతే ఆ పైనున్న ఉత్తరప్రదేశ్ అందులో నిటారు గా నిలబడున్న బంగారు పర్వతాలు వాటి పైన తేనె రంగు గోపురాలు. కుమార్ గాడి పని తెరవనోరేసుకుని వదిన గారి అందాలను చొంగ కార్చుకుంటూ చూడ్డ మే పనయ్యింది. రెండ్రోజుల నుండి ఆదే ఊహించుకుని కొట్టు కుంటున్నా ఆడి ఊహలని ఎన్నో రెట్లు మించున్న అసలందం సూసేత లి కి ఈది సౌండు ఓఫయ్యింది.అయ్యో పాపం అవతల మరిది ఊపిరాడక సత్తన్నాడే అని లే కుండా వదిన మాత్రం అన్ని పొట్లాలు సావ కాసం గా ఇప్పి ఒక బ్రా తొడుక్కోడాకి ప్రయత్నించింది. తీరా అది కు సింత చిన్నదయ్యింది. ” ఇదేటి చిన్నదట్టు కొచ్చావ్ ” అన్న వదిన మాటలకి ఈ లోకం లో కొచ్చాడు కుమార్.హిమాలయాల్లా నిత్యం పెరిగి పోయే అందాలని పట్టడం ఆటి తర మా అని మన సులో సటుక్కున ఆలోచన వచ్చినా అంటలో త మాయించుకుని ” అదీ వదినా మీరిచ్చినదే చూపిస్తే ఇదీ .. ” అని నట్లు కొడుతూ ఏదో కుంటి సాకు చెప్పబోయాడు. ” సరే ఏది అది తే ” అని వదిన అనే సరికి గబిక్కున ఆడి గూటానికి చుట్టు కునున్న ఆ మిచ్చిన పాత బ్రాని ఎత్తి పట్టు కున్నాడు. వెలుతురు వదినపైన
వెనక నుండి హుక్కెట్టే బదులు మరిది ముందునుండే వదిన చుట్టూ చేతులేసి బ్రా ని పట్టు కున్నాడు.ఇదివరకెప్పుడూ సెయ్యని కొత్త పని అదీ గాక వదిన గారి వంటి నుండొస్తున్న scent + మల్లె పూల గుబాళింపుకి ఈడప్పటికే గాల్లో తేలన్నాడు, అసలు పట్టుకోవాల్సినవి పట్టు కోక ఆటిని అట్టుకున్న దాని తోకలని అట్టు కున్నాడని మరిది గ్రహించే తలికి కొన్ని క్షనాలట్టింది. ఇంతలో ఓ కరెంటు షాకులా కొట్టింది. మరి కొట్టదేటి పరువాల వదిన మొట్ట మొదట్సారి మరిది మొడ్డట్టు కుంటే. ఆట్టు కోడ మే కాదు సటుక్కున 8 అంగుళాల పొడవూ 3 అంగుళాల ఒడూ ఉన్న దుడ్డు కర్రంటి దాన్ని (చెట్టంత మనిషి లా) నోట్లో ఎట్టుకుని సీకడం మొదలెట్టింది. ఓ పది నిమిషాల క్రితం వరకూ గుడ్డ (g) మీదేసి కసాపిసా బండ గా చేతి వాటం అనుభవించిన గూటం ఇప్పుడు వదిన గారి గొంతులోకెడుతూ ఆమె నాలుక సున్నితంగా నిమురుతుంటే పులకరించి పోతోంది. నందో రాజా భవిష్యతి అని పించింది మరిదికి. కోపం లాగే కైపెక్కువైనా సంస్కృతం తన్నుకొచ్చేత్త ది మరి దానర్థం ముందు ముందు ఇంకెన్ని భోగాలుండాయో కదా అని..దాంతో ఈడు బా ని వదిలేసాడు అది ఎటు పోయిందో తెలవదు గాని కిందకి చూసేసరికి వదిన గారి మీగడ ముద్దలు ఆటిపైన తేనె చుక్కలు రారమ్మని పిలుత్తా కనపడ్డాయి.
నువ్వు చిన్నవి తెచ్చావు సరిగ్గా కొలిచి చూడు ” అంటా వదిన మరిది తలపైనున్న వత్తెన ఉంగరాల జుట్టు లోకి వేళ్ళు పోనిచ్చి వాడి తలని ఆమె మీగడ పొంగుల మధ్యలో పెట్టింది. మరి కొలవమని హుకుం జారీ జేష్నంక తప్పుద్దా మరిదికి ఐతే కొల్చుడెట్ల ఒక్కోటీ రెండు చేతులని మించున్నాయాయే ఐనా సరే వదిన జెప్పింది. మరి సెయ్య కుంటే మంచి గుండది అని ఆమె ఎత్తులని ఒక్కోదాన్నీ పొదివి పట్టుకుని నోటి నిండా పెట్టుకుని ఇందాక ఆమె ఆడి గూటాన్ని నాలుకతో సేసినట్టు ఆటిపై ఉన్న తేనె చుక్కల నుండిమొదలుకుని మొత్తం నాకుడు సీకుడు షురు జేసిండు. వదిన మస్తు గా పరవసించి పోతా ఏందేందో అంటాంది.ఘటి కుడీవే, గ్రంధ సాంగుడీవే, పై కొట్టి వెర్రి పప్పలా ఉంటావు నీలో చాలా ఉంది, నీ వదిన భక్తి కి మెచ్చి నీకు వరమిస్తున్నా తీసుకో అంటా మరిది తలని వదిన గుడి సింహద్వారం వద్ద ఎట్టింది. అక్కడిదివరకున్న చీర సార ఎప్పుడూ కుప్పె కిందడ్డాయో తెల్వది గాని నున్నగా మెరిసిపోతన్నె వదిన గారి తొడలు. ఐతే గుడి ద్వారాలేటి కోట వతల కంద కాలు కూడా మూసేసున్నాయి మరిదికి. తట్టుడీ తెరవబడును అన్నట్టు ఈడు వదిన మోకాళ్ళనుండి మొదలెట్టి మూసున్న తొడల ద్వారం మజ్జలో నాకుతా ముద్దులెడతా పాల మీగడతోసేసిన బలిసిన తొడలని ఆస్వాదిస్తా అలా అలా కొద్ది కొద్ది గా తెరిపిస్తా కోటలోకి చేరుకున్నాడు. బాగా యెడ మైన వదిన తొడల మజ్జనున్న ఆవిడ నిజదర్శనం సేసుకున్న మరిదికి
ఆ జున్ను ముక్కల్లా మెరిసిపోతూ ఉరిస్తున్న ఆ కింది పెదవుల తలుపులని తెరవాలని ఆటి మజ్జలో ఉన్న సీలి కని నాకటం మొదలెట్టాడు. ఆ సీలి క సివర ఓ బొడిపె వేడిగా తగిలింది. ఎంటీ వోడి పాత సిని మాల్లో ఓ రాయిని ముట్టు కుంటే తలుపులు తెరుసుకున్నట్టు వదిన గారి ద్వారాలు తెరుచు కోడా కి ఇదే మూల మయ్యుంటాదని తెలుసుకున్న ఆమె ముద్దుల మరిది అదే పనిగా ఆ బొడిపెకి నాలుక సేవలందించడంతో అది పంజే సినట్టుంది వదిన ఒకటే ఊగి పోతా కేకలెడతా ఈడి తలని మరీ లోనకి నెడతా చిగురాకులా సుఖం తో అల్లల్లాడి పోడం మొదలెట్టి నాది. ఇదే నాడని ఈడి కి అర్థ మయ్యే లోపున ఓ సెరువొచ్చినాది. ఏడ్నుండా భలే గున్నావే … వదిన గారి ద్వారాలు భల్లున తెరవబళ్ళా అందులోనుండి వరదల్లే వచ్చినాది ఉట. కుసింత ఉప్పగా బోలెడంత తియ్య గా వదిన తీర్థం మహా రంజు గా ఉన్నాది మరిదికి ఒక్క సుక్క అంటే సుక్క ఒదల కుండా మొత్తం తాగే సాడు.” నువ్వెక్కడ దొరి కావా, ఓరి నా మరిదా రంకు మగడా ఇప్పటి వరకూ ఎప్పుడు ఎరగని ముప్పతిప్పలెట్టిమూడు సెరువులు కార్పిస్తన్నావు గందా “అంటూ మరిది తలని మరింత లోన కి ఎట్టు కుంది ఆడి వదిన. రుచి మరిగిన నాలు కాయే, జల మళ్ళి వత్తదేమో అని అదొచ్చిన మార్గం లో నాలు కో లోతు కంటా ఎట్టి మరీ ప్రయత్నిత న్నాడు మరిది. సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోన అని ఎవరో
అన్నారు గందా అలాగే ఐనాదండి ఆయ్. మరిది చీక వదిన పొయ్యా ఇలా కొన్ని సార్లయ్యింది. “ఒరే నా ముద్దుల రంకు మరిదీ ఆ కాలవా అందులో నీళ్ళ సంగతేటైనా గాని నీ ఇంజినీరం అంతా వాడి ఈ వదిన కాలవలో వరదలు తెప్పించావా, మొదటి సారి ” అని తెగ మెచ్చేసుకున్నాది వదిన ఆ సుఖం నుండి కు సింత తేరుకున్నాక.కాలవని ఈ కడ్డీ ఎట్టి ఓ సూపు సూడొం అంటా మరిది కడ్డీని వదిన ఒడిసిపట్టుకుని కాలవ మొదట్లో ఎట్టింది. పాత కాలం మంచం కనుక దాని అంచున కూరుచున్న వదిన కాల వ మరిది కడ్డికి సరైన ఎత్తులో ఉన్నాది. కొద్ది గా లోనకెళ్ళి బి గుతు గా ఉన్నచోట ఆగించి కడ్డీ. తొయ్యాలని మరిది కున్నా వదినకి నెప్పుట్ట కూడదని మరీ ఉన్నాది ఎంతైనా వదినా విధేయుడైన బుద్ధి మంతుడు కదా. అది సూసిన వదిన ఆమె తొడలని ఈడి నడుంచుట్టూతా ఏసి పర్లేదు తొసెయ్యి అన్నట్టు దెగ్గరకి లాక్కుంది. ఒక్క ఉదుట్న మొత్తం దిగి పోయాడు మరిది వదినలోకి. అంతది అప్పటి వరకూ ఎట్టించు కోలేదేమో వదిన కి మొదట సుక్కలూ ఆ తరవాత సొర గం కనపడ్డాయి. ఆ తర్వాత మరిదిని ఎక్కి రాత్రంతా స్వర్గం లో వీర విహారం సేసినాది వదిన..తనివి తీరా వదిన బొక్కలన్నీ దర్శించుకుని పావనం సేసి లెక్కలేనన్నిసార్లు కార్పించాక వదిన గారికి మరిదిపై స్వారీ సేస్సేసి అలు పొచ్చాక మరిదిని లోనెట్టుకునే ఆడి మీద సొలసి
పడుకున్నారు. ఛాతీ మీద నలుగుతున్న మెత్తటి చెంబులు చేత్లో నలుగుతున్న ఆమె మెత్తటి బిందెలు ఒకవైపైతే వదిన గారి లోన వత్తించు కోవడం మరిది వంతయ్యింది. వదిన గారి నుండి వచ్చే సువాసనలు మత్తె క్కిస్తాంటే మరిది కి ఓ శంక వచ్చింది ఎంబట్నే అడిగే సాడు. ” వదినా మరి అన్నయ్య కి తెలిస్తే? “. ”చీకే వన్నీ చీకేసి, నాకే వన్నీ నాకే సి, అన్నిట్లో నా దూరేసి పిసకాల్సిన వన్నీ పిసికేసి ఇప్పుడెంత ముద్దు గా అడు గుతున్నావా నా ముద్దుల మరిది ఆయన కి తాగితే లోకం తెలియదు బజారు లంజల చేత ఎంత చీకుంచుకున్నా కూడా లేవదు. ఆయన చీకించు కోగలింది నేను చీకించుకుంటే తప్పేటి .. ” అని ఏదో సెప్పబోతూ అలా నిద్రలోకి జారుకున్నాది వదిన.ఇది మొదలుకుని నారి గాడు మందు తాగి నప్పుడల్లా కు మార్గాడికి వదిన తీర్థం తాగే అవకాసం వచ్చేది. ఇక మళ్ళీ మనోడీ మైన్ లైంలులో కొత్తే మనోడిన్నదేటంటే నారి గాడి పొలాల పక్కన కాల వతో బాటు ఆ కురింజి నీరు కు మార్ గాడు ఆడి కో కూతుర్ని కూడా ఇచ్చాడని. ఆ తరవాత ఆడికి అమెరికా ఎల్లే అవకాసం ఒచ్చినాదని ఆడు లావణ్య వదినకి రహస్యంగా చెప్పగా ఇది ఉడాయించిందని. ఈళ్ళెవర్కీ తెలవనిది ఆ తరవాత దాన్ని ఆడు ఎక్కడో అమ్మేసి ఎంచక్కా పోయాడని.కోమల కి ఇప్పుడు 16 యేళ్ళు.
దాని తల్లి పారెళ్ళే తలికి దాని వయసు 2 యేళ్ళు. ఐతే మరి నారి గాడు పరువు పోకుండా ఆడి పెళ్ళాం లావణ్య జాత రకెళ్ళినప్పుడు యెద్దు పొడవగా సచ్చినాదని కలరింగి చ్చాడు. ఎవత్తో బయటది సవత్తలైతే పిల్లని సరిగ్గా చూడాదని లావణ్య చిన్న సెల్లి రమని పెళ్ళి సేసుకున్నాడు నారి ఎందు కంటే అప్పటికే ఆ మధ్యలో ఉన్న గంగ పెళ్ళెపోనాది గందా..నారి గాడు రమని పెళ్ళి సేసుకున్న 2 యేళ్ళకి రైలు ప్ర మాదం లో దాని పుట్టింటోళ్ళందరూ పోవటం ఇంకో మూడేళ్ళకి గంగ మొగుడు దాన్ని వదిలేయడంతో అదీ కోమలని సూస్కునే నెపంతో ఇక్కడికి చేరటం జరిగి పోనాయి. నారి గాడి కి 50 దెగ్గరడ్డా రమకి గంగ కి 35 దాట్లేదు గందా …. అని మనోడు ఏదో ఆలో సిత్తా ఉండగాలతత్త ఎదురుగా వచ్చి నిలబడి ” ఊహల్లో విహరించింది చాల్లే గాని సాయంత్రం మా గదికి రా నీకో అ రిపోయే బహుమానం ఇస్తా ” అని ఎవరూ చూడకుండా మనోడి పెదాల మీదో ముద్దిచ్చి మనోడి గూటాన్ని పై నుంది ఓ సారి నొక్కి వెళ్ళిపోయింది. ఆఆ అద్దిరిపోయే బహు మాన మేటో మనోడికి ముందు ముందు నందో రాజా భవిష్యతిలు ఎన్నున్నాయో మయోచ్చి సెప్తా. మనలో కొందరు ఔత్సాహికులు నా నుండి ప్రేరణ పొందో నా నస/కథ భరించలే కో కథలు రాద్దామని కంకణాలు–
5719963cookie-checkవీర స్వర్గం 14 వ భాగంno