Joint firm 21 telugu dengudu kathalu

అదోలా నవ్వి ఇంకా దగ్గరకు వచ్చిందామె. నేను ఉంటే మీ సరదాకి అడ్డ మనా వెళ్లి పొమ్మంటున్నారు? అతని కళ్ల లోకి గుచ్చి గుచ్చి చూస్తూ నిష్టూరంగా అడిగింది.ఇంకే మంటాడు? ఆ ప్రశ్న కన్నా తన జబ్బల కు సుతి మెత్త గా వత్తు కుంటున్న ఆమె సళ్ల స్పర్శ అతన్ని బాగా ఇబ్బంది పెట్టే సింది. అతని చేతిని చేతిలోకి తీసుకుని తన చీర కుచ్చిళ్ల మీదు గా తన పూకు కి హత్తు కుంటూ నాకూ కావాలి అంటూ సన్నగా నసిగింది రాధ.వద్దు చట్టున చేయి వెనక్కి తీసేసుకున్నాడు కోదండం.ఏం నేను బాగోనా? సళ్లని అతని జబ్బకు వత్తుతూ అడిగింది.
అది కాదు… బావుండదు.. తప్పు.. ఆమె సళ్ల స్పర్శకి అదే సమయం లో అతని మొడ్డ చివరి కన్నంలో నాలి కతో పద్మ పొడిచిన పొడుపుకూ అతని వళ్లంతా కరెంట్ షాక్సు కలిగాయి.అతని చాతీ మీద చెయ్యి వేసి నిమురుతూ ఓవో దాని చేత చీకించుకోవడం తప్పు కాదేంటి అనడిగింది.కోదండం సమాధానం చెప్పే స్థితిలో లేడు. అతని ఉద్రేకం కట్టలు తెంచుకోవడంతో రెండు చేతులతోనూ పద్మ తల పట్టుకుని చిన్నగా నడుం కదిలిస్తూ కళ్లు మూసుకున్నాడు. అతని రసాలు ఆ మె గొంతులో కి పిచి కారీ చిమ్మడం మొదలయ్యింది.పద్మ ఆనందంగా అతని రసాలను మింగెయ్య సాగింది. ఇంత సేపు ఎప్పుడూ కార్చుకోలేదు కోదండం. ఆమె చప్పరింపుల చప్పుడూ అతను బరువు గా వదులుతున్న ఊపిరుల చప్పుడూ తప్ప కొద్ది సేపు అక్కడ ఇంకే మీ చప్పుడు వినబడలేదు. తృప్తి గా కళ్లు తెరిచాడు అతను. సంతృప్తి గా లేచింది పద్మ. రాధ నవ్వి చూసింది ఆమె ముఖం లోకి.
రేపో, ఎల్లుండో మీ ఆయన వస్తాడన్నావు. అంతవరకూ ఓపిక పట్ట లేక పోతున్నావా? ఒక చేత్తో కోదండాన్ని వాటే సుకుని వెటకారంగా అడిగింది పద్మ.పోనీ, అలాగే అనుకో అందామె నిర్లక్ష్యం గా.మీరిద్దరూ ఒక బడి లోనే చదివినట్టున్నారు కదూ అని నవ్వి అడి గాడతను.అప్పుడూ, ఇప్పుడూ మా ఊళ్లో ఉన్నది ఒక్క బడే అంది పద్మ.ఆరే గానీ, ఇప్పటి కయినా లోపలి కొస్తారా, ఇంకా తరువాయి ఏమైనా ఉందా అనడిగింది రాధ.ఏం లేదు, నడవండి అన్నాడతను. రాధ చూపులు మళ్లీ మెల్ల గా గాలి పోసుకుంటున్న అతని మొడ్డ మీద ఉండటం గమనించి ఆమె కళ్ల లోకి చూసాడు. ఆమె గబుక్కున చూపు మరల్చుకుంది.
ఐతే, మీరు నడవండి. నేను చిన్న అవసిష్టం తీర్చుకొస్తాను అని పద్మ వంక చూసి నువ్వొక క్షణం ఆగవే అంది రాధ.
తనతో వేయించు కోవడానికి తయారయిన దాని వి, తన ముందు ఒకటికి కూర్చోడానికి సిగెందుకూ పరవాలేదు, లాగించు అంది పద్మ కొంటె గా నవ్వుతూ.ఆమె చెయ్యి విడిపించుకుని కొంచెం ముందుకు నడిచాడు కోదండం.అతనికి అయిపోతున్నప్పుడు కూడా వదలకుండా చప్పరించే సావు. అదంతా గొంతు లో కొచ్చినప్పుడు వెగటని పించదా చీరా లంగా పైకెత్తుకు కూర్చుని ధార వదులుతూ అడిగింది రాధ.వెగటను కుంటే అంతా వెగటే. నాకు మాత్రం ఒక సారయినా తననలా చెయ్యక పోతే సరదా తీరదు.మీ ఆయనది కూడాచీకుతుంటావా.ఉహు. ను వ్వో.
ఇంతవరకూ ఎప్పుడూ లేదు. ఇందాకా నువ్వు తననలా పీల్చేస్తుంటే నాకు భలే ఆశ్చర్యమేసింది. తను కూడా నీకలా చేస్తాడా..
మీ ఆయన చెయ్యడా.ఉహు… మరి మీ ఆయన.అత గాడి గురించి అడక్కు. అదో ఎద్దు మొద్దవతారం. ఓ సరసమూ తెలీదు, ఓ సరదా తెలీదు. తనకు కావాలనిపించినప్పుడు మాత్రం మీది కొచ్చి కొంప మునిగి పోయినట్టు గబ గబా కానిచ్చేసి దిగి పోతాడు. అందుకే ప్రాణం విసిగి పోయింది. ఆ. చాలు. ఊరికే తెగ కడిగేస్తున్నావు అసహనం గా అరచింది పద్మ.కోదండం వాళ్ల సంభాషణ విని సన్నగా నవ్వుకున్నాడు. అతని వెనక గా నడుస్తూ వచ్చారు వాళ్లు. లోపలి కి వెళ్లటం తోనే రాధ పెరటి తలుపు గెడ పెట్టేసింది. వాళ్లిద్దరూ తననే విధంగా పంచుకుంటారో పాలు పోక సాలోచన గా సిగరెట్ ముట్టించాడు కోదండం. ఎంతో అలసి పోయినా దానిలా మంచం మీద వాలి పోయింది పద్మ.
అందరం ఏకంగా గదిలోకి పోతే బావుంటుందేమో అని నసిగింది రాధ. అతని పక్కకొచ్చి నిలబడింది. ఏమంటావు అన్నట్టు పద్మ ముఖం లోకి చూసాడతను.ముగ్గురం ఆ మంచం మీదే పడుకుందామా అనడిగింది పద్మ.నవ్వి తలూ పిందామె. ఆఖరి ప్రయత్నంగా మరో సారి ఆమెకు నచ్చ జెప్పి చూసాడు కోదండం.పోనీ లెండి, మీకంత ఇష్టం లేక పోతే బలవంత మేమీలేదు. కోరి వస్తే ఎవరి కయినా లోకువే అని అదో కోపంగా అనేసి విసురుగా లోపలికి వెళ్లి పోయి తలుపు ధబాల్న మూసేసిందామె.ఏం చెయ్యాలో తోచక పద్మ పక్కలో కూర్చుని బేలగా చూసాడు తను.తనకంత కోరిక గా ఉన్నప్పుడు నీకుమొహమాట మెందు కూ? నేనేం అనుకోను. వెళ్లు. నేను తర్వాత వస్తాను అందామె అనునయం గా అతని తొడ నిమురుతూ.
అది కాదు. శేషయ్య గారితో అంత స్నేహం గా ఉండి ఆయన కూతురితో ఇద వ్వాలంటే ఎలాగో ఉంది. అందు లోనూ అక్కడాయనా స్థితి లో ఉండగా ఇక్కడ మనం తనతో కులకడం సబబు కాదు కదా.సర్లే. తను అలా అనుకోవడం లేదు.తనకి లేని బాధా బెంగ నీ కొచ్చి పడి పోయిందే మిటి? వెళ్లి ధర్జాగా దరువేసుకో.పద్మ అంత ఇది గా చెప్పాకా మరింక మాటలాడలేక పోయాడతను. రెండు దమ్ములు లాగి సిగరెట్టు కింద పడేసి ఆ మె బుగ్గ మీద ఓ ముద్దు పెట్టి లేచాడు.ఇంకా ఉంది.
64124417cookie-checkJoint firm 21no