శైలజ 2 వ భాగం | Telugusexstories

అప్పటికే ఆ కోతులు చెట్టు కొమ్మలు పట్టు కొని లాగుతున్నారు. నేను వెళ్ళటం చూసి చిన్నగా సైగ చేసారుసౌండ్ చేయకుండ వెళ్ళలి మరి. నేను గోడ మీదు గా చెట్టు ఎక్కాను. చేతికి అందిన కాయల న్నీ కొసి మా డాబా పైకి విసురుతున్నాను. చెట్టు అంతా ఎక్కువ గల గల మంటుంది. ఇంతలో చెట్టు ఒనర్ వాళ్ళ డాబా పైకి వచ్చింది. అంతే ఏమి చెయ్యాలో తోచక కంగారు పడుతున్నాను. పిల్లలంతా గప్చుప్ గా తప్పుకున్నారు. ఈలోగా ఎవరో నా చెయ్యి పట్టుకుని చెట్టు మీద నుండి కిందకు నాతో పాటు దూ కారు.నేను గట్టిగా కళ్ళు మూసుకునే వున్నాను. అంత ఎత్తునుండి జామచెట్టు ఓనర్ ఇంట్లో పడ్డాము. కాని నకేమి దెబ్బలు తగలలేదు. నేను ఎవరి మీదనో పడ్డాను.పడీ పదట మే నన్ను లేపి న చెయ్యి లాక్కొని మెట్ల కింద చిన్న కాళీ స్తలంలో ఒక రూం ల వుంటే అందులోకి లాక్కొని వెళ్ళారు. చీకటి గా వుంది అక్కాడ ఇడ్డ రికి స్తలం లేదు. నన్ను గట్టి గా చుట్టు కొని పట్టుకున్నాడు. అది ఇంక ఎవరో కాదు రమేష్. అప్పుడే తనని చూసాను. అంత దగ్గరగా ఎప్పుడూ ఎవరిని పట్టు కోలేదు ఎదో లావుంది.
అలా నా కళ్ళల్లోకి చూస్తూ నవ్వుతుంటే సిగ్గు గా అని పించి కళ్ళు దించుకున్నాను. దూరం జరగాలని గింజు కుంతున్నాను. మెట్ల మీద ఎవరో దిగుతున్న సౌండ్ అయ్యింది. అంతే మళ్ళీ ఇంకా గట్టిగా కౌగిలిలో బందించే సాడు. తన వేడి ఊపిరి నాకు మెడ మీద తగులుతూ ఎంతో హాయి గా వుంది.ఏంతో అలజడి, నా గుండె కొట్టు కోవటం నాకు చాలా గట్టిగా వినిపిస్తుంది. ఇంత గట్టిగా కొట్టు కుంటుందే మిటి, ఈ సౌండ్ ఇంటి ఓనర్ కి వినిపిస్తుందేమో అని భయం వేసింది. నా పొత్తి కడుపు కి రమేష్ పేంట్లో నుండి ఎంటో గట్టి రాడ్ లాగా తగులుతుంది. పేంట్లో ఏమి దాచాడబ్బా? చెరుకు దాచుకున్నాడా, బేట్ దాచాడా అని అలోచిస్తున్నా. ఈలోగా ఇంటి ఒనర్ బయట వీది తలుపు లాక్ చేసుకొని ఎక్కాడి కో వెళ్ళింది. అప్పుడు ఇద్దరం బయటకి వచ్చాము. మెట్లెక్కి వాళ్ళ డాబా మీద గోడ ఎక్కి మా డాబా మీద కి వచ్చేసాము. నాకు రమేష్ ని చూడాలంటే సిగ్గుగా వుంది మాట్లాడ కుండా కిందకు వెళ్ళిపోయాను.నాకు తెలుసు నా కధ మీకు బోర్ కొడుతుందని. ఇది కధ కాదు నిజం. కాబట్టి కాస్త ఇబ్బంది గానే వుంటుంది. కానీ ఒక కధలా కాక పోతే సీరియల్ గా ఐనా పనికి వస్తుందే మో. నాలాగ శృంగారం కాక శృంగారం, రొమాంసు ఇష్టపడే వాళ్ళకు నా కథ నచ్చుతుందనే నమ్మకం తో రస్తున్నాను.
అందరి ఫీడ్ బేక్ తీసుకోవలనే వుంది కాని నాకు ఈ సైట్ కొత్త. కనుక సాస్త్రి గారి మైల్ ద్వారా ఎలా సలహా ఇస్తే అలా ఫాలో అవుతాను.
ఇక కింద కి వచ్చాకా నడవడానికి కాళ్ళు సహక రించటం లేదు. నేను PG వరకు ఎప్పుడు మిడ్డీ లేద గౌంసు వేసుకునే దాన్ని. కాస్త పొట్టి గా వుంటాను అందుకని చిన్నపిల్ల లానే వుంటాను. చెట్టు ఎక్కాడంలో నా మిడ్డీ ఎప్పుడు చిరిగిందో చూసుకోలేదు, పైన టాప్ గుండెల దగ్గర చిరిగింది. లోపల సి మీజ్ వేసుకోవటమే అల వాటు, బా అప్పటి కి అల వాటు లేదు. కనుక నా షిమ్మీ కూడా చిరిగి గుండెలు కొంచెం తెల్ల గా కనిపిస్తున్నాయి. ఇందాక రమేష్ అలా ఎందుకు చూ సాడో ఇప్పుదు చూసి సిగ్గు అని పించింది. ఇక సమస్య లేదు తన ఎదురు పడలేను. కానీ అన్ని మనం అనుకున్నట్లే అవుతాయ? మా ఇద్దరి మధ్య ఏదో సిక్స్ సెంసు లేదా ఎవో విబే షంసు పని చేస్తున్నట్లు ఇద్దరం మాటి మాటి కి ఎదురు పడుతున్నాం . అన్ని ఇలాంటి situations జరుగుతున్నాయి. నా రూం ఒక్కాదాని ది డాబా పైన. మిగిలిన అందరికి కింద రూంస్ వున్నయి. డేడ్ నా కోసం స్పెషల్ గా పెద్ద రూం కట్టించారు, With special interior. పిల్లలంతా నా రూం కావాలని గొడవ చేస్తారు. నేనులేనప్పుడు అమ్మ రూం కి లాక్ చేస్తుంది. కానీ నేను డుప్లికెట్ కీ పిల్లలకి ఇచ్చేసి వెళ్లాను. వాళ్ళు నేను వేరు
కాదు అని నా అభిప్రాయం. వాళ్ళు కూడా ఆడు కొని మళ్ళీ నీట్ గా సర్ది వెళ్ళిపోతారు. నా రూం బయట చిన్న గార్డెన్ లా వుంటుంది. అందులో ఒక వుయ్యాల వేయించారు డేడ్. నాకువెన్నెల్లో ఆ వుయ్యల్లో పడుకొని వూగుతూ పిల్లలకు కధలు చెప్పటం, అమ్మ వొళ్ళో నిద్ర పోవటం, చుక్కలు లెక్కపెడుతూ లెక్క మర్చిపోవటం చాలా ఇష్టం. ఈ రోజు అలాగే నిద్ర పోతున్నా. కానీ ఏదో అలికిడి అయితే లేచి చూసాను.అప్పటికే నైట్ 12 అయ్యింది. మావి పక్కా పక్కనే 3 ఇళ్ళు. ఎక్కువ మంది జనాభా కదా మరి. కానీ ఒకటే వంట. నిద్ర పొయేప్పుడు ఎవరి గదులు వాళ్ళవి. రమేష్ పక్క డాబా పైన తిరుగుతున్నాడు. నేను తనకి కనిపించను కాని నాకు తను కనిపిస్తున్నాడు. బయట సోఫా పైన పిల్లో తీసుకున్నాడు.గుండెలకు హత్తు కొని ముద్దు పెట్టు కుంటున్నాడు. నాకు భలే ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది. కిటికీ దగ్గరగా వెళ్ళి చూసాను. మా 3 ఇళ్ళాల్లో నా ఫొటోస్ వెరైటీ styles లో పెద్ద వి పెట్టి వుంచారు ఎందుకంటే బబాయిల కూ అందరికీ సెంటి మెంట్ బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు నా ఫేసు చూసి వెళ్ళాలని. రమేష్ సోఫా ఎక్కి నా ఫొటో తీసాడు. నా గుండె స్కూల్లో డిల్ పిరీయడ్ కి కొట్టే డంసు లాగా డబ్ డబ్ మని అదిరిపోయెలా సౌండ్ చేస్తుంది. ఫొటోలో నా లిప్పు పైన రమేష్ తన చూపుడు వేలుతో
నెమ్మది గా రాస్తున్నాడు. పెదవులపై తన నాలుక తో నెమ్మది గా రాసి ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. ఇక నేనక్కడ వుండలేక పోయాను ఎందుకంటే నా గుండె సౌండ్ గోడ దాటి తనకి వినిపిస్తుందేమో అన్నంత గట్టి గా వుంది. ఎక్కాడో వున్న గోదావరి కట్ట తెగినట్లు ఊహ కలిగింది. గదిలొకి వెళ్ళి నిద్ర పోయాను (కలత నిద్ర).మార్నింగ్ లేచి లేవగానే ఫస్ట్ రమేష్ గుర్తొచ్చాడు. గబ గబా రెడీ అయిపోయి మరీ కిందకు వెళ్ళాను. రమేష్ కింద మా చిన్న చెల్లెలుతో ఆడుతున్నాడు. అది రమేష్ కి అక్క కూతురు కనక మామ మామ అంటూ ఆడుతొంది.నేను వెళ్ళగానే కాం గా అయిపోయాడు. నాకు చిలిపి ఊహ వచ్చింది వెళ్ళి రమేష్ చేతి నుండి పాపని తీసుకొనే నెపంతో తన చేతులు తాకాలనుకున్నా కాని ఊహించాడో ఏమో ముందుగానే పాపని కిందకు దించేసాడు. పోరా అనుకుంటో ఆ పాపని ఎత్తుకున్నా. అది నన్ను చూసి అక్కా అక్కా అంటుంది. వెంటనే రమేష్ ని చూసి అక్క కాద మ్మా, అత్త అనాలి అన్నాను. అది అయో మయం గా చూసి అత్త అత్త అంటుంటే రమేష్ ఫేస్లో ఆశ్చర్యం చూసి నవ్వు కుంటా వచ్చేసాను.Breakfast దగ్గర వచ్చి నా ఎదురు గా తనే కూర్చున్నాడు. నేను ఏమి చూడ కుండా తినేసి వెళ్ళిపోయా కంఫ్యూజ్ చేద్దామని. డేడ్ వచ్చి బబ్లీ రమేష్ వచ్చాడు కదా, ఇంట్లో వున్న
లూనా తీసుకొని తన దగ్గర నేర్చుకో, నీకు kinetic కొనిస్తాను అన్నారు. డేడ్ ఎప్పుడూ నాకూ ఏది అవసరమో ముందు తనే ఊహించి చేస్తారు. ఎంత మంచి డేడ్ కదా అనుకున్నా. ఇక ఇది 2 వుపయోగాలు. ఒకవైపు రమేష్ తో కూడా ఆడు కోవచ్చు అనుకున్నా. రమేష్ కూడా డేడ్ మాటలు విన్నాడు కనుక వెంటనే లూనా కీస్ తీసి రమేష్ ఎదురుగా వచ్చాను. పైకి కిందకి చూసి ఈ డెస్సులో ఐతే నేను నేర్పించను అన్నాడు. అవును నిజమే మిడ్డీ లో గాలి కి నా డ్రెస్సు ఎగిరి పోతుంది అనుకున్నా. త్వరగా పేంట్ షర్ట్ లొకి మారిపోయా. కాని రమేష్ ఎంత బాగా నాగురించి అలోచించాడు అని తలుచు కొని తనంటే ఒక విధమైన మంచి అభిప్రాయం కలిగింది.లూనా పైన తన వెనక కూర్చుని వెళ్తున్నా. మాకు ఊరి బయట 5 km దూరం లొ 20 acres భూమి ఉంది. అక్కడ నేర్పించితే ప్రోబ్లం వుండదని అక్కాడకు వెళ్తున్నాం. వెళ్ళాక నన్ను ముందు కూర్చొని డ్రైవ్ చెయ్య మన్నాడు.ఇంకా ఉంది…….
56563-522cookie-checkశైలజ 2 వ భాగంno