JOINT FIRM Chapter I | Telugu sex storys

నాకు నువ్వు చేసిన పని ఏమీ నచ్చ లేదు. అతన్నెందుకు తీసు కొచ్చి పెట్టావు ఇక్కడ?’పక్క గది లోంచి వినిపించిన మాటలు కోదండం మనసును కలత పెట్టాయి. ఆమె తన గురించే చెబుతోంది.మరేం పరవా లేదు మంగా. కోదండ రావు మా ఊరి వాడే. కాలేజీలో కూడా అత ను నాకు తెలుసు.
నా కన్నా ఓ సంవత్సరం జూనియర్. తన పని ఏదో తన లోక మేదో అన్నట్టు ఉంటాడు. ఒకళ్ల విషయాలు పట్టించు కోడు. అక్కడికీ తనకి వేరే గది చూద్దామని ప్రయత్నం చేసాం. లాభం లేక పోయింది. అందుకే ఇక్కడికి తీసు కొచ్చాను. మనకేం అడ్డు తగిలే బాపతు కాదు. మన గురించి ఎక్కడా చెప్ప వద్దని కూడ సాయంత్రమే చెప్పేసాను. మెల్లి గా ఎక్కడో చోట గది చూసుకొని వెళ్లి పోతాడు. తన గురుంచి నువ్వేం ఇద వ్వక్కరలేదు… అని ఆవిడ కి నచ్చ చెప్పిన గోవింద రావు ముద్దు పెట్టుకున్న
ఉంది… `చప్పుడు లా వినిపించింది.అని స్పష్టం గా‘ఊ.. వీలయినంత త్వరగా పంపించేయ్. మూడో మనిషి ఇంట్లో మసులుతుండగా మన మిలా చేసుకోడానికి ఎలాగొ ఉంది. అబ్బా. కొంచెం నెమ్మదబ్బా అంది ఆమె.
దేవుడు వరమిచ్చినా పూజరి వర మియ్యడన్నట్టు మీ ఆయన పాపం పొలం పోయినా మీ ఇంటి కొచిన చుట్టాల మూలాన మూడు రోజులు నాగా పడి పోయింది. అందుకే మరీ కసిగా ఉంది ఇవాళ .జాకెట్ విప్పు.ఉహు.. కావాలంటే నువ్వే విప్పుకోమరి నేను మొదలు పెడితే ఈ ఒక్క దానితో ఆగ ను.అది ఇవ్వాళ కొత్తా?ఆ మాట అంటూ ఆమె అదో కవ్వింపుగా నవ్వడాన్ని బట్టి ఆమెకి బట్టలు విప్పించుకుని చేయించు కోవడం సరదా ఏమో అని పించింది కోదండాని కి.
ఆవిడ ఆ ఇంటి యజ మాని మంగ తాయారు. సాయంత్రం గోవింద రావుతో కలిసి తాన క్కడికి వస్తున్నప్పుడు గుమ్మం లోనే తారస పడింది. అప్పటికి ఇంకా గోవింద రావు తనతో ఈ గొడవ ఏమీ చెప్ప లేదు. అయినా వాళ్లిద్దరూ ఒకరి నొకరు చూసుకున్న పద్దతి ని బట్టి ఆమె అధరాల మీద చిందులేసిన చిరు నవ్వుని బట్టి వీళ్ల కేదో కధ ఉన్నట్టుంది అని పించింది కోదండానికి.
ఆవిడకి రమా రమి ముప్పై సంవత్సరాలుంటాయి. ఎత్తు గా ఆ ఎత్తుకు తగ్గ పుష్టి గా ఉంటుంది. రంగు కాస్త నలుపై పోయింది గాని ఆ పర్సనాలిటీ కి మంచి చాయ కూడా తోడైతే ఇంకా అందం గా కనిపించేదేమో. ఇప్పుడైనా ఆ మొహం కళ గానే ఉంటుందని చెప్పొచ్చు. అటువంటి వ్యక్తి పొందు సంపాదించ గలిగాడంటే గోవింద రావు అదృష్టవంతుడనే అనాలి. అతడు మహా అంద గాడేం కాదు. సాధారణం గా ఉంటాడు. కాక పోతే కొంచెం జల్సా గా ఉంటాడు. క్రొత్త వాళ్లని కూడా చనువు గా పలకరించ గల చొరవ ఉంది.కొద్ది నిముషాల మౌనం తర్వాత మళ్లా పక్క గది లోంచి మాటలు వినిపించ సాగాయి. బహుశా వస్త్ర
విసర్జన కార్యక మం పూర్తి అయి అసలు వ్యవహారం ప్రారంభ మై ఉంటుంది. ఆవిడ మాటలు కన్నా సన్నటి కేరింతలు, తీయటి మూలు గులూ స్పష్టం గా వినబడ సాగాయి. కోదండానికి కొంచెం ఇబ్బంది గా ఉంది. ఈ వ్యవహారం రోజూ కొన సాగుతుందిలా ఉంది అను కున్నాడు. అయినా అతను చేయ గలిగిందే మీ లేదు. B. Com. Second class so ato satogao గనుక ఏదైనా బ్యాంక్ లో జాబ్ రాక పోతుందా అనుకున్నాడు తను. Applications పెట్టడమే గాని ఒక్క దానికీ interview రాలేదు.
పోనీ ఏ హైద రాబాద్ లాంటి సిటీ లో ఏదో ఒక ఉద్యోగం వస్తే బావుడును అనుకునే వాడు. కానీ, ఆ ఆశ కూడా ఫలించ లేదు. చివరికి ఈ మూలపల్లి పంచాయతీ సమితి లో L.D.C. గా appointment దొరికింది. ఇది కూడా అయాచితం గా వచ్చిందే మీ కాదు. గత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో అధి కార పార్టీ అభ్యర్థులను ఏక గ్రీవం గా గెలిపించే ప్రయత్నం లో అతని తండ్రి చాలా కృషి చేసాడు. అప్పుడలా కష్ట పడిన దానికి ఫలితం గా ఆయన వారందరినీ పట్టు కొని కొడుక్కి ఈ ఉద్యోగాన్ని సంపాదించాడు. కోదండం ఇక్కడి కి వచ్చే ముందు….ఇంకా ఉంది.
635281725cookie-checkJOINT FIRM Chapter Ino