Akka Amma story

ఇప్పుడు నేను చెప్ుబో యేకథ నిజంగా జరిగింది. మా ఇంట్లో నేను(26), అమమ(48), అకక(27), నాన(59) ఉంట్ ం.
అప్పుడు నేను డిగరీఅయ ఖాళీ గా ఉంట్ునాా అకక పెళ్ళి అయనా అతనితో విడిపో య మా ఇంట్లో నేఅమమకు సహాయంగా
ఉంట్ుంది. నేను ఖాళీగా ఉంట్ునాాను కదా కాబట్టి నాకు బ గా సెక్స్ చూడడం స్ోి రరస్ చదవడం బ గా అలవాట్ు
అయందిద ంతో నేను నేను రోజు సెక్స్ స్ోి రరస్ చదవడం హసత ప్రయోగం చేసుకోవడం బ గా చేసేవాణ్ణి అలా ఒకరోజు ju
నేను సెక్స్ స్ోి రర చదువపతూ ఉండగా నాకు బ గా మడ బ గా లేచందిద ంతో నేను తట్ుి కోలేక దానిా బ గా పెైకి కిందికి
పో తునాాను అప్పుడు ఇంట్లో అమమ ఒకకతే ఉంది నేను బ తూర ంలో ఈ ప్ని బ గా చేసుత నాాను అయతే సడన్ గా
అమమ బ తూర ం వ ైప్ప రావడం నేను చాలా సేప్ప బ తూర ం లో ఉండడంతో ఏం చేసుత నాాడు అని తలుప్ప సందులోంచ
చూసింది ఒకకస్ారిగా ఉలికిక ప్డింది నేను చేసే ప్ని చూసినేను అది గమనించకుండా చూసూత నే ఉనాాను అమమ అ
చూసి సరే అని వ ళ్ళిపో యందినేను ఒక అరగంట్ తరాాత వాష్ చేసుకుని బయట్కు వచాాను అప్పుడు అమమ హాల్
లోనే ఉంది నేను ఇకకడ కూరచాని ఫో న్ చూసూత ఉండగా అమమ ఎప్పుడు ఫో న్ ఏనా ఇంకేం చదువప కోవా అంది
అయతే నేను దానికి సమాధానం గా ఫో నలో మెట్ీరియల్ చదువపతునాాను అని చెపాును దానికి అమమ నవపాతూ
అవపనా ఒకస్ారి నాకు చూపించు అంది నాకు చాలా భయం వేసిందివేరే ఫెైల్ ఓపెన్ చేసి మాకు చూపించండి సరేో గాని
అనాం తిను నేను తిని ప్డుకునాాను అలా ననుా అమమ ఒక కంట్ కనిపెడుతూనే ఉందినేను మాతరం బ తూర ం లో
ఎవరూ చూడడం లేదని ఈ రోజు బ గా ఊప్పతునాాను ఒకరోజు నానా ఆఫీస్ కి వ ళ్ళిడు అకక మిషన్
నేరచాకోవడానికిట్ ైలరింగ్ కోరచ్ కు వ ళ్ళింది మా ఇంట్లో ప్ని చేసుకుంట్ూ ఉంది ఇంక నేను నా రూమ్ లోనే ఫో న్ లో
సెక్స్ స్ోి రర చదువపతునా నాకు బ గా లేచపో య అమమ వంట్ గదిలో వంట్ చేసుత ంది అని నేను అకకడే మొదలు
పెట్ ి ను సడనాా అమమ ననుా పిలిచందిప్కకనే ఉనా స్ాి ండ్ క ంచెం ప్కకకు జరగమని చెపిుంది నేను డార యర్
వేసుకోలేదు తింట్ూ నామోడడబయట్టకి బ గా కనిపిసుత ందిదానిా కవర్ చేసుకుంట్ూ వ ళ్ళో ప్కకకు జరిగాను
జరచప్పతుండగా ననుా చూసి చూసింది కానీ నేను ను అది గమనించలేదు అమమ సరేో వ ళ్ళో నీ ప్ని చూసుకో పో
అనాదినేను వ ళ్ళో మళీో మొదలు పెట్ ి ను అమమ ప్కకనే ఉంది ఆ విషయం నాకు తెలియదు ఇంక నాకు
అయపో వచాంది ఆ ట్ ైంలో అమమ రూమ్ దగారికి వచాంది వచేాసరికి నేను కంగారచ కంగారచగా ఉండగా రూమ్ సరాా లి
అని దుప్ుట్ట లాగింది దాంతో నా మోడడపెదాగా కనిపిసుత ంది చూసుత ంది ఏం చేయాలో తెలియక అలాగే ఉండిపో యాను
అప్పుడు మా అమమ నీ ప్ని అయపో యందా అని అంది గట్టిగా అనాదినేను ఏమి చేయట్లోదు అమామ అనాాను సరేో
వ ళ్ళో మొహం కడుకోక అంది నేను వ ళ్త ండగా నా లోయర్ పెైనుంచ నా madda సుషింగా కనిపిసుత ందిఅమమ చూసిందని
అమమ చూప్పలను బట్టినాకు అరథం అయపో యందిఇక ఏదెైతే అదే అయందని వ ళ్ళోఫెరష్ అయ పో య వచా
కూరచానాాను అమమ ప్ని చేసుకుంట్ుందిఅమమయయ అమమ ఏమీ అనలేదు చూడలేదేమో లే ప్ట్టించుకోవట్లోదు
అనుకునాాను అలా క దిా రోజులు గడిచాయ నేను మాతరం ఎవరూ లేని ట్ ైంలో స్ోి రరస్ చదువపతూ హసతప్రయోగం
చేసుకుంట్ూ ఉండేవానిా అయతేఒకరోజు అమమ నానా ఒక ఫంక్షన్ కి వ ళ్ళో రచ నేను అకక మాతరమే ఇంట్లో ఉనాాను
ఆరోజు మధాయహాం భోజనం చేసి ఇ నా రూమ్ కి వ ళ్ళో బో ర్ క డుతుందని సెక్స్ స్ోి రరస్ ఓపెన్ చేశాను అకక తన ప్నిలో
ఉందని నేను సెక్స్ స్ోి రర చదువపతూ తూ.గో డన్ స్ాి ర్ి చేశాను అలా నేను మ**** క ట్ుి కుంట్ుండగా అకక ఏదో ప్ని
మీద నా రూమ్ వ ైప్ప వచాంది అది నేను గమనించలేకపో యారచ అకక ననుా చూసిపెైన దుప్ుట్ట కూడా తప్పు
The post Akka Amma story appeared first on Telugu Sex Stories.