వీర స్వర్గం 18వ భాగం sex stories in telugu

మీరంతా మరీ మరీ అడిగేయటం వలన ఆడ లేడీస్ ఒకటే కేకలంతే లాగా ఉండటం మూలాన ఈ భాగం అందించే స్తన్నాను అంతే. అన్నట్టు మా వదిన అన గా ఇక్కడ నన్ను కటాక్షించిన దేవి ఓ మూడ్నెలల తరవాత తిరిగి మా ఊరి కి రావడం తో కు సింత సంతృప్తి పడ్డాక కొత్త ఉత్సాహం రాగా ఇది గో ఇలా మొదలెడతన్నాను.

కితం సారి మన అసలు హీరో కథలోనుండి మొదలైన వెన్నెలత్త పిట్ట కథలో యువ సేనాపతి రామరాజు కథ ఎంత వరకూ చెప్పుకున్నా మంటే …. కొంత వరకూ చెప్పుకున్నాము.మరుసటి దినము బంతి రాజ్యం యువ సేనాపతి ఐన రామరాజు రాజాజ్ఞ మేరకు రాణి వాసం వారికి కూడా కర్ర, సాము నేర్పడాకి రెండవ రాణి విమలా దేవి వారి మంది రానికి వచ్చాడు. నిన్నంటే ఎదవకి తెలవదు కాని
ఇప్పుడు దేశ సేవ లో కుసింత అనుభ వం సంపాదించాడు కనుక సుబ్బరం గా స్నానాల వీ సేసి అత్తర్లయ్యీ కొట్టేసుకుని నవ మన్మధుడిలా ఎంట్రీ ఇచ్చికున్నాడు విమలా దేవి గారి మందిరంలోకి. చెలికత్తెలందరూ బయట డ్రిల్లు కి వెళ్ళడం కనుక ఎవరూ ఉండక పోవడం ఇదంతా ఇప్పటికే సెప్పేసాము కదా, బేతాలుడి కథలో అర్థరాత్రి అమావాస్య అని మాటి మాటికీ సెప్పి హడలే సినట్టు మరలా సెప్పకర్నేదని డవిరె క్టు గా పాయింట్లో కొచ్చేత న్నా.మన యువ సేనా పాతి గాడు లోనకి దూసుకెళ్ళిపోతన్నాడు రెండవ రాణి విమలా దేవి గారి మందిరం లోకి. ఈ సారి పొలికేకలు కూడా లేవు ఎంతైనా రుచి మరిగి నాడు కదా ఎదవ. అలా వెళ్ళగా వెళ్ళగా విమలా దేవి గారి జల కాల మందిరం లోకి వెల్లి పోయాడు. అవడాకి స్నానాల గదే ఐనా అక్కడ ఓ పాక, లేక ఇరుకు గోడల మధ్యన ఓ నీళ్ళ తోట్టి అందులో ఓ సొట్టలడిన రాగి చెంబు లేక ముక్కలూడిన రంగు ప్లాస్టిక్కు చెంబు ఉంటాయా. ఓ విశాలమైన పాల రాతి మందిరం లో ప్రత్యేకం గా నిర్మించిన తటాకం. తటాకం అంటే చెరువే ఐనా అక్కడ బర్రెలూ బుడ్డాళ్ళూ ఈతలు కొట్టరు. మహారాజు తప్ప మరో మొగాడు లోన కి రాకూడదు కనుక తలుపులు గడియలు లేవు. అలాంటిది ఈ రామరాజు గాడు ఎగే సుకుని లేపేసుకుని ఎల్లి పోయాడు. రాణి గారు తటాకం లో జలకాలాడుచున్నారు. ఆ ఆంతరంగిక మందిరం లో వస్తాల వసరం లేదనుకుని
వారు అవి ధరించలేదు. ఓర్నాయనోయ్ ఈ లెక్కన మరో మూడు వాక్యాలు రాసానంటే నన్ను ప్రభుత్వం వారు ఇస్కూలు పిల్ల గాళ్ళకి తెలుగు పాఠ్యపుస్తకాలు రాయ మని లాక్కెళ్ళిపోగలరు. మొత్తం సూసే సాడా అంటే లేదు ఎహె తొందరడకండి, ఆ తటాక మంతా గులాబీ రేకులు ఉన్నాయి కనుక రాణి గారి మెడ కింది భాగం కనపడలేదు మన ఎదవకి.యువ సేనాపతి గాడు ఎంత చాటు గా చూస్తున్నా అనుకున్నా రాణి గారికి ఈడి ఉనికి తెలిసిపోనాది ఐతే ఆమెకి ఈడి ఎవ్వారము కూడా తెలు సన్నది ఎదవకి తెలవదు. రాణులకి ఏరే పనే ముంటుంది. మిగిలిన రాణులతో మహారాజు ఏటి సేత్త న్నాడా అనే గందా ఆళ్ళ ఇది. ఒహళ్ళ మీద ఒహళ్ళు గూఢచారులెట్టుకుని సమాచారాలు తెలుసుకుంటానే ఉంటారు. నిన్న మనోడు మహారాణి సౌజన్యాదేవి గారి మందిరం లో దేశ సేవ చేస్తన్నప్పుడు ఎవరూ సూడలేదు గాని ఆ తరవాత రాణి గారి మొహం లో కళ ఆమె నడకలో కు సింత మార్పు ఆమె మందిరం లో మదపు సువాసనలు అన్నీ కలిపితే చెలికత్తెల కి గూఢచారులకి చాలానే చెప్పాయి. మొదట హన్నా అనుకున్నా విమలా దేవి పరిస్థితి ఇంచు మించు సౌజన్యా దేవి లానే ఉంది. ఐతే ఓ తేడా ఏటంటే విమలా దేవి కి గుర్రపు స్వారీ అంటే మిక్కిలు మక్కువ. ఎల్లప్పుడూ బయట కెళ్ళి గుర్రపు స్వారీ చెయ్యడం ఎండ వాన వగైరాల వలన వీలు పడదు కనుక ఓ నిలువెత్తు గుర్రపు బొమ్మ
చెయ్యించుకుంది. ఆ బొమ్మ తటాకం పక్కనే ఉంది. మన యువ సేనాపతి గాడి ఉనికి కనిపెట్టి ఎవరక్కడ అనే సరికి మనోడు నేను యువసేనాపతి రామరాజును మీకు కర్ర సాము నేర్పమని మహారాజాజ్ఞ తొక్కా తోన అని మొత్తం సెప్పాడు. ఆమె నీళ్ళలోనే ఉండి కు సింత కూడా చెలించ కుండా, నీవు నాకు నేర్పగ లంతటి వాడవో కాదో ఇప్పుడే తేలుస్తా ఒక్క ఉదుట్న ఆ గుర్రం ఎక్క మని గుర్రం బొమ్మ కేసి సైగ చేసింది. ఓస్ ఇంతేనా అను కుంటున్నారా మరద్దే మరి విమలా దేవి గారైతే మూడు మెట్లు ఎక్కి నెమ్మది గా ఎక్కుతార్లే గుర్రం బొమ్మ. మనోడికి గుర్రపు స్వారి వెన్నతో పెట్టిన విద్య, కొత్త గుర్రాలని మళ్ళేసుకుని రావడం కూడా వచ్చు ఎన్నిటి కో (గుర్రాలని) బోణి కూడా చేసాడు. ఒక్క ఉదుట్న దాని మీద వాలాడు. ఐతే అది పిల్లలు ఆడుకునే గుర్రం బొమ్మ లా ముందుకీ వెనక్కీ ఊగుతుంది. అది సరే మనోడికి అర్ధ మయ్యింది ఐతే ఈడి కి బోధ పడందల్లా ఆ గుర్రం వీపు మీదా ఓ చిన్న గూటం ఆకారం తాడేసి కట్టబడి ఉంది. అది ముట్టు కోబోతే జిగట గా తగిలింది. పైగా మదపు వాసన గుప్పుమంటోంది. అది ఏమిటా ఎందుకక్కడ ఉందా అని పరిశీలించబోగా మనోడి చేతి బలానికి అది పుటుక్కున విరిగింది.ఇంతలో అక్కడికి చేరిన రాణి గారికి కుసింత కోపం వచ్చింది. మనోడు ఆమె ఆట గూటాన్ని విరక్కొట్టి నందుకు. ఇందుకు తగిన శిక్ష అనుభవిస్తావని ఆమె పక్కనుండి
అనే సరికి అటు తిరిగి చూసాడు. కళ్ళు తిప్పుకోలేక పోయాడు పైన సొల్లు కింద జిగట కారడంమొదలయ్యాయి. రాణి గారు ఉన్న పన అలాగే నేటి లోంచి వచ్చిన జలకన్యలా బయటకి వచ్చేసారు. జల కన్య అంటే కింద బొక్క లేకుండా చేపలా తోక కాదు జలం లోంచి వచ్చారని మాత్రమే. చెక్కిన పాల రాతి శిల్పం లాంటి శరీరం శంఖం లాంటి పొడవైన మెడ ఛాతి మీద కప్పేస్తూ నిటారు గా నిలబడి ఉన్న వెన్న కొండలు వాటి శిఖరాల్లాగా తేనె రంగు ముచికలు. ఆ కింద కసక్కున వంపులు తిరిగి సన్నని నడుము లోతైన బొడ్డు. ఆ కిందన ఒక్క వెంట్రుక ముక్క కూడా లేని చదునైన ప్రదేశం. మనోడు గుర్రం పైన ఉన్నాడు గందా కనుక చీలి కలు అయ్యీ కనపడలేదు. అరటి బోదెల్లటి తొడలు, వెన్న బిందెల లాటి పిరుదులు. మహారాణి సౌజన్యా దేవికి అక్కడక్కడా కు సింత బలుపులున్నాయి మరి విమలా దేవి చెక్కిన శిల్పం ఎలాగా అంటే. ఈ సదరు విమలా దేవి చే మంత్రి రాజ్యం లో రాజనర్తకి. మన బంతి రాజ్యం దండెత్తి వెళ్ళిన ప్పుడు యుద్ధానికి రాకుండా చే మంత్రి రాజ్యం రాజు గాడు దీనితో చీకించుకుంటున్నాడు పట్టుబడే సమయాని కి. వాడికి కత్తి కర్రా ఏదీ లేవదు. అందుకే ఆడి అసలు రాణి సైన్యం లో కుర్రాళ్ళని ఎక్కేది ఇడు నర్తకి తో అవస్థలు పడుతుండే వాడు. ఈ వి మలాదేవి రాణి అను కుని మన ప్రచండ వర్ముడు దాన్ని ఓ 2 రాత్రులు ఎక్కి తొక్కి ఆ తరవాత తన రాజధానికి తోలే సాడు. చేమంతి రాజ్యం
మహారాణి కుర్ర సైనికుల సహాయం తో ఎక్కడికో పారెళ్ళి సుఖపడుతోంది.ప్రస్తుతం లోకి వస్తే తన బొమ్మ గూటం విర కొట్టాడని కోపం తో వచ్చిన విమలా దేవి కోపం ఇట్టే చల్లారి పోయింది.బొమ్మ పోయి అసలు వచ్చె ఢాం ఢాం ఢాం అయ్యింది కదా మరి. 6 అంగుళాల పొడవుతో పీనుగులా ఉండే బొమ్మది పోయి 9 అంగుళాలు పొడవు 2.5 అంగుళాల చుట్టు కొలతతో ఎగిసిపడుతున్న గూటం కంట పడే సరికి నోట మాట రాలేదు రాణి గారి కి. ఓ క్షణ మయ్యాక, ఓరీ కుర సేనాపతి నీ తప్పిద ముకు శిక్ష నువ్వు గుర మవడమే అంది. చిత్తం అంటూనే శిక్ష విధించిన రాణి గారి నడుము పొదివి పట్టుకుని అమాంతం పైకి లేపాడు. అసలే బొమ్మలా ఉండే రాణి మనోడేమో బాహుబలుడు ఆమెని అలాగే పైకి ఎత్తి పట్టు కున్నాడు. మొదట చూసినప్పుడు చీలిక ఉందా లేదా అని మనోడికి తెగ అను మానం ఒచ్చేసింది కనుకా ఆ సంగతేంటో కనుక్కుందా మని రాణి గారిని ఎత్తి పట్టుకునే ఆమె తొడల మధ్యలో తల పెట్టి దెగ్గర నుండి పరీక్షించాడు. సన్నని గీతలా ఉంది చీలిక.
చీలి కన్నది రాణి గారి తొడల మధ్యలో ఐనా రాజ్యాల మధ్యలో ఐనా రాజకీయాల్లో ఐనా విడదీయక తప్పదు కదా. అదే మైనా అల్లా టప్పా చీలి కా బంతి రాజ్యం రెండవ రాణి ఐన విమలా దేవి గారిది మరి ముత్యాల ముగ్గులో రావు గోపాల
రావు సెప్పినట్టు చీలి కన్నాక ఎడల్పేంత లోతెంత దాని లోనేటు న్నాదో లోన్నుండి ఏదొస్తాదో దానిలోకి ఏమి దూరుతాదో అన్నీ తెలుసుకోవాలి కదా దాని సిగ తరగ. తెలుసుకోవాలి బానే ఉంది ఐతే మరి మనోడి చేతులు రాణి గారి నడుము వంపుల్లో మరో ముఖ్యమైన పని సేత్తన్నాయి గందా. ఇలాటి పరిస్థితుల్లో మన మందరం ఏటి సేత్తాం. అద్దే మరి ఎగసెక్కాలు, రాణి గారి చీలిక ముందెట్టుకుని అని కాదు చేతులు బిజీ గా ఉన్నప్పుడు నోటితో పట్టు కుంటాము. మనోడు అదే చెయ్యడం మొదలెట్టాడు. నాలుకతో రాణి గారి చీలికని శాంతం నాకడం మొదలెట్టాడు. గులాబీ రేకులదో లేక రాణి గారి సొంత మో గాని మనోడికి నాకుతున్నదంతా మహా రుచికరంగా అనిపిస్తోంది. మరింత నాకుడు మొదలెట్టాడు. సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోన అన్నారు పెద్దలు నాకి నంతన రాణి గారి చీలిక విచ్చుకొనును ఇలలోన అని అన్నారు డిప్పడు. అన్నట్టు గానే విమలా దేవి మెల్లి మెల్లి గా విచ్చుకోవడం మొదలెట్టింది. ఎవరైన శిక్ష విధిస్తే కాళ్ళ మీద పడతారు క్షమించ మని , మరి రాణి గారు విధిస్తే యువసేనాపతి ఆమె చిలిక మీద పడ్డాడు.యువసేనాపతి గాడి బలమైన చేతులు నడుమ్మీద ఓ వింత అనుభ వాన్ని కలిగిస్తుంటే తొడల మధ్యన తలపెట్టి దాసాను దాసుడను అని వాడు పెట్టు కుంటున్న మొరల కి రాణి గారు ద్రవించారు. అప్పటి వరకూ తొడలు యెడం చేసి మనోడికి మొర పెట్టు కోవడానికని తెరిచిన ద్వారాన్ని లటక్కున
మూసేసారు వీడి తల లోన ఉండ గానే. శిక్ష పడిన ఎదవ బానే ఉన్నాడు పైగా వీడి వేడుకోలుకు శిక్ష వేసిన రాణి గారు వణికి పోయింది. ఆ తరవత ఏటి జరు గుద్దే మనోడికితీర్థం స్వీకరించాడు. ఏప్రిల్ ఒకటి విడుదలలో పెంట మీద TV లోంచి ముందు సౌండొస్తుంది తరవాత బొమ్మొస్తుందీ అన్నట్టు గా మొదట తీర్థ మొస్తుందీ తరవాత ద్వారం తెరుచుకుంటుంది అని మనోడికి నిన్ననే తెలిసింది కదా.ద్వారాలు తెరుచుకున్నాక రాణి గారిని దివి నుండి భువికి …. అమృత వర్షిణి అన్నట్టు గా నెమ్మది గా దింపుతూ ఆమె లోతు బొడ్డు లో నాలుకెట్టి కెలకడం మొదలెట్టాడు. రాణి గారికి వీడిచ్చే సుఖం తో మతి పోతోంది ఓ పక్క దూలెక్కువై పోయి గూటం ఎప్పుడె ప్పుడా అన్నట్టు ఉంది, వీడు మాత్రం తాపీగా ఆమె కొండలని శిఖరాలనీ ఆస్వాదిస్తుండటం తో ఆమె శిక్ష గురించి మరలా గుర్తు చేసారు. మరి రాణి గారు శిక్ష అన్నాక తప్పదు కదా ఎంత యువసేనా పతికైనా. ఆమె బొమ్మ గూటం విరక్కొట్టి నందుకు గాను వీడి గూటం ఆమె చీలిక మధ్యలో పెట్టి ఆమెని మెల్లి గా దింపక తప్పలేదు. బంతి రాజ్యం యువ సేనాపతి రామరాజు గుర్రం మీద స్వారీ చేస్తున్నట్టు కూర్చున్నాడు ఆ రాజ్యం రెండవ రాణి ఐన విమలా దేవి వాడి మీద స్వారీ చేస్తున్నాట్టు వాడి గుటాన్ని ఆమె బొక్కలోనూ వాడి నడుమును ఆమె కాళ్ళతో వేసిన కత్తెరలోను బంధించింది అంతే నా అంటే అంతే కాదు వాడి
పెదాలను గులాబి రేకుల్లాంటి పెదాలతో కూడా బంధించింది. రాణి గారు ఊపుళ్ళకి ఆమె కింద గుర్రలు రెండూ ఊగడం మొదలెట్టాయి. ఎంతైనా అసలు గూటం అసలు గూట మే బొమ్మ బొమ్మే కదా. పాపం రాణి గారికి అసలు గూటం ప్రాప్తించి ఎన్నో నెలలు అయ్యింది. చే మంతి రాజ్యం లో ఆ లేపలేని రాజు గాడిది నాకడమే సరిపోయేది. పెళ్ళాం ఎవడిని ఎక్కినా పట్టించుకోని ఎదవ ఈమె వద్ద కి మగ పురుగుని రానిచ్చేవాడు కాదు. ప్రచండ వర్ముడికి ఆవేశం ఎక్కువ విషయం తక్కువ పైగా ఎక్కువ సేపు నిలవవు గూట మైనా వాడి మోజైనా. గుర్రం మీద బొమ్మ గూట మే అనుకున్న విమలా దేవికి దొరికిన కుర్ర నేరస్తుడి కి వేసిన శిక్ష ఆమెకి స్వర్గం చూపిస్తోంది. ఎన్నో సార్లు గుర్రపు స్వారీలు చేసాడు గాని ఇలా ఓ ఊగే బొమ్మ గుర్రం మీద కూర్చుని మరో బొమ్మ లాంటి పంచ కల్వాణి ని మీదె క్కించుకుని మెత్తని లోతులకి గూటాన్ని మెత్తని సళ్ళకి ఛాతిని నున్నని తొడల కి తన నడుముని బందీలుగా ఇచ్చేసిన శిక్ష కుర్ర సేనాపతికి స్వర్గం చూపిస్తోంది.ఇలా ప్రతీ రోజు బంతి రాజ్యం లో ఒక్కో రాణి మన యువసేనా పతి గాడిని ఎక్కుపెట్టరా ఎక్కిపెట్టరా గురి చూసి కొట్టరా ఆక్రమించరా అతిక్ర మించరా ఉపక్ర మించరా సంగ మించరా అంటుంటే సేనాపతి కోటలో పాగా దింపుతుంటే ఆడి సైన్యం బయట కర్ర సాము నేర్పిస్తూ ఉంటాదేటి. యధా సేనా పతి తథా సైన్యం అలాగే యథా రాణి
తథా చెలికత్తెలు అని అందరూ మూ క్కోమ్మడి గా ఎక్కిపెట్టడాలు సంగ మించడాలు మొదలెట్టారు. వీర లెవెల్లో స్వర్గ మే స్వర్గం.బంతి రాజ్యం సమక్షణ కని ప్రచండ వర్ముడు నియ మించిన యువసేనాపతి గాడు ఆడి సైన్యం దేశ సేవలో పడున్నారని కనిపెట్టిన గన్నేరు రాజ్యం దండెత్తి వచ్చి కోటని స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. ఐతే పాత సినిమాల్లో యువరాజుని చంపేద్దామని దుష్ట బాబాయైన రాజనాల ప్రయత్నించినప్పుడు వాడిని ఎలా స్వరంగం గుండా తప్పిస్తారో అలాగే మన వెన్నెలత్త కథలో కూడా యువసేనాపతి రాణులందరినీ తప్పించి ఈ గొడవల్లన్నిటికీ దూరంగా ఈ ప్రశాంత మైన ఆశ్రమం లాంటి ప్రదేశానికి చేర్చాడు. ప్రచండ వర్ముడు గాడి రాజ్యం పాయె రాణులు పారి పోయె చివరికి వాడే పోయాడు. రామరాజు గాడు రాణులు మాత్రం స్వర్గం లాంటి ఆ ఆశ్రమం లో పచ్చిక బయళ్ళ మీద ఎక్కడంటే అక్కడ కుమ్మేసుకో ఇరగే సు కో జురే సు కో దిగే సు కో నాకే సుకో చీకేసు కో అని మన రామరాజు వాడి మిత్రులతో వీరస్వర్గం లో ఉండసాగిరి.
ఈ వెన్నెలత్త కథకి మన కథకి లింకేటా అని గ డబి డైతును లే. పెళ్ళైనా రంకె నా 7 జన్మల సంబంధం కదా అందుకే ఈ జన్మలో ఆ యువసేనాపతి గాడు మన కథ హీరో రామరాజు గా అవతరిస్తే వాడిని ఎక్కిపెట్టిన రాణులందరూ వాడి చుట్టు పక్కల ప్రౌఢల గా అవతరించిరి. లతత్త, మేట్టా రమ్మ,
ముంతాజ్ … ఇప్పటి కి ఇంకా చాలా మంది అవతార ప్రొడలు ఉన్నారు.కట్ చేస్తే మన రామరాజు గాడి కి పెళ్ళి అని నిశ్చయం అయ్యింది. కాని మధ్యలో పంతులు ముహూర్తాలు అన్న పితలాటకం వచ్చి ఆగింది కదా. పెళ్ళన్నాక నగలూ అవీ కొనుక్కోవాలి కదా పై గా కాబోయే అల్లుడిని చూడాలని ఎక్కాలని ఏ అత్త కి ఉండదు చెప్పండి. నగలు చీరలు కొనే నె పాన్న కమలాపురం నారాయుడి పెళ్ళాలు అనగా మన రామరాజు గాడి అత్తలు పట్నం చేరారబ్బా. మరి పట్నం లో బస కాడ్నుండి తిప్పి చూపించే పని అల్లుడు కాక పోతే పక్కింటి కుర్రాడు చేస్తాడేటి.ఆ సంగతేటో వచ్చాక చెప్తాను. అసలే ఇవాళ దీపావళి . మీ అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలతో.మీ డిప్పడు.
5834731cookie-checkవీర స్వర్గం 18వ భాగంno