అనితా ఆంటీ నేను….2

తర్వాత ఆంటీ టవల్ తీసేసి వళ్ళు తుడుచు కోవటం మొదలు పెట్టింది. వా వా అబ్బ్బ్బ అనితా ఆంటీ ని ఆవిధం గా చూస్తుంటే, భలే వుంది. ఆబ్బా ఏమి వుంది ఆంటీ , పిర్రలు పెద్ద వి గుండంగా వున్నయి. వళ్ళు తుడుచు కొనేప్పుడు చేతులు పైకెత్తితే కొంచె ము పక్కన సళ్ళు కూడా కనబడుతున్నాయి. అరటి బోదెల్లాంటి తొడలు కాళ్ళు, aaaaaa అల్బ్ ఏముందో అని థ ఆంటీ హా అ అ అ. నేను కాసేపు ఆలోచించి, ఏమి తెలీనట్లు లోపలికి వెల్లి పోయా. ,
ఆంటీ , ఆంటీ రెడీ అయిపోయావా , ఇంక డిన్నర్ చెద్ద మా అంటూ. అని థ ఆంటీ ఒక్కసారి టక్కున ఇటు తిర్గి , రేయి రావద్దు నేను డ్రెస్ వేసు కొని వస్తా అంది.ఈ లోగ నేను లోపలికి వెళ్లి పోయా. మ్మ హ.ఆ.ఆ అబ్బా ఆంటీ సళ్ళు చూస్తుంటే మతి పోయింది. ఒక్క సారి పై నుంచి కింద దాక చూసా, ఆంటీ అప్పటి కే తవల్తో తన నడుముని కవర్ చేసుకుంది. నేను ఆమె సళ్ళు చూసి, అలాగే నిలబడి పోయా. టన చిన్న తవలో మొత్తము పూర్తిగా కవర్ చెయ్య లేక పోయింది..
మళ్ళీ ఎక్కద తవల్ సర్దితే పూకు ఎక్కడ కనపడు తుందొ అని అలాగే నిలబడి పోయింది, తన సళ్ళు కనబడు తున్న గాని.ఆబ్బ ్మ ఆ మె సళ్ళు ఏమి వున్నాయి. ఆ వయసులో కూడా బాగ టైట్గా స్టిఫ్స్ గా వున్నాయి. రేయీ ప్రదీప్, ఎమిటి అలా చూస్తున్నావు వెళ్ళు , బయట కు అంది. అబ్బెసారీ ఆంటీ , నీవు రెడీ ఐపొయుంటావు అనుకున్నా, అందుకే వచ్చేసా అన్నా.ఆంటీ నవ్వుతూ నీకు అసలు సిగ్గు లేదు రా. అలా వచ్చెయడ మేనా అంది.
నేను కొంచెము డేర్ చేసి, అబ్బే లేదు ఆంటీ సారీ ఆంటీ ఎమి అను కొవద్దు అంటు దగ్గరకు వెళ్ళి చేతులు పట్టు కొని సారీ సారీ అని కొంచె ము ఒవర్ చేసా.. ఆంటీ నవ్వుతూ అంత వద్దులేర మరీ, ఒవర్ చేస్తున్నావు అంది. పర్వాలేదు లే నేను ఏమి అను కోను అంది. ఈ లోపు ఆంటీ టవల్ తో తన సళ్ళు పూకు రెండు కవర్ చేసుకుంది.
నేను సారీ ఆంటీ, నీకు చలా ఇబ్బంది చేసాను. నువ్వు చాల ఫీల్ ఐపొతుంటవు , నేను ఇలా నిన్ను చూడ ము తో అన్నాను. ఆంటీ గట్టిగా నవ్వేస్తూ , సరేలే
రానీవే కదా చూసింది, ఏమి కాదులే , కాని నీవు లొపలి కి వచ్చి నప్పుడు కొంచము సిగ్గు వేసింది, నువ్వే మొ అలాగే గుడ్లు అప్పగించి నా వయ్పే చూస్తుంటే అంది. సారీ ఆంటీ, నీవు చాల బాగున్నావు ఆంటీ, అలా చూస్తే, అందుకే అలాగే చూస్తుండి పోయా, వెంట
నే ఏమి నాకు ఆంటీ అన్నాను. వెదవా తంతాను, నీ కు పెద్ద మాటలు వస్తున్నాయి, అంది నవ్వుడు. నేను మల్లి సారీ, సారీ ఆంటీ, నిజంగా అట్లా అని పించింది, సారీ నాకు చాలా సిగ్గు గా వుంది అన్నాను.
నాకు చల సిగ్గు గానే వుంది, నువ్వు ఇందాక అట్లా చూస్తే. నీకు మాత్రం నిజంగానె సిగ్గు లేదు రా, అట్లా ఎప్పుడూ అమ్మయీని గుడ్డలు లేకుండా చూడనట్లు, నన్ను చూసావు, నిజం చెప్పు, నువ్వు నిజం గా ఎవరని అలా చూదలేదా? ఎక్కదో ఒక చోట ఎవరిన స్నానం చేస్తుంటే చుసుంతా ఫ్లె, నిజం చెప్పు, అంది. నేను కొంచె ము సిగ్గు పద్దటు నటిస్తూ, ముసు ముసినవ్వులు నవ్వుతూ.
అబ్బా ఎంత సిగ్గు పడుతున్నావు, నీకు బట్టలన్నివున్నాయిగా, అన్నీ తీసేసి నట్లు అలా సిగ్గు పడతావేంటి అంది. నాకు ఒక్క సారి గ జివ్వు మంది.నా మడ్డ ఒక్క సారి గా లేచింది. ఈదే చాంస్ అనుకున్నాను. అబ్బే లేదు ఆంటీ, నేనే మీ సిగ్గు పడలేదు, నీ దగ్గార నకేంటి సిగ్గు, నీవే ఇంకా సిగ్గు పడుతున్నావు నేను వచ్చా అని. నేను ఐతే ఎంత సేపు ఐనా బట్టలు తీసేసి నీ ముందు నిల్చుంటా, నీవు ఐతే 5 మిన్ కూడా వుండ లేవు అన్న.
ఆంటీ గట్టి గా నవ్వుతూ, అబ్బ అంత ధైర్యం ఉందా, ఏది నీ డ్రెస్ తీసి 10 మిన్ వుండ రాచూద్దాము అంది. మ్మా… అబ్బ్బా.ఆ.అ నాకు వక్కసారి గ వళ్ళు వేడెక్కి పోయింది.ఆంటీ అప్పటికే సగం బట్టలు లేకుండా వుంది, ఆంటీ తొడలు, పైన తవల్ లోనుంచి తొంగి చూసే ఆమె సళ్ళు,ఆంటీ ముందు దెస్ తీసెయ్యలేంటె బలే అని పించింది.
కొంచెము బెట్టు చేయాలని, అబ్బే వద్దులే ఆంటీ బాగోదే మొ లే , నేను వూరికే అన్నాను అన్నా. ఆంటీ వదల్లేదు, లేదు, లేదు నువ్వు అన్నవు కదా, పెద్ద బెట్ చేసావు కదా, నీ బట్టలు తీయ్యాల్సిందే అంది, వెంతనే దగ్గరికి వచ్చి తనే నా షర్ట్ గుండీలు, తీసింది. ఆ మె స్వాస వేడి గా నాకు తగులుతూ ఉంది.నీ పంత్ కూడ తీరా అంది.
అప్పటి కి నాకు చాలా దగ్గరగా నిల్చొని వుంది ఆంటీ. నేను వెంటనే పాంట్ కుదా థీసేసా. నా మడ్డ అప్పటికే డ్రాయర్ని తంతూ ఉంది. మెల్లగా డాయర్ తీసేసా.ఒక్క సారి గ నా మడ్డ ని గుడు కోని పైకి లేచి ఆకలిగా చూస్తూ ఉంది.
ఆంటీ , షాక్ అయ్యింది నా మడ్డ ని చూసి. నేను నీట్ గా షేవ్ చీసు కోని వున్న అప్పటి కే, కొంచెము కొంచెము వెంటు కలు వస్తున్నయి. 6 ఇంచ్ వుంది అప్పటి కే అది , లేచి న పొసీషంలో. ఆంటీ అలాగే చూస్తూ వుండి పోయింది. నేను ఏమి మాట్లాడ లేదు. నేను ఆంటీ సళ్ళు వైపు చూస్తున్నా. ఆమె సళ్ళు మెల్ల గా బరువు ఎక్కుతున్నయి. అందింటీ, వా వా అంటు శ్వాస కొంచెము గట్టి గా తెలుస్తోంది.
ఆంటీ చూడు, నేను ఏమి సిగ్గు పడలా అన్న.ఆంటీ వెంటనే నవ్వుతూ ఇంక 10 మిన్ అవాలేదు రా, ఇంక టైం వుంది అంది. వెంట నే మళ్ళి, అవును రా, అది కాదు గాని ఎమిటి నీది అంత పెద్దది ఇనిది.ని గుడు కోని వుంది నీది, ఎందు కు రా ,ఏ మితి నీకు నన్ను చూసి మూడ్ వచ్చిందా, ఏమిటి , నేను నీ ఆంటీ ని గదరా, నీకు మూడ్ ఎందు కు వస్తుంది రా అంది. అబ్బ్బీ లేదు ఆంటీ , నాకు ఏమి నిన్ను చూసి మూడ్ రాలేదు, ఇందాక మూవీ చూసేటప్పుడు వచ్చింది, అది ఇం కా అట్లాగే వున్నట్లు వుంది అన్నాను. ఓవో అలాగా అవునా కొయ్యి కోతలు బౌంటూ నవ్వింది.
నేను లేదు ఆంటీ అన్న.ప మిస్ ఆస్ట్రీ, ఇందాక టీ.వి లొ సీన్ వల్లే వచ్చిన మూడ్ అది ఇం కా అలగే వుంది అన్నాను. ఆంటీ నాది ఎలాగి న పట్టు కోవాలని, ఒక ఐడియా వేసా.అవును ఆంటీ నాకు ఎందుకు ఇల లేచినప్పుడు చివరల చర్మము వెనక్కి వెళ్లి కొంచె ము మంట వెస్తుంది అన్నాను. ఆంటీ కూడా ఇలాంటి దిఏది న అవ కాసం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంది, ఏదో సాకు దొర కాలని, నా మడ్డని పట్టు కోవదని కి. ఔవ్నా అయితే వుండు కొంచె ము ఒయిల్ పూసుకొందువు గాని అంటు ఒయిల్ తెచ్చింది, వెంటనే వెళ్లి . ఆంటీ ఇక్కడ మంట గా వుంది అంటూ నేను నా ఫొర్ స్కిన్ కొంచె ము వెనక్కి జరిపాను.
ఆంటీ ఆయిల్ ని వేళ్ళకు పూసుకొని , బెడ్ మీద కూర్చొని ఇలా రా రా నేను పూస్తాను అంతు పిలిచింది. నేను దగ్గరకు వెళ్ళాను, నిల్చుని నా మడ్డ ని తన ఎదురుగా పెట్టి తన తొడల్ దగ్గరగా నిల్చున్నా. అనితా ఆంటీ మెల్ల గా తన ఎద మ చేత్తో న్న మడ్డ మొదలు పట్టు కోని, గట్టిగా నవ్వుతూ, అబ్బా ఎమిటి రా ఇంత వేడిగా వుంది నీది అంటూ , టిఫ్ట్ గా పట్టు కొంది. హా.ఆ.ఆ aaaaaaa అబ్బ్బ .ఆ.ఆ. హా …వ్..హా..ఆ అంటూ తన బుజాలు మీద చేతులు వేసి పట్టు కున్నాను. ఆ మె చిలిపిగా నవ్వుతూ ఎంట్రా నొప్పిగా వుందా అంది.
అబ్బే లేదు ఆంటీ కొంచెము అన్న. టర్వాత తన కుడిచేతి వేళ్ళతో నా నాబ్ చుట్టు ఆయిల్ మెల్లా రాస్తూ ఉంది. మా నాకు ఎక్కడో స్వర్గంలో ఎగురుతున్నట్లు వుంది. కళ్ళు మూసుకొని హ్మ్మ అబ్బ్బ అన్న. ఏంతి మంట గా వుందా, హై గా వుందా అంది. కొంచె ము మంత థగ్గుతుంది, నీవు ఆయిల్ పూస్తుంటే అన్న.నీ దడ్డు చాలా బాగుంది రా , చాల పెద్దది ,
చాల నైస్ గా వుంది అంది. ఆంటీ, ఏ మీ అంకుల్ ది ఇంథ పెద్ద గా వుండదా అన్నాను. పెద్దదే కాని నీ అంత వుండదు, మీ అంకుల్ షేవ్ కూడా ఎప్పుడో చేసుకుంటాడు అంది. నాకు షేవ్ చీసుకుంటే బాగుంటుంది, ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెము కొంచెము గా వచ్చె వెంటు కల్త్ బలే వుంది రా నీది అంది.
The post అనితా ఆంటీ నేను….2 appeared first on Telugu Sex Stories.