అమ్మ 50 – Telugu sex stories

telugu sex stories అమ్మ 50 వాడు నా వంక చూసి, రేయ్ నేను వెతుకుతున్న హౌస్ వైఫ్ ఇల్లు ఇది కానీ అయ్యిందనుకో, ఇక నువ్వు నా చేతిలో సస్తావ్ ర అని అన్నాడు.నాకు ఎందుకో ఇదే ఆ హౌస్ వైఫ్ ఇళ్ళని అనిపిస్తుంది.మంచిగా ఇప్పుడే చెప్పు ఆ సౌండ్స్ ఎక్కడినుండి వస్తున్నాయో, అని అన్నాడు.
నాకు కొంచెం భయం పట్టుకుంది, లోపల మా అమ్మతో పాటు ఉన్నది ఎవరని చెప్పాలి, అని.
అంతలో కిచేన్ లో ఏదో గిన్నె పడిన సౌండ్ వచ్చింది,పోలీస్ గాడు వెంటనే ఆ సౌండ్ వచ్చిన వైపు నడిచాడు.నా గుండె వేగం గా కొట్టుకుంటుంది.
అంతలో మా అమ్మ బెడ్రూమ్ లోనుండిస్స్ హ్హ్హ్.అహ్హ అహ్హ వదులు స్స్ అబ్బా చంపేస్తున్నావ్

కథను కొనుగోలు చేయండి